200997539_3127749074124622_7690612221371758317_nW związku ze zbliżającymi się pracami nad budżetem Miasta Gliwice na rok 2022
i planowaniem zadań, które wykona Miejski Zarząd Usług Komunalnych w kolejnym roku budżetowym, poprosiliśmy o uwzględnienie w ramach prac nad projektem budżetu jednostki modernizacji skweru przy ul. Narutowicza.
napisaliśmy, ze:
„Obiekt został oddany do użytku w roku 2010. Część jego wyposażenia, takiego, jak ławki, kosze, alejki, trawniki, zieleń jest w dobrym stanie. Szczególnie piękne są sezonowe kwiaty, drzewa i krzewy zdobiące skwer.
Ciekawym doposażeniem skweru, wykonanym na nasz wniosek, było ustawienie w pobliżu placu zabaw altanki.
Niestety, padła ona ofiarą dewastatorów. Niszczyli ją tak długo, aż konieczna stała się jej rozbiórka.
W ostatnim czasie stara siłownia została zamieniona na nową, bogatą w urządzenia i estetyczną.
Zamontowano też nowe urządzenia – ściankę wspinaczkową, kręciołka, trampoliny.
Niestety, część urządzeń się nie sprawdziła, część nosi na sobie ślady upływającego czasu, część, po demontażu, nie została zamieniona na nowe.
W związku z powyższym prosimy o rozważenie możliwości uzupełnienia wyposażenia skweru, a także przeprowadzenia modernizacji, przeróbki bądź przebudowy takich miejsc, jak mini skate park i boisko sportowe.
Doposażeniu skweru będzie sprzyjać zaplanowane na rok 2021 wykonanie monitoringu miejskiego.
Może jego istnienie pozwoli na powrót do takich elementów, jak altanka czy pergole[…]”
MZUK poinformował że „[…] do końca lipca br. zostanie przeprowadzony szczegółowy przegląd wszystkich urządzeń zabawowych, który posłuży do opracowania zasadności prac w zakresie modernizacji i remontu przedmiotowego skweru.”


 

201681262_3127408270825369_2266019090034844715_nNa wniosek mieszkańca zapytaliśmy Zarząd Dróg Miejskich o możliwość ustawienia lustra, ułatwiającego wyjazd z ul. Kosmonautów na ul. Tęczową.
ZDM odpowiedział:
„[…] Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, iż pozytywnie zaopiniował propozycję montażu lustra drogowego przy skrzyżowaniu ul. Tęczowej/Kosmonautów w Gliwicach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Niemniej jednak lustro poprawiające widoczność musi zostać ustawione na działce nr 2 obręb Przyszówka Las. Ww. działka nie stanowi własności gminy Gliwice lecz Nadleśnictwa Brynek.
W związku z powyższym, ZDM wystąpi z pismem o zgodę na montaż lustra na dz. nr 2 do Nadleśnictwa Brynek. W przypadku uzyskania zgody zleci firmie wykonawczej montaż przedmiotowego lustra.”
Takie pismo zostało skierowane 10 maja.
Ponieważ do 11 czerwca odpowiedzi nie było, poprosiliśmy Nadleśnictwo o zajęcie stanowiska.
W tym samym dniu zostaliśmy poinformowani, że do ZDM takie stanowisko przekazano.
Nie znamy jego treści.
Mamy nadzieję, że jest zgodne z oczekiwaniami mieszkańców.
 

 
 
201305106_3127034644196065_3844604739718171730_nPo roku przerwy, spowodowanej epidemią, do Łabęd wrócił mammobus, należący do Instytutu Onkologii, oferujący bezpłatne cyfrowe badania paniom w wieku od 50 do 69 lat.
Przypominamy, że pań w tym przedziale wiekowym jest w Łabędach zameldowanych na pobyt stały, według stanu z 1 czerwca jest 2.177.
Efektem akcji jest 186 przebadanych kobiet.
To wspaniały wynik.
Obsługa mammobusu spisała się doskonale. Wykorzystała każdą minutę, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z badań.
Z całego serca dziękujemy wszystkim pracownikom Instytutu Onkologii, którzy przygotowali i przeprowadzili łabędzką edycję badań mammograficznych, realizowaną na terenie naszej dzielnicy od roku 2009.
Dziękujemy także ks. Proboszczowi Damianowi Dolnickiemu za udostępnienie terenu i zapewnienie dostępu do mediów.
Miejmy nadzieję, ze za rok znów mammobus stanie na placu przy kościele św. Anny.


