dav
dav

Na temat zajmowania chodników przez kontenery na odpady poremontowe pisaliśmy już kilka razy.
Robiliśmy to wtedy, gdy w konkretnym miejscu ktoś blokował chodnik lub część jezdni i nie miał na to wymaganego zezwolenia.
Niestety, takie przypadki nie należą do rzadkości.
Zapewne wynikają z niewiedzy.
Tak było np. na ul. Zygmuntowskiej. Aktualnie taka sytuacja ma miejsce na ul. Różanej.
W związku z tym przypominamy mieszkańcom Łabęd o obowiązkach tych, którzy mają zamiar zająć część chodnika lub jezdni.
Na stronie Zarządu Dróg Miejskich znajduje się taki wpis:
„Worki na gruz i odpady budowlane, kontenery, duże kwiaty w donicach, leżaki plażowe wystawiane przy kawiarenkach, na to i wiele innych rzeczy, które zajmują pas drogowy na terenie naszego miasta, należy uzyskać stosowne zezwolenie zarządcy drogi.
Brak zezwolenia, skutkuje naliczeniem kary wynikającej z ustawy.
Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DZ.U.2018.2068 t.j. ze zm..), zajmujący miejsce w pasie drogowym zobligowani są do uiszczenia stosownej opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Otrzymanie zezwolenia, poprzedzone jest złożeniem wniosku (3 F), który można pobrać ze strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, pracownicy ZDM, dyżurujący pod numerami telefonów: 32 3008612, 32 3008613, 32 3008614, udzielają niezbędnych informacji i pomocy w wypełnieniu wniosku i dokumentów, które należy do niego dołączyć.”
Warto o tym pamiętać, a co najważniejsze, stosować się do obowiązujących zasad!


Zdjęcie i tekst ze strony http://www.zdm.gliwice.pl/


 

pojemnikWcześniej informowaliśmy Państwa o staraniach w sprawie utworzenia na terenie Łabęd kolejnego punktu, w którym można oddać przeterminowane leki.
Podejmował je Wydział Zdrowia i Rada Dzielnicy Łabędy.
Jednak najważniejsze było zaangażowanie się w sprawę właścicieli apteki, w której w ostatnich dniach został ustawiony specjalny pojemnik, zakupiony przez Wydział  Zdrowia.
Pojemnik stoi przy wejściu do apteki Zdrowit przy ul. J. Popiełuszki 6. Można wrzucić do niego te leki, których termin ważności minął, których nie wykorzystaliśmy do końca…

To ważne ułatwienie pozwoli mieszkańcom Łabęd na zgodne z prawem, wiedzą i zdrowym rozsądkiem pozbywanie się odpadów, których nie wolno wyrzucać do ogólnodostępnych pojemników na odpady!


kardiologiaBrak finansowania Oddziału Kardiologicznego w gliwickim szpitalu miejskim to bardzo poważny problem.

Od półtora roku NFZ nie przyznał kontraktu na leczenie zawałów!!!

W związku z tym, 2 lutego gliwiczanie zorganizowali protest, domagając się prawa do leczenia NA TAKICH SAMYCH ZASADACH, JAK W INNYCH MIASTACH. O szczegółach dotyczących sprawy można przeczytać na stronie urzędu. Pomimo braku finansowania kardiologii inwazyjnej w Gliwicach lekarze ratują życie pacjentów. Trwa wymiana korespondencji  między Miastem Gliwice a Narodowym Funduszem Zdrowia w tej sprawie.

Na oficjalne pisma kierowane do prezesa NFZ-u w Warszawie odpowiada on raz osobiście, innym razem przekazuje sprawę do śląskiego oddziału w Katowicach. Argumenty Funduszu są za każdym razem inne, a uzasadnienia – sprzeczne. Kwestia zapewnienia mieszkańcom Gliwic i powiatu gliwickiego wysokospecjalistycznej opieki kardiologicznej na miejscu, bez konieczności przewożenia pacjenta do innego miasta, zeszła w pismach NFZ na odległy plan.

