przystanekNaprawa zniszczonej infrastruktury drogowej w obrębie końcowego przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Mechaników zależy od uregulowania spraw własnościowych.

Przypominamy, że działka nr 74/1, na której zlokalizowany jest przystanek, stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu Zakładów Mechanicznych Bumar – Łabędy.

Istniejący stan prawny uniemożliwia prowadzenie inwestycji finansowanych z budżetu Miasta Gliwice.

W związku z tym skierowaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich wniosek o rozpoczęcie procedury nabycia na rzecz miasta prawa użytkowania wieczystego działki nr 74/1 obręb Łabędy.

W piśmie ZDM z 31 lipca napisano:

„[…]ww. nieruchomość położona jest poza pasem drogowym ul. Mechaników w Gliwicach. […] sprawa ewentualnego nabycia na rzecz Gminy działki nr 74/1 została przekazana, zgodnie z kompetencjami, do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, któremu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice […] powierzono zadania m.in. w zakresie zapewnienia warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście.”


Donata1

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Donata” zaproponowała miastu Gliwice bezpłatne przekazania działek przy ul. Kownackiej i Literatów. Są na nich zlokalizowane boiska sportowe i plac zabaw.

Opinię w tej sprawie sformułował Miejski Zarząd Usług Komunalnych, zarządzający wieloma gliwickimi obiektami sportowymi i placami zabaw.

Poinformował, że „[…] ogólny stan techniczny […] obiektów jest bardzo zły i wymaga kompleksowej przebudowy. Koszt modernizacji może wynieść ponad 1,5 mln złotych. MZUK opiniuje negatywnie możliwość przejęcia przez Gminę Gliwice ww. terenów ze względu na wysoki nakład finansowy niezbędny do doprowadzenia boisk i placu zabaw do dobrego stanu technicznego.”

Odpowiadając na nasz wniosek wspierający działania Spółdzielni Mieszkaniowej „Donata”, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pismem z 21 lipca 2015 r. poinformował, że : „[…] po przeanalizowaniu sprawy podjęto decyzję o odmowie nabycia prawa użytkowania wieczystego działek 803 i 1302/2 obręb Przyszówka […]. Decyzję podjęto w oparciu o opinię Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach, uwzględniającą aktualny stan zagospodarowania terenu i koszty jego modernizacji”.


krzyżWniosek o odnowienie krzyża przydrożnego, stającego na działce gminnej, w pobliżu wejścia na plac kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Staromiejskiej musi nieco poczekać na realizację.

Naczelnik Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych w piśmie z 28 lipca napisała:

„[…] w trakcie wizji w terenie ustalono, że stan techniczny obiektu nie wymaga natychmiastowych prac remontowych.

Jednocześnie informujemy, że wykonanie remontu tego typu obiektu kultu religijnego może być przeprowadzone na podstawie zatwierdzonego projektu po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem pozwoleń.

Biorąc pod uwagę dużą ilość tego typu obiektów na terenie miasta Wydział uwzględni w projekcie budżetu na 2016 r. bądź lata następne przeprowadzenie remontu przedmiotowego krzyża.”

Będziemy do sprawy wracać.

Remont krzyża – naszym zdaniem – nie wymaga dużych nakładów. Sądzimy, że wystarczy zdjąć z niego kilka pokrywających go warstw farby i odsłonić piękny piaskowiec, z którego jest wykonany. Pozostanie jeszcze odnowienie napisu.

Jeśli dojdzie do remontu to oczywiście o wszystkim zdecydują fachowcy.


PM nr 34W przedszkolu przy ul. Chatka Puchatka trwa modernizacja 7 łazienek. Wykonuje ją firma Bud – Lux Maciej Paliński z Gliwic.

Prace prowadzone pod nadzorem dyrektora PM 34 Zuzanny Antosik obejmują kafelkowanie ścian i podłóg, wymianę stolarki drzwiowej, budowę ścianek działowych, montaż nowych umywalek i ubikacji, malowanie.

