Strzelców

O termin jego wykonania pytaliśmy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej regularnie. Po raz pierwszy 5 stycznia, ostatni, 24 października.

Niestety, odpowiedzi były bardzo zdawkowe, informowały tylko o tym, że realizacja zadania została przekazana do ZBM II TBS.

O szczegółach Rady Osiedla nie informowano, bo zadanie zgłoszone zostało w ramach budżetu obywatelskiego przez mieszkankę, wspartą przez 15 osób.

To one były i są nadal partnerem dla ZBM II TBS i ZGM.

Na początku października okazało się, że mieszkańcy muszą podjąć decyzję  w sprawie ograniczenia zakresu remontu ze względu na niewystarczające środki – po wykonaniu oświetlenia pozostała kwota nie wystarczała na realizację pełnego zakresu remontu.

Wtedy Rada Osiedla Łabędy została poproszona przez przedstawicieli mieszkańców o pomoc i włączenie się w poszukiwanie rozwiązania.

Sprawa wymagała wyjątkowej aktywności. Traktowana była przez nas jako najważniejsza. Działania podejmowaliśmy codziennie. Co robiliśmy w sprawie remontu drogi pomiędzy 8 października


wykopyUlica Portowa jest dość często przedmiotem naszych działań.

Wszystkie dotychczas zgłaszane problemy zebraliśmy w jednym piśmie i zapytaliśmy o dotyczące ich szczegóły.

Pytanie dotyczyły: nowo wybudowanej wysepki, oświetlenia, ścieżki rowerowej, remontu, rozlewisk, oznakowania dotyczącego wysokości wiaduktu.

Zarząd Dróg Miejskich odpowiedział:

 1. „Wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakimi są wyspy wyniesione, usytuowane przy przejściu dla pieszych, ma na celu poprawę ich bezpieczeństwa, ponieważ w ciągu ul Portowej stanowiącej niejako przedłużenie Drogowej Trasy Średnicowej, występuje wysokie natężenie ruchu drogowego.”
 2. „Z uzyskanych informacji z Wydziału przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych wynika, ze projekt i budowa oświetlenia przy ul. Portowej został umieszczony na liście zadań oczekujących na realizację w latach przyszłych”.
 3. „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej planowana jest do realizacji w roku ”
 4. „Nawierzchnia ul. Portowej będzie remontowana sukcesywnie , w miarę posiadanych środków […]”
 5. „Rozlewiska wód opadowych […] będą eliminowane w kolejnych etapach remontów nawierzchni jezdni ul. Portowej , w latach następnych.”
 6. „[…] Nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowego rozwiązania.”

Treść odpowiedzi oznacza, że konieczne będzie dalsze, systematycznie powracanie do powyższych spraw.


ZSO2Od kilku miesięcy trwają prace przygotowawcze do inwestycji w ZSO 2. Nowy wygląd i nowe funkcje zyskają tereny należące do szkoły przy ul. Partyzantów 25.

Planowane zmiany są konieczne i od lat wnioskowane przez Radę Osiedla, kierownictwo szkoły i rodziców.

W ostatnim czasie, gdy w szkole umieszczony został oddział przedszkolny, oczywistym stało się, że do przyjętych rozwiązań trzeba wprowadzić korekty, uwzględniające nowe potrzeby .

Na wniosek Rady, uzgodniony z dyrektorem ZSO 2, w celu uzyskania oczekiwanego rezultatu projektowanej inwestycji, zadanie rozdzielono na 2 części.

Pierwsza z nich obejmie projektowanie i modernizację boisk szkolnych, czyli terenów położonych od strony ul.  R. Luksemburg i Rodzinnej. Za jego realizację będzie odpowiadał Wydział Inwestycji i Remontów.

Drugie, wydzielone z pierwotnego zakresu, będzie obejmowało zagospodarowanie terenów szkolnych, położonych od strony „Łabędzia” i pomiędzy budynkiem szkoły a ul. Partyzantów. Za realizację tego zadania odpowiedzialny będzie Wydział Edukacji.

Obydwa zadania będą realizowane niezależnie od siebie.

Naczelnik Wydziału Edukacji powiadomił nas pismem z 26 października, że „dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 otrzymała już dokumenty niezbędne do dokończenia postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji […]

Po zwiększeniu planu finansowego placówki i podpisaniu umowy na opracowanie projektu, niezwłocznie rozpoczną się prace koncepcyjne.”

Rada Osiedla Łabędy weźmie udział w prowadzonych pracach na wszystkich ich etapach.


przejścieNa wniosek mieszkańców wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Miejskich z prośbą o wykonanie oznakowania poziomego, wyznaczającego przejście dla pieszych na ul. Tuwima od strony ul. K. Marksa.

