festynW Parafii św. Anny odbył się dziś 15. festyn parafialny, zorganizowany z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki przez Radę Parafialną, Caritas Parafii św. Anny oraz Radę Osiedla Łabędy.

Dopisała pogoda. Liczni uczestnicy imprezy obejrzeli ciekawy program artystyczny i skorzystali z licznych atrakcji, przygotowanych przez organizatorów.

Impreza została dofinansowana z budżetu Miasta Gliwice.

Przedstawicielka Rady Osiedla Łabędy podziękowała ks. Prałatowi Piotrowi Kansemu za wieloletnią współpracę i otwartość na potrzeby lokalnego środowiska.

Rada również otrzymała podziękowania za wspomaganie Parafii w jej działaniach na rzecz mieszkańców.

Festyn w Parafii św. Anny to kolejny przykład dobrej i efektywnej współpracy wielu podmiotów,  które podejmują się wspólnej pracy na rzecz naszej dzielnicy. Wśród nich  istotną rolę odgrywa nasza rada.


sprzątanieCzłonkowie Rady Osiedla oraz wspierający ją Seniorzy uczestniczyli dziś w akcji Sprzątania Świata.

Dziś, podobnie, jak w roku ubiegłym, zbieraliśmy  śmieci na zaniedbanej, prywatnej działce, położonej przy ul. Kosmonautów.

Nie zawiedliśmy się na śmiecących.

Najpierw zebraliśmy to, co dało się posegregować – papier, szkło, plastik, odpady mieszane. Jeszcze w trakcie naszej pracy śmieci zabrał samochód Remondisu.

A my sprzątaliśmy dalej. Wywlekliśmy z krzaków tzw. wielkie gabaryty.

Możne je obejrzeć na naszym facebooku i – „na żywo” – na ul. Kosmonautów, gdzie czekają na zabranie specjalnym transportem.

Warto to, co zebraliśmy zobaczyć – dywany, wykładziny, koce, kołdry, narzuty, ubrania…

Tam, skąd je wyciągnęliśmy leżały kilka lat. To był bardzo smutny widok.

W sprzątaniu wzięło udział 14 osób. Szczególnie dziękujemy małemu, dzielnemu chłopcu, który będąc na spacerze w towarzystwie Dziadka, tak zafascynował się tym, co robimy, że złapał worek i razem z nami, z ogromną pasję i radością zbierał śmieci. Bardzo Mu za to dziękujemy. Także Jego dziadkowi, że pozwolił wnukowi na nietypową aktywność.

Rada Osiedla Łabędy uczestniczyła w akcji „Sprzątania Świata” już po raz dziewiąty !!!


 

POSIEDZENIE26 kwietnia Rada Osiedla odbyła 43. posiedzenie plenarne Rady Osiedla.

Uczestniczyło w nim 9 spośród 15 jej członków.

Obecni : T. Barcik, S. Gorczyca – Kamaj, S. Grzechca, R. Jaros, B. Kończak, G. Maszniew, R. Mizera, K. Sowa, P. Tyrakowski.

Nieobecni: P. Caban, B. Fic, D. Kosowicz, R. Michalski, B. Pietrzak, J. Szubert.

Rada podjęła uchwałę  w sprawie poparcia zażaleń w sprawie:

 1. wniosku nr 318 Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej.
 2. wniosku nr 322 Budowa siłownia na wolnym powietrzu wraz z oświetleniem solarnym.

W pierwszym przypadku zażalenie dotyczy wniosku zaopiniowanego pozytywnie, jednak wycena kosztów realizacji zadania  – 400 tys. jest naszym zdaniem zawyżona.

W drugim przypadku mamy do czynienia z wnioskiem zaopiniowanym negatywnie i tego właśnie dotyczy zażalenia. Wskazano w nim szereg argumentów przemawiających za zmianą opinii na pozytywną.

Zażalenia zostaną złożone w dniu jutrzejszym. Wyniki poznamy do 28 maja.