201909694_3127021354197394_899479957440857122_n7 spośród 22 zadań, zgłoszonych w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zaopiniowano negatywnie.
Cytujemy ich uzasadnienia.
1. NAWIERZCHNIA ASFALTOWA UL.ZAMKOWEJ.
Wartość robót – 503.000,00 zł brutto, przekracza kwotę przyznaną dla dzielnicy.
Przy przebudowie nawierzchni konieczne jest zapewnienie właściwego odwodnienia drogi.
Budowa kanalizacji deszczowej wymaga przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania zezwolenia, co kwalifikuje to zadanie jako wieloletnie.
Zgodnie z pozyskanymi informacjami od gestorów sieci, wodociąg znajdujący się w rejonie skrzyżowania ul. Zamkowej i ul. Rzeczyckiej wymaga wymiany. Zasadnym więc jest, aby przebudowę nawierzchni wykonać po realizacji inwestycji związanej z modernizacją sieci.”
Opinię sformułował Zarząd Dróg Miejskich.
2. REMONT DROGI PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH.
„Wniosek dotyczy remontu ślepej drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na działkach nr 593 oraz nr 595, obręb Łabędy, prowadzącej jedynie do garaży oraz dwóch budynków wspólnot mieszkaniowych, wraz z wykonaniem oświetlenia.
Zabezpieczenie infrastruktury niezbędnej do obsługi nieruchomości będących własnością osób prywatnych – w tym odpowiedniego dojścia i dojazdu – należy do zadań wspólnot mieszkaniowych oraz garażowych.”
Opinię sformułował Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
3. WYKONANIE CHODNIKÓW PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH.
„Część ciągów pieszych, których dotyczy przedmiotowy wniosek, znajduje się na terenie oddanym w dzierżawę okolicznym wspólnotom mieszkaniowym jako teren funkcjonalny. Decyzje dotyczące zagospodarowania terenu oraz przeprowadzanie koniecznych remontów znajduje się po stronie dzierżawcy. Należy podkreślić, iż remont ścieżek znajdujących się na terenie wolnym od dzierżawy został ujęty we wniosku nr 303, który dotyczy kompleksowej modernizacji skweru przy ul. Strzelców Bytomskich (część zagospodarowana obecnie jako niewielki park).”
Opinię sformułował Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
4. CHODNIK Z ZIELENIĄ OZDOBNĄ PRZY UL.POEZJI.
„W przedmiotowej lokalizacji występuje deficyt miejsc postojowych. Budowa budynku nr 11 oraz zmiany organizacyjne na parkingu pobliskiego sklepu pogłębiły problem. ZDM w Gliwicach jako zarządca ul. Poezji widzi potrzebę wybudowania zarówno chodnika jak i dodatkowych miejsc postojowych w tej lokalizacji, co częściowo koliduje z zakresem wniosku. Wnioskodawca nie wyraził zgody na modyfikację wniosku wg propozycji ZDM. Dlatego też, w celu uniknięcia konieczności powtórnej przebudowy zakresu wykonanego w ramach niniejszego wniosku w przyszłości, wniosek zaopiniowano negatywnie.”
Opinię sformułował Zarząd Dróg Miejskich.
5. REMONT ULICY GAŁCZYŃSKIEGO.
Wartość zadania – 1.025 000,00 zł brutto, przekracza kwotę przyznaną dla dzielnicy. Zgodnie z pozyskanymi informacjami od gestorów sieci, wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Gałczyńskiego wymagają wymiany /naprawy, dodatkowo konieczna jest weryfikacja stanu kanalizacji deszczowej. Zasadnym więc jest, aby remont ulicy wykonać po realizacji inwestycji związanych z modernizacją sieci.
Opinię sformułował Zarząd Dróg Miejskich.
6. CIĄG PIESZO – ROWEROWY WZDŁUŻ UL.ZYGMUNTOWSKIEJ
„Koszt samych robót drogowych wycenia się na ok. 2.302.000,00 zł brutto, do tego należy doliczyć koszty opracowania dokumentacji projektowej, przebudowy sieci uzbrojenia technicznego, pozyskania gruntów itd. (w szczególności w rejonie ul. Przyszowskiej).
Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej, regulacji stanu prawnego gruntów, uzyskania pozwoleń i uzgodnień właścicieli sieci uzbrojenia technicznego.
W związku z tym jest to zadanie wieloletnie. Budowa ścieżki rowerowej do granicy dzielnicy, zakończonej w miejscu uważanym za niebezpieczne (łuk poziomy), jest sprzeczna z zasadą efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi.”
Opinię sformułował Zarząd Dróg Miejskich.
7. KOSZE NA PSIE ODCHODY.
W trzech z pięciu wskazanych przez wnioskodawcę lokalizacji nie ma możliwości ich montażu tj. tereny zielone przy ulicach:Wieniawskiego, Róży Luksemburg i Gałczyńskiego stanowią własność wspólnot mieszkaniowych. Biorąc pod uwagę, że odchody zwierzęce traktowane są jako odpad komunalny, można je wrzucać do koszy ulicznych. W pozostałych dwóch lokalizacjach tj. wzdłuż ulicy Wolności ustawionych jest aktualnie 14 koszy ulicznych, a przy ul. Partyzantów 5 koszy. Ustawianie przy tych ulicach dodatkowo pojemników na psie odchody jest nieuzasadnione.”
Opinię sformułował Wydział Usług Komunalnych.
Od negatywnych opinii wnioskodawcy mogą się odwołać.


