ZAŚMIECONA DZIAŁKAW sprawie zaśmiecania terenu położonego w rejonie ul. P. Gojawiczyńskiej interweniowaliśmy już wielokrotnie, ale uzyskanych rezultatów nie sposób uzna ć za zadowalające.

Po raz ostatni odwiedziliśmy to miejsce w obecności Straży Miejskiej, podczas jednego z objazdów dzielnicy. Było to w marcu tego roku. Uzgodniliśmy, że dzielnicowi ustalą właściciela terenu.

Zajrzeliśmy tam także w ostatnią sobotę. Po tym, co zobaczyliśmy, 8 listopada skierowaliśmy do jednego z zastępców prezydenta pismo następującej treści:

„W związku z aktualnym stanem działek nr 56 i 59 obręb Kuźnica, położonych przy ul. P. Gojawiczyńskiej, uprzejmie prosimy o podjęcie działań, w wyniku których zostaną one posprzątane i zabezpieczone przed dalszym zaśmiecaniem.

Teren jest od dość dawna traktowany jak miejsce do wyrzucania śmieci. Zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej i budynków mieszkalnych.

Mieszkańcy oczekują zmiany istniejącej sytuacji.”


skwerTeren zielony, położony pomiędzy ul. Wolności i Strzelców Bytomskich, w sąsiedztwie tzw. Relaksu / działka geodezyjna nr 436 obręb Łabędy /, zostanie odnowiony jeszcze w tym roku.

Umowa na wykonanie prac została już podpisana. Zlecił je Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Przypominamy, że najpierw kilka lat inicjowaliśmy działania zmierzające do przejęcia tego terenu przez miasto Gliwice od Skarbu Państwa, a dokładnie od Zakładów Mechanicznych Bumar – Łabędy, zarządzających działką nr 436.

Udało się to latem 2016 r.

Pozytywne zmiany nastąpiły natychmiast po przejęciu terenu. MZUK prowadzi na nim niezbędne prace porządkowe.

Natychmiast po przejęciu działki, Rada rozpoczęła starania o remont chodnika, prowadzącego do ul. Strzelców Bytomskich. Wykonanie zadania deklarował pisemnie i ustnie dyrektor MZUK.

Dopytując o termin wykonania nowego chodnika, dowiedzieliśmy się z radością, że renowacji zostanie poddana cała działka. Zakończenie prac planowane jest na 8 grudnia.

Ta sprawa pokazuje, że w niektórych przypadkach, dojście do celu wymaga wielu działań, czasu i konsekwencji.

Kolejny fragment Łabęd zyska nowy wygląd.


TuwimaO wykonanie pasów wyznaczających przejście dla pieszych na ul. Tuwima, przy skrzyżowaniu z ul. K. Marksa, wnioskowaliśmy dwukrotnie. Zarząd Dróg Miejskich dwukrotnie nam odmówił.

Jak to uzasadnia?

ZDM pisze m.in.:

„Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, że przeprowadził analizę zdarzeń drogowych, które wystąpiły przy omawianym skrzyżowaniu ulic. Z bazy danych […]  wynika, że iż w latach 2009 – 2016 brak było udziału pieszego w zdarzeniach drogowych które miały miejsce przy przedmiotowym skrzyżowaniu […].

Ponadto, wyznaczenie […] przejścia dla pieszych na drodze podrzędnej, jaką jest ulica Tuwima może mieć odwrotne skutki do zamierzonych, tzn. jego wyznaczenie może spowodować zmniejszenie koncentracji pieszych podczas przekraczania jezdni, przez co mogłoby dochodzić do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, co nie byłoby wskazane.

[…] zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych […] „przejścia w miastach należy wyznaczać w zasadzie tylko przez ulice układu podstawowego uznane za trasy z pierwszeństwem przejazdu”.

W omawianym przypadku trasą główna jest ulica Marksa, wobec powyższego, tutejsza Jednostka podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące odmowy wprowadzenia nowego przejścia dla pieszych w formie oznakowania poziomego i pionowego poprzez ulicę Tuwima przy skrzyżowaniu z ulicą Marksa.”

Niestety, nie powiodło nam się uzyskanie rozwiązania wnioskowanego przez mieszkańców.


KSSETrwa wyjaśnianie przyczyn powstania w rejonie ul. Klasztornej dość dużego rozlewiska wody.

Przypominamy, że 31 października podjęliśmy interwencję w tej sprawie.

Zalany teren sprawdziła Państwowa Straż Pożarna, Wydział Środowiska, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, a także PWIK, które przez kilka godzin pompowało i wywoziło wodę do Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

Przedstawicielka Rady Osiedla Łabędy spotkała się 3 listopada z Prezesem Zarządu KSSE Podstrefy Gliwice. Natomiast 7 listopada wzięła udział w spotkaniu na terenie budowy, z prowadzeniem której wiążemy sprawę pojawienia nadmiernej ilości wody.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele inwestora – Johnson Matthey i KSSE.

Uzgodniono dalsze działania wyjaśniające.

Wody jest już mniej, ale nie oznacza to końca problemu.


Seniorzy w szkolePrzypominamy, że ponad 30 osobowa grupa łabędzkich Seniorów uczestniczy w programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – ASOS – Aktywizacja Społeczna Osób Starszych.

