posiedzenieRada Osiedla spotkała się na swym kolejnym posiedzeniu plenarnym 10 marca. Głównym tematem dyskusji były wnioski do budżetu obywatelskiego na rok 2017.

Członkowie Rady, uczestniczący w wizji w terenie, która odbyła się 9 marca, poinformowali o jej wynikach. Odwiedzili miejsca, których miały dotyczyć ewentualne wnioski, sformułowane wcześniej przez członków rady i mieszkańców.

Po przeprowadzeniu dyskusji podjęta została decyzja o niepodejmowaniu w dniu 10 marca uchwały w sprawie ustalenia wykazu wniosków składanych przez Radę Osiedla.

Uzgodniono, że prace nad wnioskami będą trwały nadal, a Rada ustali trzy zadania, dla których przygotowane zostaną wnioski w drodze głosowania internetowego w terminie do 17 marca, po uprzednim przygotowaniu i przesłaniu do członków rady propozycji zadań.

Za zadania dla Rady, poddane dalszej analizie uznano:

 • remont chodnika i parkingu wzdłuż ul. Zygmuntowskiej,
 • budowa miejsc parkingowych przy ul. Piaskowej,
 • wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Przyszowskiej, na odcinku od Biedronki do ul. Pułaskiego,
 • uzupełnienie wyposażenia siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Narutowicza.

wizjaChętni członkowie Rady Osiedla spotkali się przed posiedzeniem plenarnym, podczas którego podjęte zostaną decyzje w sprawie wykazu wniosków do budżetu obywatelskiego na rok 2017.

W tym roku zmianie uległa procedura budżetu obywatelskiego, o czym informowaliśmy we wcześniejszych materiałach.

Rada ma prawo zgłosić ograniczoną liczbę wniosków. Oznacza to konieczność zdecydowania, które zadania powinna uznać za naistotniejsze dla mieszkańców.

Spośród licznych propozycji wybrać i zgłosić będzie można tylko trzy wnioski. Dla Rady to poważne ograniczenie, bo potrzeb jest dużo.

Pamiętać też należy, że ograniczeniem dla zgłaszających wnioski jest nie tylko ich liczba, ale też kwota, którą mamy do dyspozycji, Łabędy na realizację zadań wybranych przez głosujących mają 249.921 zł.

Członkowie Rady dwie godziny spędzili na terenie Łabęd, oglądając miejsca, w których winno się – ich zdaniem – wykonać prace remontowe lub inwestycyjne. Odwiedzili ulice: Piaskową, Twardowskiego, Zygmuntowską, Makuszyńskiego, Kraszewskiego, P. Gojawiczyńskiej i inne. Zgromadzone informacje zostaną przekazane Radzie na jutrzejszym posiedzeniu plenarnym.


budżetRada Osiedla Łabędy, podczas posiedzenia plenarnego, które odbyło się 3 marca, zajmowała się m.in. budżetem obywatelskim.

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków Rada ustaliła, że :

 • chętni przedstawiciele Rady dokonają w najbliższą środę – 9 marca wizji w terenie – przeglądną miejsca, w których winno się wykonać różnego typu przedsięwzięcia, służące poprawie warunków życia mieszkańców.,
 • 10 marca, podczas kolejnego posiedzenia plenarnego, Rada Osiedla podejmie ostateczną decyzję w sprawie wyboru trzech zadań, o których realizację zawnioskuje,
 • przyjęte wnioski złoży w terminie do 18 marca.

Przypomnijmy, że od 7 do 18 marca radni Rady Miasta Gliwice, kluby radnych, komisje stałe Rady Miasta, radni osiedlowi, Rady Osiedli, radni Młodzieżowej Rady Miasta, Młodzieżowa Rada Miasta i mieszkańcy, którzy znajdą dla swoich pomysłów poparcie co najmniej 15 osób, mają możliwość składania swoich propozycji, które będą miały szansę na realizację w 2017 r.

Każdy wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 3 wnioski.


kampania informacyjnaRady osiedli otrzymały pismo Dyrektora Urzędu Miejskiego w Gliwicach Katarzyny Śpiewok w sprawie kampanii informacyjnej dotyczącej budżetu obywatelskiego.

