clip_image002O wyremontowanie kapliczki stojącej przy Placu Niepodległości zabiegamy od kilku lat. Najistotniejszym działaniem w tym zakresie było wielokrotne składanie wniosków do budżetu miasta Gliwice na kolejne lata.

Prowadziliśmy także w tej sprawie korespondencję z Wydziałem Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, a także rozmawialiśmy z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Nasze wnioski nie zostały uwzględniane ze względu na to, że remont kapliczki uznano za zadanie wieloletnie, a takie nie są ujmowane w rocznych budżetach, a także z powodu „dobrego stanu” obiektu.

Ponieważ nie zgadzamy się ani z jednym, ani z drugim argumentem, w nawiązaniu do wniosku o remont kapliczki złożonego 15 kwietnia 2014 r., wystąpiliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Piotra Wieczorka z pismem ponawiającym nasze wcześniejsze zabiegi w tej ważnej dla nas sprawie.

We wniosku z 15 kwietnia 2014 r. i w piśmie z 30 czerwca 2014 r. wskazaliśmy na potrzebę wykonania następujących prac:

 • odnowienie wnętrza kapliczki,
 • odnowienie drzwi,
 • renowacja witraży,
 • naprawa dachu,
 • odczyszczenie elewacji,
 • wykonanie ogrodzenia,
 • nasadzenia roślin ozdobnych.

clip_image002Trwają prace przy nowym placu zabaw przy ul. Zawadzkiego. Jego usytuowanie i wyposażenie zostało uzgodnione z Radą Osiedlową Łabędy jeszcze przed rozpoczęciem prac projektowych. Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbyło się 3 września 2013 r.

Już na etapie przygotowań do budowy placu zabaw zabiegaliśmy o wykonanie boiska oraz zagospodarowanie całego terenu rekreacyjnego przy ul. Zawadzkiego.

Właśnie opracowywana jest koncepcja II etapu prac. Miejski Zarząd Usług Komunalnych zwrócił się do Rady Osiedlowej z prośbą o zaopiniowanie przygotowanej propozycji.

Rada na posiedzeniu 23 czerwca wypracowała stanowisko w sprawie przyszłego wyglądu i wyposażenia skweru. Wypowiedziała się na temat usytuowania boiska, miejsca ustawienia ławeczek, wykonania strefy gier, nasadzeń.  


clip_image002Jak wcześniej informowaliśmy, od kilku miesięcy zabiegamy o obniżenie lub likwidację barierek na widowni hali sportowej „Łabędzia”, które stanowią istotną przeszkodę w oglądaniu meczy i innych widowisk, rozgrywających się na parkiecie. O naszych staraniach informowaliśmy w materiale z 15 czerwca, zamieszczonym w zakładce „Zabiegamy o…”

Pismem z 26 czerwca zostaliśmy poinformowani, że problem podlega uzgodnieniom, prowadzonym przez Wydział Inwestycji i Remontów. O ich wynikach zostaniemy poinformowani.

Miejmy nadzieję, że oznacza to szansę na rozwiązanie tego trudnego problemu, wywołującego wiele negatywnych komentarzy użytkowników hali.

Przypominamy, że montaż barierek był wynikiem zaprojektowania zbyt wysokich stopni, na których umieszczone są siedzenia. Problem wyszedł w końcowej fazie prac, gdy okazało się, że bez barierek nie jest możliwe dopuszczenia obiektu do użytku.

Oczywiście powiedzieliśmy projektantowi, co myślimy o zastosowanym przez niego rozwiązaniu, ale było już za późno. Teraz zabiegamy o złagodzenie skutków istniejącej sytuacji.


clip_image002Kolejny koncert dla Seniorów, przygotowany przez Radę Osiedlową Łabędy, wypełniły występy młodych artystów.

Swymi umiejętnościami pochwalili się wychowankowie trzech łabędzkich przedszkoli PM 34 z ul. Chatka Puchatka, PM 37 z ul. Literatów i PM 38 z ul. P. Gojawiczyńskiej.

Przed Seniorami wystąpili także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38 z ul. Partyzantów 25, SP 20 z ul. J. Śliwki, Zespołu Szkół Ogólnokształcącymi nr 4 z osiedla Powstańców Śląskich,solista z Młodzieżowego Domu Kultury i aktorzy z Teatru „Do i Do” z MDK. Łącznie wystąpiło 60 osób – od przedszkolaków po licealistów.