Prośbę uzasadniliśmy względami bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci.

Otrzymaliśmy odpowiedź, w której napisano m.in.:

„ulica Tuwima względem ulicy K. Marksa jest ulicą podporządkowaną o niższym natężeniu ruchu drogowego, które nie powoduje uciążliwości dla pieszych chcących przekroczyć jezdnię ul. Tuwima.

Zgodnie z artykułem 26 Ustawy o ruchu drogowym Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

Mając na uwadze powyższe argumenty, obecnie nie przewiduje się wprowadzenia wnioskowanego przejścia dla pieszych[…].

Ponadto, zgodnie z art. 46 ww. Ustawy Zabrania się zatrzymywania pojazdu na […] skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od […] skrzyżowania.

Wobec powyższego, tutejsza jednostka wyśle pismo do Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z prośbą o przeprowadzenie kontroli postoju pojazdów przy skrzyżowaniu ulicy Marksa z ulicą Tuwima w Gliwicach.”

Rada, nie zgadzając się z powyższym stanowiskiem, wystąpiła do ZDM z kolejnym pismem w sprawie wykonania przejścia.


PECTrwają prace budowlane, prowadzone na zlecenie PEC – Gliwice.

Powstaje nowa sieć ciepłownicza. Jej ułożenie wymaga użycia ciężkiego sprzętu, wykonania wykopów, wywiezienia ziemi, przetransportowania niezbędnych materiałów.

Inwestycja prowadzona jest w obrębie ulic:  Wieniawskiego, Batorego, 22 Lipca, Wolności, Majakowskiego, Tuwima, Przyszowska, Partyzantów.

Dla mieszkańców równie ważne jest szybkie i poprawne wykonanie sieci, ale także usuniecie powstałych zniszczeń.

Część z nich jest nie do uniknięcia, część – niestety – jest nieuzasadniona. W sprawie ochrony poszczególnych miejsc i planowanych napraw zwracaliśmy się już kilkakrotnie do Zarządu Dróg Miejskich.

ZDM odpisał nam 23 października, że:

 1. „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. zostało pisemnie poinformowane przez ZDM o nieprawidłowościach stwierdzonych na swojej budowie i wezwane do usunięcia przyczyn i skutków zniszczenia nawierzchni ulic Łabęd. […]”
 2. „Do tej pory nie odbył się żaden odbiór końcowy terenu […] Każdorazowo rejon prac zostanie dokładnie sprawdzony, z wykorzystaniem otrzymanych zgłoszeń mieszkańców i radnych.”
 3. „W odbiorach końcowych terenu po budowie sieci ciepłowniczej, ze strony ZDM, udział wezmą inspektorzy z Referatu zajęcia pasa drogowego, Referatu remontu dróg i Referatu utrzymania zieleni. Teren z pewnością zostanie właściwie odtworzony do stanu nie gorszego niż sprzed rozpoczęcia robót.”

Najwięcej uwagi będzie wymagał końcowy etap inwestycji. Wtedy będą usuwane powstałe zniszczenia. Wtedy też niezbędna będzie aktywność poszczególnych zarządów i zarządców, którzy powinni doglądnąć swojego terenu.

Rada Osiedla będzie pilnować stanu terenów należących do miasta.


 

sp29Dagmara Wójcik, kierownik Willi Caro, kustosz Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Muzeum w Gliwicach, mieszkanka Łabęd, za pośrednictwem Rady Osiedla serdecznie zaprasza na cykl wykładów, które dotyczyć będą bliskiej naszemu sercu dzielnicy.

Pani Dagmara Wójcik, podczas ostatnich Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego, oprowadzała uczestników tego ważnego przedsięwzięcia po łabędzkich kościołach.

Ku naszej radości, doszła do wniosku, że zebrane informacje winny być nadal upowszechniane.

W imieniu Muzeum w Gliwicach zapraszamy łabędzian na wykład o Kronice Gründela, która jest małym skarbem SP nr 29, a z której pracownica Działu Historii wyciągnęła prawdziwe „smaczki”. Tytuł wykładu,  z cyklu ARTEfakty,  to „Wielka historia w małej dzielnicy. Łabędy oczami „Kroniki Gründela”. Wybrane zagadnienia”.

Prowadzić go będzie Anna Kulczyk, historyk z Muzeum w Gliwicach, 28 października o godz. 16:00 w Willi Caro.

WARTO SKORZYSTAĆ Z OFERTY MUZEUM. GORĄCO WSZYSTKICH ZACHĘCAMY.

