MPZP

Przypominamy, że Rada Dzielnicy Łabędy aktywnie uczestniczy w procesie powstawania nowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Swoje stanowiska prezentuje w postaci uchwał, przekazywanych Prezydentowi Miasta Gliwice.
Poniżej prezentujemy wnioski do projektu planu Łabędy Zachód I etap, sformułowane w ramach opiniowania wewnętrznego.
 
Uchwała nr 38/2021 Rady Dzielnicy Łabędy z 14 maja 2021 r. w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej – Etap I
Rada Dzielnicy Łabędy uchwala:
§1
Przyjmuje się uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej – Etap I.
§2
Uchwałę Rady Dzielnicy Łabędy przekazać Prezydentowi Miasta Gliwice Adamowi Neumannowi.
§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Dzielnicy Łabędy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Załącznik do uchwały nr 38/2021 Rady Dzielnicy Łabędy z 14 maja 2021 r.
Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej – Etap I
Uwagi wstępne
1.    
Opowiadając na prośbę Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego z 13 maja 2021 r. o zapoznanie się z treścią i wniesienie ewentualnych uwag w terminie do 17 maja 2021 r., Rada Dzielnicy Łabędy odbyła 14 maja nadzwyczajne posiedzenie, poświęcone wypracowaniu uwag do projektu dokumentu, którego regulacje są bardzo ważne dla mieszkańców Łabęd, a szczególnie osób zamieszkałych w rejonie ul. Zamkowej i Rzeczyckiej, a także Staromiejskiej, Pszennej, Klasztornej, Pokoju, Wspólnej, Wiosennej.
2.    
Informujemy, że podstawą analizy dokumentu była Uchwała nr 34/2021 Rady Dzielnicy Łabędy z 21 kwietnia 2021 r., przekazana Prezydentowi Miasta Gliwice Adamowi Neumannowi, Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Aleksandrze Wysockiej i Wydziałowi Planowania Przestrzennego, w której zapisaliśmy m.in. następujące, niezbywalne warunki poparcia proponowanych zmian:
– linię zabudowy odsunąć maksymalnie od granicy opracowania, biegnącej wzdłuż ul. Zamkowej i jej przedłużenia,
– możliwie duży teren, położony od strony istniejącej zabudowy mieszkaniowej, wyłączyć z możliwości lokowania na nim przemysłu poprzez przeznaczenie go na: tereny zieleni nieurządzonej, tereny zieleni urządzonej – ZP, z możliwością budowy zieleńców, skwerów, placów zabaw, obiektów sportowych i rekreacyjnych, tereny ogrodów działkowych – ZD,
– zachować tereny zieleni leśnej – ZL,
– uwzględnić w opracowywanym planie tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolem ZI,
– wprowadzić zapisy umożliwiające stawianie przyszłym inwestorom wymóg skutecznego odseparowania zabudowy przemysłowej od terenów mieszkaniowych poprzez budowania nasypów ziemnych, sadzenie szybko rosnących i wysokich drzew,
– skomunikowanie terenu z otoczeniem zaprojektować tak, aby w maksymalnym zakresie odizolować przyszłe tereny usługowo – produkcyjne od terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
3.    
Po raz kolejny podkreślamy, że popieramy kierunek planowanych zmian, jednak za warunek akcentowany od początku rozmów o planowanych zmianach, konieczny i niezbywalny, uznajemy maksymalną ochronę interesów i potrzeb mieszkańców w zakresie:
– izolacji obecnych terenów mieszkaniowych od terenów przemysłowych,
– niewykorzystywania ul. Zamkowej jako zabezpieczenia komunikacyjnego dla terenów oznaczonych symbolem 1 U/P i 2U/P.
4.    
Podkreślamy, że wnioski zawarte w niniejszym załączniku, zostały wypracowane w bardzo trudnych warunkach, na które wpływ miały takie elementy, jak:
– wielka waga społeczna dokumentu i jego możliwy wpływ na warunki życia mieszkańców,
– złożoność i specyfika dokumentu, z którym mieli zapoznać się członkowie Rady,
– niezmiernie ograniczony czas na sformułowanie uwag,
– świadomość ogromnej odpowiedzialności za ich kompletność i poprawność.
5.    
Rada Dzielnicy Łabędy systematycznie i w różnych formach promuje wiedzę na temat planowania przestrzennego i zachęca mieszkańców do angażowania się w tę sferę działalności miasta.
Skutkiem działań Rady jest duże interesowanie sprawą zmiany planów dla Łabęd,
a w szczególności 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej – Etap I j. Wynika ono z obawy, że proponowane zmiany spowodują pogorszenie obecnych warunków życia. Do Rady kierowane są liczne zapytania i zastrzeżenia, dotyczące nowych terenów przemysłowo – usługowych.
Należy podkreślić, że oczekiwania mieszkańców wobec Rady, dotyczące ochrony ich interesów, mają wyjątkową wagę.
6.    
Rada Dzielnicy Łabędy stoi na stanowisku, że władze Miasta Gliwice, opracowując miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dawnych terenów rolniczych, położonych w Starych Łabędach, równoważnie muszą potraktować potrzeby rozwojowe miasta i potrzeby mieszkańców, dla których zmieniane miejsce jest ich lokalnym światem, spokojnym i bezpiecznym. Jego obecny stan musi zostać ochroniony.
7.    
Rada Dzielnicy Łabędy kieruje do Pana Prezydenta poniższe uwagi do projektu planu z przekonaniem, że mając na uwadze dużą odpowiedzialność społeczną Rady, a jednocześnie obowiązek ochrony interesów mieszkańców przez władze Miasta Gliwice, nasze wnioski zostaną uwzględnione w ramach dalszych prac planistycznych.
 