Realizowany przez nich projekt nosi nazwę – Moje Gliwice – ocalić od zapomnienia.

W ramach zajęć zdobywają niezwykłe, jak na swój etap życia umiejętności.

Np. umieją wykonać analizę SWOT, przygotować prezentację w Power Poncie, wystąpić publicznie, zredagować autorski tekst do książki, która zostanie wydana w grudniu tego roku.

Dziś korzystali z pracowni komputerowej w ZSO 2 przy ul. Partyzantów. Dopracowywali szczegóły prezentacji pokazującej Ich udział w programie.

Pokażą ja i omówią podczas konferencji zamykającej projekt.


śmioeciW rejonie skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich i Zakątek Leśny ktoś zgubił śmieci.

Problem zgłosił mieszkaniec Łabęd. Bardzo Mu za to dziękujemy.

Interwencje podjęliśmy natychmiast. Dziś pracownik Zarządu Dróg Miejskich sprawdził, komu się to przydarzyło. Skontaktował się z osobami odpowiedzialnymi za istniejący bałagan.

Teraz czekamy na uporządkowanie zabrudzonego miejsca.

To kolejna w wielu spraw, które Rada podejmuje dzięki zaangażowaniu łabędzian. Warto podkreślić, ze ich liczba rośnie.


KosmonautówBrak kontaktu z właścicielem działki nr 155 obręb Przyszówka, położonej przy ul. Kosmonautów jest przyczyną trwających od wielu lat kłopotów.

Teren jest zaśmiecony, zarośnięty, odwiedzają go osoby szukające ustronnego miejsca, urządzające spotkania przy alkoholu, brudzące, zakłócające spokój i porządek.

Od trzech lat Rada Osiedla, w ramach akcji Sprzątania Świata, zbiera śmieci, zalegające na działce. Jest to jednak działanie doraźne, bo po zakończeniu akcji śmiecenie zaczyna się od nowa.

Problemem są też krzaki, które stopniowo zarastają chodnik. Kłopot polega na tym, że przycięcie gałęzi należy do obowiązków właściciela… tylko, że z właścicielem nie ma kontaktu.

Dziś z prośbą o zlikwidowanie problemu zwrócił się do nas mieszkaniec Łabęd. Bardzo Mu za to dziękujemy.

Podjęliśmy stosowne działania.


PECW sobotę 4 listopada przedstawiciele Rady Osiedla sprawdzili, jak wyglądają miejsca, w których prowadzone są prace, związane z budową sieci ciepłowniczej.

Był to kolejny z wykonanych wcześniej przeglądów. Po każdym z nich kierujemy do inwestora uwagi dotyczące koniecznych zmian, pytamy o terminy napraw, przekazujemy spostrzeżenia mieszkańców. Tak będzie i tym razem.

Wykonana została bogata dokumentacja fotograficzna.

W różnych punktach Łabęd zaawansowanie prac jest różne. Są miejsca uporządkowane, takie, które czekają na zakończenie prac, a są o takie, gdzie wykopy dopiero są prowadzone.


boisko31 października nastąpił odbiór końcowy obiektów sportowych przy ul. Wrzosowej. Będzie można je użytkować od 8 listopada.

Pytani przez mieszkańców o zasady korzystania z nowo powstałych boisk, dla pewności poprosiliśmy o informacje na ten temat Wydział Edukacji.

Odpowiedź jest następująca:

  1. zgodnie polityką Miasta Gliwice, szkolne obiekty sportowe, po zakończeniu zajęć dydaktycznych, powinny być ogólnodostępne,
  2. zasady korzystania z obiektów ustalane są indywidualnie, przez zarządcę nieruchomości, który w widocznym dla użytkowników miejscu, montuje tablicę informacyjną z Regulaminem wejścia na teren szkolny i korzystania z obiektów sportowych,
  3. modernizacja boisk otrzymała wsparcie finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki; przez okres 10 lat Miasto nie może odpłatnie wynajmować/ dzierżawić boisk szkolnych przy ul. Wrzosowej, ani organizować odpłatnych zajęć,
  4. w porozumieniu z zarządcą, na terenie obiektu mogą być organizowane zajęcia rekreacyjno – sportowe, prowadzone w konwencji non – profit.

ZawadzkiegoBudowa domu wielorodzinnego przez Zarząd Budynków Miejskich II TBS wchodzi w ostatnią fazę przygotowań. Projekt jest gotowy. Trwa wybór wykonawcy.

Pierwszy przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia, ponieważ zaoferowana cena – 6.140.926,27 zł była wyższa od kwoty, którą inwestor, czyli Miasto Gliwice, zabezpieczyło na realizację zadania – 5.350 tys. zł netto.

Do drugiego przetargu, podobnie, jak do pierwszego, zgłosiła się jedna, w obu przypadkach ta sama firma – Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. w Katowicach, która wybudowała kilka lat temu nasze Centrum Sportowo – Kulturalne Łabędź.

Oferowana kwota znów była wyższa niż środki zaplanowane przez inwestora i wynosiła 5.913. 909,20.

Tym razem, decyzją Prezydenta Miasta środki przeznaczona na wykonanie inwestycji zostały zwiększone i postępowanie toczy się dalej. Jeśli procedura przetargowa przebiegnie bez zakłóceń to umowa na realizację budowy zostanie zawarta za około 2 tygodnie.