siłowniaMiejski Zarząd Usług Komunalnych, zarządzający skwerem przy ul. Narutowicza, odpowiedział na nasz wniosek w sprawie wymiany istniejących urządzeń siłowni na wolnym powietrzu.

We wniosku podkreślaliśmy, że skwer powstał w roku 2008 i w związku z upływem czasu siłownia jest już nieco przestarzała.

MZUK poinformował nas, że urządzenia nowej generacji z przeznaczeniem na teren skweru przy ul. Narutowicza zostały zamówione u producenta, który deklaruje ich dostawę i montaż w pierwszej połowie IV kwartału br. 

Jak poinformował nas pracownik MZUK, prowadzący sprawę, urządzenia są takie, jak zamontowane w Starych Gliwicach.

To bardzo dobra informacja. Kolejna wnioskowana przez Radę zmiana stanie się faktem.


przedszkoleTrwa wskazywanie miejsc dla dzieci, które nie dostały się do łabędzkich przedszkoli w ramach naboru podstawowego. Prezydent Miasta Gliwice przygotował dotychczas  23 wskazania – 16 do SP 38, 4 do ZS-P nr 2 na os. Kopernika, 2 do PM 37, 1 do PM 38.

Uzyskaliśmy też kolejne informacje dotyczące organizacji pracy oddziału przedszkolnego, tworzonego w ZSO 2 przy ul. Partyzantów 25. Dotyczą one m. in. wieku dzieci, żywienia, opiekunów / pismo w załączeniu /.

Przy okazji, w związku z licznymi pytaniami rodziców, dotyczącymi różnych aspektów sprawy tworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych w szkołach przy ul. Partyzantów i Wrzosowej, przypominamy kompetencje poszczególnych organów w zakresie zapewnienia dzieciom w wieku 3 – 6 lat opieki przedszkolnej.

Prezydent Miasta Gliwice odpowiada za zapewnienie dzieciom miejsc w gliwickich przedszkolach oraz decyduje o przeznaczeniu wnioskowanych przez dyrektora szkoły środków finansowych, niezbędnych dla przygotowania odpowiednich warunków, w których wykonywana będzie opieka przedszkolna.

W imieniu Prezydenta działa Naczelnik Wydziału Edukacji.

Natomiast za konkretne działania – wnioskowanie o potrzebne środki, zaplanowanie i zlecenie wykonania prac adaptacyjno – remontowych, dokonanie zakupów sprzętów, zabawek itp., zatrudnienie nauczyciela, organizację żywienia… odpowiada dyrektor ZSO 2, współdziałający z dyrektorem PM 38 i podległymi sobie pracownikami.

A zatem o szczegóły, dotyczące organizacji pracy oddziału, planowanych spotkań z rodzicami itd. pytać należy tam, gdzie te szczegóły są ustalane.


chodnikPowstaje chodnik dla pieszych, który połączy ul. Wieniawskiego z ul. Batorego. Jest to zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla i wybrane w głosowaniu przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Dzięki znacznemu zaangażowaniu wielu osób udało się pozyskać na nie 367 głosów.

Chodnik ma około 90 m długości i 2 m szerokości. Koszt budowy oszacowano na 40 tys. zł.

W sprawie jego przebiegu, na prośbę kilku mieszkańców ul. Wieniawskiego, spotkaliśmy się z przedstawicielem Zarządu Dróg Miejskich.

Z przedstawionych argumentów wynika, że zaplanowany sposób poprowadzenia chodnika jest najkorzystniejszy z punktu widzenia potrzeb pieszych i użytkowników garaży. Zaufaliśmy fachowcom.

Bardzo nas cieszy, że kolejna inicjatywa obywatelska wchodzi w fazę realizacji. Teraz pozostaje jeszcze naprawić fragment pomiędzy ul. Wolności i ul. Wieniawskiego.


przedszkoleOd dłuższego czasu staramy się pozyskiwać jak najwięcej informacji dotyczących przygotowania w ZSO 2 i ZS-P nr 9 dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych.

