202146911_3128886987344164_466189971105702040_nW związku ze złym i wymagającym remontu, stanem nawierzchni ul. Gabriela Narutowicza, Zacisze i Zofii Nałkowskiej, zapytaliśmy, czy materiał, z których są wykonane stanowi jakąkolwiek przeszkodę w ich demontażu i zastąpieniu współcześnie stosowanymi materiałami.
Stanowisko w tej sprawie przekazała nam Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Aleksandra Wysocka.
Napisała m.in.:
„[…] ulice Gabriela Narutowicza, Zacisze i Zofii Nałkowskiej […] znajdują się częściowo w strefie ochrony konserwatorskiej.
[…] obecnie jest coraz mniej zachowanych ulic ceglanych, wykonanych przed II woja światową jak i po niej.
Z tego też względu należałoby zachować nawierzchnię ceglana na gliwickich ulicach Gabriela Narutowicza, Zacisze i Zofii Nałkowskiej.
Ceglana nawierzchnia w/w ulic jest unikalnym elementem związanym z historia dzielnicy.
Na każdej z tych ulic cegła jest układana w inny sposób, na pierwszej z wymienionych w poprzeczną jodełkę, na drugiej w geometryczne wzory, na ostatniej liniowo.
Zdaniem Miejskiego Konserwatora Zabytków zachowanie ceglanej nawierzchni nie wyklucza remontu, wymiany zniszczonych cegieł czy przekładki.”


201878650_3128192077413655_7651905505346797781_nW ubiegłym roku, na nasz wniosek, Zarząd Dróg Miejskich obsadził pas drogowy, wzdłuż ul. Partyzantów, krzewami różanymi.
Jest ich 345, nie licząc kilku, które zmieniły miejsce.
Przetrwały zimę i pięknie się rozrosły.
Rośliby są jeszcze małe, ale pąków mają sporo.
Pojawiły się już pierwsze kwiaty. Czerwone.
Już jest ładnie a będzie jeszcze piękniej.
Na części pasa znalazła się szałwia, która w przeciwieństwie do róż nie miała tyle szczęścia.
Większość sadzonek zniszczyły parkujące w miejscu nasadzeń samochody. Sytuacja po wstawieniu słupków nieco się poprawiła, ale straty są widoczne.
Będziemy prosić ZDM o uzupełnienie braków.


202426924_3128145700751626_4984173124552704653_nRada Dzielnicy Łabędy pracuje w trybie zdalnym od lata roku 2020.
Teraz, gdy sytuacja warunki codziennego funkcjonowania powoli się normalizują, planujemy powrót do posiedzeń stacjonarnych.
Zaczęliśmy od spotkania w siedzibie Fundacji „Dom Nadziei” przy ul. Głównej 30, gdzie kończą się prace modernizacyjno – remontowe,
przekształcające dawną placówkę edukacyjną w placówkę służby zdrowia.
Wszystkie obiekty dawnej szkoły są już gotowe, trwa wyposażanie ośrodka, prowadzone są jeszcze prace na zewnątrz.
Członkowie Rady obejrzeli poszczególne pomieszczenia i otoczenie budynków.
Zapoznali się z podstawowymi informacjami na temat sposobu użytkowania budynku głównego oraz dwóch pozostałych.
O szczegółach, dotyczących nowej placówki będziemy informować na bieżąco, podobnie, jak informowaliśmy o postępie prac, wykonywanych w obiektach przy ul. Głównej 30 od października 2018 r.
Przypominamy, że przy ul. Głównej 30, do 31 sierpnia 2016 r. mieściło się Gimnazjum nr 19, Obiekty szkolne zostały na mocy uchwały Rady Miasta Gliwice z 30 marca 2017 r. wydzierżawiona na rzecz Fundacji „Dom Nadziei” na okres 30 lat.
Ks. Dyrektorowi Bogdanowi Peciowi dziękujemy za zaproszenie i umożliwienie członkom Rady obejrzenia tego, co jest wynikiem długich i kosztownych pracą.


201763798_3127949414104588_7082680924368171813_nWciąż usuwane są ubytki w jezdniach.
Ekipy remontowe pracują w różnych punktach Łabęd.
O stanie naszych dróg obszernie napisaliśmy we wcześniejszym poście, poświęconym naszym zabiegom o remonty.


