STRAGANWieczorem 30 października Rada odebrała zgłoszenie uszkodzenia jezdni ul Klasztornej poprzez wbicie w nią metalowego pręta, podtrzymującego zadaszenie straganu.

Mieszkańcy przesłali zdjęcia pokazujące miejsce, w którym został on ustawiony i poprosili o interwencję.

Z samego rana nawiązaliśmy kontakt z Zarządem Dróg Miejskich. Pracownicy ZDM przyjechali  na miejsce.

Po stwierdzeniu, że stragan został ustawiony bez niezbędnego zezwolenia, w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Zacisze, a asfalt został uszkodzony, wezwali patrol interwencyjny Straży Miejskiej. Funkcjonariusze wraz z pracownikami ZDM ustalili sprawcę wykroczeń i podjęli stosowne działania.

W ich wyniku stragan został usunięty, a jego właściciel ukarany.

ZDM, za naszym pośrednictwem, bardzo dziękuje mieszkańcom za zgłoszenie nieprawidłowości, a przede wszystkim za aktywną postawę społeczną.

Po raz kolejny potwierdziliśmy, że współpraca mieszkańców z Radą i służbami miejskimi przynosi oczekiwane rezultaty.

Rada dziękuje pracownikom ZDM i funkcjonariuszkom Straży Miejskiej za szybkie rozwiązanie problemu, a mieszkańcom za zaufanie.


 

rozlewiskoInterwencja Rady Osiedla w sprawie rozlewiska, które powstało na obrzeżach ul. Klasztornej została podjęta na prośbę mieszkańca.

Pierwsze działania podjęliśmy już w dniu zgłoszenia.

Wystąpiliśmy do Wydziału Środowiska z wnioskiem o podjęcie interwencji w sprawie zakłócenia stosunków wodnych w rejonie ul. Klasztornej.

Jednak po obejrzeniu przesłanych zdjęć uznaliśmy, że to za mało, że konieczne jest spowodowanie szybkich działań zabezpieczających interesy mieszkańców i prowadzących do likwidacji rozlewiska.

Następnego dnia rano skontaktowaliśmy się z dowódcą łabędzkiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, Naczelnikiem Wydziału Środowiska i Naczelnikiem Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i dokładnym sprawdzeniu stanu rozlewiska uzgodniono, że na obecnym etapie rozwiązaniem problemu zajmie się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Samochód firmy rozpoczął pracę przed godz.16., pompował i wywoził wodę do Centralnej Oczyszczalni Ścieków aż do godz. 20. Pomimo kilkugodzinnej pracy usunął tylko część rozlewiska. Po krótkiej przerwie do działań przystąpiła nocna zmiana.

Kolejne informacje na temat sposobu rozwiązania problemu będziemy Państwa informować na bieżąco.


 

sp3231 października odbył się odbiór końcowy prac, wykonanych przez firmę Skanska S.A. na rzecz Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej.

Obiekty obejrzeli i podpisali stosowne dokumenty – bez uwag – przedstawiciele Wydziału Inwestycji i Remontów, Wykonawcy, Rady Osiedla i dyrektor szkoły.

Dyrektor przejęła dokumentację, instrukcję użytkowania… odpowiedzialność za stan nowo powstałych obiektów.

Będą one być użytkowane po 14 dniach od przekazania ich urzędowi, co nastąpiło 24 października, a więc od 8 listopada.

Inwestycja kosztowała 1.029. 955,44 zł brutto. Na powstałe obiekty Skanska udzieliła 5 lat gwarancji.

Przypominamy, że przy ul. Wrzosowej powstały:

  1. boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy, o wymiarach 46 m x 30 m,
  2. boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 18 m x 9 m,
  3. bieżnia prosta 4 torowa z nawierzchnią poliuretanową o długości 60 m,
  4. bieżnia do skoku w dal zakończoną zeskokiem wraz ze skrzynią.

Inwestycja trwała dłużej niż planowano, bo aż od maja 2016 r. Największym problemem okazały się drzewa.

