wniosekJeżeli możesz być wnioskodawcą i masz pomysł na zmianę, możesz zgłosić wniosek na realizację zadania jednorocznego.

Zadanie, o którego realizację chcesz się ubiegać musi być zgłoszone na specjalnie do tego przygotowanym formularzu.

Przygotowując wniosek trzeba pamiętać aby:

 • wypełnić wszystkie pola znajdujące się w formularzu,
 • o swoim projekcie porozmawiać z innymi osobami,
 • zebrać na specjalnym formularzu listy poparcia co najmniej 15 podpisów od osób, które uważają, że Twój pomysł jest ciekawy i zasługujący na poparcie,
 • uzupełnić wszystkie swoje dane we wniosku, podać swój numer telefonu i e-mail, gdyby osoby odpowiedzialne za weryfikację wniosku chciały się skontaktować!

posiedzenieNajbliższe posiedzenie Rady Osiedla Łabędy, które odbędzie się 3 marca o godz. 18.30 w „Łabędziu” będzie poświęcone budżetowi obywatel-skiemu.

Członkowie Rady będą się zastanawiać, jakie zadania zgłosić do realizacji w roku 2017. Trzeba to zrobić w okresie od 7 do 18 marca.

Łabędy będą miały do wykorzystania 249,921 zł.

Ze zmienionej formuły głosowania oraz wysokości przyznanych środków jednoznacznie wynika, że zgłoszone wnioski nie powinny dotyczyć „dużych” zadań, bo takie są drogie, np. remont ul. R. Luksemburg, poddany głosowaniu w roku 2015, został wyceniony na 1,5 mln zł.

Oznacza to, że musimy w sposób przemyślany i rozważny przygotować wykaz wniosków, które powinniśmy złożyć. I o tym będziemy dyskutować.


zadania9 maja 2016 r. Prezydent Miasta poda do publicznej wiadomości osiedlowe listy zadań zakwalifikowanych do głosowania wraz z szacunkową wartością ich realizacji.

Od tego momentu Rady Osiedli będą prowadzić akcję informacyjną w osiedlach.

Kampanię informacyjną na temat osiedlowych list zadań oraz zasad głosowania będzie też prowadzić Wydział Kultury i Promocji Miasta.

6 czerwca 2016 r. Prezydent Miasta uruchomi głosowanie na zasadach

określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia nr PM 2262-16 w sprawie zasad budżetu obywatelskiego Miasta Gliwice.


wnioskiWnioski będą przyjmowane w okresie od 7 do 18 marca 2016 r.

Wnioski należy składać na formularzach sporządzonych według wzoru określonego w załączniku nr 4 do zarządzenia.

Wnioskodawcy dołączają do wniosku listę poparcia. Formularz wniosku do pobrania i wydruku, dostępny jest na stronie www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI”.

Formularz wniosku w wersji papierowej można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Biurze Obsługi Interesantów oraz w Biurze Prezydenta i Rady Miasta w godzinach urzędowania.

Wnioski można składać w formie papierowej bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Gliwicach /ul. Zwycięstwa 21, Biuro Podawcze/ w godzinach urzędowania lub listownie na adres Urzędu z dopiskiem na kopercie „BUDŻET OBYWATELSKI”.

O dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia.

Wnioski można też składać w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą, wyłącznie za pośrednictwem platformy ePuap/SEKAP / szczegóły na stronie urzędu /.

Osoba, której rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie wniosku poprzez wypełnienie formularza, może wypełnić wniosek za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe, za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach.


wnioskodawcaWniosek do budżetu Miasta Gliwice może złożyć każdy mieszkaniec Gliwic, to jest osobą, która przebywa w Gliwicach z zamiarem stałego pobytu i ma ukończone lub kończy w 2016 r. 16 lat.

Aby wniosek był poprawny musi zostać poparty przez co najmniej 15 mieszkańców Gliwic, którzy mają ukończone 16 lat lub ukończą 16 lat w 2016 r.

Mieszkańcy mogą na tym etapie popierać dowolną liczbę wniosków.

Wnioski mogą składać kolegialnie : kluby radnych i komisje stałe Rady Miasta Gliwice, Rady Osiedli, Młodzieżowa Rada Miasta.

