100latek9 listopada swoje 100 urodziny obchodził Pan Albert Szolc.

Wielu czytelników facebooka Rady Osiedla Łabędy przekazało jubilatowi za naszym pośrednictwem serdeczne życzenia.

Myśląc ciepło o naszym stulatku, sprawdziliśmy, ilu mieszkańców Łabęd jest od Pana Alberta nieco młodszych.

Jeden Pan urodził się w roku 1918, a jedna Pani w roku 1919.

W kolejnych latach urodziło się :

1920 – 4 Panie,

1921 – 1 Pani,

1922 – 1 Pani,

1923 – 3 Panie i 1 Pan,

1924 – 3 Panie i 2 Panów,

1925 – 7 Pań,

1926 – 11 Pań i 3 Panów.

W roku 1927 urodzili się nasi tegoroczni 90 – latkowie. Są to : 9 Pań i 4 Panowie.

Powyższe dane otrzymaliśmy z Wydziału Spraw Obywatelskich. Obrazują one stan na dzień 14 listopada.


skwerTeren zielony, położony pomiędzy ul. Wolności i Strzelców Bytomskich, w sąsiedztwie tzw. Relaksu / działka geodezyjna nr 436 obręb Łabędy /, zostanie odnowiony jeszcze w tym roku.

Umowa na wykonanie prac została już podpisana. Zlecił je Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Przypominamy, że najpierw kilka lat inicjowaliśmy działania zmierzające do przejęcia tego terenu przez miasto Gliwice od Skarbu Państwa, a dokładnie od Zakładów Mechanicznych Bumar – Łabędy, zarządzających działką nr 436.

Udało się to latem 2016 r.

Pozytywne zmiany nastąpiły natychmiast po przejęciu terenu. MZUK prowadzi na nim niezbędne prace porządkowe.

Natychmiast po przejęciu działki, Rada rozpoczęła starania o remont chodnika, prowadzącego do ul. Strzelców Bytomskich. Wykonanie zadania deklarował pisemnie i ustnie dyrektor MZUK.

Dopytując o termin wykonania nowego chodnika, dowiedzieliśmy się z radością, że renowacji zostanie poddana cała działka. Zakończenie prac planowane jest na 8 grudnia.

Ta sprawa pokazuje, że w niektórych przypadkach, dojście do celu wymaga wielu działań, czasu i konsekwencji.

Kolejny fragment Łabęd zyska nowy wygląd.


krzyżZakończyła się trwająca od kilku miesięcy renowacja krzyża przydrożnego, którego miejsce znajduje się przy wejściu na plac kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Najpierw wykonano podbudowę, potem przywieziono i ustawiono na niej odnowioną budowlę sakralną.

Prace zlecił Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Wykonawca to – Konserwacja Zabytkowej Architektury Mzyk Bronisław z Tarnowskich Gór.

Z wnioskiem o wykonanie prac konserwatorskich wystąpiliśmy do Wydziału 20 lipca 2015 r. Zadanie zostało ujęte w budżecie miasta, który przygotowywany był w roku 2016 na rok kolejny.


TuwimaO wykonanie pasów wyznaczających przejście dla pieszych na ul. Tuwima, przy skrzyżowaniu z ul. K. Marksa, wnioskowaliśmy dwukrotnie. Zarząd Dróg Miejskich dwukrotnie nam odmówił.

Jak to uzasadnia?

ZDM pisze m.in.:

„Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, że przeprowadził analizę zdarzeń drogowych, które wystąpiły przy omawianym skrzyżowaniu ulic. Z bazy danych […]  wynika, że iż w latach 2009 – 2016 brak było udziału pieszego w zdarzeniach drogowych które miały miejsce przy przedmiotowym skrzyżowaniu […].

Ponadto, wyznaczenie […] przejścia dla pieszych na drodze podrzędnej, jaką jest ulica Tuwima może mieć odwrotne skutki do zamierzonych, tzn. jego wyznaczenie może spowodować zmniejszenie koncentracji pieszych podczas przekraczania jezdni, przez co mogłoby dochodzić do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, co nie byłoby wskazane.

[…] zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych […] „przejścia w miastach należy wyznaczać w zasadzie tylko przez ulice układu podstawowego uznane za trasy z pierwszeństwem przejazdu”.

W omawianym przypadku trasą główna jest ulica Marksa, wobec powyższego, tutejsza Jednostka podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące odmowy wprowadzenia nowego przejścia dla pieszych w formie oznakowania poziomego i pionowego poprzez ulicę Tuwima przy skrzyżowaniu z ulicą Marksa.”

Niestety, nie powiodło nam się uzyskanie rozwiązania wnioskowanego przez mieszkańców.


KSSETrwa wyjaśnianie przyczyn powstania w rejonie ul. Klasztornej dość dużego rozlewiska wody.

Przypominamy, że 31 października podjęliśmy interwencję w tej sprawie.

Zalany teren sprawdziła Państwowa Straż Pożarna, Wydział Środowiska, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, a także PWIK, które przez kilka godzin pompowało i wywoziło wodę do Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

Przedstawicielka Rady Osiedla Łabędy spotkała się 3 listopada z Prezesem Zarządu KSSE Podstrefy Gliwice. Natomiast 7 listopada wzięła udział w spotkaniu na terenie budowy, z prowadzeniem której wiążemy sprawę pojawienia nadmiernej ilości wody.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele inwestora – Johnson Matthey i KSSE.