132039832_3126640147568848_6518952456186209465_nZa nami Mistrzostwa Polski Weteranów w Tenisie Stołowym.
Impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem.
W uroczystej dekoracji zwycięzców wzięła udział Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Ewa Weber.
O łabędzkich zawodach napisała tak:
„Za nami wspaniały, pełen sportowej rywalizacji weekend.
Ponad 260 zawodników w 12 kategoriach wiekowych wzięło udział w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Weteranów w Tenisie Stołowym. Do rywalizacji stanęło ośmioro uczestników z Klubu Tenisa Stołowego w Gliwicach.
Z radością i uznaniem wobec sportowców wręczyłam medale tym, którzy zdobyli podium.
Serdecznie gratuluję, życzę dużo zdrowia i sił do dalszej realizacji pasji.”


199475424_3126385744260955_5171514909381329041_nW ramach tegorocznego GBO wpłynęło 325 wniosków.
Najwięcej projektów dzielnicowych wpłynęło z Sośnicy – 34 wnioski, następnie z dzielnic: Sikornik – 25 wniosków, Wójtowa Wieś – 23 wnioski, Łabędy – 22 wnioski, Śródmieście – 21 wniosków).
Wśród wszystkich złożonych wniosków zdecydowana większość propozycji dotyczyła projektów inwestycyjnych – 257 wniosków, natomiast projektów miękkich – 68 wniosków.
Zakończyła się weryfikacja złożonych wniosków.
Pozytywnie oceniono 174 projekty, które zostaną skierowane do głosowania – 164 wnioski dzielnicowe oraz 10 ogólnomiejskich.
Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022 zaplanowano 7.874.000 zł, w tym na projekty dzielnicowe 6.974 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 900 000 zł.
Co przed nami?
1. Odwołania od negatywnych opinii. Można j składać od 15 do 21 czerwca 2021 r.
2. Ogłoszenie ostatecznej listy zadań do głosowania – do 30 lipca 2021 r.
3. Głosowanie od 25 sierpnia do 15 września.