Radni Rady Miasta, członkowie Rad Osiedli i radni Młodzieżowej Rady Miasta mogą także składać wnioski indywidualnie, w tych przypadkach nie ma konieczności dołączenia do wniosku listy poparcia.

Każdy wnioskodawca /w tym radny/członek Rady Osiedla/ może złożyć nie więcej niż 3 wnioski.

Jeżeli radny/członek Rady Osiedla podpisuje wniosek składany przez organ nie odbiera mu to uprawnienia do złożenia 3 wniosków we własnym imieniu.

Wnioski będą przyjmowane od 7 do 18 marca 2016 r.


budżetNa zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego do realizacji w roku 2017 Prezydent Miasta przeznaczył 3,5 mln zł.

Podział kwoty na realizację zadań w poszczególnych osiedlach został dokonany w oparciu o następującą regułę:

 1. 40% kwoty zostaje podzielone równo pomiędzy wszystkie osiedla, a 60% kwoty zostaje podzielone proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych w poszczególnych osiedlach z zastrzeżeniem, zawartym w p.2,
 1. każde osiedle dostanie do dyspozycji kwotę nie niższą niż 70.000 zł, a kwoty groszowe uzyskane w wyniku podziału zostaną zaokrąglone.

Kwota wyliczona dla Łabęd to 249. 921 zł. Więcej od nas dostały tylko dwa osiedla – Sośnica – 291. 113 zł i Trynek – 277. 445 zł

Aby wykorzystać przyznaną kwotę, w głosowaniu na łabędzkie zadania zgłoszone przez mieszkańców, będzie musiało wziąć udział co najmniej 535 osób.

Na pewno damy sobie radę i wymóg spełnimy. Jesteśmy jednym z najaktywniejszych, jeśli nie najaktywniejszym gliwickim osiedlem.

Latem ubiegłego roku, kiedy to wybieraliśmy zadania na rok 2016, w głosowaniu wzięło udział 1.138 osób!!! Dla porównania – w roku 2014, zadania na rok 2015 wybierało 397 mieszkańców.


BUDŻET OBYWATLESKIPrezydent Miasta Gliwice wydał 27 stycznia 2016 r. Zarządzenie nr PM 2262-16 w sprawie zasad budżetu obywatelskiego Miasta Gliwice.

Opisuje ono wszystkie elementy nowej procedury, zmienionej po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zakończonych 15 grudnia 2015 r.

Szczegóły dotyczące zasad wyboru zadań do budżetu na rok 2017 zawierają załączniki do zarządzenia.

Załącznik nr 1 prezentuje etapy realizacji procedury budżetu obywatelskiego miasta Gliwice w 2016 r.

Załącznik nr 2 opisuje zasady naboru wniosków na realizację zadań jednorocznych zainicjowanych przez mieszkańców.

Załącznik nr 3 zawiera informacje na temat formy, zasięgu i czasu trwania

procedury budżetu obywatelskiego.

Załącznik nr 4 zawiera wzór wniosku na zadanie jednoroczne.

Wszystkie te załączniki są niezmiernie ważne, ponieważ dokładnie opisują wszystkie czynności, które musi wykonać mieszkaniec, który zechce złożyć wniosek na wykonanie konkretnego zadania, lub zamierza wziąć udział w głosowaniu.


konsultacjePrezydent Miasta Gliwice zaproponował zmiany w dotychczasowych zasadach zgłaszania i wyboru zadań do budżetu na rok 2017, zgłaszanych przez mieszkańców.

Ogłoszone konsultacje społeczne zakończyły się 15 stycznia br.

W ich ramach 10 grudnia odbyło się w Łabędach spotkanie konsultacyjne, a Rada Osiedla Łabędy zajęła się sprawą na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 stycznia br.

Podjęta została uchwała w sprawie uwag do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie zasad budżetu obywatelskiego miasta Gliwice.

Zgłosiliśmy trzy uwagi:

 1. Przyznać radom osiedli prawo do składania wniosków.
 2. Przyznać prawo zgłaszania wniosków oraz ich poparcia wyłącznie mieszkańcom osiedli, których te wnioski dotyczą.
 3. Uściślić zapisy dotyczące osób uprawnionych do udziału w głosowaniu.