Przypomnijmy – Śląski Oddział Wojewódzki NFZ mimo wcześniejszych zapewnień jego dyrektora, a także deklaracji złożonej prezydentowi Gliwic, odmawia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii inwazyjnej w Szpitalu Miejskim nr 4. Miasto Gliwice nie ustaje w staraniach, aby finansowanie to zapewnić.

Argumentacja w pismach Funduszu zmienia się jak w kalejdoskopie

W piśmie z 24 lipca ub.r. śląski oddział NFZ-u poinformował, że postępowania konkursowe w omawianym zakresie nie są planowane ze względu na ograniczone środki finansowe. Natomiast podczas spotkania zorganizowanego w Katowicach przed trzema tygodniami (3 stycznia) dyrektor tej jednostki stwierdził, że zawarcie umowy na kardiologię inwazyjną ze Szpitalem Miejskim nr 4 jest możliwe – zależy to jednak od decyzji ministra zdrowia. We wcześniejszych rozmowach decyzja w tej sprawie miała leżeć w gestii prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 3 stycznia dyrektor ŚOW NFZ przedstawił również szpitalowi  kolejną sprzeczną z wcześniejszymi ustaleniami propozycję – realizację usług w ramach tzw. koordynowanej opieki nad pacjentem po zawale serca. Na to, jak się okazuje, byłyby pieniądze, ale na znacznie szerszą wysokospecjalistyczną pomoc w ramach  kardiologii inwazyjnej – już nie.

W jednym piśmie ŚOW NFZ podkreślał, że odmowa finansowania świadczeń z zakresu kardiologii inwazyjnej wynika z posiadanej przez szpital umowy w zakresie kardiologii zachowawczej – w związku z tym „świadczenia kardiologii inwazyjnej mogą być rozliczane w ramach tej umowy”. W drugim natomiast wskazywał, że świadczenia w zakresie usług kardiologii inwazyjnej nie zostały ujęte w obecnie obowiązującej umowie, gdyż przed wejściem w życie tzw. sieci szpitali nie były one realizowane przez gliwicki szpital.

Jedno jest pewne – z powodu braku pełnego finansowania dla oddziału, dramatycznie zaczął narastać dług całej gliwickiej placówki. Tylko na kardiologii inwazyjnej to kwota ponad 9 mln zł

Szpital już w kwietniu ub.r. złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Warszawie o zawarcie ugody z ŚOW NFZ, dotyczący zapłaty za wykonane świadczenia kardiologiczne ratujące życie (na kwotę 3,9 mln zł). Pod koniec sierpnia ŚOW NFZ poinformował, że nie widzi możliwości zawarcia ugody. Szpital złożył więc pod koniec listopada pozew do Sądu Okręgowego przeciwko NFZ, tym  razem na kwotę narosłą do 7,4 mln zł, w sprawie zapłaty za świadczenia zdrowotne udzielone przez szpital pacjentom w stanie nagłym.

Postanowieniem z 12 grudnia ub.r. Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał zasadność roszczeń szpitala i wydał NFZ nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na powyższą kwotę (wraz z ustawowymi odsetkami). Od tego czasu odpowiedzi Funduszu stały się ostrzejsze.

W ostatnim piśmie z 7 stycznia prezes NFZ otwarcie twierdzi, że przyjmowanie przez szpital pacjentów w ostrych zespołach wieńcowych i z zawałami serca oraz z obrzękami płuc to nie ratowanie życia w stanie nagłym, lecz świadome i planowe działanie gliwickiej placówki, by obejść przepisy i wymusić na Funduszu sfinansowanie wykonanych świadczeń. Podważa tym samym zasadność przeprowadzenia w Gliwicach ponad 1 800 zabiegów angioplastyki w ostrych zespołach wieńcowych, koronarografii oraz wszczepień rozrusznika.