Na szczęście, to, co trudne jest już za nami. Teraz pozostaje tylko cieszyć się z tego, że uczniowie i mieszkańcy Łabęd zyskują piękne, funkcjonalne i dobrze wykonane obiekty sportowe.


 

W dniu 14 października odbył się turniej o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice, w turniej brało udział ponad 50 dzieci głownie z Łabęd oraz Starych Gliwic, podzielonych dwie grupy, przedszkolną oraz starszą U8-u12. Cały turniej odbył się w ramach europejskiej akcji społecznej „Football People Action Weeks”, która promuje postawy społeczne, zasady fair play, pozytywne kibicowanie. Każdy uczestnik otrzymał naklejki akcji, butony, gadżety oraz pamiątkowy medal”

Współorganizatorem była Rada Osiedla Łabędy, partnerem CKS Łabędź. Organizatorami Stowarzyszenie GTW oraz Śląska Akademia Futbolu. Dziec i młodzież z Łabęd zapraszamy we wtorki, środy oraz soboty na treningi Akademii do hal przy ul. Partyzantów 25, szczegóły na www.saf.org.pl


bezNazwy3


Strzelców

O termin jego wykonania pytaliśmy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej regularnie. Po raz pierwszy 5 stycznia, ostatni, 24 października.

Niestety, odpowiedzi były bardzo zdawkowe, informowały tylko o tym, że realizacja zadania została przekazana do ZBM II TBS.

O szczegółach Rady Osiedla nie informowano, bo zadanie zgłoszone zostało w ramach budżetu obywatelskiego przez mieszkankę, wspartą przez 15 osób.

To one były i są nadal partnerem dla ZBM II TBS i ZGM.

Na początku października okazało się, że mieszkańcy muszą podjąć decyzję  w sprawie ograniczenia zakresu remontu ze względu na niewystarczające środki – po wykonaniu oświetlenia pozostała kwota nie wystarczała na realizację pełnego zakresu remontu.

Wtedy Rada Osiedla Łabędy została poproszona przez przedstawicieli mieszkańców o pomoc i włączenie się w poszukiwanie rozwiązania.

Sprawa wymagała wyjątkowej aktywności. Traktowana była przez nas jako najważniejsza. Działania podejmowaliśmy codziennie. Co robiliśmy w sprawie remontu drogi pomiędzy 8 października


KlasztornaPrzy ul. Klasztornej dzieje się coś bardzo niepokojącego.

Na terenie, który w normalnej sytuacji jest polem ornym zebrała się woda.

Zaalarmował nas zaniepokojony mieszkaniec. Przesłał zdjęcia.

Zalana działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnych, zlokalizowanych przy ul. Klasztornej i Wspólnej. Woda pojawiła się już w ich piwnicach.

Natychmiast po odebraniu zgłoszenia skierowaliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Adama Neumanna pisemny wniosek o podjęcie interwencji w sprawie zakłócenia stosunków wodnych w rejonie ul. Klasztornej.

Po obejrzeniu zdjęć przesłanych przez zgłaszającego uznaliśmy, że potrzebne są pilne działania zabezpieczające interesy mieszkańców.  I o to poprosiliśmy Naczelnika Wydziału Środowiska.

W opinii mieszkańców, zalanie terenu ma związek z prowadzonymi w KSSE inwestycjami, podczas których najprawdopodobniej zniszczony został istniejący drenaż.

Był tam od zawsze. Czy jest nadal? Będziemy sprawą zajmować się aż do jej wyjaśnienia i znalezienia rozwiązania.


 

wykopyUlica Portowa jest dość często przedmiotem naszych działań.

Wszystkie dotychczas zgłaszane problemy zebraliśmy w jednym piśmie i zapytaliśmy o dotyczące ich szczegóły.

Pytanie dotyczyły: nowo wybudowanej wysepki, oświetlenia, ścieżki rowerowej, remontu, rozlewisk, oznakowania dotyczącego wysokości wiaduktu.

