ZALEWANIEOd końca listopada ubiegłego roku prowadzimy intensywne działania związane z poważnym problemem, jakim jest zalewanie posesji, położonych na obrzeżach KSSE, w rejonie ulic Klasztornej, Rzeczyckiej, Staromiejskiej i innych.

Współpracujemy w tej sprawie z Wydziałem Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych oraz Prezesem Strefy.

Na początku maja złożyliśmy wniosek o wykonanie szczegółowej analizy obecnej sytuacji hydrologicznej w obrębie KSSE jako całości.

15 czerwca odbyło się, z naszym udziałem, spotkanie przedstawicieli miasta i Strefy z wykonawcą interesującej nas analizy.

Otrzymaliśmy też w tej sprawie informacje na piśmie. Potwierdzono przyjęte 15 czerwca ustalenia:

  1. wskazano zakresy prawdopodobnych nieprawidłowości, a także obszary najbardziej obciążone zalewaniem,
  2. przyjęto, że w analizie zostaną przedłożone zakresy działań naprawczych,
  3. analiza będzie wykonana do 15 listopada 2018 r.,
  4. Prezes KSSE przedłoży wszelkie posiadane dokumenty niezbędne do przeprowadzonej analizy, a dotyczące I etapu zagospodarowania terenu KSSE oraz informacje o gospodarowaniu wodami na terenach poszczególnych zakładów,
  5. został wyznaczony termin spotkania w terenie na dni pomiędzy 25 a 29 czerwca.

To kolejny krok na drodze do zdiagnozowania istniejącego problemu i przyjęcia niezbędnych rozwiązań.

Problem jest trudny, ale optymizmem napawa zaangażowanie, z jakim do jego likwidacji przystąpili pracownicy Wydziału i Prezes KSSE.

Będziemy Państwa informować o postępach w sprawie.


Comments are closed.