clip_image002W roku 2005 Radan Sp. z o.o. zakończył budowę Osiedla Leśnego w Łabędach przy ul. Pułaskiego.

Od dłuższego czasu właściciele domków jednorodzinnych, zlokalizowanych na łuku drogi, uskarżają się na uciążliwe sąsiedztwo warsztatu samochodowego, którego działalność jest źródłem wielu kłopotów.

Główny problem polega na tym, że po ulicy, znajdującej się w „strefie zamieszkania”, poruszają się samochody ciężarowe i parkują na terenach do tego nieprzeznaczonych.

Na prośbę mieszkańców podjęliśmy działania zmierzające do zmiany istniejącej sytuacji.

Problem pozostaje nierozwiązany od dłuższego czasu i wymaga ponownego podjęcia. Ponieważ jest wieloelementowy, o kilka istotnych aspektów działalności warsztatu samochodowego zapytaliśmy odpowiednie wydziały i jednostki miejskie. Stosowne pisma skierowaliśmy do: Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, Wydziału Planowania Przestrzennego, Zarządu Dróg Miejskich.

Treść korespondencji przekazujemy zainteresowanym.


aCentrum Sportowo – Kulturalne „Łabędź” już działa i służy mieszkańcom naszej dzielnicy i nie tylko.

2 marca otworzyły się jego podwoje. W godzinach od 13.00 do 19.00 wszyscy chętni mogli obejrzeć obiekt i wziąć udział w przygotowanych dla gości atrakcjach.

Na hali sportowej wystąpiły mażoretki z Młodzieżowego Domu Kultury, rozegrano mecz unihokeja oraz koszykówki pomiędzy Śląskiem Wrocław a Gliwickim Towarzystwem Koszykówki.

Na salce koncertowej, wypełnionej widzami po brzegi, występowali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, młodzi artyści z MDK i muzycy z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

Przygotowano kąciki dla dzieci.

W organizacji dnia otwartego w  „Łabędziu” uczestniczyła Rada Osiedlowa. Przygotowaliśmy program prezentowany na salce koncertowej.

Uroczystego otwarcia obiektu dokonał Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz.

Oddanie do użytku „Łabędzia” to – naszym zdaniem – ważny dzień dla Łabęd i łabędzian. Świadczyć o tym może bardzo duża liczba osób, które odwiedziły obiekt oraz wypowiadane przez nie opinie.


 https://gliwice.eu/aktualnosci/zycie-i-styl/labedz-pokazany-w-pelnej-krasie


 

pod czujnym okiem gospodarzaBudowa Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” zajmowała w działalności Rady Osiedlowej ostatnich lat znaczące miejsce. Radni poświęcali tej inwestycji wiele czasu, energii i troski.  Na co dzień zajmowaliśmy się wszystkim, co wiązało się z powstaniem nowego obiektu i jego przyszłym funkcjonowaniem.

Rada Osiedlowa Łabędy m.in. :

 • była wnioskodawcą budowy „Łabędzia”,
 • uczestniczyła w pracach nad koncepcją obiektu,
 • poprzez swego przedstawiciela brała udział w pracach komisji konkursowej, wybierającej nazwę dla centrum,
 • współpracowała z inwestorem – Wydziałem Inwestycji i Remontów, wykonawcą i inspektorem nadzoru,
 • utrzymywała stały kontakt ze szkoła, w sąsiedztwie której prowadzono prace budowlane,
 • składała wnioski korygujące, np. o zamontowanie wyciągu dla wózków inwalidzkich na zapleczu sceny salki koncertowej, zakup sprzętu do unihokeja,
 • zabiegała o przygotowanie jak najlepszej oferty kulturalnej, współdziałała w tej sprawie z zastępcą prezydenta miasta Krystianem Tomalą, naczelnikami Wydziałów – Edukacji oraz Kultury i Promocji Miasta, a także z dyrektorami jednostek miejskich,
 • wielokrotnie spotykała się z przedstawicielami urzędu miejskiego, omawiając sprawy bieżące, dotyczące budowy, wyposażenia, planowanego sposobu zarządzania,
 • wizytowała teren budowy,
 • uczestniczyła w odbiorze końcowym,
 • wykonywała dokumentację fotograficzną,
 • zorganizowała część programu artystycznego, przygotowanego w związku z uroczystym otwarciem „Łabędzia” – występy artystów z Młodzieżowego Domu Kultury i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