„Jest to schemat stosowany przez wiele podmiotów leczniczych” – przekonuje prezes NFZ. „Nie taka była intencja ustawodawcy, który stworzył zapisy art. 19 ustawy o świadczeniach, gwarantujące ubezpieczonym pewność, że w stanie nagłym, którego  definicja wyraźnie wskazuje, że dotyczy to sytuacji wymagających natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i  leczenia, taka pomoc zostanie udzielona w zakresie niezbędnym w każdym z kilkuset działających na terenie całego kraju  podmiotów medycznych, nawet tych, które nie posiadają umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a podmioty te mają prawo do wynagrodzenia od NFZ za udzielone w niezbędnym zakresie” – dowodzi prezes.

Gliwickie serca można ratować, ale poza Gliwicami

Zdaniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, gliwiczanom przechodzącym zawał nie jest potrzebna niezwłoczna, szybka reakcja na miejscu, bo w bliskiej odległości są m.in. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Górnośląskie Centrum Medyczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Poza tym niezbędne zabiegi wykonuje w województwie śląskim aż 17  pracowni hemodynamiki. Z przywoływanej przez prezesa NFZ Mapy Potrzeb Zdrowotnych wynika jednak, że zapotrzebowanie na tego rodzaju świadczenia wzrośnie. Uwzględniając strukturę ludności województwa śląskiego, wieku, płci i miejsca  zamieszkania, minimalna wymagana liczba tzw. stołów hemodynamicznych na Śląsku to 24.

Wydawałoby się, że o tym, jak ważne jest funkcjonowanie w Gliwicach kompleksowej, wysokospecjalistycznej szpitalnej opieki kardiologicznej z pełnym finansowaniem ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia nie trzeba nikogo przekonywać

Dane Narodowej Bazy Danych Zawałów Serca AMI-PL pokazują najdobitniej, że przed uruchomieniem Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Szpitalu Miejskim gliwiczanie z zawałem serca i mieszkańcy ościennych miejscowości byli leczeni inwazyjnie rzadziej, a ich śmiertelność była wyższa niż przeciętnie w województwie śląskim. W 2016 roku aż 453 pacjentów z zawałem  serca,  wymagających natychmiastowego leczenia inwazyjnego, w stanach zagrożenia życia transportowano z gliwickiego szpitala do Zabrza, Kędzierzyna-Koźla, Rybnika i Katowic. Mieszkańcy Gliwic i powiatu uzyskiwali specjalistyczną pomoc średnio o 45 minut później niż pozostali mieszkańcy województwa śląskiego. Chorzy byli narażeni na powikłania, często bezpośrednio zagrażające życiu, a także zwiększenie ryzyka wystąpienia pozawałowej niewydolności serca. Czy do powrotu do tego stanu dąży w Gliwicach NFZ?

Trudna, nie do zaakceptowania sytuacja finansowa gliwickiego szpitala, wynikająca m.in. z opisanych powodów, pogłębia się z każdym miesiącem. Brak pozytywnych decyzji ze strony NFZ stawia miasto przed koniecznością podjęcia radykalnych kroków w kierunku zatrzymania efektów równi pochyłej w szpitalu

Pisma zawierające prośbę o pomoc gliwiczanom w rozwiązaniu trudnej sytuacji szpitala oraz o informację zwrotną o podjętych działaniach otrzymali w ostatnich tygodniach m.in. posłowie Jarosław Gonciarz, Piotr Pyzik, Barbara Dziuk i Wojciech Szarama  oraz wojewoda Jarosław Wieczorek. Czy można w tej sprawie liczyć na wsparcie gliwickich posłów?


Źródło: gliwice.eu


 

AUTOBUSW związku z wpisem na facebooku na temat stacji wypożyczania rowerów pojawił się wątek przewożenia rowerów autobusami komunikacji miejskiej.