Ostatnie pytania dotyczące stanu przygotowań do przyjęcia dzieci 1 września w pomieszczeniach szkół przy ul. Wrzosowej i Partyzantów, skierowaliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Krystiana Tomali 16 sierpnia.

Zapytaliśmy o:

 1. aktualną liczbę dzieci oczekujących na wskazanie przedszkola,
 2. udział dyrektorów przedszkoli w przygotowaniach tych wskazań,
 3. wolne miejsca w szkole przy ul. Wrzosowej,
 4. termin wysłania do rodziców pism wskazujących miejsce w konkretnym przedszkolu.

21 sierpnia uzyskaliśmy odpowiedź, z której wynika że,

 1. dotychczas wskazanie otrzymało 15 dzieci – do ZS-P nr 9,
 2. pozostałym dzieciom planowane jest wskazanie miejsc w nowo utworzonym oddziale w budynku SP 38 / ZSO 2 / i budynku SP 12 / ZS-P 2 /,
 3. 24 lipca Wydział Edukacji skierował pismo do dyrektorów PM 37, PM 38 i ZSO 2 oraz zbiorczą listę pozostałych dzieci nieprzyjętych z prośbą o pomoc w ustaleniu korzystnego rozwiązania dla rodziców dzieci nieprzyjętych”; informacja zwrotna wpłynęła do Wydziału,
 4. z informacji przekazanej przez dyrektora ZS-P nr 9 wynika, że pozostałe 8 miejsc w nowym oddziale przewidywane jest dla dzieci rodzeństwa, uczęszczających do szkoły, które nie brały udziału w rekrutacji właściwej.

Na bieżąco sprawdzamy wysyłanie pism do rodziców, stan prac adaptacyjnych, zakupy mebli i wyposażenia, sposób zapewnienia żywienia.

W sprawę dodatkowych miejsc w przedszkolach angażujemy się najmocniej, jak to jest możliwe. Staramy się być pomocni i wspierać w bieżących działaniach wszystkich, od których zależy powodzenie przygotowań. Szczególnie aktywnie współpracujemy z dyrektorami ZSO 2 i PM 38 oraz Naczelnikiem Wydziału Edukacji.


chodnikW poprzednim roku zmienił się status prawny terenów położonych pomiędzy ul. Wolności i obiektami tzw. Relaksu.

Są one własnością Skarbu Państwa. Wcześniej były w zarządzie Zakładów Mechanicznych Bumar – Łabędy. Teraz, po dokonaniu zmian w księgach wieczystych, przeszły w zarząd Prezydenta Miasta Gliwice. Pieczę nad tym terenem sprawuje Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Zmieniony stan prawny wreszcie pozwala na przeprowadzanie niezbędnych prac.

Działka jest systematycznie koszona i czyszczona. W rejonie skrzyżowania, po wielu latach starań, usunięte zostało suche drzewo i skorygowany rozrośnięty i zasłaniający widoczność krzew.

Pozostał jeszcze jeden pilny problem do rozwiązania.

W ostatnim czasie skierowaliśmy do MZUK wniosek o remont chodnika. Jego stan wymaga szybkiej poprawy.

Dostaliśmy odpowiedź.

„W roku bieżącym zostanie sporządzony zakres finansowo – rzeczowy prac do przeprowadzenia […] Decyzja w sprawie wykonania zadania podjęta zostanie po określeniu nakładów niezbędnych do realizacji. Termin i zakres zostanie […] przedstawiony odrębnym pismem.”

A zatem czekamy. Czekaliśmy już tak długo, ze możemy poczekać jeszcze trochę. Będziemy nadal zabiegać o to, aby nowy chodnik powstał w bieżącym roku.


Bez nazwyPo wstrzymaniu inwestycji z powodu konieczności wycięcia dodatkowo 25 drzew, czego projektant nie przewidział i po ich usunięciu, prace budowlane przy ul. Wrzosowej ruszyły z impetem.

Wykonawca zapewnia, że dotrzymanie terminu zakończenia inwestycji nie jest zagrożone.

