clip_image002Trwają prace przy nowym placu zabaw przy ul. Zawadzkiego. Jego usytuowanie i wyposażenie zostało uzgodnione z Radą Osiedlową Łabędy jeszcze przed rozpoczęciem prac projektowych. Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbyło się 3 września 2013 r.

Już na etapie przygotowań do budowy placu zabaw zabiegaliśmy o wykonanie boiska oraz zagospodarowanie całego terenu rekreacyjnego przy ul. Zawadzkiego.

Właśnie opracowywana jest koncepcja II etapu prac. Miejski Zarząd Usług Komunalnych zwrócił się do Rady Osiedlowej z prośbą o zaopiniowanie przygotowanej propozycji.

Rada na posiedzeniu 23 czerwca wypracowała stanowisko w sprawie przyszłego wyglądu i wyposażenia skweru. Wypowiedziała się na temat usytuowania boiska, miejsca ustawienia ławeczek, wykonania strefy gier, nasadzeń.  


clip_image002Zarząd Dróg Miejskich, jako zarządca drogi i zlecający wykonanie jej nowej nawierzchni nie będzie wykonywał progów spowalniających.

Uzasadnieniem dla podjętej decyzji jest fakt, że m.in. :

  • progi montuje się w miejscach szczególnie niebezpiecznych,
  • progi zwalniające utrudniają odśnieżanie i oczyszczanie dróg,
  • ulica Pokoju jest drogą gminną o niewielkim natężeniu ruchu kołowego, występuje na niej ruch lokalny.

Progi miały służyć zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców. Teraz będzie ono troską wszystkich kierowców, korzystających z nowej, wygodnej jezdni.

clip_image002

W rejonie ulic Rzeczyckiej, Klasztornej, Zacisze i Pokoju obowiązuje znak „Strefa zamieszkania”. Oznacza on obowiązywanie :

  • prawa pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
  • możliwości korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
  • prędkości dopuszczalnej pojazdu wynoszącej 20 km na godzinę,
  • zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu – z powyższego zapisu wynika, że w przypadku braku wyznaczonych miejsc do postoju pojazdów, parkowanie w strefie zamieszkania jest niedopuszczalne.

Przy okazji warto przypomnieć, że często na dobrej nawierzchni samochody poruszają się prędzej, niż miało to miejsce przed remontem drogi. Nowa nawierzchnia kusi.


clip_image002Od kilku lat Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego organizuje kolonię letnią dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Gliwice i uczestniczących w zajęciach świetlic opiekuńczo – wychowawczych.

W tym roku na kolonię wyjedzie 200 osób. Wykonawcę usługi, miejsce pobytu i wysokość opłaty za pobyt i przejazd kolonistów ustalono w trybie przetargu nieograniczonego. Wyjazd zorganizuje Biuro Turystyki Rodzinnej Gold Tour C.A. Rutkowska – sp. j. z Prudnika za cenę 117. 000 zł. Przygotowano trzy dziesięciodniowe turnusy.

W grupie wyjeżdżających są oczywiście dzieci z Łabęd. Uczestniczą one w zajęciach świetlic opiekuńczo – wychowawczych, prowadzonych przez Parafię p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Parafię p.w. św. Jerzego, Szkołę Podstawową nr 32 oraz łabędzką filię Ośrodka Pomocy Społecznej.

37 naszych dzieci wyjedzie na drugi turnus, który rozpocznie się 13 lipca, a zakończy 22 lipca. Miejscem pobytu będzie Dom Wypoczynkowy ZNP „Nauczyciel” w Ustroniu.

Warto podkreślić, że dzieci z Łabęd wyjeżdżają na kolonie organizowane i opłacane z budżetu miasta Gliwice od wielu lat, od początku ich organizacji.


clip_image002Po długich staraniach i perturbacjach związanych z prawem do gruntu powstał nowy, ogólnodostępny parking przy ul. Piaskowej.

Prace zlecił Zarząd Dróg Miejskich, wykonało Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach za ponad 100 tys. zł.

