100px-POL_Łabędy_COA.svg

 

Rada Osiedlowa Łabędy, w obecności gości uczestniczących w uroczystym spotkaniu podsumowującym kadencje 2007 – 2011, określiła główne zakresy działań, które winna podjąć nowa rada.

 

Będą to :

  1. bezpieczeństwo mieszkańców, porządek publiczny, ograniczenie dewastacji,
  2. wzbogacenie bazy sportowej i rekreacyjnej, w tym placów zabaw – powstanie nowych obiektów i remonty istniejących, szczególnie obiektów przyszkolnych,
  3. zwiększenie liczby terenów zielonych, skwerów, zieleńców, modernizacja i doposażenie obiektów istniejących,
  4. zapewnienie właściwych warunków dla działalności kulturalnej,
  5. zmniejszenie problemów komunikacyjnych, poprawa stanu dróg – dalsze inwestycje drogowe, remonty,
  6. przejmowanie przez gminę nieruchomości należących do innych podmiotów prawnych – PKP, Skarb Państwa, ZM Bumar Łabędy, Agencja Nieruchomości Rolnych, właściciele prywatni o nieznanym miejscu pobytu…,
  7. remonty obiektów należących do gminy, właściwe wykorzystanie zasobów gminnych,
  8. czystość dzielnicy.