wynikiOd 5 lipca do 28 lipca 2016 r. trwać będą czynności mające ma celu ustalanie wyników głosowania.

W wyniku głosowania mieszkańców z każdej osiedlowej listy zadań, która uzyska wymaganą minimalną liczbę głosów, kwalifikowane będą do realizacji kolejno zadania, które na liście osiedlowej uzyskają najwyższą liczbę głosów, a ich szacunkowy koszt zmieści się w puli przyznanej do dyspozycji w osiedlu.

Pula niewykorzystana z poszczególnych osiedli zostanie skumulowana i rozdysponowana jako nagroda za aktywność dla osiedli, w których listy osiedlowe uzyskały co najmniej dwukrotność wymaganej liczby głosów.

W wyniku głosowania mieszkańców z każdej osiedlowej listy zadań, która uzyskała wymaganą minimalną liczbę głosów, kwalifikowane będą do realizacji zadania, które otrzymają najwyższą liczbę głosów aż do wyczerpania puli  dla osiedla.

29 lipca 2016 r. Prezydent Miasta poda do publicznej wiadomości wyniki głosowania – wybrane przez mieszkańców zadania zostaną wprowadzone do projektu budżetu miasta Gliwice na 2017 rok.


głosowanieW okresie od 21 marca do 6 maja 2016 r. wnioski na realizację zadań jednorocznych podlegną weryfikacji formalnej i mery-torycznej.

9 maja 2016 r. Prezydent Miasta poda do publicznej wiadomości listy zadań zakwalifikowanych do głosowania i poinfor-muje mieszkańców o możliwości wycofania wniosków przez wnioskodawców do mo-mentu rozpoczęcia głosowania.

Jeżeli czyjś wniosek nie zostanie ujęty na opublikowanej 9 maja liście zadań, tzn., że został negatywnie zweryfikowany – przed rozpoczęciem głosowania wnios-kodawca otrzyma informację zwrotną o przyczynie negatywnego rozpatrzenia wniosku.

Wybór zadań do realizacji prowadzony będzie w drodze głosowania w terminie od 6 czerwca do 4 lipca 2016 r.

W głosowaniu będzxie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Gliwic. Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos na jedno wybrane zadanie.

Oddanie głosu na zadanie z jednej osiedlowej listy zadań wyklucza możliwość oddania ważnego głosu na zadanie z innej osiedlowej listy zadań. Możliwość głosowania sposobem tradycyjnym / obok internetowego / będzie możliwy w punktach konsultacyjnych i drogą pocztową.

Głosowanie w formie elektronicznej

Od godziny 8.00 6 czerwca 2016 r. do godziny 24.00 4 lipca 2016 r. na stronie www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI BUDZET OBYWATELSKI” dostępny będzie elektroniczny formularz głosowania. W celu oddania głosu konieczne będzie wypełnienie wszystkich wymaganych pól oraz wskazanie jednego wybranego zadania, na które oddawany będzie głos, a następnie zatwierdzenie formularza przyciskiem „wyślij”. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny. Jego otwarcie będzie niezbędne do zakończenia głosowania.

Głosowanie w formie papierowej

Oddać głos w formie papierowej można w okresie od 6 czerwca do 4 lipca 2016 r.

Za dzień oddania głosu przyjmuje się dzień złożenia wypełnionego formularza bezpośrednio w punkcie konsultacyjnym. Głos można oddać również listownie – za dzień oddania głosu przyjmuje się datę doręczenia korespondencji przez operatora pocztowego do Urzędu.

Prezydent Miasta w całym okresie głosowania na stronie internetowej www.gliwice.eu, pod hasłem „Gliwicki budżet obywatelski”, będzie informował o wymaganej minimalnej liczbie głosów koniecznej do uznania głosowania na osiedlową listę zadań za wiążące oraz o łącznej liczbie głosów ważnych oddawanych na bieżąco na poszczególne osiedlowe listy zadań.


wymaganiaCelem nowej procedury wyboru zadań jednorocznych na rok 2017 w ramach budżetu obywatelskiego jest zwiększenie aktywności mieszkańców.

Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest określenie minimalnej liczby głosów, które muszą być oddane na zadania osiedlowe.

Ustalenie minimalnej liczby głosów zostaje oparte o następującą regułę – suma głosów oddanych na wszystkie zadania poddane pod głosowanie na osiedlowej liście zadań musi być nie mniejsza niż liczba równa 4% osób zameldowanych w osiedlu, którzy na dzień 31 grudnia 2015 r. mieli ukończony 16 rok życia.

Aby skutecznie wybrać zadania, które będą realizowane na terenie Łabęd muszą na nie zagłosować łącznie minimum 535 osób.

Jeśli liczba głosujących osiągnie 1070 to Łabędy otrzymają tzw. premię dla aktywnych, czyli dodatkowe środki, pochodzące z puli, która powstanie z kwot niewykorzystanych przez inne osiedla.


wniosekPrezentujemy Państwu kolejne wpisy, które trzeba umieścić w formularzu wniosku. Są to:

 1. Dane dotyczące wnioskodawcy: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, numer telefonu, email.
 2. Nazwa osiedla, na którego terenie ma być realizowane zadanie.
 3. Proponowana nazwa zadania.
 4. Opis przedsięwzięć wchodzących w skład zadania /w tym należy doprecyzować miejsce, w którym zadanie będzie realizowane /.
 5. Krótkie uzasadnienie potrzeby realizacji zadania.
 6. Lista poparcia wniosku. Należy uzyskać dla swojego wniosku poparcie minimum 15 innych mieszkańców, którzy w momencie udzielania poparcia mają ukończone 16 lat lub ukończą 16 lat w 2016 roku.

wniosekFormularz wniosku na realizację zadania jednorocznego dostępny są na stronie www.gliwice.eu pod hasłem „Gliwicki budżet obywatelski”.

