187351443_3105640796335450_8031535913337582035_nPrezydent Miasta Gliwice Adam Neumann zaprosił Radnych Rad Dzielnic do udziału w pracach Grup Roboczych ds. społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych w procesie opracowania strategii rozwoju miasta „Gliwice 2040”.
To jeden z najważniejszych dokumentów organizujących działania rozwojowe w naszym mieście.
W poszczególnych grupach będą pracować następujacy członkowi Rady Dzielnicy Łabędy:
– społeczna – Ewa Mizera, Barbara Kończak, Stefania Grzechca
– środowiskowa – Piotr Majer, Joanna Grzybowska, Sabina Gorczyca- Kamaj
– gospodarcza – Paweł Tyrakowski, Dariusz Kosowicz
– przestrzenna – Tadeusz Barcik, Krystyna Sowa.

Grupy robocze będą pracować w formie warsztatowej.
Ich największe zaangażowanie dotyczyć będzie opracowania:
1. wizji rozwoju,
2. formułowania celów strategicznych,
3. formułowania celów operacyjnych.
Ze względu na sytuację epidemiczną powyższe spotkania zaplanowane są w formie on-line.
Jeśli pojawi się taka możliwość spotkania będą odbywać się w formie bezpośredniej.
Prace grup będą trwały od maja 2021 r. do marca 2022 r.


 

185855730_3103304649902398_6237675549869286625_nSkwer przy ul. Wolności służy mieszkańcom od października 2018 r.
A zatem to jego trzecia wiosna.
Gdy kończyły się prace, wiedzieliśmy, że co roku, trawniki, posadzone drzewa, krzewy i rośliny ozdobne będą coraz większe i coraz ładniejsze.
Dziś skwer jest po wiosennym liftingu, wykonanym przez pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
Zakwitły dwukolorowe tulipany. Cieszyły oczy spacerowiczów dość długo. teraz zaczynają przekwitać. Wyglądały pięknie.
Równie kolorowy jest skwer przy ul. Narutowicza.
Jest nieco starszy, bo powstał w roku 2010.
Sporo w międzyczasie przeżył, ale się trzyma. Tu też zakwitły krzewy.


186193430_3103179583248238_5669781701794403810_n7 maja Rada Dzielnicy Łabędy odbyła XXIX posiedzenie plenarne, zwołane w związku z potrzebą wyrażenia opinii w sprawie planowanej zmiany fragmentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”.
Zmieniany fragment studium to teren na północ od ul. Zamkowej.
Szczegóły tego trudnego i niezmiernie ważnego dokumentu przedstawiła Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Iwona Pylypenko – Wilk.
Zmiana ma polegać na innym, jak dotychczas sposobie użytkowania terenów – zamiast R – tereny rolnicze i ZU – zieleń urządzona ma być PU – przemysł i usługi.
Padło wiele pytań.
Wszystkie one miały jeden kontekst – ochrona interesów mieszkańców.
Odpowiedzi były satysfakcjonujące.
Rada pozytywnie zaopiniowała proponowaną zmianę.
Najistotniejsze zapisy cytujemy poniżej:
„PU1 – tereny produkcyjno-usługowy
1. Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów
a. produkcja,
b. magazyny, bazy i składy,
c. usługi,
d. urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW i związane z nimi obiekty,
e. sieci, obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej,
f. drogi,
g. parkingi, garaże,
h.bocznice kolejowe,
i. zieleń.
2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów
a. obiekty i urządzenia rekreacyjno-sportowe,
b. gospodarka odpadami / gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów/ oraz surowcami wtórnymi.
3. Ograniczenia zmian przeznaczenia:
a. budowa nowych obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b. zmniejszenie udziału zieleni biologicznie czynnej poniżej 10% ogólnej powierzchni.
W planach miejscowych należy określić, w zależności od potrzeb :
a. przeznaczenie oraz zasady i warunki zagospodarowania terenu, uwzględniające lokalne ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności uwarunkowania zagospodarowania i zabudowy określone w opracowaniu ekofizjograficznym,
b. realizację zagospodarowania pod warunkiem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gleby, wód powierzchniowych i podziemnych oraz stosowania niskoemisyjnych urządzeń grzewczych,
c. na terenach PU1, na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej należy wyznaczyć strefy zieleni izolacyjnej chroniącej zabudowę mieszkaniową przed potencjalnymi uciążliwościami,
d. zakazy lub ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu wynikające z uwarunkowań lokalnych, w szczególności przepustowości układu drogowego i sąsiedztwa istniejącego zagospodarowania, a także szczegółowy sposób użytkowania i zagospodarowania terenów,
e. wskaźniki intensywności zabudowy, wysokości i inne zasady kształtowania zabudowy wynikające z wymagań ładu przestrzennego.”
Niezmiernie ważne będą zapisy planu zagospodarowania przestrzennego, które doszczegółowią kierunki zmian, wskazane w Studium.
Opiniować będziemy go w najbliższym czasie.
O ewentualnych uwagach do projektu planu poinformujemy w odrębnym materiale.


