Przebudowa mostu na Kanale Gliwickim zakończyła się na wysokości wjazdu w ul. Kanałową. Pozostał dość długi odcinek chodnika pomiędzy wejściem do parku a miejscem, w którym stoi kwietnik w kształcie łabędzia.

Jego stan był zły, bo w czasie remontu funkcjonowało tam zaplecze dla pojazdów, maszyn i urządzeń firmy prowadzącej prace. Zniszczony fragment chodnika musiał zostać naprawiony.

Od poczty do wiaduktu kolejowego można teraz przejść wygodnie i bezpiecznie.


26 listopada, w autobusie linii 32, który odjechał spod dworca w Łabędach o 9:53 miało miejsce zdarzenia, którego przebieg warto opisać.

Możemy być z dumni z naszej młodzieży!

W rejonie ul. Jana Śliwki, siedząca w tylnej części pojazdu kobieta zasłabła.

Wtedy grupa młodych ludzi, jak się okazało, uczniów III klasy VI Liceum Ogólnokształcącego w Łabędach, zareagowała natychmiast – ułożyła kobietę na siedzeniu, w odpowiedniej pozycji, zgłosiła kierowcy konieczność zatrzymania autobusu, wezwała karetkę pogotowia.

Pomimo nietypowych i stresujących okoliczności zachowanie młodych ludzi było tak racjonalne, skoordynowane
i skuteczne, że innym pasażerom pozostało jedynie podziwiać ich zachowania.

Wykazali się oni nie tylko wrażliwością i gotowością do niesienia pomocy, ale także znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy i umiejętnością skutecznego działania.

Należą im się słowa uznania za to, że wiedzieli, co zrobić, jak pomóc, ale przede wszystkim za to, że nie byli obojętni i błyskawicznie, bez zastanawiania się zareagowali na zaistniałą sytuację.

Oby tak wspaniałych młodych ludzi, jak ci z VI LO w Łabędach było jak najwięcej.

                                                                 Krystyna Sowa – świadek zdarzenia


Spotkanie Klubu SenioraCykliczne spotkania, organizowane przez Radę Osiedlową dla Seniorów, cieszą się coraz większą popularnością. W ostatnim z nich uczestniczyło znacznie więcej osób niż w poprzednich. To dla nas wielka radość, bo bardzo zależy nam na zaoferowaniu czegoś atrakcyjnego łabędzkim emerytom.

21 listopada Seniorzy, z udziałem radnej Rady Miejskiej Krystyny Sowy, rozmawiali o pracy organów samorządu terytorialnego, radnych i komisji, o układzie politycznym wewnątrz rady i przebiegu obrad sesji. Szczególnie interesowali się działaniami radnej na rzecz Łabęd.

Spotkanie dowiodło, że nasi goście to ludzie ciekawi informacji o mieście i dzielnicy, dostrzegający pozytywne zmiany zachodzące w Łabędach, ale i liczne problemy, których rozwiązanie jest konieczne.

Na zakończenie Seniorzy otrzymali upominki mikołajkowe, choć był z tym mały problem, bo Mikołaj nie przewidział obecności tak wielu gości. Obiecał, że brakujące prezenty dostarczy przed 19 grudnia, na kiedy to zaplanowano kolejne spotkanie. Tym razem świąteczne.

Na 19 grudnia Rada Osiedlowa przewidziała występ przedszkolaków, życzenia świąteczne, poczęstunek i drobne upominki.

Serdecznie zapraszamy.


aDobiegła końca kilkumiesięczna, poważna inwestycja drogowa w Łabędach – przebudowa mostu na Kanale Gliwickim.

Pierwotne starania Rady Osiedlowej o przeprowadzenie prac remontowych na obu obiektach mostowych były bardzo skromne, w roku 2008 wnioskowaliśmy o pomalowanie barierek i naprawę chodników, których stan był tak zły, że zagrażał bezpieczeństwu pieszych.

Wykonana na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich ekspertyza stanu technicznego gliwickich mostów, w tym mostu nad Kłodnicą i Kanałem Gliwickim wykazała, że konieczna jest ich przebudowa. Rozpoczęły się przygotowania do tych trudnych przedsięwzięć.

W roku 2010 na zlecenie ZDM przebudowano most na Kłodnicy i rozpoczęto projektowanie modernizacji drugiego z mostów.

Rada Osiedlowa Łabędy, na różnych etapach prac, włączała się w proces przygotowania i realizacji inwestycji.

W trakcie projektowania przebudowy mostu pojawił się zamysł zlikwidowania chodnika od strony portu. Nie wyobrażaliśmy sobie, aby nie było można obserwować przepływających barek, statków, łódek korzystających ze śluzy. Nasze starania doprowadziły do rezygnacji z tego dziwnego pomysłu.

