drzewa

W ostatnich tygodniach często można było zobaczyć ekipy wykonujące tzw. „pielęgnację drzew”. Podczas tych prac często dochodziło do drastycznych cięć koron drzew, polegających na ich ogłowieniu i usuwaniu grubych konarów.

Oprócz zniszczenia walorów estetycznych drzewa często prowadzi to do powstania zaburzeń w statyce ze względu na przeniesienie lub przesunięcie ich środka ciężkości.

Usuwając od 50 do 100 % ulistnionej korony drzewa doprowadza się do stopniowego jego obumierania.

Wobec poważnych, powstających co roku zniszczeń, nieuzasadnionego, a jednocześnie znaczącego i mającego charakter plagi niszczenia przyrody warto o kilku aspektach tej sprawy wiedzieć :

 1. Przycinanie drzew reguluje Ustawa ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 2. Proces pielęgnowania i kształtowania drzew jest nie tylko czynnością niełatwą, ale także wymaga sporej wiedzy z zakresu biologii, botaniki, dendrologii, chirurgii i pielęgnacji drzew.
 3. Przycięcia koron drzew i krzewów można wykonywać przez cały rok, w okresie bezlistnym, jak i w pełnym ulistnieniu. Wskazane jest zaniechanie wykonywania zabiegów na drzewach w okresie wczesnowiosennym. Okres ten związany jest z początkiem wegetacji, pękaniem pąków i rozwijaniem liści. Większość drzew w tym okresie reaguje na skaleczenia (przycięcia) obfitym wydzielaniem soków potocznie zwanym „płaczem”. Prowadzenie cięć w tym czasie powoduje utratę przez drzewo zgromadzonych związków odżywczych, a tym samym osłabienie rozwoju i kondycji zdrowotnej.
 4. Niedopuszczalnym jest, aby ciecia pielęgnacyjne drzew wykonywane były przez osoby niekompetentne i niewykwalifikowane. Ludzie podejmujący się pielęgnacji drzew często nie zwracają uwagi lub zwyczajnie nie wiedzą, jak powinna wyglądać prawidłowa pielęgnacja. To sprawia, że drzewa są przycinane mocniej niż wynikałoby to z zasad sztuki ogrodniczej.
 5. Do nieprawidłowości wykonywanych prac pielęgnacyjnych należą m.in.: wycinanie żywych gałęzi, których usuwanie nie jest uzasadnione, ani z punktu widzenia biologicznego ani technicznego, zbyt duża redukcja korony poprzez grube cięcia.
 6. Niewłaściwie wykonane cięcie drzew traktowane jest jako ich zniszczenie. Prezydent Miasta ma obowiązek wszcząć postępowanie administracyjne przeciwko posiadaczowi nieruchomości, na której rosną drzewa, zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej za zniszczenie drzew spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych określonych w art. 82 ust.1 a wyżej przywołanej ustawy.
 7. art. 82 ust.1 a brzmi : „Zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:
  • usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;
  • kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;
  • utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

8. Na podstawie art. 52 ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 15 października zakazuje się usuwania gniazd ptasich z        obiektów budowlanych i terenów zieleni. Nieprzestrzeganie bądź naruszenie któregokolwiek z zakazów lub ograniczeń obowiązujących w stosunku do ptaków objętych ochroną gatunkową ,w tym niszczenie ich gniazd w okresie lęgowym, skutkuje – w myśl art. 127 ustawy o ochronie przyrody karą grzywny lub aresztu.

 

W „Łabędziu”, na zaproszenie zawodników i trenerów pierwszego zespołu Nbitu, rozgrywającego swe mecze w ramach I ligi futsalu, pojawili się chłopcy w wieku od  11 do 14 lat. Zorganizowano dla nich trening otwarty.

futsal

Organizatorzy tego ciekawego przedsięwzięcia napisali na swojej stronie internetowej : „Zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania […] przybyło blisko 80 dzieci. Na pierwszym treningu trener Łukasz Jagiełło i zawodnicy pierwszego zespołu Nbit Gliwice zademonstrowali kilka podstawowych zagrywek futsalowych, po czym zaprosili do zabawy z piłkami […]. A na zakończenie dzieci rozegrały kilka meczów.

Trener przyszłej drużyny już teraz serdecznie zaprasza na cykliczne treningi, które odbywać się będą w każdą środę o godzinie 17.00 w Centrum Widowiskowo – Sportowym „Łabędź” w Gliwicach „Łabędach”.