W piśmie znalazło się przypomnienie, że „większość materiałów jest przygotowywana w formule do upowszechniania elektroniczne-go lub wydruku i udostępniona pod adresem https://www.gliwice.eu/miasto/gliwicki-bud-zetobywatelski/2017/materialy-do-pobrania.

Dyrektor Urzędu napisała też:

„Wiele Rad Osiedli na łamach swoich komuni-katorów internetowych już aktywnie włączyło się w kampanię informacyjną, bądź korzystając z publikowanych przez Urząd materiałów, bądź też opracowując swoje materiały, za co serdecznie dziękuję.”

To podziękowanie dotyczy m.in. Rady Osiedla Łabędy, która aktywnie uczestniczy w przy-gotowaniach do realizacji tegorocznej procedury budżetu obywatelskiego.

Na stronie naszej Rady od dłuższego czasu funkcjonuje zakładka „Budżet obywatelski”. Jest ona na bieżąco uzupełniana.

Informacjom dotyczącym budżetu obywatelskiego poświeciliśmy też dużo miejsca w ostatnim numerze gazetki osiedlowej „Nasze Łabędy”. Ukazała się ona na początku lutego, jej nakład to 5.500 egzemplarzy.


wynikiOd 5 lipca do 28 lipca 2016 r. trwać będą czynności mające ma celu ustalanie wyników głosowania.

W wyniku głosowania mieszkańców z każdej osiedlowej listy zadań, która uzyska wymaganą minimalną liczbę głosów, kwalifikowane będą do realizacji kolejno zadania, które na liście osiedlowej uzyskają najwyższą liczbę głosów, a ich szacunkowy koszt zmieści się w puli przyznanej do dyspozycji w osiedlu.

Pula niewykorzystana z poszczególnych osiedli zostanie skumulowana i rozdysponowana jako nagroda za aktywność dla osiedli, w których listy osiedlowe uzyskały co najmniej dwukrotność wymaganej liczby głosów.

W wyniku głosowania mieszkańców z każdej osiedlowej listy zadań, która uzyskała wymaganą minimalną liczbę głosów, kwalifikowane będą do realizacji zadania, które otrzymają najwyższą liczbę głosów aż do wyczerpania puli  dla osiedla.

29 lipca 2016 r. Prezydent Miasta poda do publicznej wiadomości wyniki głosowania – wybrane przez mieszkańców zadania zostaną wprowadzone do projektu budżetu miasta Gliwice na 2017 rok.


głosowanieW okresie od 21 marca do 6 maja 2016 r. wnioski na realizację zadań jednorocznych podlegną weryfikacji formalnej i mery-torycznej.

9 maja 2016 r. Prezydent Miasta poda do publicznej wiadomości listy zadań zakwalifikowanych do głosowania i poinfor-muje mieszkańców o możliwości wycofania wniosków przez wnioskodawców do mo-mentu rozpoczęcia głosowania.

Jeżeli czyjś wniosek nie zostanie ujęty na opublikowanej 9 maja liście zadań, tzn., że został negatywnie zweryfikowany – przed rozpoczęciem głosowania wnios-kodawca otrzyma informację zwrotną o przyczynie negatywnego rozpatrzenia wniosku.

Wybór zadań do realizacji prowadzony będzie w drodze głosowania w terminie od 6 czerwca do 4 lipca 2016 r.

W głosowaniu będzxie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Gliwic. Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos na jedno wybrane zadanie.

Oddanie głosu na zadanie z jednej osiedlowej listy zadań wyklucza możliwość oddania ważnego głosu na zadanie z innej osiedlowej listy zadań. Możliwość głosowania sposobem tradycyjnym / obok internetowego / będzie możliwy w punktach konsultacyjnych i drogą pocztową.

Głosowanie w formie elektronicznej

Od godziny 8.00 6 czerwca 2016 r. do godziny 24.00 4 lipca 2016 r. na stronie www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI BUDZET OBYWATELSKI” dostępny będzie elektroniczny formularz głosowania. W celu oddania głosu konieczne będzie wypełnienie wszystkich wymaganych pól oraz wskazanie jednego wybranego zadania, na które oddawany będzie głos, a następnie zatwierdzenie formularza przyciskiem „wyślij”. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny. Jego otwarcie będzie niezbędne do zakończenia głosowania.

