173215522_3081080272124836_2530163031337651831_nPrzypominamy, że na skutek zgłoszenia mieszkańców, zwróciliśmy do jednego z zastępców prezydenta z wnioskiem o sprawdzenie, dlaczego na terenie należącym do miasta gromadzone są uszkodzone pojazdy.
Otrzymaliśmy odpowiedź:
„Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, że obecnie trwa procedura podziału działki niezabudowanej nr 28, obręb Łabędy przy ul. Anny Jagiellonki. Podział ma na celu wydzielenie fragmentu z przeznaczeniem pod drogę, co spowoduje właściwe skomunikowanie działki nr 26, obręb Łabędy z drogą publiczną.
Po zakończeniu podziału Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego planuje zbyć działkę nr 28, obręb Łabędy w drodze przetargu nieograniczonego.
Ponadto według informacji otrzymanych od Zarządcy nieruchomości tj. ZBM II TBS Sp. z o.o., na przedmiotowej działce parkują okoliczni mieszkańcy oraz klienci i pracownicy warsztatów samochodowych zlokalizowanych przy ul. P. Gojawiczyńskiej 23 i 25.
Wobec powyższego, zwróciliśmy się do ZBM II TBS Sp. z o.o. z prośbą o wezwanie właścicieli ww. warsztatów do zaprzestania korzystania z działki nr 28, obręb Łabędy oraz uporządkowania przedmiotowego terenu.”

Informujemy, że działka nr 28, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego jest oznaczona symbolem 25 MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


173146233_3081073028792227_1515942856811906506_nPismem z 13 kwietnia zapytaliśmy Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice Mariusza Śpiewoka, czy zna już wyniki rozpatrywania wniosków złożonych przed 12 lutego 2021 r. w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane PGR-y.
Przypominamy, że miasto mogło złożyć maksimum 3 wnioski na łączną kwotę 5 mln zł.
Złożyło 2.
Jeden z nich dotyczy ul. Zamkowej.
Przedmiotem inwestycji miałoby być wykonanie jezdni o długości ok. 530 m i szerokości 5,50 m, jednostronnego chodnika o szer. 2,0 m, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.
Prezydent M. Śpiewok odpowiedział, że nie ogłoszono jeszcze wyników naboru i nie ma informacji, kiedy nastąpi rozstrzygnięcie.

Czekamy.


176278270_3087875558111974_460383492960908255_nXXVII plenarne posiedzenie Rady Dzielnicy Łabędy, poświęcone planowaniu przestrzennemu, odbyło się 21 kwietnia z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Aleksandry Wysockiej i Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Iwony Pylypenko – Wilk.
Panie szczegółowo uzasadniły powody rozszerzenia granic opracowania planu o tereny położone na zachód od ul. Zamkowej do granic miasta z gminą Rudziniec, odpowiedziały na wszystkie pytania członków Rady, wysłuchały uwag i sugestii, dotyczących planowanych zmian.
Wnioski do opracowywanego dokumentu Rada przyjęła w formie uchwały nr 34/2021 z 21 kwietnia 2021 r.
Głównych ich przesłaniem jest ochrona interesów mieszkańców przy uwzględnieniu potrzeb rozwojowych miasta.
Treść uchwały przedstawimy w odrębnym materiale.


177452351_3087415664824630_2049808690483976413_nTo już kolejny rok, gdy mamy możliwość podziwiania pięknych kwiatów, rosnących w pasie drogowym, rozdzielającym jezdnie ul. Strzelców Bytomskich.
Najpierw zakwitły krokusy.
Teraz rozwinęły się tulipanki i żonkile.
Wyglądają pięknie.