188226398_3108467219386141_9095520686529238737_nŁabędy wzbogacają się o kolejne drzewa.
Po ul. Wolności i Staromiejskiej przyszła kolej na ul. Przyszowską.
Trwa sadzenie klonów i lipy srebrzystej.
Łącznie będzie ich 43.
Drzewa są sporych rozmiarów, więc ich obecność rzuca się w oczy.
Koszt nasadzeń to 21.594,60 zł. Środki pochodzą z budżetu Miasta Gliwice
Zadanie jest realizowane na zlecenie i pod nadzorem Zarządu Dróg Miejskich.
Warto podkreślić, że ZDM w sposób znaczący zmienia zielone oblicze miasta, w tym Łabęd.
Każde nowe drzewo bardzo nas cieszy. A to nie koniec nasadzeń.


187941710_3108455852720611_6856865160405465577_nOd dłuższego czasu chodnik przy ul. Partyzantów, sąsiadujący z działkami, jest zalewany wypływającą z ich terenu wodą.
Zimą był z tym poważny problem, bo powstawały oblodzenia, niebezpieczne dla pieszych i pojazdów.
Zarząd Dróg Miejskich, odpowiadający za drogę publiczną, zorganizował spotkanie w terenie, aby porozmawiać o problemie i sposobie jego rozwiązania.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ROD „Nasza Przyszłość” oraz Polskiego Związku Działkowców, Zarządu Dróg Miejskich, Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, Wydziału Gospodarowania Wodami, Rady Dzielnicy Łabędy.
Uczestnicy spotkania uzgodnili, jakie działania podejmą w najbliższym czasie, aby ustalić i usunąć przyczyny wycieku wody na ul. Partyzantów.


189495025_3108395502726646_7480437265276734796_nRada Dzielnicy Łabędy, podczas wczorajszego XXXI plenarnego posiedzenia, podjęła uchwałę nr 39 z 20 maja, która zawiera opinię w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury.
Zamiar ten jest związany z planem powołania Centrum Kultury „Victoria”, które ma przejąć zadania realizowane przez MDK.
Uchwałę w tej sprawie podejmie Rada Miasta Gliwice na sesji 27 maja.
Rada Dzielnicy przyjęła stanowisko, w którym podkreśliła, że dotychczasowe zajęcia, organizowane przez MDK w „Łabędziu” powinny być kontynuowane w latach następnych.
W uchwale napisaliśmy, że:
Rada Dzielnicy Łabędy:
1. pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach,
2. pozytywnie opiniuje zamiar powołania do życia Centrum Kultury,
3. oczekuje pełnej realizacji deklaracji składanej przez władze miasta, ze dotychczasowa działalność Młodzieżowego Domu Kultury będzie kontynuowana bez uszczerbku dla dotychczasowych działań na rzecz edukacji przez kulturę dzieci i młodzieży, z możliwością poszerzenia przedsięwzięć w zakresie kultury, na rzecz pozostałych mieszkańców naszego miasta,
4. za niezbędne uważa kontynuację zajęć, prowadzonych w ostatnich latach w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź” przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz ich poszerzenie o nowy zakres i nowych adresatów,
5. za wskazane uznaje przygotowanie oferty do mieszkańców w wieku 18 – 40 lat, dla których dotychczas takiej oferty nie było,
6. podkreśla, że część przedsięwzięć, realizowanych w przyszłości przez Centrum Kultury „Victoria” powinna odbywać na terenie naszej dzielnicy.
Więcej szczegółów na temat kontynuacji działalności MDK przekażemy w odrębnym materiale.


189211463_3107789352787261_3179925015507774587_nPrzy ul. Poezji powstaje blok mieszkalny, w którym znajdą się 24 mieszkania różnej wielkości. Właściciele mieszkań będą mogli cieszyć się prywatnymi ogrodami, dużymi tarasami i podziemnym parkingiem na 21 miejsc. Obok budynku znajdzie się parking z 4 stanowiskami.
Teren budowy obserwujemy od etapu prac ziemnych.
Teraz budynek pnie się w górę.
Trwa sprzedaż mieszkań. Ich zasiedlenie planowane jest na II kwartał roku 2022.