Zapowiedzieliśmy sprawdzenie, jak ta sprawa jest uregulowana.

Skierowaliśmy prośbę o stosowną  informację do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Odpowiedź otrzymaliśmy niezwłocznie, bo już następnego dnia po wysłaniu e’maila.

PKM pisze m.in. że „zarówno w autobusach tzw. krótkich jak i długich, przewidziane jest tylko jedno miejsce umożliwiające bezpieczny przewóz roweru”.

Pozostałe szczegóły regulacji oraz jej podstawa prawna zawarte są w załączonym piśmie.


Zobacz pismo: 8 O 28.08. PKM Rower w autobusie-1


KlasztornaNa ul. Klasztornej kierowcy urządzili sobie autostradę. Nie zważają na obowiązujące na niej przepisy dotyczące strefy zamieszkania i jadą, jakby zakazy ich nie obowiązywały.

Przyczyną problemów jest nieutwardzony, polny kawałek drogi, którą można wjechać z terenu Strefy Ekonomicznej na ul. Klasztorną.

Jest brudno, ciasno, ale przede wszystkim NIEBEZPIECZNIE!!!

Jadące z dużą prędkością samochody stanowią poważne zagrożenie dla pieszych, którzy nie mając chodników, korzystają z jezdni.

Już dwukrotnie złożyliśmy w ZDM wnioski o poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez wzmożone kontrole Policji – 6 i 24 kwietnia. Mamy nadzieję, że sytuacja ulegnie zmianie.

Zabiegamy też o zamknięcie nieutwardzonego fragmentu drogi. Osoby wyjeżdżające z terenu KSSE mają do dyspozycji inne wyjazdy.


 

ELEKTROŚMIECIElektrośmieci  są bardzo groźne dla zdrowia człowieka. Dlatego należy je odpowiednio utylizować. Przede wszystkim jednak, należy pamiętać, że nie wolno ich wrzucać do ogólnodostępnych śmietników.

Z tego powodu warto wiedzieć, kiedy organizowane są zbiórki elektrośmieci, aby móc z nich skorzystać.

W Łabędach odbędą się one w godz. 10.00 – 13.00

 • 1 lipca w Starych Łabędach przy Staromiejskiej – parking przy szkole,
 • 16 września przy ul. Radosnej – parking przy kościele.

Terminy zbiórek w innych punktach miasta znajdują się na stronie gliwice.eu/miasto/ekologia

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowym wykazem elektrośmieci, znajdującym się na stronie naszelabedy.pl  – wpis z 29 marca 2014 r. w zakładce Warto wiedzieć.


 

mokre drewnoProducent kominków napisał na swojej stronie internetowej:

„Prowadząc przez 20 lat firmę z kominkami i piecami grzewczymi […] w swojej praktyce, miałem okazję poznać i zrozumieć proces palenia się mokrego paliwa. Dotyczy to zarówno wilgotnego miału węglowego do kotłów grzewczych, jak również niesezonowanego drewna do kominków. Znam przypadki, gdy na składzie węgla, sprzedawca polewał miał węglowy wodą z węża – nie po to, by wiatr go nie rozwiewał – ale przede wszystkim, by zwiększyć jego masę, a w efekcie cenę paliwa. Znam również wiele innych przypadków, kiedy to świeżo ścięte drzewa, od razu służyły za opał do kominków.

[…] Prawie 70 % energii zawartej w opale, nie zostanie zużyte na ogrzewanie, lecz na walkę ognia z wodą – co oznacza, że większość ciepła pochłonie odparowanie wody.

Równocześnie, przy tak dużym udziale pary wodnej wystąpi niebezpieczne zjawisko – tak dla zdrowia jak i dla środowiska naturalnego.

