175516110_3084481551784708_7257753005997658904_nTrwają prace projektowe dotyczące rozbudowy ulicy Strzelców Bytomskich w zakresie budowy drogi rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Narutowicza do ulicy Jachtowej.
W ich ramach pojawiła się koncepcja budowy wyniesionych przejazdów dla rowerzystów i przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań z ul. Różaną, Chatka Puchatka, Olimpijską, Radosną i Zakątek Leśny.
Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, zastosowanie takiego rozwiązania może zapewnić uspokojenie ruchu drogowego i wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
ZDM poprosił Radę Dzielnicy o opinię w tej sprawie.
Rada zaopiniowała propozycję pozytywnie – uchwała nr 33/2021 z 15 kwietnia 2021 r.


174243896_3082088272024036_5447833851171516066_nRadni Rady Miasta Okręgu Wyborczego nr 1 oraz Rada Dzielnicy Łabędy otrzymali następująca informację:
„Nawiązując do Zarządzenia organizacyjnego nr 12/10 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zasad współpracy z radnymi Rady Miasta oraz z radami dzielnic w sprawach kluczowych dla mieszkańców dzielnic, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, że została zlecona realizacja zadania pn. „Przebudowa odcinka ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach obejmującego łuk wraz z dojazdami” . Firmą wykonującą niniejsze przedsięwzięcie jest PRUiM S.A., która została wybrana w ramach przetargu publicznego. Prace będą obejmowały przebudowę odcinka drogi na odcinku około 110m, wraz z przebudową/przełożeniem oraz zabezpieczeniem kolidujących sieci. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 29.10.2021.”

Poprosiliśmy ZDM o podanie orientacyjnej daty rozpoczęcia prac i informacji o sposobie organizacji ruchu drogowego planowanej na czas budowy.


 

174337678_3081865022046361_5165630273051079829_n
Od 1 czerwca mają w planie opuścić Bytom i rozgościć się w Łabędach, w obiektach po dawnej szkole przy ul. Głównej 30.
O prowadzonych tam pracach remontowo – modernizacyjnych informowaliśmy wielokrotnie.
Aktualnie trwa wyposażanie budynków i zagospodarowywanie otaczającego terenu.
Równolegle z pracami, dzięki którym poszczególne pomieszczenia będą gotowe do użytkowania, trwa uzupełnianie kadry.
Dziś Fundacja poprosiła nas o zamieszczenie na naszym profilu komunikatu następującej treści:
„Katolicki Ośrodek Dom Nadziei przy ul. Głównej 30 w Gliwicach Łabędach zatrudni na niepełny etat pielęgniarkę od 1 czerwca 2021 roku. Osoby chcące podjąć pracę prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorem ośrodka ks. Bogdanem Peciem – tel. 606 909 869.”
Zachęcamy do zainteresowania się ofertą.


173463516_3081516102081253_177178621726684986_nPo odebraniu od jednego z mieszkańców informacji, że przy ul. A. Jagiellonki gromadzone są wraki samochodów, sprawdziliśmy, jak sprawa wygląda.
Oglądnęliśmy cały plac i wszystkie stojące na nim samochody.
Pierwszą sprawą, zwracającą uwagę, są rejestracje pojazdów.
Początek SG to rzadkość.
Jest tam: OK… ,SBI…, FSD…, SO…, a nawet Z NF…
Kilka pojazdów tablic nie ma.
Kilka to wraki, częściowo rozebrane, w różnym stanie destrukcji.
Natychmiast po stwierdzeniu istniejącej sytuacji, napisaliśmy pismo do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Aleksandry Wysockiej i do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Ewy Weber, mogących, zgodnie z wypełnianymi przez siebie zadaniami, zająć się sprawą w różnych jej aspektach.
Wykorzystywany teren to działka nr 28 obręb Łabędy.

W przeszłości stał na nim budynek mieszkalny, który wyburzono kilka lat temu.


