201909694_3127021354197394_899479957440857122_n7 spośród 22 zadań, zgłoszonych w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zaopiniowano negatywnie.
Cytujemy ich uzasadnienia.
1. NAWIERZCHNIA ASFALTOWA UL.ZAMKOWEJ.
Wartość robót – 503.000,00 zł brutto, przekracza kwotę przyznaną dla dzielnicy.
Przy przebudowie nawierzchni konieczne jest zapewnienie właściwego odwodnienia drogi.
Budowa kanalizacji deszczowej wymaga przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania zezwolenia, co kwalifikuje to zadanie jako wieloletnie.
Zgodnie z pozyskanymi informacjami od gestorów sieci, wodociąg znajdujący się w rejonie skrzyżowania ul. Zamkowej i ul. Rzeczyckiej wymaga wymiany. Zasadnym więc jest, aby przebudowę nawierzchni wykonać po realizacji inwestycji związanej z modernizacją sieci.”
Opinię sformułował Zarząd Dróg Miejskich.
2. REMONT DROGI PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH.
„Wniosek dotyczy remontu ślepej drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na działkach nr 593 oraz nr 595, obręb Łabędy, prowadzącej jedynie do garaży oraz dwóch budynków wspólnot mieszkaniowych, wraz z wykonaniem oświetlenia.
Zabezpieczenie infrastruktury niezbędnej do obsługi nieruchomości będących własnością osób prywatnych – w tym odpowiedniego dojścia i dojazdu – należy do zadań wspólnot mieszkaniowych oraz garażowych.”
Opinię sformułował Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
3. WYKONANIE CHODNIKÓW PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH.
„Część ciągów pieszych, których dotyczy przedmiotowy wniosek, znajduje się na terenie oddanym w dzierżawę okolicznym wspólnotom mieszkaniowym jako teren funkcjonalny. Decyzje dotyczące zagospodarowania terenu oraz przeprowadzanie koniecznych remontów znajduje się po stronie dzierżawcy. Należy podkreślić, iż remont ścieżek znajdujących się na terenie wolnym od dzierżawy został ujęty we wniosku nr 303, który dotyczy kompleksowej modernizacji skweru przy ul. Strzelców Bytomskich (część zagospodarowana obecnie jako niewielki park).”
Opinię sformułował Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
4. CHODNIK Z ZIELENIĄ OZDOBNĄ PRZY UL.POEZJI.
„W przedmiotowej lokalizacji występuje deficyt miejsc postojowych. Budowa budynku nr 11 oraz zmiany organizacyjne na parkingu pobliskiego sklepu pogłębiły problem. ZDM w Gliwicach jako zarządca ul. Poezji widzi potrzebę wybudowania zarówno chodnika jak i dodatkowych miejsc postojowych w tej lokalizacji, co częściowo koliduje z zakresem wniosku. Wnioskodawca nie wyraził zgody na modyfikację wniosku wg propozycji ZDM. Dlatego też, w celu uniknięcia konieczności powtórnej przebudowy zakresu wykonanego w ramach niniejszego wniosku w przyszłości, wniosek zaopiniowano negatywnie.”
Opinię sformułował Zarząd Dróg Miejskich.
5. REMONT ULICY GAŁCZYŃSKIEGO.
Wartość zadania – 1.025 000,00 zł brutto, przekracza kwotę przyznaną dla dzielnicy. Zgodnie z pozyskanymi informacjami od gestorów sieci, wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Gałczyńskiego wymagają wymiany /naprawy, dodatkowo konieczna jest weryfikacja stanu kanalizacji deszczowej. Zasadnym więc jest, aby remont ulicy wykonać po realizacji inwestycji związanych z modernizacją sieci.
Opinię sformułował Zarząd Dróg Miejskich.
6. CIĄG PIESZO – ROWEROWY WZDŁUŻ UL.ZYGMUNTOWSKIEJ
„Koszt samych robót drogowych wycenia się na ok. 2.302.000,00 zł brutto, do tego należy doliczyć koszty opracowania dokumentacji projektowej, przebudowy sieci uzbrojenia technicznego, pozyskania gruntów itd. (w szczególności w rejonie ul. Przyszowskiej).
Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej, regulacji stanu prawnego gruntów, uzyskania pozwoleń i uzgodnień właścicieli sieci uzbrojenia technicznego.
W związku z tym jest to zadanie wieloletnie. Budowa ścieżki rowerowej do granicy dzielnicy, zakończonej w miejscu uważanym za niebezpieczne (łuk poziomy), jest sprzeczna z zasadą efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi.”
Opinię sformułował Zarząd Dróg Miejskich.
7. KOSZE NA PSIE ODCHODY.
W trzech z pięciu wskazanych przez wnioskodawcę lokalizacji nie ma możliwości ich montażu tj. tereny zielone przy ulicach:Wieniawskiego, Róży Luksemburg i Gałczyńskiego stanowią własność wspólnot mieszkaniowych. Biorąc pod uwagę, że odchody zwierzęce traktowane są jako odpad komunalny, można je wrzucać do koszy ulicznych. W pozostałych dwóch lokalizacjach tj. wzdłuż ulicy Wolności ustawionych jest aktualnie 14 koszy ulicznych, a przy ul. Partyzantów 5 koszy. Ustawianie przy tych ulicach dodatkowo pojemników na psie odchody jest nieuzasadnione.”
Opinię sformułował Wydział Usług Komunalnych.
Od negatywnych opinii wnioskodawcy mogą się odwołać.


Comments are closed.