W prażonym węglu zacznie dochodzić do procesu niskotemperaturowego odgazowania składników lotnych, a w efekcie do wydzielania się gęstej smoły. Naukowcy proces ten nazywają “wytlewaniem”. Tworząca się – w początkowej fazie spalania mokrego opału – czarnobrązowa smoła o mazistej konsystencji i znanym zapachu – zacznie stopniowo oblepiać ściany przewodu kominowego. Ona to stanowi groźbę samozapalenia się w kominie. Nagromadzona w dolnej części przewodu kominowego, niewybrana sadza, jest tylko dodatkiem do powstałego tak pożaru.

Zanim to nastąpi, gromadząca się smoła – podczas trwającego spalania mokrego opału – zacznie ulegać powolnej destylacji, przy udziale pary wodnej. Proces ten prowadzi do odparowania składników bardziej lotnych oraz skroplenia ich w górnej części przewodu kominowego.

W wyniku rozdestylowania się smoły – na dole komina pozostanie, podobny do asfaltu, trudny do usunięcia, twardy pak, natomiast na górze skondensują się, niebezpieczne dla zdrowia i środowiska związki. Najważniejsze z nich to :

 • fenol – trujący związek o ostrym zapachu i właściwościach kwasowych,
 • naftalen – związek o charakterystycznym zapachu, stosowany jako środek owadobójczy,
 • pirydyna – łatwopalna, bezbarwna ciecz, stosowana jako rozpuszczalnik oraz trucizna do produkcji denaturatu.

Związki te ulatniają się z dymem, który przybiera od nich jasnorudy kolor. Ten “rdzawy”, cuchnący dym z komina – w nocy niestety trudny do zobaczenia – jest dowodem palenia mokrym miałem węglowym. Natomiast czarne kłęby dymu – które rano nie trudno zauważyć – świadczą o rozpalaniu po nocy kolejnego, mokrego wsadu, przy pomocy łatwopalnych śmieci / np. plastiku lub starych butów/.

Podobne zjawisko zachodzi podczas palenia w kominku mokrym, niesezonowanym drewnem. Osadzająca się w kanale kominowym, łatwopalna smoła, daje znać o sobie wydzielającym się z kominka zapachem wędzarni. Szczególnie można to wyczuć, wchodząc do salonu, podczas szarej pogody z niskim pułapem chmur.

Inne skutki palenia w kominku mokrym drewnem to znany fakt, że szyba w kominku jest stale okopcona – pomimo wyposażenia w systemy samoczyszczące, kurtynę powietrzną, wermikulit lub pirolizę.

Stopniowo zachodzi też niszczenie drogiego paleniska kominkowego. Dołożenie mokrego drewna do rozpalonego wnętrza, wywołuje gwałtowny spadek temperatury żeliwnych ścian paleniska, a w efekcie do pękania deflektora i boków korpusu lub przepalenie się stalowej blachy. Podczas stosowania mokrego drewna, zostaje dużo popiołu, przez co wymagane jest codzienne opróżnianie popielnika. Pozbawiony chłodzenia od strony pełnego popielnika, przegrzany ruszt, szybko wygina się ku górze i wymaga wymiany.


Autor tekstu: Mirosław Pycek – „Miro-Les Foyers”


ogieńZakaz palenia węglem złej jakości i stopniowa wymiana starych pieców na nowe zapisano w uchwale, którą 7 kwietnia jednogłośnie przyjął sejmik wojewódzki.

NIE BĘDZIE JUŻ WOLNO PALIĆ CZYM POPADNIE.

Koniec ze spalaniem mokrego drewna i powęglowych odpadów.

Wymiana pieca węglowego będzie wiązała się ze spełnieniem rygorystycznych wymogów co do jego klasy.

Upędzaliśmy, że tak będzie. Na organizowanych w ostatnim czasie spotkaniach z mieszkańcami ulic objętych II etapem inwestycji PEC namawialiśmy do skorzystania z oferty przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej, ale nie wszyscy przychodzili, i nie wszyscy byli gotowi wsłuchać się w przekazywane informacje.

zachęcamy do zapoznania się z Uchwałą Sejmiku nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.


