bocznicaJuż kilkakrotnie podejmowaliśmy stara-nia o zlikwidowanie lub ograniczenie uciążliwości wynikającej z działalności prowadzonej na działce nr 998 obręb Przyszówka w rejonie przejazdu kolejo-wego przy ul. Przyszowskiej.

W bezpośrednim sąsiedztwie przystanku autobusowego i kilku budynków wielo-rodzinnych działa przeładunkowa bocz-nica kolejowa. Dojazd do niej jest nie-utwardzony. Przejeżdżające samochody ciężarowe brudzą jezdnię i powodują po-ważne zanieczyszczenie powietrza.

W związku z utrzymaniem się stanu, który opisywaliśmy we wcześniejszych wystąpieniach do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka, sformułowaliśmy wniosek o podjęcie kolejnych działań, mających na celu zmianę istniejącej sytuacji.

Zapytaliśmy też, czy obecna lokalizacja bocznicy przeładunkowej wymagała uzgodnień z Miastem Gliwice, jeśli tak, to czy o nie wystąpiono i jakie było stanowisko Miasta, czy po zakończeniu remontu dworca głównego działalność przeładunkowa, realizowana obecnie w Łabędach zostanie przeniesiona w poprzednie lub inne miejsce?


parkingTrwa, zainicjowany przez Radę Osiedla Łabędy, długi proces pozyskiwania do zasobu Miasta Gliwice fragmentu działki nr 11/1 obręb Łabędy Las, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w związku z naszymi staraniami o powstanie parkingu, położonego pomiędzy ogrodzeniem SP 32 i ogrodzeniem cmentarza komunalnego przy ul. Wrzosowej.

Pismem z 29 grudnia zwróciliśmy się do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna z prośbą o poinformowanie nas, czy postępowanie w sprawie nabycia części działki, na której w przyszłości mógłby zostać urządzony parking dla samochodów zostało zakończone.

Na terenie, o którym mowa, pomimo nieutwardzonego podłoża, już dziś parkują liczne samochody osób przyjeżdżających do szkoły i odwiedzających swych bliskich na cmen-tarzu.


Staromiejska 10W nawiązaniu do wcześniejszej kores-pondencji w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Staromiejskiej 10, zwróciliśmy się do Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna z prośbą o informację na temat działań, które planowane są do podjęcia w najbliższych miesiącach w celu rozwiązania problemu, którym jest aktualny stan budynku.

W poprzednich pismach wskazywaliśmy, że jest on bardzo zaniedbany, okna trzech lokali mieszkalnych są zamurowane, jedno mieszkanie jest nadal używane, pomimo decyzji o wykwaterowaniu, podwórze za domem jest miejscem spotkań osób spożywających alkohol.

W piśmie do Prezydenta A. Neumanna podkreśliliśmy też, że wygląd i stan nieruchomości negatywnie wpływa na wizerunek całej ul. Staromiejskiej.


CŚR26 listopada dokonano oficjalnego otwarcia Śląskiego Centrum Recyklingu, zlokalizowanego przy ul. Rybnickiej.

Inwestycja kosztowała 40 mln zł.

Zrealizowała ją spółka Śląskie Centrum Recyklingu, utworzoną z inicjatywy Miasta Gliwice i firmy Remondis / 49% udziałów ma miejska spółka Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów, a 51% Remondis Gliwice /.

Nowa instalacja będzie mogła przetwo-rzyć rocznie do 115 tys.ton odpadów. Dzięki temu na gliwickie wysypisko trafi mniej odpadów komunalnych.

Śląskie Centrum Recyklingu zacznie przyjmować i segregować śmieci na przełomie stycznia i lutego. Do tego czasu można je oglądnąć i z bliska przyjrzeć się poszczególnym urządzeniom. Gdy ruszy będzie to niemożliwe, a przynajmniej mocno utrudnione.

Korzystamy z tej okazji i zapraszamy członków łabędzkiego Klubu Seniora na wycieczkę, podczas której zapoznają się z nowo powstała firmą. Wyjazd do ŚCR nastąpi 14 stycznia o godz. 8.30 sprzed dawnego domu kultury.

Liczba uczestników jest zgodna z liczbą miejsc w autobusie. Dotychczas zgłosiło się już ponad 40 osób. Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Stefanem Kurczabem – 692 077 817.


Kino Studyjne AMOK zaprasza wszystkich Seniorów na seans, przeznaczony specjalnie dla nich. Ceny promocyjnych biletów po okazaniu legitymacji to 8 zł i 10 zł.

Styczniowy repertuar przedstawia się następująco:kino

 • 4 stycznia (poniedziałek) – Zupełnie Nowy Testament;
 • 12 stycznia (wtorek) – Poznajcie Harolda;
 • 20 stycznia (środa) – Moje córki krowy;
 • 26 stycznia (środa) – Excentrycy,m czyli po słonecznej stronie ulicy;

Wszystkie seanse odbędą się na Dużej sali kina Amok  o godz. 12:30.

Serdecznie zapraszamy.


Szczegółowe informacje: na stronie kina AMOK


dzieciaki_na_horyzoncie_plakat_internetKino Studyjne AMOK zaprasza na II edycję kinowych podwieczorków dla całej rodziny – „Dzieciaki na Horyzoncie”

Filmy z cyklu Dzieciaki na horyzoncie w kinie prezentowane będą raz w miesiącu, w niedzielne popołudnie:
 • 24 stycznia 2016 godz. 16:15 – Hokus-Pokus, Albercie Albertsonie
 • luty 2016 – Zestaw filmów krótkich: wyobraźnia
 • marzec 2016 – Jill o Joy
 • kwiecień 2016 – Zestaw filmów krótkich: różne strony świata
 • maj 2016 – Karlsson z dachu
 • czerwiec 2016 – Ernest i Celestyna

  Szczegółowe informacje: na stronie Kina AMOK

na stronie kampanii

 


clip_image002Rada Osiedla Łabędy informuje, że koncerty dla Seniorów w roku 2016 organizowane będą w salce koncertowej Centrum Sportowo-Kulturalnego „Łabędź” w ostatni lub przedostatni czwartek miesiąca o godz. 17:00.

Harmonogram koncertów do miesiąca czerwca 2016r. przedstawia się następująco:

 • 28 stycznia,
 • 25 lutego,
 • 31 marca,
 • 28 kwietnia,
 • 19 maja,
 • 30 czerwca.

Zapraszamy wszystkich Seniorów na koncerty. Szczegóły dot. poszczególnych koncertów będą zamieszczane na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz na plakatach.


Staromiejska 42W związku z zakończeniem wykwatero-wań najemców lokali mieszkalnych, znaj-dujących się w budynku przy ul. Staro-miejskiej 42, zwróciliśmy się do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neu-manna z wnioskiem o podjęcie działań, mających na celu pilne zakończenie pro-cesu sprzedaży nieruchomości.

Podkreśliliśmy, że przyspieszenie prac jest konieczne ze względu na realne za-grożenie dewastacją obiektu. 

W ostatnim czasie na terenie przyległym do budynku, w żaden sposób niezabez-pieczonym, pojawiają się osoby postronne, które nie powinny się tam znajdować. Grozi to niszczeniem budynku i sąsiadujących z nim zabudowań.