135950027_3007611939471670_3718291326207666558_oOd ponad dwóch lat informujemy o kolejnych etapach przygotowań do prac nad nowym MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla Łabęd. Podkreślaliśmy wagę tego procesu i zachęcaliśmy do aktywności.
Lektura komentarzy zamieszczonych pod postem na temat wniosków ogólnych do powstających planów wskazały na konieczność przypomnienia kilku podstawowych informacji.
Materia jest trudna, przedstawialiśmy ją „w odcinkach”, a teraz postaramy się ująć ja w kilku punktach.
1. Obecny plan obowiązuje od roku 2008.
2. W okresie obowiązywania planu można w każdym czasie zgłaszać do Wydziału Planowania Przestrzennego wnioski o zmiany w planie.
3. W latach 2008 – 2020 złożono 67 takich wniosków.
4. W roku 2018 Wydział Planowania Przestrzennego dokonał analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia nowego planu dla Łabęd i poinformował o tym Radę Miasta Gliwice.
5. Procedura zmiany planu rozpoczęła się w roku 2020 od podjęcia przez Radę Miasta 4 uchwał.
6. Na ich mocy powstaną cztery odrębne plany.
7. Procedura uchwalania nowego MPZP obejmuje:
– podjęcie uchwał,
– zgłaszanie uwag,
– opracowanie projektu planu,
– wyłożenie publiczne projektu planu i zgłaszanie do niego uwag,
– rozpatrzenie uwag przez prezydenta miasta,
– uwzględnienie w projekcie uwag rozpatrzonych pozytywnie,
– przedłożenie projektu Radzie Miasta,
– podjęcie uchwały i jej opublikowanie.
8. Nowy plan nie działa wstecz. Dotyczy sposoby wykorzystywanie terenów po jego wejściu w życie.
9. O wszystkich etapach procedury informowani są mieszkańcy.


Comments are closed.