samoobronaKurs samoobrony, który od 5 września odbywał się w hali „Łabędzia”, dobiegł końca. Niestety, zapewne pomyślały sobie jego uczestniczki, ale i organizatorzy.

Panie cieszyły się ze zdobytych umiejętności, ale przede wszystkim żałowały, że dzisiejsze zajęcia były ostatnie.

Podziękowań było wiele.

Przedstawicielki Centrum Ratownictwa Gliwice i Straży Miejskiej dziękowały uczestniczkom za duże zaangażowanie w wykonywane ćwiczenia i pogratulowały uzyskanych efektów.

Przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy dziękowała CRG, Straży Miejskiej, a przede wszystkim instruktorom i uczestniczkom za stworzenie wspaniałej atmosfery i doskonałe zorganizowanie i przeprowadzenie kursu.

Kursantki podziękowały za możliwość udziału w wartościowych zajęciach. Instruktorzy otrzymali prezent – widoczne na jednym ze zdjęć drzewo, na listkach którego Panie zamieściły swe autografy.

Co dalej? Panie oczekują kontynuacji kursu. Podejmiemy starania o organizację kolejnej jego edycji w roku 2018.Miejmy nadzieję, że zakończą się one sukcesem.


 

chodnikInwestycja PEC powoli zbliża się do końca.

Na obecnym jej etapie Rada zajmuje się kilkoma jej aspektami. Najczęściej wynikają one z pytań i próśb kierowanych do Rady przez mieszkańców.

Pytają oni o termin zakończenia prac, zabrudzeń ulic i chodników, różnego rodzaju zniszczeń, a także przywracania terenów budowy do stanu pierwotnego.

Ponieważ zajęcie tych terenów odbywało się za zgodą jednostek miejskich, to one będą pilnowały jakości prowadzonych napraw. Są to przede wszystkim Zarząd Dróg Miejskich i Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

W sprawach ważnych dla mieszkańców współpracujemy z inspektorem nadzoru nad inwestycją ze strony PEC i Zarządem Dróg Miejskich w zakresie czyszczenia dróg, usuwania zniszczeń nawierzchni jezdni i chodników.

Wszelkie prośby i pytania mieszkańców i rady Osiedla, kierowane do PEC są natychmiast podejmowane.

Do ZDM zwróciliśmy się z pisemnym wnioskiem o dopilnowanie usunięcia wszelkich zniszczeń, szczególnie w obrębie ul. Wieniawskiego, która niedawno została wyremontowana.

Aktualnie, w jednych miejscach prowadzone są prace ziemne, w innych trwa już odtwarzanie i naprawianie tego, co uległo zniszczeniu lub zostało zdemontowane.

Jedna pierwszych tego typu prac jest odtworzenie chodnika łączącego ul. Batorego i Przyszowską.


DEN18 października w Teatrze Miejskim odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz, w obecności zaproszonych gości wręczył gliwickim nauczycielom i dyrektorom wyróżnienia i nagrody.

Wśród nagrodzonych były Panie związane z Łabędami:

TERESA LIS – zastępca dyrektora w ZSO 2 / przed włączeniem do ZSO 2 dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 37 z ul. P. Gojawiczyńskiej /,

URSZULA ŻUBER – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SP 38 / ZSO 2 / przy ul. Partyzantów,

JOANNA GRZYBOWSKA – dyrektor ZSO nr 4 na osiedlu Powstańców Śląskich.

Wśród zaproszonych gości też byli łabędzianie: Jacek Tarkota – dyrektor delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach / wcześniej, m.in., dyrektor SP 38 /, Krystyna Sowa – Przewodnicząca Komisji, Edukacji, Kultury i Sportu, reprezentująca Radę Miasta Gliwice, ks. Adam Spałek – diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców Diecezji Gliwickiej.

W uroczystościach wzięli udział dyrektorzy łabędzkich szkół.