186018010_3102730893293107_8918720106444946126_nRegularnie informujemy, jakie problemy zgłaszają Radzie Dzielnicy mieszkańcy Łabęd.
Podejmujemy działania w przypadku każdego z nich.
W ostatnim czasie dotarły do nas prośby o zajęcie się następującymi sprawami:
1. dzikie śmietnisko przy ul. Radosnej,
2. nadmierna prędkość samochodów na ul. Tuwima – wniosek – budowa wyniesienia,
3. uszkodzenie urządzenia zabawowego na skwerze przy ul. Narutowicza,
4. hałas z toru do driftu przy ul. Mechaników,
5. zaleganie ubrań obok pojemników na zużytą odzież,
6. brak kosza na śmieci w rejonie wejścia do lasu od strony ul. Makuszyńskiego,
7. porzucony samochód w sąsiedztwie ul. Sojki,
8. mała liczba urządzeń na placach zabaw na tzw. osiedlu górniczym,
9. porzucone dwa samochody przy ul. Staromiejskiej,
10. dzikie wysypisko na tyłach ul. Zamkowej,
11. zniszczenie ogrodzenia placu zabaw przy ul. A. Jagiellonki.


186287776_3102659119966951_7883746193301397223_nInformowaliśmy wcześniej, że Zarząd Dróg Miejskich posadzi w różnych punktach naszej dzielnicy młode drzewa.
Pas drogowy wzdłuż ul. Wolności wzbogacił się o 21 wiązów holenderskich.
To nie wszystko.
Teren wzdłuż ul. Staromiejskiej, znajdujący się w rejonie kościoła, przyozdobiło 7 drzew wiśni piłkowanej.
Są one, podobnie, jak te przy ulicy Wolności, zabezpieczone przed brakiem wody i mechanicznymi zniszczeniami.
Koszt nasadzeń to 4.218,48 zł.
Przypominamy, że kolejne nasadzenia to:
– ul. Przyszowska – klon polny, 10 szt, koszt 7.160,40 zł,
– ul. Przyszowska – lipa srebrzysta, 33 szt, koszt 14.434,20 zł,
– ul. Lema/Literatów – wiśnia piłkowana, 4 szt., koszt 2.410,56 zł,
– ul. Wyczółkowskiego – lipa srebrzysta, 2 szt, koszt 874,80 zł,
– ul. Wyczółkowskiego – grab pospolity, 31 szt, koszt 14.162,04 zł,
– ul. Wyczółkowskiego-śliwa wiśniowa, 39 szt, koszt 22.281,48 zł,
– ul. Partyzantów/Przyszowska – róża okrywowa, 100 szt, koszt 3.553,50zł,
– ul. Partyzantów/Wolności – róża okrywowa, 120 szt, koszt


186291826_3102292943336902_6259978178014907247_nW ramach remontu ul. Tuwima Zarząd Dróg Miejskich planował odtworzenie progów spowalniających.
Zachowanie tej samej liczby, a było ich sporo i w związku z zabiegami Rady Dzielnicy o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na niektórych łabędzkich ulicach, także na ul. Tuwima, wymagało weryfikacji. Zaproponowaliśmy, aby:
1. progi zmienić na wyniesienia,
2. ograniczyć liczbę wyniesień,
3. montaż wyniesień realizować etapami,
4. w ramach I etapu wykonać wyniesienie na wysokości placu zabaw,
5. termin wykonania pierwszego z wyniesień uzależnić od oczekiwań mieszkańców.
Te oczekiwania zostały w ostatnim czasie wyrażone w postulacie, skierowanym do Rady, aby wyniesienie w ciągu ul. Tuwima zostało wykonane.
Stosowny wniosek został skierowany do Zarządu Dróg Miejskich.
ZDM poinformował, że „wcześniej uzgodnione wyniesienie zostanie wykonane w ciągu ul. Tuwima na wysokości placu zabaw.
Realizacja prac przewidziana jest w terminie do końca czerwca br.”