Koszt modernizacji wyniesie 150 tys. zł. Nowe łazienki będą gotowe do końca sierpnia.


kioskStarania o usunięcie nieużytkowanego kiosku, stojącego pomiędzy przystankiem autobusowym, a przejazdem kolejowym przy ul. Przyszowskiej zakończyły się zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Przypominamy, że starania o usunięcie zniszczonego kiosku, stojącego na terenie należącym do PKP S.A., prowadziliśmy od listopada 2013 r.

Jego usuwanie rozpoczęło się 27 lipca we wczesnych godzinach rannych.

Ta sprawa, może niewielka i marginalna, ale denerwująca mieszkańców, pokazuje, że konsekwentne działania prowadzą do sukcesu.

W rozwiązanie problemu zaangażowany był Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Straż Miejska. Pracownikom Wydziału i naszym dzielnicowym bardzo dziękujemy za pomoc.


kino letnie

Już trzeci rok z rzędu Miasto Gliwice i Gliwicki Teatr Muzyczny organizują Letnie Kino Plenerowe.

W tegorocznej edycji kina pod chmurką, trwającej od 14 czerwca do 30 sierpnia przewidziano 22 seanse, 11 dla dzieci i 11 dla dorosłych.

Jeden z seansów odbył się w Łabędach. Kino odwiedziło naszą dzielnicę w niedzielę 26 lipca, widownię zaaranżowano na trawiastej działce przy ul. Zygmuntowskiej, w rejonie kościoła św. Anny.

Dzieci obejrzały film „Dzwoneczek i bestia z Nibylandii”, a dorośli obraz pt.: „Transcendencja”.


koloniaWczesnym rankiem, w niedzielę 26 lipca, 39 łabędzkich dzieci wyjechało na kolonię letnią do Krościenka.

Odprowadzali je najbliżsi, a także wychowawcy, którzy – pomimo trwających wakacji – zaangażowali się w przygotowanie odpowiednich dokumentów i organizację całego przedsięwzięcia – Danusia Ejmocka, Ala Kotylak i Agnieszka Jarocka.

Koszt tegorocznej kolonii wynosi 158.700 zł. Całość środków pochodzi z budżetu Miasto Gliwice.

W roku 2015 z o bezpłatnego wypoczynku poza miejscem zamieszkania skorzysta 300 dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Na co dzień uczestniczą one w zajęciach świetlic opiekuńczo – wychowawczych, prowadzonych przez szkoły i organizacje pozarządowe. Działalność tych świetlic również finansuje miasto.

Kolonię zorganizował Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Warto podkreślić, że Gliwice są jednym z nielicznych miasta w Polsce, które zapewnia dzieciom potrzebującym wsparcia bezpłatny wypoczynek w okresie wakacji letnich i czyni to od roku 2014!!!

W imieniu Rady Osiedla Łabędy, a także setek łabędzkich dzieci, które uczestniczyły w koloniach letnich w latach wcześniejszych, a także tych, które w tym roku odpoczywają w Krościenku, serdecznie dziękujemy pracownikom Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych za coroczne przygotowywanie kolonii letniej, a szczególnie zastępcy naczelnika Pani Grażynie Oszczepalińskiej za ogromne zaangażowanie, okazywaną wrażliwość i troskę o naszych najmłodszych.


koszenie trawWysoka trawa rosnąca wzdłuż ul. Wolności budzi wiele emocji. Teren nie był koszony od początku sezonu. O szczegółach sprawy pisaliśmy w ostatnim numerze gazetki „Nasze Łabędy”.

Przypominamy, że źródłem kłopotów jest stan prawy działek nr 26 i 28 obręb Przyszówka, będących własnością Skarbu Państwa. Środki na ich utrzymanie powinien przekazać miastu Wojewoda Śląski. Niestety, wysokość tych środków jest dalece niewystarczająca. W pierwszej kolejności, otrzymywane pieniądze przeznaczane są na zabezpieczenie obiektów, czekających na sprzedaż, np. w Łabędach jest to nieruchomość przy ul. Żeleńskiego – Boya 12.

