boiskoRada Osiedla Łabędy, na swym posiedzeniu plenarnym, które odbyło się 6 lipca, podjęła uchwałę zawierającą stanowisko w sprawie wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Donata”, dotyczącego bezpłatnego przekazania Miastu Gliwice działki nr nr 803 i nr 1302/2 obręb Przyszówka.

Oto treść stanowiska:

Rada Osiedla Łabędy wnosi do Prezydenta Miasta Gliwice prośbę o pozytywne rozpatrzenie wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Donata” w sprawie nieodpłatnego przejęcie przez gminę Gliwice kompleksu boisk u zbiegu ul. Literatów i Kownackiej – działki 1302/2 obręb Przyszówka oraz placu zabaw dla dzieci przy ul. Literatów – działki nr 803 obręb Przyszówka.

Boiska i plac zabaw zlokalizowane są w centralnej części os. Literatów,
w sąsiedztwie kompleksu rekreacyjnego „Szuwarek”, o którego modernizację,
w imieniu mieszkańców Łabęd, zabiegamy od wielu lat.

Obydwa obiekty – kompleks boisk sportowych wraz zapleczem i „Szuwarek”, po pozyskaniu od Wojewody Śląskiego działki nr 701 obręb Przyszówka, o którą miasto Gliwice zabiega od dłuższego czasu, mogłyby w przyszłości stanowić wzajemnie uzupełniającą się i niezmiernie atrakcyjną całość.

Boiska sportowe, staw rybny, tereny zielone, muszla koncertowa, las to możliwe elementy przyszłego kompleksu sportowo – rekreacyjnego, z którego mogliby korzystać wszyscy mieszkańcy Łabęd, a w szczególności mieszkańcy osiedla Literatów, tzw. Małego Osiedla, uczniowie łabędzkich placówek oświatowych, organizacje sportowe.

Proponowane do przejęcia działki są korzystnie zlokalizowane, leżą
w sąsiedztwie licznych bloków mieszkalnych, a jednocześnie znajdują się w odległości zapewniającej nieuciążliwość prowadzonej działalności.

Jesteśmy świadomi, że przejęcie nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej „Donata” będzie się w przyszłości wiązało z koniecznością poniesienia nakładów
na modernizację istniejących budowli i urządzeń. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że obie działki miasto Gliwice może pozyskać bezpłatnie, a utworzenie na ich terenie nowoczesnego obiektu jest dla dzielnicy dużą i niepowtarzalną szansą na wzbogacenie obecnej bazy sportowej i rekreacyjnej Łabęd.

W imieniu przyszłych użytkowników prosimy o wyrażenie woli przejęcia
od SM „Donata” działek nr 1302/2 i 803 obręb Przyszówka.”


392657-shutterstock-73797337Prezentujemy Państwu protokoły z posiedzeń plenarnych Rady Osiedla Łabędy. Trudny obowiązek ich tworzenia wypełnia Sabina Gorczyca-Kamaj – przewodnicząca Zarządu Osiedla. Robi to od roku 2007, czyli od początku poprzedniej kadencji.

Protokoły każdorazowo są zatwierdzane przez radę.

Ich lektura pozwoli Państwu zyskać szczegółową wiedzę na temat :

 • tematyki poszczególnych posiedzeń, omawianych w ich trakcie tzw. „tematów wiodących”,
 • zaproszonych gości – zastępców prezydenta miasta, naczelników wydziałów, dyrektorów jednostek miejskich, właścicieli firm,
 • podejmowanych uchwał,
 • uczestnictwa mieszkańców, zgłaszanych przez nich wniosków,
 • wniosków formułowanych przez członków rady.

W protokołach znajdziecie też Państwo informację o udziale poszczególnych członków Rady Osiedla Łabędy w posiedzeniach plenarnych. Informacja ta może być podstawą oceny zaangażowania osób, na które mieszkańcy dzielnicy oddali swój głos w wyborach z 2011 r. i powierzyli im sprawy Łabęd i łabędzian.


D20111065-1

Rada Osiedla Łabędy na XLVII posiedzeniu plenarnym, które odbyło się 9 lutego 2015 r. dyskutowała na temat kilku bardzo istotnych dla dzielnicy spraw. W jej wyniku przyjęto następujące stanowiska:

Termin najbliższych wyborów do rad osiedli

W roku 2015 kończy się obecna kadencja rad osiedli. Rada Miasta powinna ogłosić termin wyborów w ciągu roku po wyborach samorządowych, które odbyły się 16 listopada 2014 r.

Rady zostały poproszone przez Sekretarza Miasta o wskazanie jednego z zaproponowanych terminów : 14 czerwca, 8 listopada.

Rada Osiedla opowiedziała się za terminem listopadowym / głosowanie jawne – 2 głosy za terminem czerwcowym, 6 głosów za terminem listopadowym /.

Tzw. budżet obywatelski

Od dwóch lat urząd miasta organizuje sondaż internetowy, w którym mieszkańcy wybierają zadania do realizacji w ramach budżetu miasta na kolejny rok.