clip_image002Z okazji oddania do użytku Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” Rada Osiedlowa przygotowała specjalne wydanie gazetki „Nasze Łabędy”.

Przedstawiamy w niej nieco historii, przypomnimy, jak zabiegi naszego lokalnego środowiska doprowadziły do powstania nowego obiektu, łączącego w sobie dwie funkcje – sportową i kulturalną. Opisujemy, jak powstawało Centrum i w jaki sposób Rada Osiedlowa Łabędy uczestniczyła w kolejnych etapach prac.

Prezentujemy funkcje „Łabędzia” pokazując, jakie rodzaje działalności mogą być w nim prowadzone. Przybliżamy planowany sposób zarządzania obiektem.

 Informacje zamieszczone w naszej gazetce pozwolą Państwu w miarę dokładnie zapoznać się z różnymi aspektami powstania obiektu i planowanego sposobu jego użytkowania.


news

Nr-20-marzec-2014


clip_image002Na skutek działań podjętych przez Radę Osiedlową Łabędy uporządkowany został teren przy ul. Zamkowej, na którym stał nieużytkowany garaż, zniszczony, bez drzwi, wypełniony odpadami.

Dzięki staraniom o usuniecie garażu udało się też doprowadzić do uprzątnięcia sąsiedniej działki gminnej i likwidacji starego, mocno zniszczonego ogrodzenia.


 

aBudżet miasta Gliwice na rok 2014 został przyjęty Uchwałą XXXIX/815/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 19 grudnia 2013 roku. Są w nim zapisane tylko największe zadania inwestycyjne. Pośród nich są inwestycje, które zostaną wykonane w Łabędach:

 1. termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 34 przy ul. Chatka Puchatka,
 2. modernizacja budynków i obiektów Przedszkola Miejskiego nr 37 przy ul. P.Gojawi-czyńskiej,
 3. modernizacja budynków i obiektów w Szkole Podstawowej nr 38 przy ul. Partyzantów,
 4. modernizacja boisk szkolnych w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej,
 5. modernizacja cmentarza przy ul. Wrzosowej – kolejny etap prac,
 6. budowa miejsc postojowych przy ul. Piaskowej – zadanie wymaga zaangażowania Rady Osiedlowej, ponieważ grunt potrzebny do budowy parkingu nie jest własnością gminy Gliwice, jesteśmy w tej sprawie inicjatywni i podejmujemy konkretne działania.

parking2Wydział Gospodarki Nieruchomościami odpowiedział na nasz wniosek o pozyskanie przez miasto terenu pomiędzy cmentarzem a szkołą przy ul. Wrzosowej, na którym mógłby zostać urządzony parking.

Pismo w tej sprawie brzmi:

„W odpowiedzi na wniosek z 20.11.2013 r. dotyczący pozyskania przez miasta Gliwice terenu znajdującego się pomiędzy ogrodzeniem cmentarza przy ul. Wrzosowej i ogrodzeniem terenu należącym do Szkoły Podstawowej nr 32 w celu wykonania parkingu Wydział Gospodarki Nieruchomościami informuje, że teren ten stanowi fragment działki nr 11/1 obręb Łabędy Las. Działka ta jest własnością Skarbu Państwa – Lasów Państwowych. Wydział GN od dłuższego czasu prowadzi postępowanie mające na celu nabycie ww. nieruchomości do zasobu Miasta, na poszerzenie cmentarza komunalnego. Do dnia dzisiejszego postępowanie to nie zostało zakończone.”