Nasze zabiegi o wykoszenie trawy rozpoczęły się 3 czerwca. Mamy nadzieję, że właśnie dobiegają końca.

W ostatnim czasie Wydział Gospodarki Nieruchomościami, natychmiast po pozyskaniu niezbędnych środków, wyłonił wykonawcę usługi w drodze zapytania o cenę. Wszystko wskazuje na to, że umowa zostanie podpisana 27 lipca. A potem nastąpi długo oczekiwane koszenie traw.

Na przykładzie utrzymania działek położonych wzdłuż ul. Wolności można zorientować się, jak kłopotliwe jest zarządzanie terenami będącymi własnością Skarbu Państwa.

Po raz kolejny przypominamy, że miasto Gliwice zabiegało o komunalizację działek nr 26 i 28 obręb Przyszówka od marca 2010 r. Decyzją Wojewody Śl. NW/XV/7722/10/10 z 4 marca 2014 r. odmówiono miastu przekazania potrzebnych mu terenów.          


parkowanie

Zarząd Dróg Miejskich wprowadził zmiany w organizacji ruchu drogowego na ul. Zacisze i Klasztornej. Obowiązują one od 22 lipca.

Na początku ul. Zacisze został ustawiony znak D-18parking” oraz tabliczka informacyjna T-30i, która wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni, oznaczonej kolorem szarym.

Zacisze

Jednocześnie oznacza ona, że miejsce przeznaczone jest dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t.

T-30i oznacza, że obowiązkiem parkującego jest ustawienie całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika.

Takie oznakowanie wymusza zmianę dotychczasowego sposobu ustawiania samochodów. Nie mogą one już stać po lewej stronie jezdni. Ta część ulicy będzie służyć pojazdom jadącym w kierunku ul. Klasztornej.

I jeszcze jedno. Na ul. Zacisze, przy dojeździe do ul. Klasztornej stał znak A-7 „Ustąp pierwszeństwa przejazdu”. Teraz go nie ma.

Na ul. Klasztornej ustawiony został znak A-5 „Skrzyżowanie dróg”. Ostrzega on o skrzyżowaniu, na którym drogi są równorzędne pod względem pierwszeństwa przejazdu. Na takim skrzyżowaniu pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony.


bocznicaW związku z uciążliwościami, będącymi wynikiem funkcjonowania przeładunkowej bocznicy kolejowej, znajdującej się na działce nr 998 obręb Przyszówka, zwróciliśmy się do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tego poważnego problemu.

Na bocznicę trafiają wagony z węglem, złomem, kruszywem i innymi towarami, które przeładowywane są na samochody ciężarowe i wywożone.

Prace wykonywane są z użyciem ciężkiego sprzętu, co stanowi źródło znacznego hałasu. Często prace te prowadzone są do późnych godzin nocnych.

Dojazd od ul. Przyszowskiej do torów, na których stają rozładowywane wagony jest nieutwardzony. Samochody wyjeżdżające na drogę publiczną albo brudzą ją błotem pozostawianym przez koła, albo wzbijają w powietrze tumany kurzu.

Uciążliwość funkcjonowania bocznicy kolejowej często podnoszona jest przez mieszkańców rejonu ul. Wolności, a także pasażerów komunikacji miejskiej, korzystających z przystanku autobusowego „Łabędy Dworzec PKP I” w kierunku centrum miasta, którzy w suche dni muszą wdychać pył, wydobywający się spod kół ciężarówek wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu bocznicy.

Innym negatywnym skutkiem nieutwardzenia dojazdu do bocznicy kolejowej jest konieczność ponoszenia z budżetu miasta zwiększonych kosztów czyszczenia ul. Przyszowskiej.

Z tych ważnych powodów podjęliśmy starania o złagodzenie istniejących uciążliwości i zagrożeń.