Występującym towarzyszyli rodzice, dziadkowie, nauczyciele, a nawet dyrektorzy placówek : Teresa Lis – dyrektor PM 37, Ewa Tarkota – wicedyrektor SP 38, Joanna Grzybowska – dyrektor ZSO nr 4.

IV Koncert dla Seniorów był wyjątkowo energetyzujący. Najmłodsi ofiarowali widzom piękny artystyczny pokaz, różnorodny w formie i treści, pełen energii, radości i optymizmu.

Bardzo się Seniorom podobał. Chyba mieli ochotę na więcej.


 

clip_image002Od połowy czerwca rusza kino plenerowe. Do końca wakacji w różnych częściach miasta organizowane będą bezpłatne projekcje filmowe.

W programie każdego seansu znajdują się dwa filmy: bajka dla dzieci – od godz. 18.00 i film dla starszych widzów – od godz. 20.00.

Organizatorem przedsięwzięcia jest gliwicki samorząd.

Wszystkich łabędzian zachęcamy do skorzystania w wakacyjnej oferty Wydziału Kultury i Promocji Miasta i obejrzenie przygotowanych dla nas filmów.

27 lipca kino zawita do Łabęd. Rozłoży się przy ul. Zygmuntowskiej, pomiędzy kościołem a blokami mieszkalnymi. Będzie można obejrzeć:

film dla dzieci „Księżniczka i Żaba”

clip_image002

oraz film dla dorosłychWielki Gatsby”

7537355.3

To już czwarty rok bytności kina letniego w Łabędach. Wcześniej spektakle odbywały się tylko w centrum miasta. Na wniosek Rady Osiedlowej pokaz filmów zorganizowano także w Łabędach, odbył się on na skwerze przy ul. Wolności. Od tego czasu kino zagląda do nas regularnie, do innych dzielnic miasta także.

clip_image002Zarząd Dróg Miejskich, jako zarządca drogi i zlecający wykonanie jej nowej nawierzchni nie będzie wykonywał progów spowalniających.

Uzasadnieniem dla podjętej decyzji jest fakt, że m.in. :

 • progi montuje się w miejscach szczególnie niebezpiecznych,
 • progi zwalniające utrudniają odśnieżanie i oczyszczanie dróg,
 • ulica Pokoju jest drogą gminną o niewielkim natężeniu ruchu kołowego, występuje na niej ruch lokalny.

Progi miały służyć zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców. Teraz będzie ono troską wszystkich kierowców, korzystających z nowej, wygodnej jezdni.

clip_image002

W rejonie ulic Rzeczyckiej, Klasztornej, Zacisze i Pokoju obowiązuje znak „Strefa zamieszkania”. Oznacza on obowiązywanie :

 • prawa pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
 • możliwości korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
 • prędkości dopuszczalnej pojazdu wynoszącej 20 km na godzinę,
 • zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu – z powyższego zapisu wynika, że w przypadku braku wyznaczonych miejsc do postoju pojazdów, parkowanie w strefie zamieszkania jest niedopuszczalne.

Przy okazji warto przypomnieć, że często na dobrej nawierzchni samochody poruszają się prędzej, niż miało to miejsce przed remontem drogi. Nowa nawierzchnia kusi.


clip_image002Od kilku lat Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego organizuje kolonię letnią dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Gliwice i uczestniczących w zajęciach świetlic opiekuńczo – wychowawczych.

W tym roku na kolonię wyjedzie 200 osób. Wykonawcę usługi, miejsce pobytu i wysokość opłaty za pobyt i przejazd kolonistów ustalono w trybie przetargu nieograniczonego. Wyjazd zorganizuje Biuro Turystyki Rodzinnej Gold Tour C.A. Rutkowska – sp. j. z Prudnika za cenę 117. 000 zł. Przygotowano trzy dziesięciodniowe turnusy.

W grupie wyjeżdżających są oczywiście dzieci z Łabęd. Uczestniczą one w zajęciach świetlic opiekuńczo – wychowawczych, prowadzonych przez Parafię p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Parafię p.w. św. Jerzego, Szkołę Podstawową nr 32 oraz łabędzką filię Ośrodka Pomocy Społecznej.