Uchwała antysmogowa


drewnoNa stronie www.drewnoopalowe.suwalki.pl znajduje się wpis, który może przydać się wszystkim tym, którym zależy na ekologicznym opalaniu swoich mieszkań. Cytujemy go w całości i zachęcamy do lektury.

„Zawartość wody w drewnie ma kolosalne znaczenie dla wartości opałowej drewna. Generalnie można przyjąć, że im mniejsza wilgotność drewna, tym większa wartość opałowa.

Największa ilość wody występuje w drewnie świeżym, tuż po ścięciu. Wyróżniamy następujące rodzaje wilgotności / zakres wilgotności [%]/:

 • drewno świeże (mokre) > 30 % – drewno tuż po ścięciu,
 • drewno wilgotne – 20-30 %,
 • drewno powietrznie suche – 15-20 %, drewno sezonowane na powietrzu w odpowiednich warunkach; nadaje się do palenia,
 • drewno pokojowo suche – 5-15 % – drewno składowane w ogrzewanych pomieszczeniach,
 • drewno suche – < 5 % – drewno podgrzewane na specjalnych suszarkach.

Drewno świeżo pozyskane posiada zróżnicowaną wilgotność w zależności z jakiej części drzewa pochodzi klocek. Najwyższa wilgotność występuje w części odziomkowej drzewa (tuż przy ziemi), z kolei najniższa wilgotność w części środkowej pnia. Posuwając się wyżej w stronę korony wilgotność znowu wzrasta.

Również pora roku ma wpływ na wilgotność pozyskanego drewna. Drewno ścięte w okresie zimowym posiada niższą wilgotność niż w sezonie wegetacyjnym. Powinno to być bardzo ważną wskazówką  – zakup drewna w pierwszym kwartale pozwala na uzyskanie minimalnej wilgotności na starcie oraz wykorzystanie na składowanie całego sezonu wegetacyjnego od marca do października, a w listopadzie już można hajcować …

Dla każdego palacza kominkowego najważniejsza jest znajomość terminu wilgotność drewna powietrznie suchego. Uzyskujemy ją po roku sezonowania na powietrzu. Drewno powinno być starannie ułożone pod wiatą z odkrytymi bokami lub ustawione na otwartej przestrzeni w sztapel i przykryte na górnej płaszczyźnie plandeką. Niektóre gatunki przesychają szybciej, inne natomiast wolniej. Teoretycznie drewno uzyskuje maksymalną wartość opałową po 2 latach sezonowania. Ciekawe jest to, że przy odpowiednim zabezpieczeniu wartość opałowa w dalszych latach wcale nie spada.

Wytrawni palacze z latami praktyki potrafią wizualnie i namacalnie określić stan wilgotności powietrznie suchego drewna; szczapy są lżejsze i mają trochę inną barwę. Najlepszym sposobem jednak jest użycie wilgotnościomierza, zwłaszcza w sytuacji gdy sprzedawca drewna twierdzi, że zostało pozyskane przed rokiem, jednak nie zawsze dodaje, że leżakowało pod gołym niebem bez zabezpieczenia …

Zdarza się czasem, że nabywca opału ma możliwość zakupu drewna posuszowego. Drewno posuszowe pochodzi z drzew, które uschły jeszcze przed wycinką. Zastanówmy się czy opał posuszowy nadaje się do kominka.

Drewno posuszowe teorytycznie powinno mieć mniej wody od drewna ze świeżo ściętego żywego drzewa. Nie zawsze jednak tak jest. W niektórych przypadkach posusz może zawierać naprawdę sporo wody, zwłaszcza w części odziomkowej (najbliżej ziemi). Jest to zależne od wieku posuszu, gatunku drewna, pory roku, konfiguracji terenu. Prawdą jednak jest, że woda zawarta w drewnie posuszowym szybciej się ulatnia i opał taki sezonuje się w krótszym czasie.