Wydaje się, że teraz już żadnych niespodzianek nie będzie i prace zostaną zakończone do 16 października. Taki termin wpisany został w aneksie do umowy, podpisanym 12 lipca.


skwerNowe urządzenia na skwerze przy ul. NarutowiczaOd dwóch lat zabiegamy o zamontowanie na terenie skweru przy ul. Narutowicza urządzeń do ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu nowej generacji.

Te które zostały zamontowane w roku 2010, gdy skwer był budowany, są już nieco przestarzałe.

W roku 2016 Rada Osiedla Łabędy złożyła w ramach budżetu obywatelskiego wniosek: „Modernizacja siłowni na wolnym powietrzu na terenie skweru przy ul. Narutowicza, a na rok 2017 zadanie „Budowa siłowni …”, uznając, że nie warto poprawiać czegoś, co jest stare.

Niestety, w ramach budżetu obywatelskiego nie udało nam się doprowadzić do realizacji tego zadania.

Ku naszemu zadowoleniu, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, który opiekuje się skwerem, uznał nasze zabiegi o wymianę urządzeń siłowni za zasadne i podjął decyzję o realizacji tego zadania w roku 2017 w ramach środków, które ma do dyspozycji.

Pozostajemy w tej sprawie w kontakcie z przedstawicielami MZUK.


PORADY PRAWNEInformujemy, że w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź” można uzyskać bezpłatną poradę prawną.

Punkt działa codziennie od 9.00 do 17.15, z krótką przerwą trwającą od 13.00 do 13.15. a więc bardzo długo. Prowadzi go Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA z Mikołowa.

Dziś, gdy wiedza prawna jest każdemu z nas coraz częściej potrzebna, warto skorzystać z tej cennej oferty.

Z bezpłatnych porad mogą skorzystać:

 • młodzież do 25 roku życia,
 • seniorzy powyżej 65 roku życia,
 • osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,
 • osoby korzystające z pomocy społecznej,
 • weterani i kombatanci,
 • dotknięci katastrofą naturalną, klęską żywiołową, lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Miasta Gliwice.


uliceOd kilku lat „zabieramy się” za temat wprowadzenia na niektórych ulicach na terenie Łabęd ruchu jednokierunkowego.

Do sprawy wróciliśmy w związku zakończeniem budowy parkingu przy ul. Wrzosowej. W wyniku przeprowadzonych prac zmieniły się w tym rejonie warunki ruchu drogowego.

Jezdnia na odcinku od ul. Radosnej do ul. Zakątek Leśny jest dość wąska. Na końcu drogi znajdują się słupki zamykające wyjazd w kierunku ul. Strzelców Bytomskich, co jest bardzo niebezpieczne, szczególnie w okresie nasilonego ruchu samochodów.

Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników dróg publicznych, zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o ewentualne, uzależnione od obowiązujących przepisów i obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i kierowcom, wypracowanie propozycji nowych rozwiązań i powiadomienie Rady o planowanych zmianach lub ich braku.

Chcemy z wyprzedzeniem wiedzieć, czy na ul. Wrzosowej lub w jej sąsiedztwie może zmienić się organizacja ruchu drogowego.

Rada planuje zorganizowanie spotkań z mieszkańcami, w czasie których podda pod dyskusję sprawę wprowadzenia na niektórych ulicach ruchu jednokierunkowego. Pozyskane w międzyczasie informacje będą nam bardzo przydatne.


śmieciW miejscu, które nie leży na uboczu, które otaczają budynki wielorodzinne, które widzi wiele osób, piętrzy się sterta śmieci. Tworzą ją w większości odpady zielone.

Zapewne część z Państwa rozpozna miejsce widoczne na zdjęciach, które wykonaliśmy na początku sierpnia.

Kto tak naśmiecił ? Kto to posprząta? Kilka razy robiło to miasto, ale dalej tak być nie może, bo za stan terenu nie odpowiada.

Ponieważ takich miejsc, niesłusznie uznawanych za niczyje, jest w Łabędach więcej, uprzejmie prosimy o pamiętanie o ty, że za czystość na danym terenie odpowiadają właściciele, zarządcy lub dzierżawcy.

Nie ma terenów niczyich.

Będziemy konsekwentnie zabiegać o czystoś.