aCentrum Sportowo – Kulturalne „Łabędź” już działa i służy mieszkańcom naszej dzielnicy i nie tylko.

2 marca otworzyły się jego podwoje. W godzinach od 13.00 do 19.00 wszyscy chętni mogli obejrzeć obiekt i wziąć udział w przygotowanych dla gości atrakcjach.

Na hali sportowej wystąpiły mażoretki z Młodzieżowego Domu Kultury, rozegrano mecz unihokeja oraz koszykówki pomiędzy Śląskiem Wrocław a Gliwickim Towarzystwem Koszykówki.

Na salce koncertowej, wypełnionej widzami po brzegi, występowali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, młodzi artyści z MDK i muzycy z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

Przygotowano kąciki dla dzieci.

W organizacji dnia otwartego w  „Łabędziu” uczestniczyła Rada Osiedlowa. Przygotowaliśmy program prezentowany na salce koncertowej.

Uroczystego otwarcia obiektu dokonał Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz.

Oddanie do użytku „Łabędzia” to – naszym zdaniem – ważny dzień dla Łabęd i łabędzian. Świadczyć o tym może bardzo duża liczba osób, które odwiedziły obiekt oraz wypowiadane przez nie opinie.


 https://gliwice.eu/aktualnosci/zycie-i-styl/labedz-pokazany-w-pelnej-krasie


 

pod czujnym okiem gospodarzaBudowa Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” zajmowała w działalności Rady Osiedlowej ostatnich lat znaczące miejsce. Radni poświęcali tej inwestycji wiele czasu, energii i troski.  Na co dzień zajmowaliśmy się wszystkim, co wiązało się z powstaniem nowego obiektu i jego przyszłym funkcjonowaniem.

Rada Osiedlowa Łabędy m.in. :

  • była wnioskodawcą budowy „Łabędzia”,
  • uczestniczyła w pracach nad koncepcją obiektu,
  • poprzez swego przedstawiciela brała udział w pracach komisji konkursowej, wybierającej nazwę dla centrum,
  • współpracowała z inwestorem – Wydziałem Inwestycji i Remontów, wykonawcą i inspektorem nadzoru,
  • utrzymywała stały kontakt ze szkoła, w sąsiedztwie której prowadzono prace budowlane,
  • składała wnioski korygujące, np. o zamontowanie wyciągu dla wózków inwalidzkich na zapleczu sceny salki koncertowej, zakup sprzętu do unihokeja,
  • zabiegała o przygotowanie jak najlepszej oferty kulturalnej, współdziałała w tej sprawie z zastępcą prezydenta miasta Krystianem Tomalą, naczelnikami Wydziałów – Edukacji oraz Kultury i Promocji Miasta, a także z dyrektorami jednostek miejskich,
  • wielokrotnie spotykała się z przedstawicielami urzędu miejskiego, omawiając sprawy bieżące, dotyczące budowy, wyposażenia, planowanego sposobu zarządzania,
  • wizytowała teren budowy,
  • uczestniczyła w odbiorze końcowym,
  • wykonywała dokumentację fotograficzną,
  • zorganizowała część programu artystycznego, przygotowanego w związku z uroczystym otwarciem „Łabędzia” – występy artystów z Młodzieżowego Domu Kultury i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

clip_image002Z okazji oddania do użytku Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” Rada Osiedlowa przygotowała specjalne wydanie gazetki „Nasze Łabędy”.

Przedstawiamy w niej nieco historii, przypomnimy, jak zabiegi naszego lokalnego środowiska doprowadziły do powstania nowego obiektu, łączącego w sobie dwie funkcje – sportową i kulturalną. Opisujemy, jak powstawało Centrum i w jaki sposób Rada Osiedlowa Łabędy uczestniczyła w kolejnych etapach prac.

Prezentujemy funkcje „Łabędzia” pokazując, jakie rodzaje działalności mogą być w nim prowadzone. Przybliżamy planowany sposób zarządzania obiektem.