 Takie inicjatywy bardzo nas cieszą, bo zależy nam na tym, aby obiekt  przy ul. Partyzantów przyciągał jak najwięcej osób poszukujących ciekawych form spędzania wolnego czasu.


„Łabędź” tętni życiem. Światła na hali sportowej świecą się do późnych godzin wieczornych.  Chętnych do korzystania z nowego obiektu nie brakuje. Szczególnie cieszy to, że z Sośnicy do Łabęd  przeniósł swoje rozgrywki  I ligowy Nbit.futsal

W sobotę 29 marca rozegrał w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” kolejny swój mecz – z Wisłą Krakbet II Kraków. Spotkanie zakończyło się wynikiem 10:5 dla gliwiczan.

Gratulujemy!

 Najbliższy mecz Nbitu będzie można obejrzeć w „Łabędziu” 19 kwietnia o godz. 18.00.

Nasza drużyna w tabeli wyników plasuje się na trzeciej pozycji.


Znaki i instrukcje Top Design znak Uwaga Odpady niebezpieczne OA094

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. w Art. 3) definiuje odpady niebezpieczne jako „każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany”, a których cechy, właściwości oraz ewentualny skład zostały przedstawione, w załącznikach nr 2A, 2B, 3 i 4 do w/w ustawy. Załączniki te są integralną częścią art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach.

 Załącznik nr 2 zatytułowany „Kategorie lub rodzaje odpadów niebezpiecznych”. Przedstawia on kategorie lub rodzaje odpadów niebezpiecznych według ich charakteru lub działalności, na skutek której powstały. Został on rozdzielony na dwie części. Załącznik 2A stanowi listę odpadów, które posiadają którąkolwiek właściwość z załącznika nr 4 do ustawy o odpadach oraz w skład których wchodzą:

 • odpady medyczne i weterynaryjne
 • środki farmaceutyczne, leki i związki stosowane w medycynie lub w weterynarii
 • środki do impregnacji lub konserwacji drewna
 • biocydy i środki fito farmaceutyczne
 • pozostałości substancji stosowanych jako rozpuszczalniki
 • halogenowane substancje organiczne nie stosowane jako rozpuszczalniki z wyjątkiem obojętnych materiałów spolimeryzowanych
 • sole hartownicze zawierające cyjanki
 • oleje mineralne i substancje oleiste (np. z obróbki metali),
 • emulsje, mieszaniny: olej-woda, węglowodór-woda
 • substancje zawierające PCB (np. dielektryki itp.)
 • materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej (np. pozostałości podestylacyjne itp.)
 • tusze, barwniki, pigmenty, farby, lakiery lub pokosty
 • żywice, lateks, plastyfikatory, kleje lub spoiwa
 • substancje powstające w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na człowieka lub środowisko jest nieznane (np. pozostałości laboratoryjne itp.)
 • środki pirotechniczne i inne materiały wybuchowe,
 • chemikalia stosowane w przemyśle fotograficznym lub do obróbki zdjęć (np. do wywoływania)
 • wszelkie substancje lub przedmioty zanieczyszczone dowolną pochodną polichlorowanego dibenzofuranu
 • wszelkie substancje lub przedmioty zanieczyszczone dowolną pochodną polichlorowanej dibenzo-p-dioksyny.

PM37Po wielu latach wspólnych zabiegów spełniło się marzenie dzieci, rodziców, nauczycieli i lokalnych samorządowców – powstał nowy plac zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 37.

Rada Osiedlowa, w porozumieniu z dyrektorem placówki, kilkakrotnie składała wnioski o wykonanie placu zabaw, ponieważ ten, z którego korzystali wychowankowie był mały, skromny i stary. Nie nadawał się do dalszego użytkowania.

Odpowiadano nam, że renowacja terenu przyległego do budynku może zostać przeprowadzona po zakończeniu termomodernizacji obiektu. I tak się stało.

Zgodnie z obietnicą, w budżecie miasta na rok 2013 zabezpieczono środki na modernizację terenów przyprzedszkolnych i przekazano je dyrektorowi.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania była na tyle duża, że można było wykonać większy zakres prac, niż pierwotnie planowano. Możliwe stało się nie tylko wybudowanie nowego placu zabaw, ale także zmodernizowanie całego terenu sąsiadującego z budynkiem wraz z jego ogrodzeniem, zamontowanie elementów małej architektury, wykonanie nowych schodów i nowej nawierzchni.