Ważną sprawą jest wiek drewna posuszowego, tzn. informacja kiedy drzewo uschło i jak długo stało, czy jest to posusz stary czy młody. Generalnie można przyjąć, że im starszy posusz tym gorsza jakość, większa zawartość zgnilizny, występowanie owadów itd. Stary posusz można rozpoznać po odpadającej korze, występowaniu zabarwień drewna, zgnilizn i chodników owadzich; z takiego drewna mocno się sypie. Niektóre gatunki mogą dłużej stać po uschnięciu i są bardziej odporne (np. dąb, robinia, wiąz). Inne znowu gatunki bardzo szybko po uschnięciu zaczynają próchnieć, są to gatunki o drewnie niezabarwionym, mi.in. brzoza, grab, buk i inne.

Opał z posuszu posiada szereg mankamentów, które mocno ograniczają jego zastosowanie w kominku. Drewno takie z powodu występowania zgnilizny, chodników owadzich i trocin nie za bardzo się sprawdza do palenia w kominku, który często jest usytuowany gdzieś w centralnym miejscu naszego domu, np. w salonie lub sypialni. Nie chodzi też tylko o względy estetyczne, gdyż występowanie zgnilizny poważnie obniża wartość opałową drewna. Opał taki bardziej się nadaje do palenia w piecu centralnego ogrzewania niż w kominku.

W niektórych przypadkach drewno pochodzące z posuszu może być dobrym opałem do kominka. Niektóre drzewa usychają w specyficznych warunkach, gdzie kora zasklepia się i  nie odpada, a drewno nie jest zasiedlone przez owady (lub w minimalnym stopniu). Aby jednak zakup takiego drewna był trafiony, należy bezwzględnie dokonać bardzo dokładnych oględzin takiego drewna przed zakupem.


Źródło: www.drewnoopalowe.suwalki.pl/cms/index.php/wilgotnosc


 

rowerNa miejskiej  stronie internetowej napisano:

Wiemy, gdzie pojawi się 10 stacji, w których będzie można wypożyczyć i odstawić jednoślad.

System będzie funkcjonował w sezonie rowerowym – od 1 marca do 30 listopada, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Na każdej z 10 stacji, wyposażonych w terminal z panelem informacyjnym i sterującym, będzie 15 stojaków ustawionych szeregowo i 10 miejskich rowerów w barwach miasta /łącznie 150 stojaków rowerowych i 100 rowerów/.

Funkcjonowanie systemu uzupełni strona internetowa, na której będzie można się zarejestrować, sprawdzić dostępność rowerów i miejsc postojowych na poszczególnych stacjach. Pojawią się też informacje dotyczące systemu, m.in. mapa z zaznaczonymi stacjami.

Stacje, w których będzie można wypożyczyć i oddać rower, będą zorganizowane przy:

 1. przy dworcu PKP /przy wejściu głównym na dworzec/,
 2. przy pl. Piłsudskiego /nieopodal pomnika/,
 3. przy pl. Inwalidów Wojennych /blisko kiosku/,
 4. przy ul. Kozielskiej /u zbiegu z ul. Góry Chełmskiej/,
 5. na skwerze Dessau /przy fontannie/,
 6. przy ul. Akademickiej /przy skrzyżowaniu z ul. B. Krzywoustego, blisko fontanny/,
 7. przy ul. Żwirki i Wigury /przy pawilonach handlowych/,
 8. na Sikorniku /przy ul. Sikornik, obok siłowni pod chmurką i Domu Pomocy Społecznej/,
 9. na os. Kopernika /ul. Gwiazdy Polarnej/,
 10. przy ul. Poniatowskiego /nieopodal Domu Pamięci Żydów Górnośląskich/.

To miejsca, w których pojawi się 10 stacji. Niewykluczone, że jeśli system się sprawdzi, zwiększymy ich liczbę” – poinformowała Mariola Pendziałek, naczelnik Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.