37 naszych dzieci wyjedzie na drugi turnus, który rozpocznie się 13 lipca, a zakończy 22 lipca. Miejscem pobytu będzie Dom Wypoczynkowy ZNP „Nauczyciel” w Ustroniu.

Warto podkreślić, że dzieci z Łabęd wyjeżdżają na kolonie organizowane i opłacane z budżetu miasta Gliwice od wielu lat, od początku ich organizacji.


clip_image002Po długich staraniach i perturbacjach związanych z prawem do gruntu powstał nowy, ogólnodostępny parking przy ul. Piaskowej.

Prace zlecił Zarząd Dróg Miejskich, wykonało Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach za ponad 100 tys. zł.

W najbliższym czasie zostanie przeprowadzony odbiór techniczny, w którym wezmą udział przedstawiciele Rady Osiedlowej Łabędy.

Po dokonaniu odbioru inwestycja zostanie zakończona, a parking oficjalnie oddany do użytku.

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym w Łabędach powstały nowe miejsca parkingowe.

Szczególne słowa wdzięczności przekazujemy Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” za pełne życzliwości i zrozumienia współdziałanie z Radą Osiedlową.

Serdecznie dziękujemy też Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotrowi Wieczorkowi i Zarządowi Dróg Miejskich za zainicjowanie i realizację procesu nabycia gruntów od SM „Łabędy”, niezbędnych do wykonania parkingu. Będziemy o nim Państwa informować.


clip_image002Kończą się długie starania o ograniczenie ruchu samochodów w rejonie ul. Murarskiej i Klasztornej.

Kierowcy korzystali ze skrótu, przejeżdżając po nieutwardzonym terenie, należącym do użytkowników ogrodów działkowych. Wynikające z tego utrudnienia były spore – kurz, hałas, szybkie poruszanie się po ul. Klasztornej, objętej „strefą parkowania”, w której obowiązuje prędkość 20 km/godz.

Radzie Osiedlowej nie udało się rozwiązać problemu, pomimo kilkakrotnych spotkań z Policją, Strażą Miejską i Zarządem Dróg Miejskich z powodu braku prawa do terenu.

Po przeprowadzeniu rozmowy i wstępnego zgłoszenia problemu, zwróciliśmy się do Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka” z pisemnym zapytaniem, czy planuje jakieś działania w sprawie ograniczenia ruchu samochodów po zarządzanym przez Zarząd terenie. / Pisaliśmy o tym w materiale z 25 maja pt.: „Uciążliwy przejazd między ul. Murarską i Klasztorną”, zamieszczonym w zakładce „Zabiegamy o…”/.

Działania dzierżawcy terenu były błyskawiczne. Rada Osiedlowa otrzymała do wiadomości pismo z 4 czerwca 2014 r., skierowane przez ROD „Pszczółka” do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, jako dzierżawiącego teren, w sprawie dojazdu do ogródków działkowych. Napisano w nim m.in.:

„[…] Zarząd ROD „Pszczółka” mając na uwadze zapewnienie porządku i bezpieczeństwa swoich członków, na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2014 r. podjął uchwałę, że z dniem 1 lipca 2014 r. wjazd na teren naszego ogrodu od strony ul. Murarskiej będzie zamknięty i ogrodzony. Dojazd i wyjazd na teren ROD „Pszczółka” będzie odbywał się od ul. Klasztornej.”


clip_image002Kończą się prace poprzedzające ogłoszenie kolejnego przetargu na dzierżawę „Łabędzia”.

Przewidywane są zmiany w zapisach tzw. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami zakłada, że przetarg zostanie ogłoszony w najbliższym czasie. Po jego rozstrzygnięciu możliwe będzie podpisanie umowy z przyszłym dzierżawcą. Może to nastąpić jeszcze przed 1 września.

O szczegółach planowanych rozwiązań Rada Osiedlowa Łabędy dyskutowała na swym posiedzeniu plenarnym 23 czerwca w obecności Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Aleksandry Wysockiej.

Pani Naczelnik dziękujemy za rzetelne i wszechstronne przedstawienie członkom rady omawianego tematu.

Przypominamy, że aktualnie „Łabędziem” zarządza dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 Jolanta Stąpór.