4 czerwca zacznie się głosowanie.


posiedzenie26 kwietnia o godzinie 18.00 w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź” przy ul. Partyzantów 25 odbędzie się 43. plenarne posiedzenie Rady Osiedla Łabędy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 41 z posiedzenia RO Łabędy z 5 kwietnia 2018 r. i protokołu nr 42 z 19 kwietnia 2018 r.
 3. Projekt uchwały nr 30/2018 Rady Osiedla Łabędy z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie poparcia zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków, złożonych w ramach procedury budżetu obywatelskiego.
 4. Bieżące informacje o działaniach Zarządu Osiedla Łabędy i przewodniczącej Rady Osiedla Łabędy.
 5. Sprawy różne.

Na najbliższe posiedzenie Rada nie zaprosiła gości. Przypominamy, że posiedzenia Rady są otwarte.


 

rada19 kwietnia odbyło się 42. plenarne posiedzenie Rady Osiedla Łabędy.

Wzięło w nim udział 10 z 15 jej członków.

Obecni: T. Barcik, S. Gorczyca – Kamaj, S. Grzechca, R. Jaros, B. Kończak, D. Kosowicz, G. Maszniew, E. Mizera, K. Sowa, J. Szubert.

Nieobecni: P. Caban, B. Fic, R. Michalski, B. Pietrzak, P. Tyrakowski.

W posiedzeniu uczestniczyli goście : Stefan Kurczab – przewodniczący Kluby Seniora, Jolanta Stąpór – dyrektor ZSO 2, Kamil Suś – kierownik Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”, Łukasz Gacek – właściciel firmy Vesper, dzielnicowi Straży Miejskiej – Agata Turlej i Dariusz Gutowski.

Członkowie Rady zapoznali się z wykorzystaniem „Łabędzia”. Dyrektor ZSO 2 zaprezentowała szczegółowe informacje, dotyczące podmiotów korzystających z pomieszczeń centrum, ze szczególnym uwzględnieniem Rady Osiedla Łabędy i współpracującymi z nią organizacjami pozarządowymi.

Rada podkreśliła, że sposób funkcjonowania „Łabędzia” jest w pełni zgodny z założonymi przed jego powstaniem celami społecznymi. Podziękowała zarządcy za aktywność na rzecz środowiska lokalnego.

Inne tematy, które bliżej zaprezentujemy w odrębnych materiałach to: adaptacja pomieszczeń szkoły na cele przedszkolne, zagospodarowanie terenów przyszkolnych, budowa boisk.


SAMOCHODY6  kwietnia 2018 r. odbyliśmy okresowy przegląd Łabęd z udziałem dzielnicowych Straży Miejskiej.

Tym razem skupiliśmy się na dwóch problemach – zaśmieconych miejscach i samochodach, które w jednym miejscu parkują bardzo długo albo zaparkowane są tak, że przeszkadzają innym.

Wszystkie odwiedzone miejsca zostały zgłoszone przez mieszkańców. Obejrzeliśmy parkujące samochody przy ul. Kosmonautów i przy ul. Planetarnej.

We wszystkich tych przypadkach działania podejmuje Straż Miejska w porozumieniu z właścicielami i zarządcami terenów, na których stoją pojazdy.


 

ŚMIECI6  kwietnia 2018 r. odbyliśmy okresowy przegląd Łabęd z udziałem dzielnicowych Straży Miejskiej.

Zwykle oglądamy różne miejsca i diagnozujemy różne problemy. Tym razem zajęliśmy się dwoma ważnymi problemami. W ocenie mieszkańców są one bardzo uciążliwe i utrudniające codzienne korzystanie z miejsc publicznych.

Są to: porzucone samochody i zaśmiecone miejsca.

