184033936_3098401563726040_3112581568478776614_nW ostatnim czasie zachodzi wiele ważnych dla Łabęd zmian.
Dotyczą one planowania przestrzennego oraz realizowanych i projektowanych inwestycji.
Będzie ono miało istotny wpływa na rozwój dzielnicy i warunki życia mieszkańców.
Radzie przysługuje prawo do ich opiniowania, zgłaszania wniosków i uwag.
Opinie, wnioski i uwagi przyjmowane są w formie uchwał, podejmowanych przez radę podczas posiedzeń plenarnych.
Podjęcie uchwał poprzedza rzetelna, informacja o ich przedmiocie i dyskusja, w czasie której pada wiele pytań.
Informacji udzielają i odpowiadają na pytania przedstawiciele Prezydenta Miasta.
W posiedzeniach Rady wzięli udział:
– 22 kwietnia – Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka i Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego – Iwona Pylypenko – Wilk w związku z poszerzeniem granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Łabędy Północ,
– 29 kwietnia – Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok i Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Anna Gilner w związku z projektowaną przebudową układy kolejowo – drogowego w rejonie stacji Gliwice – Łabędy
– 7 maja – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego – Iwona Pylypenko – Wilk w związku ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice.
Dzisiejsze posiedzenie nie było ostatnim w cyklu „opiniujących.
W przyszłym tygodniu odbędzie się XXX plenarne posiedzenie, podczas którego Rada zaopiniuje projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łabędy – Północ.
Czeka Radę także przyjęcie opinii w sprawie :
– likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury i utworzenia Centrum Kultury Victoria,
– lokalizacji i wyposażenia siłowni przy ul. Klasztornej,
– lokalizacji i wyposażenia siłowni i street workoutu na terenie Piaskowej Doliny
– budowy wybiegu dla psów przy ul. Piaskowej.


 

Comments are closed.