 


MBPW tym samym czasie, gdy 25 października przedszkolaki na hali „Łabędzia” walczyły w zawodach międzyosiedlowych o puchary i medale, inna grupa dzieci uczestniczyła w zajęciach plastycznych, przygotowanych przez Panią Anię z Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Grupa dzieci z PM 34 przy ul. Chatka Puchatka bawiły się wyklejając tygryski.

Pracowały z przejęciem i starały się, aby efekt ich wysiłków był jak najlepszy.

Przypominamy, że filia MBP działa w „Łabędziu” od momentu jego otwarcia, czyli od marca 2014 r. Pełni niezmiernie ważną rolę w naszej dzielnicy. Popularyzuje czytelnictwo, organizuje ciekawe imprezy.

Co biblioteka oferuje dzieciom?

MBP napisała nam o sobie: „Filia nr 30 w  przy ul. Partyzantów 25 zaprasza dzieci już od najmłodszych lat. Maluchy, przychodząc do biblioteki, poznają zalety czytania i uczą się korzystania ze swej osiedlowej wypożyczalni. Bardzo częstymi gośćmi są liczne grupy z przedszkoli. Dla nich przygotowywane są tematyczne zajęcia, zarówno  literackie, jak i edukacyjne, by w atrakcyjnej formie zachęcać maluchy do obcowania z kolorowymi książkami na co dzień.

Na stałe z Filią nr 30 współpracują: Przedszkole Miejskie nr 34 Chatka Puchatka, Przedszkole Miejskie nr 37, Przedszkole Miejskie nr 38, Przedszkole Miasteczko Dzieci. Odbyło się tym roku już 37 zajęć z udziałem 1006 przedszkolaków.

Najczęściej to dzieci odwiedzają bibliotekę,  ale również bibliotekarze chętnie idą do przedszkola, by dzieciom poczytać, przybliżyć literackich bohaterów i opowiedzieć o swej pracy.

Oferta edukacyjna dla dzieci młodszych jest bardzo różnorodna i bogata, a tematyka zajęć dostosowana do pór roku, okolicznych świąt i codziennego życia.

W ten dziecięcy świat najlepiej wprowadzają literaccy bohaterowie, postaci znane z bajek i baśni. Przykłady zajęć: Bajki i baśnie wszyscy kochają i chętnie głośno czytają, Basia i Biblioteka, Przyszła bajka do przedszkola  na os. Literatów,  Witaj Wiosno, Głośno czytać każdy może – wizyta w przedszkolu, Witaj bajeczko, baj, baj…, Księga przyrody, Woda nasz skarb, Dinozaury w bibliotece, Duże i małe podróże dinozaura, Wiosenna wyprawa Gwizdka, Wielkanocne opowieści spotkanie w przedszkolu, Śnieżne opowieści, Bajeczki dla maluszków, Czytaj słuchaj na zielonej trawce, Jesienne spotkania z bajką, Zimowe bajanie. Wiele spotkania nawiązuje także do cyklicznych wydarzeń, jak: Dzień Dziecka, Międzynarodowy Dzień Uśmiechu, Urodziny Kubusia Puchatka.

Biblioteka jest dla dzieci bardzo atrakcyjnym miejscem spotkania z książką i rozmów o własnych ukochanych bohaterach. Ale to również przestrzeń, w której mogą wraz z rodzicami podziwiać swe pierwsze prace przedszkolne i te powstające podczas zajęć plastycznych w bibliotece. W Filii nr 30 często prezentowane są wystawy z miejskich przedszkoli, prace z konkursów współorganizowanych z Radą Osiedla Łabędy, np. Konkurs na wielkanocną ozdobę.

Tegorocznymi ważnymi wydarzeniami w życiu biblioteki i jej młodszych czytelników były: projekt edukacyjny Gmina Gliwice czyta Małemu Misiowi, Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka przygotowany wspólnie z  Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr  9.

Od września 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, zaprasza do udziału w nowym projekcie, dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest on skierowany do wszystkich placówek przedszkolnych. Pod hasłem LITERACKA MIARKA WZROSTU, dzieci, a także ich rodzice mogą dowiedzieć się jakie pozycje książkowe idealnie pasują do danego wzrostu i wieku. To atrakcyjny sposób na odkrywanie książek z bibliotecznych półek i znalezienie tych, najciekawszych dla siebie. Pierwsze grupy przedszkolne już wzięły udział w zajęciach w Filii nr 30, ale zachęcamy nauczycieli przedszkolnych, by korzystali z tegorocznej literackiej zabawy.

