lustraWarunki drogowe w rejonie skrzyżowa-nia ul. Strzelców Bytomskich z ul. Z. Nał-kowskiej są źródłem utrudnień, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpie-czeństwa osób kierujących pojazdami oraz pasażerów komunikacji miejskiej.

Problem dotyczy pojazdów korzystających ze skrzyżowania, szczególnie przegubo-wych autobusów komunikacji miejskiej, potrzebujących dużego promienia skrętu. Dość często zdarza się, że pojazdy wykonujący skręt wzajemnie się blokują z powodu zbyt małej przestrzeni manew-rowej.

Ponieważ rozwiązaniem problemu może być poprawa widoczności w obrębie skrzyżo-wania, skierowaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich wniosek o ustawienie naprzeciw wyjazdu z ul. Z. Nałkowskiej lustra lub luster, pozwalających obserwować ruch pojazdów w obrębie skrzyżowania.

Zastosowanie takiego rozwiązania spowoduje, że ci, którzy będą jechać ul. Z. Nałkowskiej zobaczą w lustrze pojazd nadjeżdżający ul. Strzelców Bytomskich i odwrotnie.


wykonawca skweru16 września w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych otworzono 6 ofert złożonych w przetargu na modernizację skweru miejskiego przy ul. Zawadzkiego w Gliwicach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego – etap II.

Po wykonaniu nieodzownych czynności przewidzianych prawem, MZUK wybrał najlepszą ofertę. Wynik postępowania ogłoszono 28 września. Umowa zostanie podpisana 7 października.

II etap modernizacji skweru przy ul. Zawadzkiego w Gliwicach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego wykona firma BAKO SPORT G. Baran, R. Koziołek sp. j, z Dąbrowy Górniczej za 338. 601,82 zł. Gwarancja na wykonane prace będzie trwała 60 miesięcy.


prędkośćRada Osiedla Łabędy, na swym posiedzeniu plenarnym w dniu 28 wrzenia 2015 r. dyskutowała o zagrożeniach, wynikających z faktu, że część pojazdów korzystających z ul. Strzelców Bytomskich porusza się po niej z nadmierną prędkością.

Ustalono, że Rada wystąpi do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o wprowadzenie ograniczenia prędkości na całej długości drogi do 40 km/godz.

Proponowana zmiana podyktowane jest troską o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i pieszych.

Z ul. Strzelców Bytomskich korzystają wychowankowie Przedszkola Miejskiego nr 34 przy ul. Chatka Puchatka, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej oraz osoby udające się do kościoła św. Jerzego przy ul. Radosnej.

Jednocześnie poprosiliśmy o dokonanie przeglądu drzew rosnących w ciągu
ul. Strzelców Bytomskich i usunięcie tych, których stan fitosanitarny jest zły i które zasłaniają widoczność w rejonie przejść dla pieszych.


działkaPozyskanie przez miasto Gliwice działki przy tzw. Relaksie to sprawa ważna i konieczna do załatwienia, bowiem tylko prawo własności daje gminie możliwość wydatkowania środków budżetowych.

W ostatnim z pism dotyczących działki nr 436 obręb Łabędy Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami napisał:

„Od 2014 roku przed Sądem rejonowym w Gliwicach toczy się postępowanie w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości […].

Nieprawomocnym wyrokiem z 24 września 2015 r. Sąd uwzględnił pozew Skarbu Państwa i uzgodnił treść księgi wieczystej przez wykreślenie jako właściciela Zakładów Mechanicznych „Bumar – Łabędy”.

Po uprawomocnieniu wyroku i ujawnieniu go w księdze wieczystej Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wystąpi o podjęcie postępowania w sprawie podziału geodezyjnego, który ma na celu wydzielenie z przedmiotowej nieruchomości fragmentów zajętych pod drogę powiatową / ul. Strzelców Bytomskich /, gminną /ul./ Wolności / oraz resztę zajętą pod skwer miejski.

Po dokonaniu podziału Prezydent Miasta Gliwice wystąpi do Wojewody Śląskiego o stwierdzenie nabycia każdej z wydzielonych nieruchomości przez Miasto Gliwice z mocy prawa, w drodze komunalizacji / powiatyzacji.

