przystanek końcowyPrzypominamy sprawę przystanku końcowego komunikacji miejskiej, położonego na działce Skarbu Państwa, pozostającej w zarządzie Zakładów Mechanicznych Bumar – Łabędy.

Wcześniej informowaliśmy o wieloletnich, bezskutecznych zabiegach Miasta Gliwice o przejęcie terenu do własnych zasobów.

Warto podkreślić, że własność gruntu determinuje przeprowadzenie remontu przystanku, który jest w bardzo złym stanie.

Ostatnia informacja dotyczącą aktualnych działań miasta mówiła o tym, że 10 listopada 2017 r.  wystosowana została do ZM Bumar – Łabędy S.A. oferta wykupu działki nr 74/1 obręb Łabędy, za cenę uwzględniającą 99% bonifikatę od wartości działki.

15 grudnia zapytaliśmy, czy coś się w sprawie zmieniło.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami pismem z 29 grudnia 2017 r. poinformowała, że pomimo skierowanej do ZM Bumar – Łabędy prośby o udzielenie odpowiedzi na złożoną ofertę, wysłaną do zarządcy 19 grudnia 2017 r., do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi.

Mamy nadzieję, że osoby, od których zależy termin i treść decyzji w sprawie działki nr 74/1 skutecznie zajmą się sprawą.

Będziemy o to stale dopytywać.


SzuwarekJak zaklęty milczy zarządca działki nr 701 obręb Przyszówka, na której położona jest część tzw. Szuwarka.

Jest nim Spółka Restrukturyzacyjna Kopalń S.A., następca prawny Kompanii Węglowej S.A.

Bez pozyskania działki do zasobów Miasta Gliwice nie jest możliwa rewitalizacja tego pięknego niegdyś miejsca. A zabiegamy o to od wielu lat.

Miasta proponowało wszystko, co możliwe – darowiznę, kupno, a ostatnio zamianę działek.

I co? I nic?

Wygląda na to, że Spółki nie obowiązują ani terminy, ani zwykła grzeczność wobec kogoś, kto kieruje do niej jakąś ważną społecznie propozycję.

Pismem z 27 kwietnia 2017 r. miasto przedłożyło Kompanii ofertę cenową transakcji zamiany, natomiast pismem z dnia 18 października 2017 r. skierowano do SRK prośbę o ustosunkowanie się do ww. oferty.

Jak informuje Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, do dnia 29 grudnia 2017 r. miasto nie otrzymało odpowiedzi na przesłane pisma.


KLAPANie wiadomo dlaczego wykonawca prac prowadzonych pomiędzy ul. Batorego i Przyszowskiej nie przykrył wlotu do wybudowanego tam kanału, ale położył na nim siatkę, którą można było łatwo zdjąć.

Ponieważ nie wyglądało to na bezpieczne, poprosiliśmy o interwencję Straż Miejską. Dzielnicowi byli bardzo skuteczni. Po ich rozmowie z wykonawcą problem zniknął. Okazało się, że można go było rozwiązać od ręki.

Dzielnicowym dziękujemy za pomoc.

Niby nic, a mogło stanowić zagrożenie. W takich przypadkach konieczna jest natychmiastowa reakcja.


stacjaMieszkańcy pytali nas, czy w rejonie ul. Zygmuntowskiej powstanie, planowana wcześniej, stacja benzynowa.

Zapytaliśmy Wydział Architektury i Budownictwa, czy wydane firmie Statoil kilka lat temu zezwolenie na budowę jest nadal aktualne.

Wydział odpowiedział:

„na wniosek obecnego właściciela nieruchomości, w dniu 14 grudnia 2017 r. wydana została decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji Nr 657/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. o pozwoleniu na budowę stacji benzynowej przy ul. Poezji”.

Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że budowa stacji benzynowej nie jest aktualna. Można się też domyślać, że zmienił się właściciel działki. A teren jest ciekawy, Działka nr 857/1 obręb Przyszówka ma dobrą lokalizację i jest dość duża, bo liczy 1. 718 m2.


26047316_2107842556115284_4117894997040787662_n

Po okresie konsultacji społecznych Prezydent Miasta Gliwice wydał 19 grudnia 2017 r. Zarządzenie PM – 5537/17 w sprawie procedury budżetu obywatelskiego miasta Gliwice w 2018 r.
Wprowadzone zostały m.in. następujące zmiany:
1.Przyspieszono termin składania wniosków, będzie można to zrobić od 15 do 26 stycznia.
2.Oprócz dotychczasowych podmiotów, wnioski po raz pierwszy mogą składać organizacje pozarządowe z siedzibą w Gliwicach.
3.Weryfikacja złożonych wniosków będzie trwała od 29 stycznia do 20 kwietnia.
4.20 kwietnia zostaną ogłoszone osiedlowe listy zadań zakwalifikowanych do głosowania.
5.Od 20 do 27 kwietnia będzie można składać zażalenia na wyniki weryfikacji, zostaną one rozpatrzone do 21 maja.
6.Głosowanie na zadania z list osiedlowych odbędzie się od 4 do 25 czerwca.
7.Głosować mogą mieszkańcy Gliwic, którzy maja 16 lat lub ukończą 16 rok życia w roku 2018. Młodsi gliwiczanie mogą przedstawić swe opinie, które jednak nie będą miały wiążącego charakteru.
8.Z jednego adresu emailowego można oddać tylko jeden głos.
9.Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 20 lipca.

Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Prezydent Miasta Gliwice przeznaczył kwotę 6 mln zł. W tym roku było to 4,5 mln zł, zwiększone do 5.160.760 zł.

WAŻNE!
Uwzględniono nasze dwa wnioski:
1.niewprowadzane wymogu uzyskania przez zadanie co najmniej 100 głosów, jako warunku wprowadzenia go do realizacji.
2.niewprowadzania ograniczenia poprzez wymóg adresowania zadania do ogółu mieszkańców.
To bardzo ważne, bo wprowadzenie tych ograniczeń oznaczałoby wykluczenie tzw. „zadań miękkich”, mniejszych i tańszych, adresowanych do niedużych grup. W roku 2018 będziemy mieć aż 5 takich zadań.

WazówNasze zabiegi o nadanie ul. Wazów statusu drogi publicznej mają kilkuletnią historię. Postaramy się ją kiedyś Państwu dokładnie i całościowo przedstawić.

Problem polega na tym, że część gruntów, na których zlokalizowana jest droga ma nieuregulowany stan prawny, a Rada Miasta Gliwice może nadać drodze gminnej status drogi publicznej tylko wtedy, gdy cała leży na gruncie należącym do miasta.

Z kolei od statusu drogi zależy możliwość prowadzenia na niej prac inwestycyjnych. A te na ul. Wazów są bardzo potrzebne.

ZDM prowadzi regularne działania prawne, zmierzające do uporządkowania obecnego stanu.

Rada w regularnych odstępach czasu pyta o aktualny stan sprawy.

Odpowiedź na nasze najnowsze pismo brzmi:

„[…] jedna z działek ma przebiegu ulicy stanowi własność osoby fizycznej. Z uwagi na skomplikowany stan formalno –  prawny ww. nieruchomości występują trudności w jej nabyciu na rzecz Gminy. W tej sytuacji wszczęcie procedury zaliczeniowej wobec ul. Wazów nie jest możliwe.”

Będziemy nadal pytać o postępy w tej sprawie.


StrzechaPismem z 2 listopada 2017 r. wystąpiliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Krystiana Tomali z prośbą o utworzenie w Łabędach domu dziennego pobytu.

Prezydent poinformował nas, że potrzeby łabędzkich Seniorów są poddawane analizie.

W międzyczasie, w ramach bieżących działań podejmowanych przez Radę, poszukiwaliśmy sojuszników, którzy mogliby wesprzeć nasze zabiegi o utworzenie placówki i ulokowanie jej w obiekcie przy ul. Partyzantów. 30.

28 listopada, wspólnie z przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społecznej i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami obejrzeliśmy obiekt i jego otoczenie.

Pismem z 6 grudnia poprosiliśmy Zastępcę Prezydenta Miasta Adama Neumanna o niesprzedawalnie „Strzechy” i przekazanie jej na potrzeby domu pobytu dziennego.

Dziś otrzymaliśmy pismo prezydenta Krystiana Tomali, w którym napisano :

„ W odpowiedzi na wniosek z 6.12. 2017 r. w sprawie utworzenia domu dziennego pobytu w lokalu przy ul. Partyzantów 30, informuję o wstępnej zgodzie na przekazanie powyższego lokalu na wskazany cel.

Obecnie, w związku z ogłoszonym przez MRPiPS konkursem w ramach Programu wieloletniego „Senior+”, edycja 2018, trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku konkursowego o dofinansowanie kosztów utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w ww. lokalizacji.

Ostateczna decyzja o utworzeniu domu […] zostanie podjęta po rozstrzygnięciu powyższego konkursu.”


TęczaDziś w obiekcie przy ul. Fiołkowej odbyło się spotkanie wigilijne.

Przy wspólnym stole usiadło ponad 40 niepełnosprawnych korzystających na co dzień z zajęć prowadzonych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, członkowie Fundacji „Różyczka” oraz zaproszeni goście.

Życzenia zebranym złożył ks. Robert Chudoba, dyrektor Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła II.

W spotkaniu uczestniczyła przewodnicząca naszej Rady Osiedla.

Każdy kontakt z osobami przybywającymi w obiekcie przy ul. Fiołkowej, uśmiechniętymi, życzliwymi, szukającymi kontaktu z drugim człowiekiem,  to wielkie i pozytywne przeżycie.

Życzymy Im dobrych świat i wielu wspaniałych przeżyć w nowym roku, spędzonym w Łabędach, w miejscu, które jest dla Nich nowe i którego wciąż się uczą.