Bardzo dziękujemy pracownikom Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz kierownictwu jednostki za wspaniałą pracę na rzecz Łabęd.  Jesteśmy za nią bardzo wdzięczni.


przedszkolaJuż po raz ósmy Rada Osiedla Łabędy zorganizowała Międzyosiedlowy Turniej Przedszkoli.

111 pięciolatków z pięciu gliwickich przedszkoli na hali „Łabędzia” zmierzyło się z sobą uczestnicząc w sześciu konkurencjach sprawnościowych.

W VIII Międzyosiedlowym Turnieju Przedszkoli wzięli udział wychowankowie placówek z 3 osiedli – Wojska Polskiego – PM 5, Kopernika – PM 17 i Łabęd – PM 34,37,38. Niestety, w tym roku z turnieju nie wzięły udziału przedszkola ze Starych Gliwic i Brzezinki.

Rada Osiedla Łabędy pozyskała środki na przygotowanie imprezy w ramach konkursu dla rad osiedli na organizację imprez ponadosiedlowych. W tym roku była to kwota 2.751,38 zł.

W przeprowadzeniu turnieju nieocenionej pomocy udzieliły nam Panie Beata i Grażyna  nauczycielki ZSO 2, które przygotowały poszczególne konkurencje i przeprowadziły zawody. Nad sprawnym przebiegiem konkurencji czuwali niezmiernie opiekuńczy i troskliwi wolontariusze, było ich aż 29 – 16 uczniów Gimnazjum nr 8 i 13 uczniów SP 38.

VIII Międzyosiedlowy Turniej Przedszkoli wygrali wychowankowie Przedszkola Miejskiego nr 17 z osiedla Kopernika. II miejsce zajęło PM nr 38 z Łabęd, a III PM nr 5 z osiedla Wojska Polskiego.

Zabawa była wspaniała. Emocje udzieliły się wszystkim, dzieciom, opiekunom, obecnym na turnieju dyrektorom, no i kibicom – zawodników z PM 34 dopingowały dzieci z tego samego przedszkola, które wcześniej uczestniczyły w zajęciach przygotowanych przez pracownice biblioteki miejskiej.

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym tegoroczny turniej mógł się odbyć, był przeprowadzony sprawnie i bezpiecznie, a jego uczestnikom dostarczył wiele radości.


zniszczenie1 października poprosiliśmy Straż Miejską o interwencję w sprawie  zniszczenie pokrywy wewnętrznego kanału nieznanej nam sieci, znajdującej się w rejonie wiaduktu kolejowego, na terenie wyjazdu z drogi nieutwardzonej, położonej pomiędzy nasypem kolejowym i Kanałem Gliwickim. Sytuacja mogła stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych.

Sprawę zgłosiliśmy także Zarządowi Dróg Miejskich. W piśmie zawarliśmy wniosek o:

 1. pilne odczytanie nagrań z monitoringu i ustalenie sprawcy zniszczeń,
 2. podjęcie działań w celu ostatecznego, od lat wnioskowanego wyeliminowania brudzenia jezdni i chodnika przez samochody wyjeżdżające na ul. Staromiejską,
 3. zajęcie jednoznacznego stanowiska przez odpowiednich specjalistów w sprawie dopuszczalności włączania się do ruchu z przejeżdżaniem po chodniku dla pieszych, w obrębie sygnalizacji świetlnej, na łuku drogi o minimalnej widoczności.

Związek pomiędzy ruchem samochodów ciężarowych a zniszczeniem pokrywy wydaje się oczywisty. Świadczą o tym ślady opon.

Dziś okazało się, że zniszczenia były poważniejsze niż nam się wydawało. Świadczy o tym zakres prac budowlanych, które musiał wykonać właściciel uszkodzonej infrastruktury.


ARENA10 września odbyło się uroczyste otwarcie miejskiej areny lekkoatletycznej, mieszczącej się na terenie osiedla Kopernika.

Jest nowoczesna i piękna. Jej parametry pozwalają na organizację zawodów rangi mistrzostw Polski.

Gliwice zyskały m.in. 400 m bieżnię z 6 torami okólnymi, trzytorową bieżnię rozgrzewkową, sektor rzutów, skocznię wzwyż, w dal, trójskoku, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22×44 m i wieżę sędziowska.

Inwestycja kosztowała 14 mln zł. Obiektem będzie zarządzać Stowarzyszenie GKS Piast.

Arena będzie użytkowana przez lekkoatletów, ale w określonych godzinach będą mogli korzystać z niej mieszkańcy Gliwic.

Ponieważ obiekt położony jest blisko Łabęd zapewne będzie służyć także łabędzianom.

Zachęcamy do oglądnięcia areny i skorzystania z możliwości, jakie stwarza.