138871116_3015084902057707_4877506486041501539_oW związku zaplanowaną na bieżący rok przebudową fragmentu ul. Zygmuntowskiej, dopytujemy też o inne sprawy – o przesunięcie lamp ulicznych poza chodnik i budowę ścieżki rowerowej, łączącej os. Literatów z Kopernikiem.
Jej powstanie było przewidziane w „Koncepcji rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Gliwice”.
Trasa miała przebiegać po wschodniej stronie ul. Zygmuntowskiej na odcinku od ul. Przyszowskiej do ul. Oriona.
W piśmie z 17 grudnia 2020 r. dyrektor Zarządu Dróg Miejskich na temat budowy ścieżki napisała:
„Budowa stosownej infrastruktury rowerowej we wskazanym śladzie wiązałaby się z koniecznością poszerzenia pasa drogowego i rozbiórki części ogrodzeń oraz byłaby kolizyjna z istniejącym drzewostanem, dwoma przepustami, ciepłociągiem oraz innymi sieciami uzbrojenia.
Dodatkowo, z uwagi na różnice w wysokościach niewykluczona byłaby budowa muru oporowego.
W świetle powyższych okoliczności można przypuszczać, ze koszt budowy […] byłby znaczny.
[…] Dodatkowo należy zauważyć, że w trakcie opracowywania jest obecnie projekt budowy trasy rowerowej przy ul. Toszeckiej, która będzie połączeniem rowerowym osiedli Kopernik i Łabędy.
Uwzględniając powyższe wydaje się być bezzasadne na obecną chwilę rozpoczynanie zadania polegającego na budowie dodatkowego połączenia rowerowego ww. dwóch osiedli, które dodatkowo wiąże się z zaangażowaniem stosunkowo dużych środków finansowych, które w perspektywie przewidywanego zmniejszenia dochodów Miasta Gliwice związanego z sytuacją epidemiologiczną, można przeznaczyć na inne, pilniejsze zadania drogowe, w tym także planowane w dzielnicy Łabędy.”

Comments are closed.