Szczegółowe uzasadnienie powyższych uwag znajduje się w załączniku do uchwały.


budżet obywatelskiW przyszłym roku zmienią się zasady naboru wniosków do budżetu miasta na realizację zadań jednorocznych w ramach budżetu obywatelskiego oraz reguły głosowania mieszkańców na przedsięwzięcia do realizacji w roku 2017.

Prezydent Miasta ogłosił w tej sprawie konsultacje, trwające od 7 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.

 

Prezentujemy Państwu kilka najważniejszych proponowanych zmian:

 1. Każde osiedle otrzymuje oddzielną pulę środków.
 2. Pula środków przeznaczonych dla danego osiedla będzie ustalana przez Prezydenta Miasta z uwzględnieniem następującego założenia: 40% całej kwoty, jaka może w danym roku zostać przeznaczona na ten cel podzielona jest równo pomiędzy 21 osiedli, a 60% kwoty podzielona jest z uwzględnieniem liczby mieszkańców poszczególnych osiedli, z zastrzeżeniem, że najmniejsze osiedle otrzymuje kwotę nie niższą niż 70.000 zł.
 1. 02.2016 r. Prezydent Miasta poda kwoty przeznaczone na zadania w poszczególnych osiedlach orz minimalną liczbę głosów, jaka musi zostać oddana na poszczególne osiedlowe listy zadań, żeby wynik głosowania dla danego osiedla został uznany za wiążący.
 2. Ustalenie minimalnej liczby głosów zostanie oparte o następującą regułę: suma głosów oddanych na zadania poddane pod głosowanie na osiedlowej liście zadań musi być nie mniejsza niż liczba równa 4% mieszkańców osiedla, którzy w roku 2016 będą mieli ukończony 16 rok życia, liczba mieszkańców osiedli zostanie ustalona wg stanu na 31 grudnia 2015 r.
 3. Wnioski na zadania jednoroczne będzie można zgłaszać od 7 do 18 marca 2016 r. wnioskodawca będzie mógł złożyć do 3 wniosków.
 4. Wniosek zgłaszany p[rzez mieszkańca będzie musiał być poparty przez 15 osób.
 5. Ze względu na realizację procedury budżetu obywatelskiego odrębnie dla każdego osiedla, wnioski będą musiały być jednoznacznie przypisane do osiedla.
 6. Każdy mieszkaniec /16 lat+/ będzie miał prawo poprzeć dowolną liczbę wniosków.
 7. 9 maja 2016 r. ogłoszone zostaną osiedlowe list zadań zakwalifikowanych do głosowania
 8. Głosowanie odbędzie się od 13 do 27 czerwca 2016 r.

Rada Osiedla Łabędy na posiedzeniu plenarnym 14 stycznia 2016 r. podejmie uchwałę w sprawie uwag do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie zasad budżetu obywatelskiego miasta Gliwice.


spotkanie konsultacyjneW przyszłym roku, po raz trzeci z kolei, mieszkańcy Gliwic będą mogli bezpośrednio zdecydować, na co zostanie wydana część miejskiego budżetu.

Prezydent Miasta zaproponował inną niż wcześniej formułę realizacji całego przedsięwzięcia. Większość przygotowanych zmian była wnioskowane przez radnych Rady Miasta i Rady Osiedli.

Uwagi do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie zasad budżetu obywatelskiego można zgłaszać pisemnie – w formie papierowej / listownie bądź doręczając do urzędu/ lub drogą elektroniczną na adres bo@um.gliwice.pl do 15 stycznia 2016.

Urząd Miasta zorganizował też trzy spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. Pierwsze z nich odbyło się w Łabędach 10 grudnia 2015 r. o godz. 17.00 w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź”.

Materiał do dyskusji zaprezentowała Dyrektor Urzędu Katarzyna Śpiewok.

W spotkaniu wzięło udział około 50 osób. Obecni byli członkowie Rady Osiedla Łabędy, Czechowice i Kopernika.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za obecność i aktywny udział w dyskusji. Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną przedyskutowane przez Radę Osiedla podczas posiedzenia plenarnego 14 stycznia i przekazane Prezydentowi Miasta.