Zatem wyrok sądu powszechnego z dnia 24 września 2015 r. uzgadniający treść księgi wieczystej nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym pozwoli Miastu w perspektywie około 2 lat uzyskać tytuł prawny do nieruchomości.”

Powyższe informacje są niezmiernie optymistyczne. Po wielu latach kłopotów z terenem przy tzw. Relaksie, który jest zaniedbany i brzydki, którego sprzątanie trzeba było wielokrotnie na właścicielu wymuszać, zaczęliśmy się zbliżać do momentu, gdy stanie się on własnością miasta.


plakatW najbliższą niedzielę, 4 października o godz. 17.00 w kościele św. Anny, rozpocznie się koncert chóru Calvi Cantores.

Męski Zespół Wokalny „Calvi Cantores” na scenie zadebiutował w roku 2006. Od momentu powstania dał kilkadziesiąt koncertów w kraju i za granicą zdobywając szereg nagród w konkursach chóralnych i festiwalach, wszędzie ciesząc się uznaniem słuchaczy.

Zespół prowadzi Tomasz Paweł Sadownik, wokalista – baryton a zarazem nauczyciel śpiewu, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach.

Za osiągnięcia artystyczne Paweł Sadownik został 27 września br. wyróżniony nagrodą Prezydenta Miasta Gliwice w dziedzinie kultury za rok 2015.

Koncert dofinansowywany jest ze środków budżetu Miasta Gliwice.


Zobacz: plakat


posiedzenieGłównym tematem 55. plenarnego posiedzenia Rady Osiedla Łabędy, które odbyło się 28 września 2015 r. było podejmowanie i rozwiązywanie bieżących problemów osiedla Łabędy przez pracowników Straży Miejskiej zgodnie z posiadanymi przez nich kompetencjami.

W posiedzeniu uczestniczyło troje strażników miejskich.

Przedstawili oni zakres wykonywanych zadań. Wskazali na potrzebę współpracy w zakresie utrzymania porządku na działce nr 9 obręb Przyszówka – między ul. Partyzantów a ul. K. Marksa, na której powstała nielegalna budowla – dzika altanka, będąca miejscem spotkań młodych ludzi.

Członkowie Rady Osiedla wnioskowali o podjęcie następujących spraw:

 1. nieprawidłowe parkowanie na ul. Zacisze i w innych miejscach dzielnicy,
 2. parkowanie samochodów na terenach zielonych,
 3. zanieczyszczenie chodników przez psy, szczególnie na ul. Wrzosowej i Zakątek Leśny,
 4. utrzymanie czystości na przystanku autobusowym przy przejeździe kolejowym i przy ul. Głównej,
 5. utrzymanie czystości na działkach nienależących do Miasta Gliwice,
 6. zakłócanie porządku publicznego w rejonie jednego ze sklepów sprzedających alkohol przy ul. Literatów 47,
 7. nieporządek na działce po dawnej „Zorzy” przy Placu Niepodległości,
 8. usuwanie porzuconych samochodów, blokujących pobocza ulic,
 9. wymiana zniszczonych koszy na śmieci.

Członkowie Rady podkreślili potrzebę stosowania pouczeń, dzięki którym ograniczeniu uległyby złe nawyki i zachowania.

Rada i przedstawiciele Straży Miejskiej ustalili zakres i formy dalszej współpracy.

Rada Osiedla Łabędy podziękowała Straży Miejskiej za codzienną troskę o ład i porządek w Łabędach, podejmowane interwencje i zachodzące dzięki nim pozytywne zmiany.


policjaRady Osiedla współpracują z łabędzka Policją, aby móc jej funkcjonariuszom prezentować problemy, z których rozwiązaniem nie może poradzić sobie sama.

Najczęściej są one zgłaszane przez mieszkańców dzielnicy.

Przedstawiciele Rady, podczas spotkania z Komendantem Komisariatu IV, które odbyło się 28 września 2015 r. prosili o wsparcie w następujących sprawach:

 1. łamanie zakazu poruszania się pojazdów o tonażu powyżej 7 ton po ul. Staromiejskiej,
 2. przekraczanie dozwolonej prędkości przez samochody poruszające się ul. Strzelców Bytomskich,
 3. zakłócanie porządku publicznego w rejonie sklepu z alkoholem, znajdującego się przy ul. Literatów,
 4. zakłócanie ciszy nocnej przez osoby przebywające w rejonie placów zabaw przy ul. Tuwima, Zawadzkiego i Narutowicza.