185323257_3101952350037628_4803891106525539650_nGliwicka Inicjatywa Lokalna to jedna z form współpracy, dzięki której mieszkańcy mogą mieć bezpośredni wpływ na swoje otoczenie.
Zmieniać je i dostosowywać do własnych potrzeb.
Więcej informacji można znaleźć m.in. w Miejskim Serwisie Informacyjnym z 15 kwietnia br.

Centrum 3.0 / dawne Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych / wspiera tę ideę i oferuje pomoc w przygotowaniu wniosków.
Kontakt – tel. 665 009 140, 32/238-24-55.


186474357_3101933836706146_3746647909159603028_nW poście z 16 kwietnia, informowaliśmy, że w roku 2021 wykonany zostanie monitoring dwóch skwerów.
 
Rada poproszona została o zaopiniowanie projektu.
W sprawie wykonania monitoringu skwerów przy ul. Narutowicza i A. Jagiellonki Rada wydała opinię pozytywną.
Została ona przekazana Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Ewie Weber i Dyrektorowi Centrum Ratownictwa Gliwice.
Zwrócono w niej m.in uwagę na to, że:
1. na skwerze przy ul. A. Jagiellonki należy ustawić drugi stały punkt kamerowy, obsługujący rejon boiska, na którym notorycznie odbywają się głośne i uciążliwe dla sąsiadów libacje alkoholowe,
2. zestaw urządzeń planowanych do zamontowania na skwerze przy ul. A. Jagiellonki powinien zostać uzupełniony o kamery obrotowe,
3. wskazane jest przyspieszenie terminu wykonania monitoringu na terenie skweru przy ul. Narutowicza, montaż urządzeń powinien się odbyć przed rozpoczęciem sezonu letniego, kiedy to korzystanie z obiektu jest intensywniejsze niż w innych okresach roku,
4. monitoring terenów skwerów przy ul. Narutowicza i A. Jagiellonki, szczególnie pod względem doboru kamer i wykorzystywania rejestrowanego obrazu winien zapewnić wyraźny obraz, pozwalający na identyfikację nagranych osób,
5. konieczne jest bieżące reagowanie, w czasie rzeczywistym, na niewłaściwe i niebezpieczne sytuacje i zachowania.
Ponadto Rada Dzielnicy Łabędy zawnioskowała, aby władze Miasta Gliwice przeanalizowały obecny sposób funkcjonowania monitoringu miejskiego pod katem jego skuteczności. Samo nagrywanie i przechowywanie materiałów do ich ewentualnego wykorzystania Rada uważa za niewystarczające i niezapewniające efektów, których oczekują mieszkańcy.
Napisaliśmy, że liczymy na wprowadzenie takich zmian organizacyjnych, w wyniku których normą będzie bieżące, stałe obserwowanie obrazów z kamer i natychmiastowe reagowanie w sytuacjach wymagających interwencji Straży Miejskiej lub Policji. W obrębie skwerów przy ul. Narutowicza i A. Jagiellonki mają miejsce takie zdarzenia, które wymagają podejmowania działań w momencie, gdy się dzieją, a nie dopiero po tym, jak obiekty zostaną zniszczone.
Rada Dzielnicy wyraziła nadzieję, że monitoring skwerów przy ul. Narutowicza i A. Jagiellonki wyeliminuje lub poważnie ograniczy przypadki wandalizmu, kradzieży, spożywania alkoholu w miejscach publicznych i pozwoli na identyfikację sprawców wykroczeń.


186215257_3101654496734080_4056312834715631607_n12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek.
Każdy z nas styka się z nimi i korzysta z ich opieki i pomocy.
Swą pracę wykonują ofiarnie i cierpliwie.
Często są niedoceniane.
Pamiętajmy o nich na co dzień, a dziś szczególnie.
Wszystkim wykonującym zawód pielęgniarki i pielęgniarza, pracującym w łabędzkich placówkach – w PRO – MEDzie przy ul. P. Gojawiczyńskiej, w ViITAMEDzie przy ul. Różanej, JUNIOR – MEDzie przy ul. Batorego, CENPiLu przy ul. Mechaników, a także wszystkim pielęgniarkom i pielęgniarzom mieszkającym w Łabędach, w dniu ich święta, Rada Dzielnicy Łabędy składa podziękowania za ogromne zaangażowanie i poświęcenie w pracy dla zdrowia i dobra mieszkańców naszej dzielnicy.
Niech wyświadczone innym dobro wraca do Was zwielokrotnione.
Zdjęcie ze strony https://przychodnia-promed.pl/