201214019_3127828947449968_7027321112267878310_nNiebawem rozpoczną się prace nad budżetem Miasta Gliwice na rok 2022.
W związku z tym, o tej porze roku, kierujemy do Prezydenta Miasta i podległych mu wydziałów i jednostek miejskich wnioski w sprawie prac, które – naszym zdaniem – winny być wykonane w w bliskiej i dalszej perspektywie czasowej.
Takie wnioski przekazaliśmy m.in. Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Mariuszowi Śpiewokowi.
W stosownym piśmie wskazaliśmy 5 ulic do remontu w pierwszej kolejności i 14 na lata następne.
Informowaliśmy o tym szczegółowo w jednym z naszych postów.
W imieniu Prezydenta odpowiedział ZDM, cytujemy najważniejsze fragmenty:
„[…] Większość wskazanych w korespondencji ulic, zgodnie z kwalifikacją – bardzo dobry, dobry, ostrzegawczy, zły – jest w stanie ostrzegawczym lub złym, co jest zgodne z przekazaną listą.
[…] w ostatnich latach nakłady finansowe na poprawę infrastruktury drogowej w Dzielnicy Łabędy kształtowały się w kwotach ok. 2,4 mln zł w 2018 r., 2,8 mln zł w 2019 r., 3 mln zł w 2020 r.
[…] wskazane […] propozycje tematów remontowych zostaną wpisane na listę zadań oczekujących na realizację i będą sukcesywnie wdrażane w latach następnych.”


200997539_3127749074124622_7690612221371758317_nW związku ze zbliżającymi się pracami nad budżetem Miasta Gliwice na rok 2022
i planowaniem zadań, które wykona Miejski Zarząd Usług Komunalnych w kolejnym roku budżetowym, poprosiliśmy o uwzględnienie w ramach prac nad projektem budżetu jednostki modernizacji skweru przy ul. Narutowicza.
napisaliśmy, ze:
„Obiekt został oddany do użytku w roku 2010. Część jego wyposażenia, takiego, jak ławki, kosze, alejki, trawniki, zieleń jest w dobrym stanie. Szczególnie piękne są sezonowe kwiaty, drzewa i krzewy zdobiące skwer.
Ciekawym doposażeniem skweru, wykonanym na nasz wniosek, było ustawienie w pobliżu placu zabaw altanki.
Niestety, padła ona ofiarą dewastatorów. Niszczyli ją tak długo, aż konieczna stała się jej rozbiórka.
W ostatnim czasie stara siłownia została zamieniona na nową, bogatą w urządzenia i estetyczną.
Zamontowano też nowe urządzenia – ściankę wspinaczkową, kręciołka, trampoliny.
Niestety, część urządzeń się nie sprawdziła, część nosi na sobie ślady upływającego czasu, część, po demontażu, nie została zamieniona na nowe.
W związku z powyższym prosimy o rozważenie możliwości uzupełnienia wyposażenia skweru, a także przeprowadzenia modernizacji, przeróbki bądź przebudowy takich miejsc, jak mini skate park i boisko sportowe.
Doposażeniu skweru będzie sprzyjać zaplanowane na rok 2021 wykonanie monitoringu miejskiego.
Może jego istnienie pozwoli na powrót do takich elementów, jak altanka czy pergole[…]”
MZUK poinformował że „[…] do końca lipca br. zostanie przeprowadzony szczegółowy przegląd wszystkich urządzeń zabawowych, który posłuży do opracowania zasadności prac w zakresie modernizacji i remontu przedmiotowego skweru.”