O przebiegu spotkania zostali szczegółowo poinformowani członkowie Rady Osiedla, obecni na plenarnym posiedzeniu, które odbyło się 28 września br.


barierkiPrzez kilka ostatnich miesięcy na łuku ul. Staromiejskiej nie rozbił się żaden samochód.

Jednak 26 września o godz. 2.43 doszło do zdarzenia drogowego. Pojazd jadący od strony ul. Starogliwickiej wpadł na barierki osłaniające chodniki dla pieszych i zniszczył kilka przęseł, część z nich przy wjeździe w ul. Zacisze, część przy budynku Szkoły Podstawowej nr 29.

Wykonaliśmy dokumentację fotograficzną i zawiadomiliśmy o zniszczeniach Zarząd Dróg Miejskich. Czekamy na wykonanie naprawy.

Przy okazji informujemy, że ZDM może dochodzić zwrotu kosztów naprawy uszkodzeń od właściciela pojazdu, który je spowodował. O udostępnienie niezbędne danych ZDM występuje do Policji.


dzikiW związku ze stałą obecnością dzików na terenie Łabęd, pismem z 11 września po raz drugi w tym roku zwróciliśmy się do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania tego groźnego dla mieszkańców zjawiska.

W odpowiedzi z 24 września Prezydent Piotr Wieczorek napisał:

„informują, ze ponownie wystąpiłem z prośbą do Nadleśnictwa Brynek w celu podjęcia dzia-łań mogących zredukować skalę problemu. 

Uważam, że sukcesywne zmniejszanie planów utrzymania populacji dzika na obszarach leśnych sąsiadujących z terenami zabudowanymi jest rozwiązaniem radykalnym, ale mogącym przynieść pożądane efekty.

Prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, jak również zintensyfikowanie działań / takich, jak np. budowa pasów zaporowych, czy specjalnych nęcisk / związanych „z zatrzymaniem” dzikich zwierząt powinno przynieść oczekiwane efekty.

Obecnie analizowane są również doświadczenia innych miast / m.in. Katowic, Gdańska, Pozna-nia / w tym zakresie.

Powyższe dane oraz informacje uzyskane z nadleśnictwa i kół łowieckich są niezbędne do pod-jęcia adekwatnej do skali zjawiska decyzji służącej zminimalizowaniu ryzyka związanego z wizy-tami tych zwierząt w terenie zabudowanym.

Ponadto, w najbliższym czasie w Łabędach oraz na osiedlu Kopernika ponowiona zostanie akcja związana z rozsypywaniem środka odstraszającego dziki.”

Będziemy nadal zajmować się sprawą i dopytywać o kolejne szczegóły prowadzonych działań.


dworzecPKP S. A. – właściciel budynku łabędzkiego dworca, podjął decyzję o poddaniu go remon-towi, pomimo tego, że nie jest używany. To bardzo dobra informacja. W 2010 roku wyremontowane zostały torowiska i perony, w roku bieżącym estetyczny wygląd zyskało pomieszczenie dla dróżnika. Teraz przyszła kolej na zaniedbany budynek dawnego dworca. Na stronie www.rynek-kolejowy.pl znalazła się informacja: „PKP SA prowadzi kilka przetargów na remont mniejszych dworców w Polsce. Prace estetyzacyjne obejmą obiekty Szastarka, Chotyłów, Jasień Brzeski, Klementowice, Dęblin, Gliwice Łabędy oraz Łodygowice Górne.” „PKP S.A. wyremontują też dworzec Gliwice Łabędy. Przedmiotem prac będzie remont dachu, wymiana stolarki okiennej, malowanie stolarki drzwiowej, naprawa elewacji oraz wykonanie dwóch miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Oferty można składać do 25 września. O wyborze zadecyduje cena. Termin realizacji określono na 60 dni od daty podpisania umowy.” Warto zauważyć, że w całej Polsce remontowanych jest tylko 7 małych dworców, w tym nasz!!!