Uwagi szczegółowe
1.  
Zmienić przeznaczenie całego terenu oznaczonego symbolem 3 MW/U na M/U z przeznaczeniem podstawowym na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, małe domy mieszkalne, usługi nieuciążliwe” ze względu na:
– obecne sąsiedztwo – na terenie przyległym zlokalizowane jest osiedle domów jednorodzinnych, zmiana pozwoli zachować jednolitość obecnej i przyszłej zabudowy mieszkaniowej,
– przeznaczenie terenów – 2U/P, sąsiadujących z terenami mieszkaniowymi, przemawia za obniżeniem zabudowy mieszkaniowej do minimum, w celu maksymalnego odizolowania jej od terenów zabudowy przemysłowej,
– oczekiwania i potrzeby społeczne – w tym rejonie Łabęd występuje większe zainteresowanie domkami jednorodzinnymi niż mieszkaniami w blokach, świadczą o tym konkretne decyzje osób, zmieniających mieszkania znajdujące się w obiektach wielorodzinnych przy ul. Rzeczyckiej na domki jednorodzinne, a także osób spoza tego rejonu, korzystających z prowadzonych w tym rejonie inwestycji mieszkaniowych i osiedlających się w nowym miejscu,
– stały rozwój budownictwa, oznaczanego w planach symbolem M/U – obecnie w rejonie ul. Zamkowej i Rzeczyckiej realizowane są kolejne inwestycje mieszkaniowe – dwa domy jednorodzinne i dwa małe domy mieszkalne.
2.  
Jeśli taka zmiana będzie niemożliwa zmienić przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 3 MW/U na M/U połączone z MW/U, analogicznie, jak to ma miejsce z terenem oznaczonym symbolami 1 MW/U, 2MW/U i 1M/U, takie rozwiązanie pozwoli na: dostosowanie budownictwa do zróżnicowanych potrzeb mieszkaniowych, obecnych i przyszłych, swobodę inwestycyjną w zakresie mieszkalnictwa i przygotowywanie ofert adekwatnych do potrzeb przyszłych lokatorów czy właścicieli powstających domów, stawianie domów o różnej wielkości i wysokości, dostosowanych do otoczenia.
3.  
W nowym obszarze MW/U lub M/U zmienić  zapisy dotyczące przeznaczenia terenu
na:
– w przeznaczeniu podstawowym wpisać : zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, małe domy mieszkalne,
– w przeznaczeniu uzupełniającym wpisać : usługi.
4.  
Zmienić przebieg linii oznaczającej granicę terenu zieleni izolacyjnej, zwiększając obecny obszar izolacyjny aż do miejsca rozdziału terenu 1U/P od 2 U/P.
5.  
Zmienić część zapisów projektu, dotyczących zasad kształtowania zabudowy
na terenie 1U/P i 2U/P w sposób następujący: zapis „dopuszcza się budowę wałów ziemnych” zmienić na „nakazuje się budowę wałów ziemnych”, dopisać: „obowiązuje zakaz budowania dróg, komunikujących teren objęty planem z ul. Zamkową”.
6.  
Przepracować zapisy całego Rozdziału 7 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i powiązane z nim § 21 i § 22, w tym m.in. usunąć zapis w § 9 ustęp 1 p.1 w brzmieniu „oraz projektowana droga w południowej części planu”.
Wskazanie ul. Zamkowej, oznaczonej symbolem KDL jako drogi stanowiącej „powiązanie komunikujące obszaru planu z zewnętrznym układem komunikacyjnym” jest nie do akceptacji ze względu na zagrożenie znaczącym pogorszeniem aktualnych warunków życia mieszańców nie tylko ul. Zamkowej, ale całych Starych Łabęd i całej dzielnicy.
Szczególnie niepokojące są zapisy zawarte w §21 i §22 mówiące o możliwości przebudowy ul. Zamkowej oraz budowy nowych dróg lokalnych o szerokości odpowiadającej liniom z rysunku planu. Oznacza to otworzenie możliwości generowania ruchu w obrębie ul. Zamkowej, co od początku rozmów o zmianie Studium i zmianie planu było wskazywane jako niedopuszczalne i warunkujące pozytywne opiniowanie zmian w przeznaczeniu terenów, objętych nowym planem.
7.  
Zmienić przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1KS-P na ZN lub ZU. Nieuzasadnione jest planowanie parkingu w miejscu, gdzie nie powinno się generować ruchu samochodów. Próba nadania drodze polnej charakteru drogi, z której będą korzystać osoby wyjeżdżające z terenu 1U/P i planowanie przy niej terenu oznaczonego symbolem 1KS-P można uznać za prowokowanie ruchu pojazdów osobowych, które będą się przemieszczały ul. Zamkową, wzdłuż ogrodów działkowych, terenów zabudowy mieszkaniowej, w tym w znacznym zakresie jednorodzinnej, do ul. Staromiejskiej, zamiast w kierunku ul. Kasztanowej. Konieczność uniknięcia tego typu zagrożenia sygnalizujemy z całą mocą, jako sprawę najważniejszą z punktu widzenia interesów mieszkańców, od pierwszych rozmów przedstawicieli Dzielnicy Łabędy z przedstawicielami Miasta Gliwice.
8.  
Usunąć zapis zezwalający na lokalizację w obszarze planu „inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko”.
9.     
Wszystkie powyższe wnioski dotyczą wszystkich tych zapisów projektu, które są z nimi powiązane.


Comments are closed.