Dyrektor PM 37 Teresa Lis tak napisała do Rady o nowym otoczeniu placówki : „Wychowankowie patrząc przez okno z niecierpliwością oczekują końca zimy i zabaw w pięknym ogrodzie. Dzięki tej inwestycji, szara, biedna i ponura część dzielnicy zmieniła swój wizerunek. Nabrała blasku, zwraca uwagę przechodniów młodych oraz dojrzałych, wywołując uśmiech na twarzy i pozytywne komentarze.”

Zadanie wykonała firma „BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński z Bytomia za cenę 584. 374,86 zł.


W dniu dzisiejszym odbyła się III edycja Turnieju Memoriałowego Koszykówki Dziewcząt, upamiętniająca zmarłego ucznia ZSO nr 2 w Gliwicach – Tomasza Kaczmarka. Kolejny raz w organizacje imprezy włączyli się:  ZSO nr 2, RO Łabędy oraz Rodzina Tomka. Rada Osiedlowa ufundowała dyplomy i puchary za zajęcie I, II, III miejsca oraz poczestunek dla uczestniczek turnieju.

Rozgrywki sportowe zostały przprowadzone w CSiK „Łabędź”. Uczestniczyło w nich 36 uczennic gimnazjów. Na zakończenie Turnieju puchary i dyplomy wręczyła Dyrektor ZSO nr 2 Jolanta Stąpór oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy Sabina Gorczyca-Kamaj.

Zdjęcia z Turnieju poniżej.


GALERIA

konkurs1Zapraszamy Seniorów do udziału w konkursie fotograficznym „Gliwice w obiektywie seniora”.

Harmonogram konkursu:

 • 1 kwietnia – 13 czerwca 2014r. – składanie prac,
 • lipiec 2014r. – ocena prac konkursowych i poinformowanie uczestników o wynikach,
 • 6 września 2014r.- rozdanie nagród podczas III Rodzinnego Pikniku Seniora

Regulamin, druk zgłoszeniowy oraz szczegóły konkursu dostępne na stronie internetowej oraz w Urzędzie Miejskim w Gliwicach – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ul. Zwycięstwa 21 pokój 232.

 

II Urząd Skarbowy w Gliwicach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach zapraszają seniorów na bezpłatne wykłady:

 •  25 marca 2014 roku godzina 11:00

 Temat wykładu: Podatek jako element finansowania budżetu Państwa.

Miejsce: II Urząd Skarbowy w Gliwicach ul. Młodego Hutnika 2, sala 103

 • 26 marca 2014 roku godzina 11:30

 Temat wykładu I: Zmiany zwyrodnieniowe stawów – profilaktyka i leczenie.

Temat wykładu II: Bóle stóp – palec koślawy.

Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach ul. Chudoby 10.

goinGliwickim Ośrodku Integracji Niepełnosprawnych przy ul. Zwycięstwa 34 w każdy wtorek, po uprzednim zapisaniu się u pracowników GOIN, można bezpłatnie skorzystać z pomocy doradcy podatkowego w wypełnianiu PIT- ów za 2013 rok.

Spotkania z pracownikami Urzędów Skarbowych w sprawach przysługujących ulg podatkowych odbędą się w następujących terminach:

 • 21 marca – od 11:30 do 13:30 – I Urząd Skarbowy
 • 4 kwietnia – od 12:00 do 14:00 – II Urząd Skarbowy
 • 11 kwietnia – od 11:30 do 13:30 – I Urząd Skarbowy

Szczegóły – przedstawiciel GOIN telefon: 32/332 44 41

 

Dnia 24.03.2014 r. odbyło się ogłoszenie wyników XVI międzyszkolnego konkursu origami „Kartka na Dzień Kobiet” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 29 przy współudziale Rady Osiedlowej Łabędy.

W konkursie wzięło udział 53 uczniów z  ośmiu placówek edukacyjnych: SP nr 2, SP nr 9, SP nr 14, SP nr 28, SP nr 20, SP nr 29, SP nr 32, SP nr 39 w Gliwicach. Komisja wyróżniła 15 prac. Uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy. Po rozdaniu nagród przez dyrektora szkoły odbyły się warsztaty, a wszystkich uczestników poczęstowano słodkościami.