 

201681262_3127408270825369_2266019090034844715_nNa wniosek mieszkańca zapytaliśmy Zarząd Dróg Miejskich o możliwość ustawienia lustra, ułatwiającego wyjazd z ul. Kosmonautów na ul. Tęczową.
ZDM odpowiedział:
„[…] Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, iż pozytywnie zaopiniował propozycję montażu lustra drogowego przy skrzyżowaniu ul. Tęczowej/Kosmonautów w Gliwicach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Niemniej jednak lustro poprawiające widoczność musi zostać ustawione na działce nr 2 obręb Przyszówka Las. Ww. działka nie stanowi własności gminy Gliwice lecz Nadleśnictwa Brynek.
W związku z powyższym, ZDM wystąpi z pismem o zgodę na montaż lustra na dz. nr 2 do Nadleśnictwa Brynek. W przypadku uzyskania zgody zleci firmie wykonawczej montaż przedmiotowego lustra.”
Takie pismo zostało skierowane 10 maja.
Ponieważ do 11 czerwca odpowiedzi nie było, poprosiliśmy Nadleśnictwo o zajęcie stanowiska.
W tym samym dniu zostaliśmy poinformowani, że do ZDM takie stanowisko przekazano.
Nie znamy jego treści.
Mamy nadzieję, że jest zgodne z oczekiwaniami mieszkańców.
 

 
 
201305106_3127034644196065_3844604739718171730_nPo roku przerwy, spowodowanej epidemią, do Łabęd wrócił mammobus, należący do Instytutu Onkologii, oferujący bezpłatne cyfrowe badania paniom w wieku od 50 do 69 lat.
Przypominamy, że pań w tym przedziale wiekowym jest w Łabędach zameldowanych na pobyt stały, według stanu z 1 czerwca jest 2.177.
Efektem akcji jest 186 przebadanych kobiet.
To wspaniały wynik.
Obsługa mammobusu spisała się doskonale. Wykorzystała każdą minutę, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z badań.
Z całego serca dziękujemy wszystkim pracownikom Instytutu Onkologii, którzy przygotowali i przeprowadzili łabędzką edycję badań mammograficznych, realizowaną na terenie naszej dzielnicy od roku 2009.
Dziękujemy także ks. Proboszczowi Damianowi Dolnickiemu za udostępnienie terenu i zapewnienie dostępu do mediów.
Miejmy nadzieję, ze za rok znów mammobus stanie na placu przy kościele św. Anny.