 Informacje zamieszczone w naszej gazetce pozwolą Państwu w miarę dokładnie zapoznać się z różnymi aspektami powstania obiektu i planowanego sposobu jego użytkowania.


news

Nr-20-marzec-2014


clip_image002Na skutek działań podjętych przez Radę Osiedlową Łabędy uporządkowany został teren przy ul. Zamkowej, na którym stał nieużytkowany garaż, zniszczony, bez drzwi, wypełniony odpadami.

Dzięki staraniom o usuniecie garażu udało się też doprowadzić do uprzątnięcia sąsiedniej działki gminnej i likwidacji starego, mocno zniszczonego ogrodzenia.


 

aBudżet miasta Gliwice na rok 2014 został przyjęty Uchwałą XXXIX/815/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 19 grudnia 2013 roku. Są w nim zapisane tylko największe zadania inwestycyjne. Pośród nich są inwestycje, które zostaną wykonane w Łabędach:

  1. termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 34 przy ul. Chatka Puchatka,
  2. modernizacja budynków i obiektów Przedszkola Miejskiego nr 37 przy ul. P.Gojawi-czyńskiej,
  3. modernizacja budynków i obiektów w Szkole Podstawowej nr 38 przy ul. Partyzantów,
  4. modernizacja boisk szkolnych w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej,
  5. modernizacja cmentarza przy ul. Wrzosowej – kolejny etap prac,
  6. budowa miejsc postojowych przy ul. Piaskowej – zadanie wymaga zaangażowania Rady Osiedlowej, ponieważ grunt potrzebny do budowy parkingu nie jest własnością gminy Gliwice, jesteśmy w tej sprawie inicjatywni i podejmujemy konkretne działania.

clip_image002Budowa parkingu przy ul. Piaskowej została wskazana do realizacji w roku 2014 w ramach budżetu obywatelskiego.

Aby zadanie zostało zrealizowane konieczne jest rozwiązanie poważnego problemu formalno – prawnego.

Miasto nie może inwestować na terenach, które nie są jego własnością. Działka nr 1074 i część działki nr 146 /mapka powyżej/, na których miałby zostać wybudowany długo oczekiwany parking należą do Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy”.

Przypominamy, że problem z brakiem prawa do terenu był sygnalizowany przez gminę w związku ze składanymi przez Radę Osiedlową Łabędy i radną Rady Miejskiej Krystynę Sowę wnioskami do budżetu miasta na rok 2009 i 2010 /dokumenty w załączeniu/.

W związku z tym, w kolejnych latach, zabiegaliśmy o takie uregulowanie sytuacji, które umożliwiłoby budowę parkingu. Współdziałaliśmy w tej sprawie z władzami spółdzielni.

Ponieważ pewne działania podjęliśmy wcześniej mamy nadzieję, że uda nam się szybko i skutecznie doprowadzić do rozwiązanie problemu. Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach w sprawie.


 Załączniki:

Budowa parkingu – wniosek na 2010

2009 ZDM odpowiedź na wniosek na rok 2010

Budowa parkingu – wniosek na 2011

2010 ZDM Odpowiedź na wniosek

parking2Wydział Gospodarki Nieruchomościami odpowiedział na nasz wniosek o pozyskanie przez miasto terenu pomiędzy cmentarzem a szkołą przy ul. Wrzosowej, na którym mógłby zostać urządzony parking.

Pismo w tej sprawie brzmi:

„W odpowiedzi na wniosek z 20.11.2013 r. dotyczący pozyskania przez miasta Gliwice terenu znajdującego się pomiędzy ogrodzeniem cmentarza przy ul. Wrzosowej i ogrodzeniem terenu należącym do Szkoły Podstawowej nr 32 w celu wykonania parkingu Wydział Gospodarki Nieruchomościami informuje, że teren ten stanowi fragment działki nr 11/1 obręb Łabędy Las. Działka ta jest własnością Skarbu Państwa – Lasów Państwowych. Wydział GN od dłuższego czasu prowadzi postępowanie mające na celu nabycie ww. nieruchomości do zasobu Miasta, na poszerzenie cmentarza komunalnego. Do dnia dzisiejszego postępowanie to nie zostało zakończone.”