Obejrzeliśmy zabrudzone miejsca w następujących miejscach:

 1. przy ul. Zamkowej,
 2. na tyłach ul. Wolności,
 3. w obrębie nieruchomości przy ul. P. Gojawiczyńskiej 9,
 4. na terenie zielonym na początku ul. P. Gojawiczyńskiej,
 5. na ul. Kosmonautów, w rejonie garaży,
 6. na terenie działki nr 155 obręb Przyszówka przy ul. Kosmonautów,
 7. na terenie położonym wzdłuż ul. Przyszowskiej, w rejonie kompleksu garaży,
 8. na drodze dojścia do składu węgla,
 9. nabrzeże rzeki Kłodnicy.

We wszystkich tych miejscach nagromadzone są odpady komunalne. Niestety, jeśli zostaną usunięte, to za nasze pieniądze.

Poszczególne sprawy prowadzi Straż Miejska.

Rada, w sposób szczególny, angażuje się w rozwiązanie problemu zaśmiecania terenu, położonego pomiędzy ul. Wolności, Narutowicza i Partyzantów.

W tej sprawie spotkaliśmy się ze Strażą Miejska ponownie 13 kwietnia.


plakatZ inicjatywy Rady Osiedla Łabędy 23 lutego odbyła się w Łabędziu prelekcja na temat praw konsumenckich.

Z mieszkańcami spotkała się Anna Nidzińska – główny specjalista ds. ochrony praw i interesów konsumentów w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

Prowadząca przekazała uczestnikom prelekcji wiele ciekawych i cennych informacji i materiałów.

Rada Osiedla bardzo dziękuje Pani Ani za przygotowanie i przeprowadzenie bardzo cennego spotkania.

Ponieważ tematyka prelekcji jest bardzo ważna dla każdego z nas, zastanawiamy się, czy poprosić urząd o jej powtórzenie.


posiedzenieKolejne posiedzenie plenarne Rady Osiedla Łabędy odbędzie się 15 lutego o godz. 18.00 w Łabędziu.

Głównym punktem obrad będzie podsumowanie pracy w roku 2017. Członkowie Rady omówią podjęte przez siebie działania i ich efekty.

Po przyjęciu informacji na ten temat będziemy zaprezentujemy ją Państwu w szczegółach.

Członkowie Rady omówią także aktualny etap procedury budżetu obywatelskiego. 12 lutego będziemy znać pełny wykaz wniosków złożonych przez upoważnione podmioty.

Rada zapozna się z propozycjami zadań dotyczących Łabęd oraz ich wnioskodawcami.

Tych, którzy zainteresowani są zaplanowaną tematyką posiedzenia zapraszamy do udziału.


posiedzenie11 stycznia Rada Osiedla Łabędy odbyła XXXVII posiedzenie plenarne.

Na 15 jej członków obecnych było 10: T. Barcik, S. Gorczyca-Kamaj, S. Grzechca, B. Kończak, D. Kosowicz, G. Maszniew, R. Michalski, E. Mizera, K. Sowa, P. Tyrakowski. Nieobecni to: P. Caban, B. Fic, R, Jaros, B. Pietrzak, J. Szubert.

Członkowie rady dyskutowali nad propozycjami zadań, które zgłosi w ramach tegorocznej procedury budżetu obywatelskiego.

Przyjęto wstępny wykaz przedsięwzięć, nad którymi przedstawiciele rady będą pracować do 25 stycznia. W tym dniu nastąpi ich ostateczne zatwierdzenie przygotowanych wniosków i ich podpisanie.

Wykaz obejmuje 35 zadań i jest otwarty.

23 zadania to tzw. projekty „twarde”. Są to m.in. remonty ulic, budowa parkingów, siłowni, street workoutów, placów zabaw, aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściach dla pieszych, monitoringu, wybiegu dla psów, mini tężni.

Planujemy opracować aż 12 wniosków na tzw. projekty „miękkie”, są to oferty różnego rodzaju zajęć dla dzieci, osób w średnim wieku i Seniorów.

Ostateczną listę wniosków zaprezentujemy Państwu po 25 stycznia.