przystanekOd kilku lat trwają starania o nabycie do zasobów Miasta Gliwice działki nr 74/1 obręb Łabędy.

Zlokalizowany jest na niej końcowy przystanek komunikacji miejskiej.

Teren jest własnością Skarbu Państwa i jest w zarządzie Zakładów Mechanicznych „Bumar – Łabędy”.

Co jakiś czas pytamy Wydział Gospodarki Nieruchomościami o postępy w sprawie. Na ostatnie z zapytań odpisano nam 16 listopada.

W piśmie Wydziału można przeczytać, że „pismem z dnia 10.11. 2017 r. Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann wystosował do ZM Bumar – Łabędy ofertę wykupu działki nr 74/1 obręb Łabędy za cenę uwzględniającą 99 % bonifikatę od wartości działki. W chwili obecnej oczekujemy na odpowiedź.”

Wycenę wartości działki, na zlecenie i koszt miasta, wykonał rzeczoznawca wyłoniony w drodze przetargu. Wycena pochodzi z 12 października 2017 r. Zgodnie z nią, wartość nieruchomości to 673.101 zł.

Miasto chce zakupić działkę z bonifikatą, ponieważ służy ono celom publicznym.


strefaPrzypominamy,  że w ostatnich dniach października zostaliśmy przez mieszkańców ul. Klasztornej i ulic sąsiednich poproszeni o pomoc w związku z powstaniem w pobliżu Ich domów dużego rozlewiska wody.

30 października złożyliśmy w tej sprawie stosowny wniosek, a następnego dnia zaprosiliśmy na miejsce przedstawicieli dwóch wydziałów urzędu i PWiK. Przed godz. 16.00 rozpoczęło się pompowanie wody, trwało do 2. w nocy.

Dalsze kroki podjął Zarząd gliwickiej podstrefy KSSE S.A.

Wyjaśnił że:

„7 listopada KSSE S.A.  zorganizowała spotkanie  w terenie z Inwestorem Johnson Matthey Poland Sp z o.o., który zakupił nieruchomość w sąsiedztwie zalanego terenu i podjął działania polegające na wyrównaniu terenu. Na spotkaniu były obecne osoby: Radna Miasta Gliwice Pani Krystyna Sowa, Wiceprezes KSSE S.A. Podstrefy Gliwickiej Pan Jacek Bialik oraz osoby reprezentujące Inwestora […].

Dokonano wizji w terenie.

8 listopada odbyło się spotkanie z w/w Inwestorem w biurze KSSE Podstrefy Gliwickiej, z  Inwestorem, który przedstawił prawdopodobne powody zalania terenu.

Głównym, prawdopodobnym powodem, były intensywne opady deszczu oraz przesiąkanie wód deszczowych na nieruchomość, na której zgromadziła się woda. Ponadto, poinformowano nas o zdarzeniu zalania nieruchomości Johnson Matthey Poland przez wody spływające z nieruchomości Sest Luve Polska z powodu budowy zakładu. Obie firmy wykonawcze spotkały się i ustaliły między sobą warunki, na podstawie których firma wykonawcza budująca Sest Luve Polska usunie szkody wynikłe z opisanej sytuacji na nieruchomości Johnson Matthey Poland Sp z o.o. i odpowiednio zabezpieczy na przyszłość plac budowy.

Ponadto firma Johnson Matthey Poland, aby wyjść naprzeciw obawom mieszkańcom nieruchomości sąsiadujących zobligowała się do budowy zbiornika retencyjnego na czas budowy, aby nie dopuści do podobnej sytuacji, żeby woda nie wpływała na sąsiednie nieruchomości w przypadku obfitych opadów.”

Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi Jackowi Bialikowi za ogromne zaangażowanie się w sprawę i podjęcie skutecznych działań, dzięki którym zdiagnozowano problem i zaplanowano sposoby jego rozwiązania.