Z powyższej odpowiedzi wynika, że konieczne będzie dalsze doglądanie sprawy i dopytywanie wydziału o efekty prowadzonego postępowania.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Gliwicach zakończył ważną inwestycję, która będzie miała wpływ na wizerunek Starych Łabęd, a 32 rodzinom pozwoli istotnie poprawić swą dotychczasową sytuację mieszkaniową.
Nowe budynki zlokalizowane są przy ul. Rzeczyckiej 2A i 2B oraz Staromiejskiej 16. Lokale mieszkalne mają wysoki standard, zbliżonym do lokali powstających w systemie TBS – są wyposażone w łazienki z glazurą, panele podłogowe, instalację wodno – kanalizacyjne oraz centralne ogrzewanie.

Obiekty zostały uroczyście oddane do użytku 4 grudnia. Klucze do mieszkań wręczył najemcom Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz.

1

Nowi lokatorzy mieszkań komunalnych  to mieszkańcy Gliwic, którzy znaleźli się na tzw. liście rocznej, której projekt przygotowuje Zespół Do Spraw Mieszkaniowych, w którego skład wchodzą radni i pracownice Ośrodka Opieki Społecznej. Kryteria, które musi spełnić osoba ubiegająca się o mieszkanie gminne określa uchwała Rady Miejskiej, której tekst jednolity jest załącznikiem do uchwały nr XXXVII /767/2013 z 12 września 2013 r.

Modernizacja budynku przy ul. Staromiejskiej 16 kosztowała 2.738 tys. zł, a na budowę nowego obiektu przy ul. Rzeczyckiej 2A i 2B wydano 3. 125 tys. zł.

W uroczystości wręczenia kluczy nowym mieszkańcom Starych Łabęd wzięli udział przedstawiciele lokalnej społeczności – ks. Proboszcz Parafii WNMP Zdzisław Śliż, przewodnicząca Zarządu Osiedla Sabina Gorczycy–Kamaj, a także Krystyna Sowa – przewodnicząca Rady Osiedlowej Łabędy i zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej.


komendantMiejski Komendant Policji zdecydował, że od 1 grudnia komisarz Krzysztof Skowron nie pełni już funkcji komendanta IV Komisariatu Policji.

Służył w łabędzkiej jednostce od 1 listopada 2010 r. Wcześniej pracował w Knurowie. Teraz będzie komendantem Policji w Pyskowicach.

Sposób, w jaki komisarz Krzysztof Skowron wypełniał obowiązki szefa komisariatu sprzyjały pozytywnym zmianom i dobrym relacjom ze środowiskiem lokalnym.

Jego działania cechowały: otwartość na problemy i gotowość do ich rozwiązywania, umiejętność współdziałanie z wszystkimi, którzy mogli wspomóc działania policji, ogromna życzliwość i wysoka kultura osobista.

Naszego komendanta można było zobaczyć na posiedzeniach Rady Osiedlowej, w placówkach oświatowych, na spotkaniach Klubu Seniora, festynach dzielnicowych. Był wszędzie tam, gdzie działo się coś ważnego dla Łabęd.

Dzięki wysiłkom komisarza K. Skowrona w ostatnich latach znaczącej poprawie uległ poziom bezpieczeństwa w Łabędach – zarówno ten, który pokazują statystyki, jak i ten odczuwany przez mieszkańców.

Pozytywne zmiany zaszły także w sferze zatrudnienia i wyposażenia jednostki.

Dobra współpraca z Radą Osiedlową i władzami policji zaowocowała przeprowadzeniem poważnych prac remontowych w budynku komisariatu.

Za trzyletnią owocną i bogatą w pozytywne zmiany pracę na rzecz Łabęd należą się komisarzowi Krzysztofowi Skowronowi serdeczne podziękowania.