Inną ważną sprawą, w której rozwiązanie Rada Osiedlowa Łabędy włączyła się bardzo aktywnie była organizacja prac na moście. Zgodnie z przetargiem wykonawca miał prawo do zamknięcia mostu na czas prowadzonych prac. Rada uznała, że reprezentując interesy mieszkańców dzielnicy musi zrobić wszystko, aby modernizacja została wykonana „połówkowo” – najpierw jedna strona mostu, potem druga.

Argumenty Rady zostały przez ZDM uznane za zasadne. Wykonawca zaakceptował propozycję etapowego prowadzenia przebudowy i mogliśmy bez większego kłopotu korzystać z przejazdu przez most. Utrudnienia trwające na przełomie lipca i sierpnia były skutkiem inwestycji realizowanej przez PWiK.

Zakres wykonanych prac obejmował rozbiórkę m. in. nawierzchni jezdni, chodników, gzymsów wraz z balustradą, a następnie wzmocnienie płyty pomostu, ułożenie izolacji i nawierzchni jezdni, chodników, montaż barieroporęczy, wykonanie robót ziemnych, wzmocnienie skarp.

Prace wykonała firma Skanska S.A. za prawie 1 mln zł.

W czasie ostatnich miesięcy mogliśmy podziwiać świetną organizację pracy, płynność realizacji poszczególnych etapów, fachowość i duże zaangażowanie pracowników. Modernizacja mostu to druga duża inwestycja w Łabędach, po przebudowie ul. Głównej, którą wykonała Skanska S.A.

Nowy most jest szerszy i ma większą nośność. Przede wszystkim jednak jest bezpieczniejszy.


aCmentarz komunalny przy ul. Wrzosowej zyskał nowy, oczekiwany wygląd.

O poprawę jego funkcjonalności Rada Osiedlowa Łabędy zabiegała od roku 2007, czyli od początku poprzedniej kadencji. Droga do dzisiejszego stanu nie była ani krótka, ani łatwa.

Przypomnijmy, że w roku 2007 wymieniona została znaczna część ogrodzenia nekropolii. Rok później odnowiono kaplicę cmentarną. Jednak najważniejsze zadania – wykonanie utwardzonych alejek i budowa kolumbarium – wciąż czekały na realizację.

Rada Osiedlowa wnioski w tej sprawie składała do trzech kolejnych budżetów miasta Gliwice – na rok 2009, 2010 i 2011.

Prace wstrzymywała nieuregulowana sytuacja terenowo – prawna.  Konieczne było przeprowadzenie wielu długotrwałych procedur prawnych, takich, jak przejęcie, nabycie, komunalizacja i podział działek, dokonanie wpisów w księgach wieczystych. Część terenów należała do Nadleśnictwa Brynek, część do Skarbu Państwa.

W kwietniu 2012 roku Miejski Zarząd Usług Komunalnych zlecił wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji cmentarza. Wykonał ją F U-P-H WOL-GAZ z Woli Rzędzińskiej w woj. małopolskim za 819. 695 zł.

Prace objęły wycinkę części drzew, wykonanie alejek, boksów na odpady i punktów czerpania wody.

W sierpniu, po wspólnym obejrzeniu terenu prowadzonych prac przez przedstawicieli Rady Osiedlowej i MZUK, ustalono, że dla wygody osób odwiedzających cmentarz wskazane jest wykonanie większej niż przewidziano w projekcie liczby alejek z kostki chodnikowej. MZUK potraktował formułowane w imieniu mieszkańców wnioski bardzo życzliwie i skorygował zakres prac. Dzięki temu znacznej poprawie uległ standard obiektu, a odwiedzającym zapewniono większy komfort poruszania się.

Ostatnia wizyta przedstawicielki RO na cmentarzu miała miejsce 22 października.

Odwiedzający swych bliskich, spoczywających na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrzosowej mogli po raz pierwszy święto 1 listopada obejść w nowych, lepszych warunkach.

Jak zapowiadaliśmy w 15. numerze „Naszych Łabęd”, jeszcze w tym roku rozpoczną się prace przy budowie kolumbarium. W następnej kolejności wykonane zostanie nowe ogrodzenia cmentarza od strony szkoły.

Rada Osiedlowa Łabędy dziękuje wszystkim, dzięki którym na cmentarzu komunalnym dokonały się długo oczekiwane zmiany, szczególnie Miejskiemu Zarządowi  Usług Komunalnych za podjęcie i realizację zadania, za otwartość i życzliwe współdziałanie z lokalnym samorządem, a także ks. Proboszczowi Parafii św. Jerzego Antoniemu Pleśniakowi za owocną współpracę i cenne uwagi.


Dzieci posadziły cyprysy23 października wychowankowie wszystkich łabędzkich przedszkoli uczestniczyli w ciekawych zajęciach.