Tusz do rzęs The ONE Lash ResistanceNajbliższe posiedzenie Rady Osiedla Łabędy, które odbędzie się 16 listopada o godz. 18.00 w Łabędziu będzie poświęcone budowie nowej sieci Ciepłowniczej.

Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele PEC – Gliwice i przedstawiciele mieszkańców – zarządy i zarządcy tych wspólnot mieszkaniowych, które zostały objęte II, obecnie realizowanym etapem inwestycji.

Celem spotkania będzie zapoznanie się z aktualnym stanem realizacji prac budowlanych i instalacyjnych oraz udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników spotkania.

Rada poprosiła także PEC – Gliwice o przygotowanie informacji na temat przygotowań do prac, zaplanowanych na rok 2018.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


100latek9 listopada swoje 100 urodziny obchodził Pan Albert Szolc.

Wielu czytelników facebooka Rady Osiedla Łabędy przekazało jubilatowi za naszym pośrednictwem serdeczne życzenia.

Myśląc ciepło o naszym stulatku, sprawdziliśmy, ilu mieszkańców Łabęd jest od Pana Alberta nieco młodszych.

Jeden Pan urodził się w roku 1918, a jedna Pani w roku 1919.

W kolejnych latach urodziło się :

1920 – 4 Panie,

1921 – 1 Pani,

1922 – 1 Pani,

1923 – 3 Panie i 1 Pan,

1924 – 3 Panie i 2 Panów,

1925 – 7 Pań,

1926 – 11 Pań i 3 Panów.

W roku 1927 urodzili się nasi tegoroczni 90 – latkowie. Są to : 9 Pań i 4 Panowie.

Powyższe dane otrzymaliśmy z Wydziału Spraw Obywatelskich. Obrazują one stan na dzień 14 listopada.


skwerTeren zielony, położony pomiędzy ul. Wolności i Strzelców Bytomskich, w sąsiedztwie tzw. Relaksu / działka geodezyjna nr 436 obręb Łabędy /, zostanie odnowiony jeszcze w tym roku.

Umowa na wykonanie prac została już podpisana. Zlecił je Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Przypominamy, że najpierw kilka lat inicjowaliśmy działania zmierzające do przejęcia tego terenu przez miasto Gliwice od Skarbu Państwa, a dokładnie od Zakładów Mechanicznych Bumar – Łabędy, zarządzających działką nr 436.

Udało się to latem 2016 r.

Pozytywne zmiany nastąpiły natychmiast po przejęciu terenu. MZUK prowadzi na nim niezbędne prace porządkowe.

Natychmiast po przejęciu działki, Rada rozpoczęła starania o remont chodnika, prowadzącego do ul. Strzelców Bytomskich. Wykonanie zadania deklarował pisemnie i ustnie dyrektor MZUK.

Dopytując o termin wykonania nowego chodnika, dowiedzieliśmy się z radością, że renowacji zostanie poddana cała działka. Zakończenie prac planowane jest na 8 grudnia.

Ta sprawa pokazuje, że w niektórych przypadkach, dojście do celu wymaga wielu działań, czasu i konsekwencji.

Kolejny fragment Łabęd zyska nowy wygląd.


krzyżZakończyła się trwająca od kilku miesięcy renowacja krzyża przydrożnego, którego miejsce znajduje się przy wejściu na plac kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Najpierw wykonano podbudowę, potem przywieziono i ustawiono na niej odnowioną budowlę sakralną.

Prace zlecił Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Wykonawca to – Konserwacja Zabytkowej Architektury Mzyk Bronisław z Tarnowskich Gór.

Z wnioskiem o wykonanie prac konserwatorskich wystąpiliśmy do Wydziału 20 lipca 2015 r. Zadanie zostało ujęte w budżecie miasta, który przygotowywany był w roku 2016 na rok kolejny.


TuwimaO wykonanie pasów wyznaczających przejście dla pieszych na ul. Tuwima, przy skrzyżowaniu z ul. K. Marksa, wnioskowaliśmy dwukrotnie. Zarząd Dróg Miejskich dwukrotnie nam odmówił.