W najbliższym czasie zostanie przeprowadzony odbiór techniczny, w którym wezmą udział przedstawiciele Rady Osiedlowej Łabędy.

Po dokonaniu odbioru inwestycja zostanie zakończona, a parking oficjalnie oddany do użytku.

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym w Łabędach powstały nowe miejsca parkingowe.

Szczególne słowa wdzięczności przekazujemy Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” za pełne życzliwości i zrozumienia współdziałanie z Radą Osiedlową.

Serdecznie dziękujemy też Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotrowi Wieczorkowi i Zarządowi Dróg Miejskich za zainicjowanie i realizację procesu nabycia gruntów od SM „Łabędy”, niezbędnych do wykonania parkingu. Będziemy o nim Państwa informować.


clip_image002Kończą się długie starania o ograniczenie ruchu samochodów w rejonie ul. Murarskiej i Klasztornej.

Kierowcy korzystali ze skrótu, przejeżdżając po nieutwardzonym terenie, należącym do użytkowników ogrodów działkowych. Wynikające z tego utrudnienia były spore – kurz, hałas, szybkie poruszanie się po ul. Klasztornej, objętej „strefą parkowania”, w której obowiązuje prędkość 20 km/godz.

Radzie Osiedlowej nie udało się rozwiązać problemu, pomimo kilkakrotnych spotkań z Policją, Strażą Miejską i Zarządem Dróg Miejskich z powodu braku prawa do terenu.

Po przeprowadzeniu rozmowy i wstępnego zgłoszenia problemu, zwróciliśmy się do Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka” z pisemnym zapytaniem, czy planuje jakieś działania w sprawie ograniczenia ruchu samochodów po zarządzanym przez Zarząd terenie. / Pisaliśmy o tym w materiale z 25 maja pt.: „Uciążliwy przejazd między ul. Murarską i Klasztorną”, zamieszczonym w zakładce „Zabiegamy o…”/.

Działania dzierżawcy terenu były błyskawiczne. Rada Osiedlowa otrzymała do wiadomości pismo z 4 czerwca 2014 r., skierowane przez ROD „Pszczółka” do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, jako dzierżawiącego teren, w sprawie dojazdu do ogródków działkowych. Napisano w nim m.in.:

„[…] Zarząd ROD „Pszczółka” mając na uwadze zapewnienie porządku i bezpieczeństwa swoich członków, na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2014 r. podjął uchwałę, że z dniem 1 lipca 2014 r. wjazd na teren naszego ogrodu od strony ul. Murarskiej będzie zamknięty i ogrodzony. Dojazd i wyjazd na teren ROD „Pszczółka” będzie odbywał się od ul. Klasztornej.”


clip_image002Kończą się prace poprzedzające ogłoszenie kolejnego przetargu na dzierżawę „Łabędzia”.

Przewidywane są zmiany w zapisach tzw. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami zakłada, że przetarg zostanie ogłoszony w najbliższym czasie. Po jego rozstrzygnięciu możliwe będzie podpisanie umowy z przyszłym dzierżawcą. Może to nastąpić jeszcze przed 1 września.

O szczegółach planowanych rozwiązań Rada Osiedlowa Łabędy dyskutowała na swym posiedzeniu plenarnym 23 czerwca w obecności Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Aleksandry Wysockiej.

Pani Naczelnik dziękujemy za rzetelne i wszechstronne przedstawienie członkom rady omawianego tematu.

Przypominamy, że aktualnie „Łabędziem” zarządza dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 Jolanta Stąpór.


clip_image002

W dniu 21 czerwca Punkt Biblioteczny „Łabędź” przy ul. Partyzantów 25 zorganizował piknik rodzinny pod hasłem Hawajska Biblioteka.

W programie wystąpiły uczennice z Gimnazjum nr 19 w Łabędach, które zaprezentowały tańce hawajskie i indyjskie.

Uczestnicy pikniku mogli też wysłuchać piosenek, przepięknie śpiewanych przez Wiktorię Jaros.

Następnie dzięki uprzejmości Pani Alicji Gierlotki, nauczycielki chemii z Gimnazjum nr 19 w Łabędach, uczestnicy zabawy mieli okazję aktywnie uczestniczyć w doświadczeniach chemicznych.