Zarząd Dróg Miejskich odpowiedział:

  1. „Wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakimi są wyspy wyniesione, usytuowane przy przejściu dla pieszych, ma na celu poprawę ich bezpieczeństwa, ponieważ w ciągu ul Portowej stanowiącej niejako przedłużenie Drogowej Trasy Średnicowej, występuje wysokie natężenie ruchu drogowego.”
  2. „Z uzyskanych informacji z Wydziału przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych wynika, ze projekt i budowa oświetlenia przy ul. Portowej został umieszczony na liście zadań oczekujących na realizację w latach przyszłych”.
  3. „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej planowana jest do realizacji w roku ”
  4. „Nawierzchnia ul. Portowej będzie remontowana sukcesywnie , w miarę posiadanych środków […]”
  5. „Rozlewiska wód opadowych […] będą eliminowane w kolejnych etapach remontów nawierzchni jezdni ul. Portowej , w latach następnych.”
  6. „[…] Nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowego rozwiązania.”

Treść odpowiedzi oznacza, że konieczne będzie dalsze, systematycznie powracanie do powyższych spraw.


ZSO2Od kilku miesięcy trwają prace przygotowawcze do inwestycji w ZSO 2. Nowy wygląd i nowe funkcje zyskają tereny należące do szkoły przy ul. Partyzantów 25.

Planowane zmiany są konieczne i od lat wnioskowane przez Radę Osiedla, kierownictwo szkoły i rodziców.

W ostatnim czasie, gdy w szkole umieszczony został oddział przedszkolny, oczywistym stało się, że do przyjętych rozwiązań trzeba wprowadzić korekty, uwzględniające nowe potrzeby .

Na wniosek Rady, uzgodniony z dyrektorem ZSO 2, w celu uzyskania oczekiwanego rezultatu projektowanej inwestycji, zadanie rozdzielono na 2 części.

Pierwsza z nich obejmie projektowanie i modernizację boisk szkolnych, czyli terenów położonych od strony ul.  R. Luksemburg i Rodzinnej. Za jego realizację będzie odpowiadał Wydział Inwestycji i Remontów.

Drugie, wydzielone z pierwotnego zakresu, będzie obejmowało zagospodarowanie terenów szkolnych, położonych od strony „Łabędzia” i pomiędzy budynkiem szkoły a ul. Partyzantów. Za realizację tego zadania odpowiedzialny będzie Wydział Edukacji.

Obydwa zadania będą realizowane niezależnie od siebie.

Naczelnik Wydziału Edukacji powiadomił nas pismem z 26 października, że „dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 otrzymała już dokumenty niezbędne do dokończenia postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji […]

Po zwiększeniu planu finansowego placówki i podpisaniu umowy na opracowanie projektu, niezwłocznie rozpoczną się prace koncepcyjne.”

Rada Osiedla Łabędy weźmie udział w prowadzonych pracach na wszystkich ich etapach.


przejścieNa wniosek mieszkańców wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Miejskich z prośbą o wykonanie oznakowania poziomego, wyznaczającego przejście dla pieszych na ul. Tuwima od strony ul. K. Marksa.

Prośbę uzasadniliśmy względami bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci.

Otrzymaliśmy odpowiedź, w której napisano m.in.:

„ulica Tuwima względem ulicy K. Marksa jest ulicą podporządkowaną o niższym natężeniu ruchu drogowego, które nie powoduje uciążliwości dla pieszych chcących przekroczyć jezdnię ul. Tuwima.

Zgodnie z artykułem 26 Ustawy o ruchu drogowym Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

Mając na uwadze powyższe argumenty, obecnie nie przewiduje się wprowadzenia wnioskowanego przejścia dla pieszych[…].

Ponadto, zgodnie z art. 46 ww. Ustawy Zabrania się zatrzymywania pojazdu na […] skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od […] skrzyżowania.

Wobec powyższego, tutejsza jednostka wyśle pismo do Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z prośbą o przeprowadzenie kontroli postoju pojazdów przy skrzyżowaniu ulicy Marksa z ulicą Tuwima w Gliwicach.”

Rada, nie zgadzając się z powyższym stanowiskiem, wystąpiła do ZDM z kolejnym pismem w sprawie wykonania przejścia.