Ponieważ ta forma społecznego decydowania o części wydatków publicznych budzi wiele kontrowersji poproszono rady o przekazanie władzom miasta uwag i propozycji dotyczących tzw. budżetu obywatelskiego.

Po dogłębnej analizie problemu przez Zarząd Osiedla i Radę Osiedla przyjęto tekst, który zamieszczamy w załączniku. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z opracowanymi przez nas propozycjami.


Zobacz załącznik: Propozycje Rady Osiedla Łabędy w sprawie zmian dotyczących tzw. budżetu obywatelskiego


Rada Osiedla, po dokonaniu podsumowania pracy w roku 2014, sformułowała wstępne wnioski do wykorzystania w ramach planowania pracy na I półrocze roku 2015.

Za wskazane uznała:clip_image002

 • zwiększenie liczby imprez organizowanych wyłącznie przez Radę Osiedla,
 • dalsze wzbogacenie oferty kierowanej do Seniorów,
 • podjęcie działań zmierzających do zmiany dotychczasowego sposobu wyłaniania zadań w ramach tzw. „budżetu obywatelskiego”,
 • wykonanie analizę efektów składania wniosków do budżetów miasta Gliwice na rok 2013, 2014 i 2015 w aspekcie roku 2016,
 • przygotowanie spotkania podsumowującego pracę Rady Osiedla w kadencji 2011 – 2015 z udziałem mieszkańców i kierownictwa miasta.

100px-POL_Łabędy_COA.svgRada Osiedla odbyła w bieżącym roku 14 posiedzeń plenarnych, łącznie w czasie kadencji trwającej od grudnia 2011 r. odbyła 45 posiedzeń. W większości spotkań uczestniczyli zaproszeni przez radę goście – wieceprezydenci, naczelnicy wydziałów, prezesi spółek i jednostek miejskich, przedstawiciele policji i straży miejskiej.

Obecność członków rady na posiedzeniach plenarnych prezentuje zestawienie załączone do tekstu.

Rada trzykrotnie zaprosiła mieszkańców na spotkania, których celem było omówienie ważnych problemów dzielnicy: 8, 15, 22 października, w SP 29, SP 38, Gimnazjum nr 19.

Rada Osiedla zorganizowała łącznie 47 imprez sportowych i kulturalnych za łączną kwotę 11.874,27 zł – zestawienie w załączeniu. Za wyróżniające się imprezy RO uznała : III Turniej Piłki Nożnej, I Mikołajkowy Turniej Koszykówki.

Imprezy ponadosiedlowe zorganizowane przez Radę Osiedla Łabędy to : V Turniej Przedszkoli, I Turniej Futsalu, wydano na nie łacznie 5.031,13 zł.

Szczególna rangę nadano działalności Klubu Seniora, w ramach której odbyły się m.in.:

 • dwie bezpłatne wycieczki po mieście : 29 kwietnia, 22 października, łącznie 72 uczestników,
 • dwie zabawy – karnawałowa i andrzejkowa,
 • comiesięczne koncerty w „Łabędziu” – osiem koncertów,
 • majówka przy grillu,
 • spotkania okolicznościowe – np. z okazji Dnia Kobiet i świąteczne – we współpracy z placówkami oswiatowymi, które zapewniły upominki dla Seniorów.

Rada dbała o regularne i różnorodne w formie przekazywanie mieszkańcom informacji o dzielnicy i własnych działaniach. Czyniła to:

 • prowadząc stronę internetową,
 • wydając gazetkę osiedlową „Nasze Łabędy” – cztery numery w toku 2014, w tym wydanie specjalne poświęcone powstaniu Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”, łącznie – 40 stron, łączny nakład 4 numerów 19.500 egzemplarzy,
 • zabiegając o regularne publikowanie w Nowinach Gliwickich artykułów prezentujących Łabędy,
 • utrzymując stały kontakt emailowy i telefoniczny z mieszkańcami.

SzuwarekXLIV posiedzenie plenarne Rady Osiedla Łabędy poświęcone było sprawie tzw. „Szuwarka”, o którego modernizację zabiegamy od kilku lat.

Temat posiedzenia wyniknął z faktu, że Wydział Gospodarki Nieruchomościami 17 czerwca 2014 r. zawarł umowę dzierżawy części działki nr 690 obręb Przyszówka, na której zlokalizowany jest fragment stawu Szuwarek z Fundacją na Rzecz Rozwoju z siedzibą w Gliwicach.

Umowa została zawarta na okres 3 lat – do 31 maja 2017 r.

Celem spotkania z Prezesem Martą Zielińską było zapoznanie się z planowaną działalnością Fundacji na terenie Szuwarka.

Zgodnie z wnioskiem dzierżawcy fundacja planuje utworzenie łowiska rodzinnego, terenu rekreacyjnego, placu zabaw dla dzieci oraz ścieżki zdrowia.

Rada zadeklarowała współpracę z fundacją.