Pod czujnym okiem swych opiekunów uczyły się, jak zasadzić małą sadzonkę cyprysu, aby w przyszłości wyrosło z niej piękne i duże drzewo. Robiły to z wielką troską i przejęciem. Teraz będą mogły obserwować jak cyprysy zmieniają swój wygląd.

Sadzonki przekazał przedszkolom bezpłatnie – na wniosek Rady Osiedlowej Łabędy – Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Zakupiono je w związku z prowadzoną przez cały rok akcją zbierania elektrośmieci, dzięki której pozbyliśmy się z naszych mieszkań aż 50 ton groźnych odpadów.

Dzieci, sadząc cyprysy, mogły nauczyć się, że istnieje związek pomiędzy zbieraniem odpadów, a stanem środowiska naturalnego. Na ten aspekt wychowawczy wykonywanej pracy opiekunowie zwracali szczególną uwagę.

Tereny zielone należące do PM 34, 37 i 38, gdzie dzieci chętnie się bawią i odpoczywają, wzbogaciły się o 35 pięknych drzew, na razie małych, ale już niebawem pięknych i dostojnych.


JubileuszOd dłuższego czasu w Nowinach Gliwickich można znaleźć artykuły dotyczące Łabęd.

Rada Osiedlowa stara się o regularne przekazywanie Redakcji gazety informacji o tym, co ciekawego dzieje się w naszej dzielnicy, co wpływa na jakość życia mieszkańców, co warto wiedzieć.

Efekty naszych działań są widoczne – Nowiny piszą o Łabędach bardzo często. W numerze z 17 października ukazały się aż dwa artykuły o tym, co wydarzyło się na terenie naszej dzielnicy.

Pierwszy z nich poświęcony był jubileuszowi 50-lecia Przedszkola Miejskiego nr 34. Drugi opisywał festyn integracyjny dla dzieci zorganizowany przez świetlicę opiekuńczo – wychowawczą Parafii św. Jerzego.


Zobacz artykuł


W Przedszkolu Miejskim nr 37 przy ul. P. Gojawiczyńskiej w Łabędach zakończono realizację projektu „Razem bawić się weselej”.

Partnerami tego ważnego dla wychowania dzieci przedsięwzięcia byli: Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz, Huta Łabędy S.A. i Rada Osiedlowa Łabędy.

W  Przedszkolu Miejskim nr 37 uczą tolerancji

Jego celem było uświadomienie dzieciom, jak różni ludzie żyją obok nich. Najmłodsi uczyli się, czym jest odmienność religijna, kulturowa, etniczna.

Dla wzmocnienia głównego celu działań podejmowanych w ramach projektu, jakim było kształtowanie tolerancji i szacunku do innych ludzi, PM 37 współpracowało z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 z ul. Gierymskiego, do którego uczęszczają dzieci specjalnej troski.

Spotkanie zamykające projekt miało atrakcyjną formę i znaczące walory wychowawcze.

Najpierw przedszkolaki uczestniczyły we wspólnej zabawie z uczniami ZSO nr 7, potem na specjalnej tablicy umieściły wizerunki swych rówieśników, należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Zabawę na świeżym powietrzu zakończyły odśpiewując piosenkę  „Wszystkie dzieci nasze są”.

Najciekawsza była ostatnia część podsumowania projektu – dzieci przeszły ulicami dzielnicy, rozdając napotkanym osobom własnoręcznie wykonane ulotki. Towarzyszyli im wychowawcy, dyrektor placówki, rodzice i zaproszeni goście.

Przed budynkiem dyrekcji Huty Łabędy czekali na dzieci pracownicy firmy, wypróbowani przyjaciele placówki i partnerzy projektu. Obejrzeli okolicznościowy występ i przyjęli od przedszkolaków wykonane przez nich rysunki. Z ogromną  sympatią i wzruszeniem podziwiali maluchy z łabędzkiego przedszkola.


budowa osiedla domków przy ZamkoweOd kilku lat w Łabędach realizowane są inwestycje mieszkaniowe. Tego typu przedsięwzięcia są dla dzielnicy niezmiernie istotne, bo mają wpływ na jej rozwój.

Zyskujemy nowych mieszkańców, a to oznacza pozytywne zmiany.

Warto więc wiedzieć co i gdzie zostało wybudowane i jakie inwestycje mieszkaniowe są planowane.