Formularz wniosku w wersji papierowej można otrzymać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach od poniedziałku do środy 8.00 -16.00, w czwartek 8.00 – 17.00, w piątek 8.00 – 15.00.:

 1. w Biurze Obsługi Interesantów – stanowisko Informacji Głównej na parterze urzędu,
 2. w Biurze Prezydenta i Rady Miasta – pok. 135, I piętro.

wniosekJeżeli możesz być wnioskodawcą i masz pomysł na zmianę, możesz zgłosić wniosek na realizację zadania jednorocznego.

Zadanie, o którego realizację chcesz się ubiegać musi być zgłoszone na specjalnie do tego przygotowanym formularzu.

Przygotowując wniosek trzeba pamiętać aby:

 • wypełnić wszystkie pola znajdujące się w formularzu,
 • o swoim projekcie porozmawiać z innymi osobami,
 • zebrać na specjalnym formularzu listy poparcia co najmniej 15 podpisów od osób, które uważają, że Twój pomysł jest ciekawy i zasługujący na poparcie,
 • uzupełnić wszystkie swoje dane we wniosku, podać swój numer telefonu i e-mail, gdyby osoby odpowiedzialne za weryfikację wniosku chciały się skontaktować!

posiedzenieNajbliższe posiedzenie Rady Osiedla Łabędy, które odbędzie się 3 marca o godz. 18.30 w „Łabędziu” będzie poświęcone budżetowi obywatel-skiemu.

Członkowie Rady będą się zastanawiać, jakie zadania zgłosić do realizacji w roku 2017. Trzeba to zrobić w okresie od 7 do 18 marca.

Łabędy będą miały do wykorzystania 249,921 zł.

Ze zmienionej formuły głosowania oraz wysokości przyznanych środków jednoznacznie wynika, że zgłoszone wnioski nie powinny dotyczyć „dużych” zadań, bo takie są drogie, np. remont ul. R. Luksemburg, poddany głosowaniu w roku 2015, został wyceniony na 1,5 mln zł.

Oznacza to, że musimy w sposób przemyślany i rozważny przygotować wykaz wniosków, które powinniśmy złożyć. I o tym będziemy dyskutować.


zadania9 maja 2016 r. Prezydent Miasta poda do publicznej wiadomości osiedlowe listy zadań zakwalifikowanych do głosowania wraz z szacunkową wartością ich realizacji.

Od tego momentu Rady Osiedli będą prowadzić akcję informacyjną w osiedlach.

Kampanię informacyjną na temat osiedlowych list zadań oraz zasad głosowania będzie też prowadzić Wydział Kultury i Promocji Miasta.

6 czerwca 2016 r. Prezydent Miasta uruchomi głosowanie na zasadach

określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia nr PM 2262-16 w sprawie zasad budżetu obywatelskiego Miasta Gliwice.


wnioskiWnioski będą przyjmowane w okresie od 7 do 18 marca 2016 r.

Wnioski należy składać na formularzach sporządzonych według wzoru określonego w załączniku nr 4 do zarządzenia.

Wnioskodawcy dołączają do wniosku listę poparcia. Formularz wniosku do pobrania i wydruku, dostępny jest na stronie www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI”.

Formularz wniosku w wersji papierowej można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Biurze Obsługi Interesantów oraz w Biurze Prezydenta i Rady Miasta w godzinach urzędowania.

Wnioski można składać w formie papierowej bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Gliwicach /ul. Zwycięstwa 21, Biuro Podawcze/ w godzinach urzędowania lub listownie na adres Urzędu z dopiskiem na kopercie „BUDŻET OBYWATELSKI”.

O dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia.

Wnioski można też składać w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą, wyłącznie za pośrednictwem platformy ePuap/SEKAP / szczegóły na stronie urzędu /.

Osoba, której rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie wniosku poprzez wypełnienie formularza, może wypełnić wniosek za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe, za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach.


wnioskodawcaWniosek do budżetu Miasta Gliwice może złożyć każdy mieszkaniec Gliwic, to jest osobą, która przebywa w Gliwicach z zamiarem stałego pobytu i ma ukończone lub kończy w 2016 r. 16 lat.

Aby wniosek był poprawny musi zostać poparty przez co najmniej 15 mieszkańców Gliwic, którzy mają ukończone 16 lat lub ukończą 16 lat w 2016 r.

Mieszkańcy mogą na tym etapie popierać dowolną liczbę wniosków.

Wnioski mogą składać kolegialnie : kluby radnych i komisje stałe Rady Miasta Gliwice, Rady Osiedli, Młodzieżowa Rada Miasta.

Radni Rady Miasta, członkowie Rad Osiedli i radni Młodzieżowej Rady Miasta mogą także składać wnioski indywidualnie, w tych przypadkach nie ma konieczności dołączenia do wniosku listy poparcia.

Każdy wnioskodawca /w tym radny/członek Rady Osiedla/ może złożyć nie więcej niż 3 wnioski.

Jeżeli radny/członek Rady Osiedla podpisuje wniosek składany przez organ nie odbiera mu to uprawnienia do złożenia 3 wniosków we własnym imieniu.

Wnioski będą przyjmowane od 7 do 18 marca 2016 r.