Uzgodniono dalsze działania wyjaśniające.

Wody jest już mniej, ale nie oznacza to końca problemu.


Seniorzy w szkolePrzypominamy, że ponad 30 osobowa grupa łabędzkich Seniorów uczestniczy w programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – ASOS – Aktywizacja Społeczna Osób Starszych.

Realizowany przez nich projekt nosi nazwę – Moje Gliwice – ocalić od zapomnienia.

W ramach zajęć zdobywają niezwykłe, jak na swój etap życia umiejętności.

Np. umieją wykonać analizę SWOT, przygotować prezentację w Power Poncie, wystąpić publicznie, zredagować autorski tekst do książki, która zostanie wydana w grudniu tego roku.

Dziś korzystali z pracowni komputerowej w ZSO 2 przy ul. Partyzantów. Dopracowywali szczegóły prezentacji pokazującej Ich udział w programie.

Pokażą ja i omówią podczas konferencji zamykającej projekt.


PECW sobotę 4 listopada przedstawiciele Rady Osiedla sprawdzili, jak wyglądają miejsca, w których prowadzone są prace, związane z budową sieci ciepłowniczej.

Był to kolejny z wykonanych wcześniej przeglądów. Po każdym z nich kierujemy do inwestora uwagi dotyczące koniecznych zmian, pytamy o terminy napraw, przekazujemy spostrzeżenia mieszkańców. Tak będzie i tym razem.

Wykonana została bogata dokumentacja fotograficzna.

W różnych punktach Łabęd zaawansowanie prac jest różne. Są miejsca uporządkowane, takie, które czekają na zakończenie prac, a są o takie, gdzie wykopy dopiero są prowadzone.


boisko31 października nastąpił odbiór końcowy obiektów sportowych przy ul. Wrzosowej. Będzie można je użytkować od 8 listopada.

Pytani przez mieszkańców o zasady korzystania z nowo powstałych boisk, dla pewności poprosiliśmy o informacje na ten temat Wydział Edukacji.

Odpowiedź jest następująca:

  1. zgodnie polityką Miasta Gliwice, szkolne obiekty sportowe, po zakończeniu zajęć dydaktycznych, powinny być ogólnodostępne,
  2. zasady korzystania z obiektów ustalane są indywidualnie, przez zarządcę nieruchomości, który w widocznym dla użytkowników miejscu, montuje tablicę informacyjną z Regulaminem wejścia na teren szkolny i korzystania z obiektów sportowych,
  3. modernizacja boisk otrzymała wsparcie finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki; przez okres 10 lat Miasto nie może odpłatnie wynajmować/ dzierżawić boisk szkolnych przy ul. Wrzosowej, ani organizować odpłatnych zajęć,
  4. w porozumieniu z zarządcą, na terenie obiektu mogą być organizowane zajęcia rekreacyjno – sportowe, prowadzone w konwencji non – profit.

ZawadzkiegoBudowa domu wielorodzinnego przez Zarząd Budynków Miejskich II TBS wchodzi w ostatnią fazę przygotowań. Projekt jest gotowy. Trwa wybór wykonawcy.

Pierwszy przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia, ponieważ zaoferowana cena – 6.140.926,27 zł była wyższa od kwoty, którą inwestor, czyli Miasto Gliwice, zabezpieczyło na realizację zadania – 5.350 tys. zł netto.

Do drugiego przetargu, podobnie, jak do pierwszego, zgłosiła się jedna, w obu przypadkach ta sama firma – Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. w Katowicach, która wybudowała kilka lat temu nasze Centrum Sportowo – Kulturalne Łabędź.

Oferowana kwota znów była wyższa niż środki zaplanowane przez inwestora i wynosiła 5.913. 909,20.

Tym razem, decyzją Prezydenta Miasta środki przeznaczona na wykonanie inwestycji zostały zwiększone i postępowanie toczy się dalej. Jeśli procedura przetargowa przebiegnie bez zakłóceń to umowa na realizację budowy zostanie zawarta za około 2 tygodnie.


 

przedszkoleOd września działa w szkole przy ul. Partyzantów 25 oddział przedszkolny.

Powstawał z trudnościami, ale wszystko skończyło się bardzo dobrze.

Dziećmi opiekują się profesjonalni wychowawcy i pracownicy Przedszkola Miejskiego 38, zajęcia prowadzi także dyrektor Czesława Świentek.

„Krasnoludki” mają wygodne, przestronne i dobrze wyposażone pomieszczenia.

Posiłki są im przynoszone na miejsce. Spożywają je w doskonałych warunkach.

Dzieci są zadowolone. Ilekroć je odwiedzamy widzimy uśmiechnięte buzie.

To co jest teraz to nie koniec działań Miasta Gliwice na rzecz naszych najmłodszych.

Planowane jest przygotowanie całego kompleksu pomieszczeń dla przedszkola w innej części obiektu. 31 października spotkali się w tej sprawie : Naczelnik Wydziału Edukacji, dyrektor ZSO 2 Jolanta Stąpór i Krystyna Sowa – przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy i radna Rady Miasta Gliwice.

Planowane zmiany będą konsultowane z rodzicami i pracownikami PM 38. W prowadzonych pracach uczestniczy dyr. Czesława Świentek, gwarantująca pełne podporządkowanie opracowywanej koncepcji potrzebom dzieci.