  • „Radan” Sp. z o. o. w Gliwicach wybudował kompleks domków jednorodzinnych przy zbiegu ul. Pułaskiego i Żeleńskiego – Boya o nazwie „Osiedle Leśne”, obejmuje ono 27 domów w 3 typach – 5 wolnostojących, 15 bliźniaczych i 7 szeregowych. Inwestycję zakończono w roku 2008.
  • „Miły Dom” Sp. z o.o. w Gliwicach wybudował przy ul. Rzeczyckiej blok mieszkalny wielorodzinny, trzyklatkowy, w pełni podpiwniczony, na działce o powierzchni 3036 m2 przy ul. Rzeczyckiej. Znajdują się w nim 32 mieszkania : 8 – 1 pokojowych, 8 – 2 pokojowych i 16 – 3 pokojowych. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdzie się plac zabaw dla dzieci. Mieszkańcom zapewniono 32 miejsca parkingowe, a także wykonano dojście do budunku. Obiekt ukończono w roku 2008.
  • ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach w roku 2011 oddał do użytku budynek mieszkalny przy ul. Strzelców Bytomskich, w którym znajduje się 25 mieszkań / 3 –1 pokojowe, 14 -2 pokojowych i 8 – 3 pokojowych.
  • ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach w roku 2012 rozpocznie budowę budynku mieszkalnego w rejonie ul. Staromiejskiej i ul. Rzeczyckiej. Umowę z wykonawcą podpisano 24 września. Koszt remontu starego budynku i budowy nowego wyniesie 5.539.438 zł. Budowa nowego budynku potrwa 14 miesięcy. Będzie on miał 3 kondygnacje, znajdzie się w nim 18 mieszkań, najmniejsze będzie miało 35, 98 m2, największe – 66,51 m2, 4 będą 1-pokojowe, 10 będzie miało 2 pokoje, 4 będą 3-pokojowe. Przy budynku znajdą się : drogi dojazdowe, plac zabaw, parking, trawniki.
  • „Miły Dom” Sp. z o.o. w Gliwicach planuje budowę domów jednorodzinnych na działce przy ul. Zamkowej.

Przedszkole Miejskie nr 34 w Łabędach, jedno z 28 gliwickich przedszkoli publicznych, 10 października obchodziło złoty jubileusz swej działalności.

Wybudowane zostało w roku 1962 dla dzieci pracowników miejscowych zakładów pracy.

Do roku 1986 uczęszczało do niego około 120 dzieci. Jednak stale rosnące potrzeby wymusiły na ówczesnych władzach miejskich przeprowadzenie prac modernizacyjnych i zwiększenie liczby oddziałów. Obecnie przedszkole zapewnia wychowanie i opiekę 175 dzieciom.

a

Jubileusz 50–lecia istnienia placówki obchodzony był w obecności wielu gości zaproszonych przez dyrektora przedszkola – Zuzannę Antosik. Nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów placówek oświatowych, byłych dyrektorów przedszkola i emerytowanych pracowników.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. odprawiona w kościele św. Jerzego w  Łabędach przez Proboszcza Ks. Antoniego Pleśniaka i Ks. Adriana Kaszowskiego – wikariusza z Parafii św. Gararda, który jest absolwentem przedszkola.

Dyrektor, podsumowywała pięćdziesiąt lat istnienia przedszkola z wyraźnym wzruszeniem. Poza krótką historią, opisem współczesności i podziękowaniami dla wszystkich przyjaciół przedszkola, podała kilka ciekawych informacji.

Wyliczyła, że od 1962 r. „dzieci nauczyły się tysiąca piosenek i wierszyków, wykorzystały w czasie zajęć 100 tysięcy kartek i 3 tony farb plakatowych, zużyły 500 kilometrów papieru toaletowego, wypiły hektolitry mleka, zjadły 300 ton ziemniaków i zgubiły tysiące mleczaków.” Do przedszkola uczęszczało ponad 7 tysięcy wychowanków.

Sens pracy osób zatrudnionych w PM 34, dyrektor Zuzanna Antosik opisała słowami: „Człowiek nie musi robić wielkich rzeczy, budować pałaców, osiągać ambitnych celów, aby być szczęśliwym. Z codziennych radości małego człowieka budzi się nasza siła.”

Goście zabierający głos podkreślali, że placówka wzorowo służy dzieciom, aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, skutecznie buduje dobre relacje z otoczeniem i pozyskuje coraz liczniejsze grono sojuszników, a także – co podkreślano szczególnie – pozytywnie wpływa na wizerunek Łabęd.

Nie zabrakło też występów dzieci, które odważnie zaprezentowały swoje różnorakie umiejętności i talenty, wywołując aplauz widowni.

Rada Osiedlowa Łabędy, dziękując wszystkim pracownikom placówki za ich dotychczasową ofiarną i zaangażowaną pracę, w okolicznościowym liście m.in. napisała :

„Niech to, co piękne, co składa się na Wasz pozytywny wizerunek, to, co sprawia, że rodzice tak chętnie powierzają Waszej opiece swoje dzieci będzie dla Was stałym źródłem radości i satysfakcji.”