201909694_3127021354197394_899479957440857122_n7 spośród 22 zadań, zgłoszonych w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zaopiniowano negatywnie.
Cytujemy ich uzasadnienia.
1. NAWIERZCHNIA ASFALTOWA UL.ZAMKOWEJ.
Wartość robót – 503.000,00 zł brutto, przekracza kwotę przyznaną dla dzielnicy.
Przy przebudowie nawierzchni konieczne jest zapewnienie właściwego odwodnienia drogi.
Budowa kanalizacji deszczowej wymaga przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania zezwolenia, co kwalifikuje to zadanie jako wieloletnie.
Zgodnie z pozyskanymi informacjami od gestorów sieci, wodociąg znajdujący się w rejonie skrzyżowania ul. Zamkowej i ul. Rzeczyckiej wymaga wymiany. Zasadnym więc jest, aby przebudowę nawierzchni wykonać po realizacji inwestycji związanej z modernizacją sieci.”
Opinię sformułował Zarząd Dróg Miejskich.
2. REMONT DROGI PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH.
„Wniosek dotyczy remontu ślepej drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na działkach nr 593 oraz nr 595, obręb Łabędy, prowadzącej jedynie do garaży oraz dwóch budynków wspólnot mieszkaniowych, wraz z wykonaniem oświetlenia.
Zabezpieczenie infrastruktury niezbędnej do obsługi nieruchomości będących własnością osób prywatnych – w tym odpowiedniego dojścia i dojazdu – należy do zadań wspólnot mieszkaniowych oraz garażowych.”
Opinię sformułował Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
3. WYKONANIE CHODNIKÓW PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH.
„Część ciągów pieszych, których dotyczy przedmiotowy wniosek, znajduje się na terenie oddanym w dzierżawę okolicznym wspólnotom mieszkaniowym jako teren funkcjonalny. Decyzje dotyczące zagospodarowania terenu oraz przeprowadzanie koniecznych remontów znajduje się po stronie dzierżawcy. Należy podkreślić, iż remont ścieżek znajdujących się na terenie wolnym od dzierżawy został ujęty we wniosku nr 303, który dotyczy kompleksowej modernizacji skweru przy ul. Strzelców Bytomskich (część zagospodarowana obecnie jako niewielki park).”
Opinię sformułował Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
4. CHODNIK Z ZIELENIĄ OZDOBNĄ PRZY UL.POEZJI.
„W przedmiotowej lokalizacji występuje deficyt miejsc postojowych. Budowa budynku nr 11 oraz zmiany organizacyjne na parkingu pobliskiego sklepu pogłębiły problem. ZDM w Gliwicach jako zarządca ul. Poezji widzi potrzebę wybudowania zarówno chodnika jak i dodatkowych miejsc postojowych w tej lokalizacji, co częściowo koliduje z zakresem wniosku. Wnioskodawca nie wyraził zgody na modyfikację wniosku wg propozycji ZDM. Dlatego też, w celu uniknięcia konieczności powtórnej przebudowy zakresu wykonanego w ramach niniejszego wniosku w przyszłości, wniosek zaopiniowano negatywnie.”
Opinię sformułował Zarząd Dróg Miejskich.
5. REMONT ULICY GAŁCZYŃSKIEGO.
Wartość zadania – 1.025 000,00 zł brutto, przekracza kwotę przyznaną dla dzielnicy. Zgodnie z pozyskanymi informacjami od gestorów sieci, wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Gałczyńskiego wymagają wymiany /naprawy, dodatkowo konieczna jest weryfikacja stanu kanalizacji deszczowej. Zasadnym więc jest, aby remont ulicy wykonać po realizacji inwestycji związanych z modernizacją sieci.
Opinię sformułował Zarząd Dróg Miejskich.
6. CIĄG PIESZO – ROWEROWY WZDŁUŻ UL.ZYGMUNTOWSKIEJ
„Koszt samych robót drogowych wycenia się na ok. 2.302.000,00 zł brutto, do tego należy doliczyć koszty opracowania dokumentacji projektowej, przebudowy sieci uzbrojenia technicznego, pozyskania gruntów itd. (w szczególności w rejonie ul. Przyszowskiej).
Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej, regulacji stanu prawnego gruntów, uzyskania pozwoleń i uzgodnień właścicieli sieci uzbrojenia technicznego.
W związku z tym jest to zadanie wieloletnie. Budowa ścieżki rowerowej do granicy dzielnicy, zakończonej w miejscu uważanym za niebezpieczne (łuk poziomy), jest sprzeczna z zasadą efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi.”
Opinię sformułował Zarząd Dróg Miejskich.
7. KOSZE NA PSIE ODCHODY.
W trzech z pięciu wskazanych przez wnioskodawcę lokalizacji nie ma możliwości ich montażu tj. tereny zielone przy ulicach:Wieniawskiego, Róży Luksemburg i Gałczyńskiego stanowią własność wspólnot mieszkaniowych. Biorąc pod uwagę, że odchody zwierzęce traktowane są jako odpad komunalny, można je wrzucać do koszy ulicznych. W pozostałych dwóch lokalizacjach tj. wzdłuż ulicy Wolności ustawionych jest aktualnie 14 koszy ulicznych, a przy ul. Partyzantów 5 koszy. Ustawianie przy tych ulicach dodatkowo pojemników na psie odchody jest nieuzasadnione.”
Opinię sformułował Wydział Usług Komunalnych.
Od negatywnych opinii wnioskodawcy mogą się odwołać.


132039832_3126640147568848_6518952456186209465_nZa nami Mistrzostwa Polski Weteranów w Tenisie Stołowym.
Impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem.
W uroczystej dekoracji zwycięzców wzięła udział Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Ewa Weber.
O łabędzkich zawodach napisała tak:
„Za nami wspaniały, pełen sportowej rywalizacji weekend.
Ponad 260 zawodników w 12 kategoriach wiekowych wzięło udział w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Weteranów w Tenisie Stołowym. Do rywalizacji stanęło ośmioro uczestników z Klubu Tenisa Stołowego w Gliwicach.
Z radością i uznaniem wobec sportowców wręczyłam medale tym, którzy zdobyli podium.
Serdecznie gratuluję, życzę dużo zdrowia i sił do dalszej realizacji pasji.”