Jak to uzasadnia?

ZDM pisze m.in.:

„Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, że przeprowadził analizę zdarzeń drogowych, które wystąpiły przy omawianym skrzyżowaniu ulic. Z bazy danych […]  wynika, że iż w latach 2009 – 2016 brak było udziału pieszego w zdarzeniach drogowych które miały miejsce przy przedmiotowym skrzyżowaniu […].

Ponadto, wyznaczenie […] przejścia dla pieszych na drodze podrzędnej, jaką jest ulica Tuwima może mieć odwrotne skutki do zamierzonych, tzn. jego wyznaczenie może spowodować zmniejszenie koncentracji pieszych podczas przekraczania jezdni, przez co mogłoby dochodzić do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, co nie byłoby wskazane.

[…] zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych […] „przejścia w miastach należy wyznaczać w zasadzie tylko przez ulice układu podstawowego uznane za trasy z pierwszeństwem przejazdu”.

W omawianym przypadku trasą główna jest ulica Marksa, wobec powyższego, tutejsza Jednostka podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące odmowy wprowadzenia nowego przejścia dla pieszych w formie oznakowania poziomego i pionowego poprzez ulicę Tuwima przy skrzyżowaniu z ulicą Marksa.”

Niestety, nie powiodło nam się uzyskanie rozwiązania wnioskowanego przez mieszkańców.


KSSETrwa wyjaśnianie przyczyn powstania w rejonie ul. Klasztornej dość dużego rozlewiska wody.

Przypominamy, że 31 października podjęliśmy interwencję w tej sprawie.

Zalany teren sprawdziła Państwowa Straż Pożarna, Wydział Środowiska, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, a także PWIK, które przez kilka godzin pompowało i wywoziło wodę do Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

Przedstawicielka Rady Osiedla Łabędy spotkała się 3 listopada z Prezesem Zarządu KSSE Podstrefy Gliwice. Natomiast 7 listopada wzięła udział w spotkaniu na terenie budowy, z prowadzeniem której wiążemy sprawę pojawienia nadmiernej ilości wody.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele inwestora – Johnson Matthey i KSSE.

Uzgodniono dalsze działania wyjaśniające.

Wody jest już mniej, ale nie oznacza to końca problemu.


Seniorzy w szkolePrzypominamy, że ponad 30 osobowa grupa łabędzkich Seniorów uczestniczy w programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – ASOS – Aktywizacja Społeczna Osób Starszych.

Realizowany przez nich projekt nosi nazwę – Moje Gliwice – ocalić od zapomnienia.

W ramach zajęć zdobywają niezwykłe, jak na swój etap życia umiejętności.

Np. umieją wykonać analizę SWOT, przygotować prezentację w Power Poncie, wystąpić publicznie, zredagować autorski tekst do książki, która zostanie wydana w grudniu tego roku.

Dziś korzystali z pracowni komputerowej w ZSO 2 przy ul. Partyzantów. Dopracowywali szczegóły prezentacji pokazującej Ich udział w programie.

Pokażą ja i omówią podczas konferencji zamykającej projekt.


PECW sobotę 4 listopada przedstawiciele Rady Osiedla sprawdzili, jak wyglądają miejsca, w których prowadzone są prace, związane z budową sieci ciepłowniczej.

Był to kolejny z wykonanych wcześniej przeglądów. Po każdym z nich kierujemy do inwestora uwagi dotyczące koniecznych zmian, pytamy o terminy napraw, przekazujemy spostrzeżenia mieszkańców. Tak będzie i tym razem.

Wykonana została bogata dokumentacja fotograficzna.

W różnych punktach Łabęd zaawansowanie prac jest różne. Są miejsca uporządkowane, takie, które czekają na zakończenie prac, a są o takie, gdzie wykopy dopiero są prowadzone.