174000795_3081485728750957_7858714628427167405_n15 kwietnia o godz. 17.00 rozpocznie się XXVI plenarne posiedzenie Rady Dzielnicy Łabędy.
Zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad Rada:
1. zapozna się z wnioskami dotyczącymi Łabęd, złożonymi w ramamch tegorocznej procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego,
2. podejmie dyskusje na temat dalszego udziału Rady i mieszkańców Łabęd w pracach nad Strategią Gliwice 2040,
3. przyjmie stanowisko 3w sprawie wystąpienia do władz miasta z wnioskiem o utworzenie lokalnej, dzielnicowej sieci wypożyczania rowerów,
4. zapozna się ze stanem prac remontowych i inwestycyjnych, prowadzonych przez miasto na terenie Łabęd,
5. zapozna się z wynikami konkursu dla rad dzielnic na organizację imprez ponaddzielnicowych,
6. zapozna się ze sprawami prowadzonymi przez Zarząd Dzielnicy i Przewodniczącą Rady.
Kolejne posiedzenie planowane jest na 29 kwietnia. Ma w nim wziąć udział Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Mariusz Śpiewok. W jego trakcie omówione zostaną największe inwestycje drogowe, które będą prowadzone na terenie Łabęd począwszy od roku 2022, a które obecnie znajdują się w fazie projektowania.

Wszystkie posiedzenia Rady odbywają się w trybie zdalnym.


173215522_3081080272124836_2530163031337651831_nNapisaliśmy do Komendanta Straży Miejskiej pismo następującej treści:
„W związku z ciągłymi pytaniami, sugestiami, wnioskami, kierowanymi do Rady Dzielnicy Łabędy […] w sprawie usuwania porzuconych samochodów i częstymi oskarżeniami służb miejskich o nieudolność i brak skuteczności w działaniu, uprzejmie proszę o przekazanie nam krótkiej, klarownej, łatwej w odbiorze informacji na temat uwarunkowań prowadzonych lub niepodejmowanych
w tym zakresie działań.
Informacje te moglibyśmy przekazywać mieszkańcom, zgłaszającym takie przypadki i oczekującym od Straży Miejskiej natychmiastowego reagowania i usuwania pojazdów.
Chcielibyśmy móc przekazać mieszkańcom Łabęd jednoznaczną informację na temat, kto, w jakich okolicznościach, na jakiej podstawie może usunąć pojazd z miejsca, w którym stoi od dłuższego czasu. […]”
Tak, jak napisaliśmy – oczekiwania to jedno, a warunki i możliwości prawne to drugie.

Warto znać miedzy nimi różnicę.


173146233_3081073028792227_1515942856811906506_nPrzypominamy, że na wniosek Rady Dzielnicy Łabędy Prezydent Miasta złożył wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane PGR-y.
Wniosek opiewał na 3,5 mln zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Zamkowej.
Ponieważ od złożenia wniosku upłynęły ponad dwa miesiące, zapytaliśmy, czy są już znane wyniki postępowania.


173389737_3081058048793725_8085870338383904801_nW związku z zaawansowaniem prac nad wprowadzeniem systemu wypożyczalni rowerów, działających na terenie metropolii poprosiliśmy Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice Mariusza Śpiewoka o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. na jakim etapie jest wdrożenie systemu Roweru Metropolitalnego,
2. czy miasto Gliwice uczestniczyło lub uczestniczy w planowaniu rozwiązań dotyczących Gliwic,
3. w jaki sposób będą rozliczane koszty funkcjonowania systemu Roweru Metropolitalnego,
4. co dziś wiadomo na temat liczby stacji i liczby rowerów metropolitalnych, które miałyby znaleźć się w granicach Gliwic, w tym na terenie Łabęd,
5. czy znany jest termin uruchomienia systemu Roweru Metropolitalnego,

6. czy system Roweru Metropolitalnego będzie mógł być uzupełniany o rozwiązania finansowane i realizowane wyłącznie w obrębie naszego miasta.


 

159790866_3056770517889145_8686873646273104511_nPasy drogowe, znajdujące się w rejonie skrzyżowania ul. Wolności i Partyzantów zostały zabezpieczone słupkami.

Ich zamontowanie było konieczne z powodu permanentnego zamieniania ich w parking.
Niektórym kierowcom nie przeszkadzało to, że parkują w obrębie skrzyżowania, a także to, że pas drogowy został przygotowany do nasadzenia kwiatów.
Słupki wyeliminowały rozjeżdżanie pasa, ale nie nie wykluczyły takich sytuacji, jak widoczna na zdjęciu.
Kierowca samochodu dostawczego zasłużył na miejsce w galerii prowadzonej przez Straż Miejską „Miszcz parkowania”