Nagodzonym gratulujemy i życzymy wiele radości z satysfakcji z pracy z najmłodszymi.


 

śmieciKilka dni temu ktoś – najprawdopodobniej jadąc ul. Portową w kierunku Łabęd – wyrzucił śmieci na pobocze drogi. Odpady rozrzucone są na dość dużej powierzchni. Worek pełen odpadów leży na brzegu jezdni.

To kolejny przykład kompletnego ignorowania podstawowych zasad przyzwoitego zachowania.

W takich sytuacjach pozostaje wstydzić się za tych, którzy źle postępują, bo oni chyba wstydu nie mają.

Problem zgłosiliśmy dziś pracownikowi Zarządu Dróg Miejskich. Znów na nasze wspólne pieniądze będziemy sprzątać cudze śmieci.


śmieciZaśmiecenie terenu za Strzechą nie tylko się nie skończyło, ale trwa w najlepsze.

W ostatnim czasie ktoś wyrzucił kolejne odpady, wśród których uwagę zwracają  kanapy.

Nie pomogły nasze apele i prośby. Na  śmiecących nie zrobiło wrażenia to, że napisano o ich „dziele” na jednym z portali miejskich, że przynieśli wstyd nam wszystkim, bo w materiale napisano o Łabędach.

Zastanawiające jest to, czym kierują się śmiecący wyrzucając swoje śmieci w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone. Czy myślą, co robią? Czy nie wiedzą, jakie są możliwości bezpłatnego pozbywania się odpadów wielkogabarytowych? Czy udają, że nie wiedzą? Jak zarządca organizuje zbiórkę odpadów, skoro, jest jak jest?

Sąsiedzi nadal niczego nie widzą!!! I tolerują zachowania, których tolerować nie wolno! To przerażające. Żadnych zasad, ani krztyny wstydu.


StrzelcówW sprawę realizacji zadania „Remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych” Rada angażowała się od zgłoszenia wniosku przez mieszkańców, poprzez etap głosowania, aż do umieszczenia zadania w budżecie Miasta Gliwice na rok 2017.

O stan jego realizacji pytaliśmy w tym roku siedmiokrotnie, ostatni raz dzisiaj.

Rada Osiedla Łabędy – pomimo wyraźnych deklaracji gotowości zaangażowania się w sprawę nie była w nią włączona na żadnym etapie realizacji zadania ani przez jego wnioskodawczynię, ani przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Przypominamy, że wniosek o realizację zadania został złożony przez mieszkankę, z poparciem co najmniej 15 osób.

Sytuacja zmieniła się na początku października, gdy jedna z mieszkanek ul. Strzelców Bytomskich poprosiła nas o pilny kontakt w związku problemem opisanym w notatce służbowej, sporządzonej 5 października w siedzibie ZBM II TBS i powieszonej na klatkach schodowych.

Na czym polega kłopot? ZBM II TBS zwrócił się do mieszkańców z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie propozycji zawartych w notatce.

Po zapoznaniu się z treścią notatki jasnym stało się, że włączenie się Rady Osiedla w sprawę jest konieczne.

Będziemy Państwa informować o wszystkim, co już udało nam się ustalić i co ustalimy w najbliższym czasie. Jesteśmy przekonani, że wspólnie z zainteresowanymi znajdziemy właściwe rozwiązanie powstałej sytuacji.


WAZÓWOd kilku lat staramy się o remont ul. Wazów.

Przeszkodą w realizacji naszego wielokrotnie składanego wniosku jest fakt, że nie ma ona statusu drogi publicznej, a to uniemożliwiało prowadzenie na niej poważniejszych prac.

Ul. Wazów nie jest drogą publiczną, ponieważ część terenu, na którym jest zlokalizowana nie jest własnością Miasta Gliwice. Wydział Gospodarki Nieruchomościami prowadzi postępowania mające na celu pozyskanie niezbędnych fragmentów gruntu od ich właścicieli.