Kolejną atrakcją był magiczny pokaz puszczania kolorowych baniek mydlanych, zaprezentowany przez Panią Jadwigę Krzemińską.

Na zakończenie uczestnicy mogli ozdobić swoje twarze hawajskim makijażem, a także brać udział w warsztatach uczących wykonywania hawajskich girland.

Piknik zakończyła hawajska uczta Goście zajadali się ciastem z ananasem ozdobionym kolorową parasolką. Ponadto w menu znalazł się duży wybór różnorodnych ciasteczek i cukierków. Napoje hawajskie serwowano w kolorowych kubeczkach ze słomką.

Piknik okazał się ogromnym sukcesem. Jego organizatorzy mogą być dumni z osiągniętego efektu.

Rada Osiedlowa Łabędy dziękuje Punktowi Bibliotecznemu za zorganizowanie kolejnej atrakcyjnej imprezy dla mieszkańców naszej dzielnicy.

Dziękujemy też bibliotekarzom za przyjęcie dla swojego punktu nazwy „Łabędź”.


clip_image002Zarząd Dróg Miejskich przeanalizował zgłoszony przez nas problem powstawania korków w rejonie wiaduktu kolejowego u zbiegu ul. Staromiejskiej i Głównej i poinformował, że przyczyną utrudnień w ruchu nie jest sygnalizacja świetlna.

ZDM informuje, że w okresie zmian pracy w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, godziny : 6.00 – 8.00, 14.00 – 17.00 i 21.30 – 23.30, sygnalizacja świetlna pracuje w trybie żółtym, co pozwala na przejazd pod wiaduktem z dwóch stron jednocześnie. W pozostałych częściach doby sygnalizacja pracuje „w kolorze”. Nie powoduje to powstawania korków.

Ponadto ZDM zapewnia, że Centrum Sterowania Ruchem zdalnie przełącza sygnalizację, gdy przesuwają się godziny szczytu.

Rada Osiedlowa planuje dalsze działania w tej sprawie.


clip_image002Od marca działa w „Łabędziu” teatr „DO i DO” / nazwa wymyślona przez uczestników zajęć /. Kieruje nim Wojtek Kotylak.

Teatr jest częścią oferty, jaką do mieszkańców dzielnicy kieruje Młodzieżowy Dom Kultury.

Grupa teatralna to czternastoosobowa grupa młodych aktorów. Tylko jeden z nich mieszka poza Łabędami.

Pomimo krótkiego, niespełna czteromiesięcznego okresu pracy, dzieci osiągnęły pierwszy sukces. Widzowie zgromadzeni w „Łabędziu” obejrzeli spektakl „Koziołek” w reżyserii Wojtka Kotylaka, który był także autorem ciekawej scenografii.

Występ dzieci został nagrodzony gromkimi brawami. Za uzyskane rezultaty dziękowała artystom, instruktorowi i dyrektorowi MDK Tadeuszowi Strassbergerowi Zastępca Przewodnicząco Rady Miasta Gliwice Krystyna Sowa.


8 lipca 2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 254 rozpoczną się rokowania po III ustnym przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 82, obręb Stare Łabędy.

clip_image002

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 60. 000 zł, zaliczka: 6.000 zł

Cena nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Nieruchomość została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta nr PM 4047/13 z 1 lutego 2013 r.

I przetarg nieograniczony odbył się 28 maja 2013 r. i został zakończony wynikiem negatywnym. II przetarg nieograniczony odbył się 11 września 2013 r. i został zakończony wynikiem negatywnym. III przetarg nieograniczony odbył się 18 lutego 2014 r. i został zakończony wynikiem negatywnym. W kolejnych przetargach cena wywoławcza wynosiła: 148 tys. zł, 99 tys. zł, 74 tys. zł.

Miejmy nadzieję, że czwarta próba sprzedaży nieruchomości będzie udana i obiekt zyska właściciela, dzięki któremu nastąpią pozytywne zmiany.