Głosowanie w formie papierowej

Oddać głos w formie papierowej można w okresie od 6 czerwca do 4 lipca 2016 r.

Za dzień oddania głosu przyjmuje się dzień złożenia wypełnionego formularza bezpośrednio w punkcie konsultacyjnym. Głos można oddać również listownie – za dzień oddania głosu przyjmuje się datę doręczenia korespondencji przez operatora pocztowego do Urzędu.

Prezydent Miasta w całym okresie głosowania na stronie internetowej www.gliwice.eu, pod hasłem „Gliwicki budżet obywatelski”, będzie informował o wymaganej minimalnej liczbie głosów koniecznej do uznania głosowania na osiedlową listę zadań za wiążące oraz o łącznej liczbie głosów ważnych oddawanych na bieżąco na poszczególne osiedlowe listy zadań.


wymaganiaCelem nowej procedury wyboru zadań jednorocznych na rok 2017 w ramach budżetu obywatelskiego jest zwiększenie aktywności mieszkańców.

Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest określenie minimalnej liczby głosów, które muszą być oddane na zadania osiedlowe.

Ustalenie minimalnej liczby głosów zostaje oparte o następującą regułę – suma głosów oddanych na wszystkie zadania poddane pod głosowanie na osiedlowej liście zadań musi być nie mniejsza niż liczba równa 4% osób zameldowanych w osiedlu, którzy na dzień 31 grudnia 2015 r. mieli ukończony 16 rok życia.

Aby skutecznie wybrać zadania, które będą realizowane na terenie Łabęd muszą na nie zagłosować łącznie minimum 535 osób.

Jeśli liczba głosujących osiągnie 1070 to Łabędy otrzymają tzw. premię dla aktywnych, czyli dodatkowe środki, pochodzące z puli, która powstanie z kwot niewykorzystanych przez inne osiedla.


wniosekPrezentujemy Państwu kolejne wpisy, które trzeba umieścić w formularzu wniosku. Są to:

 1. Dane dotyczące wnioskodawcy: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, numer telefonu, email.
 2. Nazwa osiedla, na którego terenie ma być realizowane zadanie.
 3. Proponowana nazwa zadania.
 4. Opis przedsięwzięć wchodzących w skład zadania /w tym należy doprecyzować miejsce, w którym zadanie będzie realizowane /.
 5. Krótkie uzasadnienie potrzeby realizacji zadania.
 6. Lista poparcia wniosku. Należy uzyskać dla swojego wniosku poparcie minimum 15 innych mieszkańców, którzy w momencie udzielania poparcia mają ukończone 16 lat lub ukończą 16 lat w 2016 roku.

wniosekFormularz wniosku na realizację zadania jednorocznego dostępny są na stronie www.gliwice.eu pod hasłem „Gliwicki budżet obywatelski”.

Formularz wniosku w wersji papierowej można otrzymać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach od poniedziałku do środy 8.00 -16.00, w czwartek 8.00 – 17.00, w piątek 8.00 – 15.00.:

 1. w Biurze Obsługi Interesantów – stanowisko Informacji Głównej na parterze urzędu,
 2. w Biurze Prezydenta i Rady Miasta – pok. 135, I piętro.

wniosekJeżeli możesz być wnioskodawcą i masz pomysł na zmianę, możesz zgłosić wniosek na realizację zadania jednorocznego.

Zadanie, o którego realizację chcesz się ubiegać musi być zgłoszone na specjalnie do tego przygotowanym formularzu.

Przygotowując wniosek trzeba pamiętać aby:

 • wypełnić wszystkie pola znajdujące się w formularzu,
 • o swoim projekcie porozmawiać z innymi osobami,
 • zebrać na specjalnym formularzu listy poparcia co najmniej 15 podpisów od osób, które uważają, że Twój pomysł jest ciekawy i zasługujący na poparcie,
 • uzupełnić wszystkie swoje dane we wniosku, podać swój numer telefonu i e-mail, gdyby osoby odpowiedzialne za weryfikację wniosku chciały się skontaktować!