Postępowania te są trudne i wymagające czasu. Pocieszające jest to, ze dobiegają końca.

W ostatnim czasie, w związku z innym niż wcześniej przypisaniem zadań poszczególnym jednostkom i wydziałom miasta, pojawiła się szansa na przyspieszenie remontu.

Dlatego pismem z 30 sierpnia zwróciliśmy się do Wydziału Inwestycji i Remontów z prośbą o jego wykonanie, jeszcze przed nadaniem ul. Wazów statusu drogi publicznej.

12 września Wydział Gospodarki Nieruchomościami  poinformował nas, że „w związku z koniecznością zebrania opinii z innych wydziałów i jednostek odpowiedź na nasz wniosek zostanie udzielona w termonie późniejszym.

Ponieważ od czasu otrzymania tego pisma minął miesiąc zapytaliśmy dziś o aktualny stan sprawy.


ŚCRWarto wiedzieć, że od ponad roku w Gliwicach funkcjonuje nowoczesna i niezmiernie potrzebna instalacja do segregacji odpadów komunalnych.

Obejrzeli ją nasi radni osiedlowi, będący jednocześnie radnymi miejskimi.

Śląskie Centrum Recyklingu, zlokalizowane przy ul Rybnickiej, powstało z inicjatywy Miasta Gliwice i firmy Remondis.  Kosztowało 34 mln zł.

Jego uroczyste otwarcie miało miejsce 6 listopada 2015 r., w grudniu instalację obejrzało 50 członków naszego Klubu Seniora.

Codziennie do ŚCR trafia, zależnie od dnia, od 250 do 350 ton odpadów. Przerabia się je w ciągu jednej doby. Miesięcznie jest to około 7 tys. ton.

Oddzielnie gromadzone są śmieci segregowane i niesegregowane. Ich „obróbka” wygląda inaczej.

W sortowni pracują linie mechanicznej segregacji śmieci, ale także ludzie. ŚCR zatrudnia 66 osób, pracujących na dwie zmiany.


AQUA AEROBICDzisiejszym zajęciom aqua aerobiku przyglądała się przedstawicielka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Sprawdzała, czy finansowane z budżetu miasta Gliwice zadanie, adresowane do łabędzianek w wieku 65+ realizowane jest prawidłowo.

Co dziś na basenie można było zobaczyć ? – stuprocentową obecność, zadowolenie ćwiczących, solidne i profesjonalne prowadzenie zajęć.

Jesteśmy przekonani, że ocena realizacji naszego zadania z zakresu budżetu obywatelskiego będzie wysoka.

Przypominamy,  ze zajęcia aqua aerobiku trwają od 7 kwietnia. Zakończą się w listopadzie. Uczestniczy w nich 30 pań w wieku 65+.


tęczaPrzy każdej możliwej okazji zaglądamy do budynku przy ul. Fiołkowej, w którym działają Warsztaty Terapii Zajęciowej, prowadzone przez Fundację „Różyczka”.

Dzięki wspólnym działaniom fundacji, Rady Osiedla i władzom Miasta Gliwice i Radzie Miasta Gliwice, obiekt po dawnej szkole może służyć osobom, niepełnosprawnym.

Wcześniej WZT prowadziły swą działalność w centrum miasta przy ul. Plebańskiej. Było tam ciasno, pomieszczenia wymagały remontu, opłata za wynajem lokalu nie należała do niskich.

Teraz jest inaczej. Wyremontowane pomieszczenia, różne pracownie, nowoczesne zaplecze sanitarne, piękne otoczenie – to obecne warunki, w których przebywa 42 niepełnosprawnych.

Ich obecność w Łabędach bardzo nas cieszy.

Dziś, korzystając z dobrej pogody sprzątali, przygotowywali materiały potrzebne do wykonywania różnych wytworów, wykonywali czynności indywidualne, wszystko pod czujnym okiem instruktorów.