Z powyższej odpowiedzi wynika, że konieczne będzie dalsze doglądanie sprawy i dopytywanie wydziału o efekty prowadzonego postępowania.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Gliwicach zakończył ważną inwestycję, która będzie miała wpływ na wizerunek Starych Łabęd, a 32 rodzinom pozwoli istotnie poprawić swą dotychczasową sytuację mieszkaniową.
Nowe budynki zlokalizowane są przy ul. Rzeczyckiej 2A i 2B oraz Staromiejskiej 16. Lokale mieszkalne mają wysoki standard, zbliżonym do lokali powstających w systemie TBS – są wyposażone w łazienki z glazurą, panele podłogowe, instalację wodno – kanalizacyjne oraz centralne ogrzewanie.

Obiekty zostały uroczyście oddane do użytku 4 grudnia. Klucze do mieszkań wręczył najemcom Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz.

1

Nowi lokatorzy mieszkań komunalnych  to mieszkańcy Gliwic, którzy znaleźli się na tzw. liście rocznej, której projekt przygotowuje Zespół Do Spraw Mieszkaniowych, w którego skład wchodzą radni i pracownice Ośrodka Opieki Społecznej. Kryteria, które musi spełnić osoba ubiegająca się o mieszkanie gminne określa uchwała Rady Miejskiej, której tekst jednolity jest załącznikiem do uchwały nr XXXVII /767/2013 z 12 września 2013 r.

Modernizacja budynku przy ul. Staromiejskiej 16 kosztowała 2.738 tys. zł, a na budowę nowego obiektu przy ul. Rzeczyckiej 2A i 2B wydano 3. 125 tys. zł.

W uroczystości wręczenia kluczy nowym mieszkańcom Starych Łabęd wzięli udział przedstawiciele lokalnej społeczności – ks. Proboszcz Parafii WNMP Zdzisław Śliż, przewodnicząca Zarządu Osiedla Sabina Gorczycy–Kamaj, a także Krystyna Sowa – przewodnicząca Rady Osiedlowej Łabędy i zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej.


komendantMiejski Komendant Policji zdecydował, że od 1 grudnia komisarz Krzysztof Skowron nie pełni już funkcji komendanta IV Komisariatu Policji.

Służył w łabędzkiej jednostce od 1 listopada 2010 r. Wcześniej pracował w Knurowie. Teraz będzie komendantem Policji w Pyskowicach.

Sposób, w jaki komisarz Krzysztof Skowron wypełniał obowiązki szefa komisariatu sprzyjały pozytywnym zmianom i dobrym relacjom ze środowiskiem lokalnym.

Jego działania cechowały: otwartość na problemy i gotowość do ich rozwiązywania, umiejętność współdziałanie z wszystkimi, którzy mogli wspomóc działania policji, ogromna życzliwość i wysoka kultura osobista.

Naszego komendanta można było zobaczyć na posiedzeniach Rady Osiedlowej, w placówkach oświatowych, na spotkaniach Klubu Seniora, festynach dzielnicowych. Był wszędzie tam, gdzie działo się coś ważnego dla Łabęd.

Dzięki wysiłkom komisarza K. Skowrona w ostatnich latach znaczącej poprawie uległ poziom bezpieczeństwa w Łabędach – zarówno ten, który pokazują statystyki, jak i ten odczuwany przez mieszkańców.

Pozytywne zmiany zaszły także w sferze zatrudnienia i wyposażenia jednostki.

Dobra współpraca z Radą Osiedlową i władzami policji zaowocowała przeprowadzeniem poważnych prac remontowych w budynku komisariatu.

Za trzyletnią owocną i bogatą w pozytywne zmiany pracę na rzecz Łabęd należą się komisarzowi Krzysztofowi Skowronowi serdeczne podziękowania.