177257482_3087405564825640_4131411446588787254_nWnioski złożone w ramach tegorocznej procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zostały opublikowane 7 kwietnia.
Aktualnie trwa ich weryfikacja. Ogłoszenie wyników tej weryfikacji nastąpi do 14 czerwca.
Kto dokonuje oceny merytorycznej „łabędzkich” wniosków?
Informuje nas o tym Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Ewa Weber:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych – wnioski nr 073, 177, 297
Zarząd Dróg Miejskich – wnioski nr 006, 015, 029, 299, 300, 301
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – wnioski nr 128, 298, 303
Centrum 3.0 / dawne GCOP/ wnioski nr 221, 304
Wydział Kultury i Sportu – wnioski nr: 305, 308, 310
Centrum Ratownictwa Gliwice – wnioski nr: 302, 309
Wydziału Edukacji – wniosek nr 306
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – wniosek nr 307
Wydziału Usług Komunalnych – wniosek nr 005
Przypominamy, że wnioskodawcy mogli wyrazić zgodę na udostępnienie danych w celu nawiązania kontaktu w sprawie złożonego projektu.
Złożono 22 wnioski.
14 z nich to wnioski „jawne”, złożone przez członków Rady i osób współpracujących z Radą.
Spośród pozostałych 8 wnioskodawców 3 wyraziło zgodę na podanie adresów internetowych i numerów telefonów Są to autorzy wniosków nr 006, 015, 029.
Przypominamy numery i treść wniosków:
1. nr 005 Kosze na odchody dla psów
2. nr 006 Ciąg (ścieżka) rowerowo-pieszy wzdłuż ulicy Zygmuntowskiej z połączeniem z istniejącym ciągiem na oś. Kopernika
3. nr 015 Remont ulicy Gałczyńskiego
4. nr 029 Chodnik z zielenią ozdobną
5. nr 128 Wykonanie chodników przy ul. Strzelców Bytomskich
6. nr 177 Rewitalizacja zieleni przy ul. Narutowicza w stronę ul. Majakowskiego
7. nr 221 Gimnastyka dla Seniorów
8. nr 297 Modernizacja placu zabaw przy ul. Piaskowej – Krystyna Sowa
9. nr 298 Remont odcinka drogi osiedlowej oraz wykonanie oświetlenia na działce gminnej nr 593 i nr 595 przy ul. Strzelców Bytomskich – Piotr Majer
10. nr 299 Remont drogi na przedłużeniu ul. Zamkowej – Tadeusz Barcik
11. Remont drogi wewnętrznej przy ul. Strzelców Bytomskich – Piotr Majer
12. nr 300 Utwardzenie terenu wzdłuż ul. Ossolińskich – Barbara Kończak
13. nr 301 Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich – Paweł Tyrakowski
14. nr 302 Wykonanie monitoringu na terenie skweru przy ul. Narutowicza i skweru przy ul. A. Jagiellonki – Joanna Grzybowska
15. nr 303 Modernizacja skweru przy ul. Strzelców Bytomskich – Ewa Mizera
16. nr 304 Cykl imprez dla Seniorów – Stefan Kurczab
17. nr 305 Zajęcia gimnastyczne – Stefania Grzechca
18. nr 306 Kreatywne warsztaty lego dla dzieci – Sabina Gorczyca – Kamaj
19. nr 307 Organizacja zajęć z zakresu pierwszej pomocy dla osób w różnym wieku – Anna Broda
20. nr 308 Zumba fitness – Dariusz Kosowicz
21. nr 309 Kurs samoobrony dla kobiet – Bogusław Pietrzak
22. nr 310 Zajęcia tenisa stołowego – Jacek Trochimowicz


 

176786996_3087381764828020_2572047680051716199_n (1)Często zdarza się, że w przypadku, gdy pojazdy długo parkują w jednym miejscu, gdy w różnych miejscach porzucane są uszkodzone samochody, oczekiwaniem mieszkańców jest, aby je usuwać. Najlepiej jak najszybciej.
 
Ponieważ rzecz nie jest prosta, poprosiliśmy Straż Miejską, aby napisała nam kto, w jakich okolicznościach i na jakiej podstawie można usunąć pojazd.
W odpowiedzi znalazły się następujące informacje:
1. „[…] co do zasady nie występują przesłanki do usunięcia pojazdu, w przypadkach, gdy pojazd pozostawiony jest bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje na to, że nie jest używany i pozostawiony jest poza drogą publiczną, strefą oznaczoną znakami drogowymi D-40 i D-41 (strefa zamieszkania, czyli obszarem obejmującym drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi) lub strefą ruchu oznaczoną znakami drogowymi D-52 i D-53 (tj. obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi) tj., np. na terenie wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni.
2. W przypadku pojazdu pozostawionego na drodze publicznej, gdy występują przesłanki do usunięcia pojazdu, prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia powodu pozostawienia go w danym miejscu, które trwają kilka tygodni a czasem w sprawach skomplikowanych nawet 12 miesięcy.
3. Pojazd zostaje usunięty na parking strzeżony na koszt właściciela w momencie ustalenia wszystkich okoliczności pozostawienia pojazdu w toku czynności wyjaśniających. W ponad 70% przypadków po ustaleniu właściciela pojazdu, dochodzi do jego usunięcia przez niego osobiście.”
Komendant Straży Miejskiej nawiązując też do naszego wniosku w sprawie opublikowania na stronie www.smgliwice.pl materiału na ten temat zapewnił, iż ukaże się on w najbliższym czasie.


wiz2_0Trwa projektowanie szpitala Miejskiego.
Opiekę i pomoc znajdą w nim także mieszkańcy Łabęd.
Obiekt stanie przy ul. Kujawskiej.
Jest projektowany w kształcie litery H, w układzie północ – południe.
Będzie miał:
– 57 tys. m2,
– 12 oddziałów łóżkowych, a w nich 356 łóżek dla pacjentów w pokojach jedno- i dwułóżkowych,
– SOR,
– działy diagnostyczno-zabiegowe – dwie pracownie tomografii komputerowej, dwie pracownie RTG i jedną pracownię rezonansu magnetycznego,
– lądowisko na dachu
– 31 gabinetów przyszpitalnych,
– 353 miejsc parkingowych.
Projektowanie zakończy się w III kwartale roku bieżącego.
Roboty budowlane planuje się rozpocząć w pierwszej połowie roku 2022.


176930342_3086691924897004_2632139931005629124_nOd Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych otrzymaliśmy następująca informację:
„W odpowiedzi na […] wniosek z dnia 12 kwietnia 2021 roku, w sprawie prac porządkowych na stawie „Szuwarek”, Miejski Zarząd Usług Komunalnych informuje, że w celu wykonania gruntownego oczyszczenia zbiornika zostały podjęte stosowne działania.
Zwróciliśmy się do PGW Wody Polskie o opinię w sprawie warunków, jakie należy zachować przy oczyszczaniu zbiornika. Stanowisko to jest konieczne do opracowania technologii i zakresu prac.
Oczyszczenie stawu powinno odbyć się kompleksowo na całej jego powierzchni, więc po przejęciu całego zbiornika. W związku z tym zwróciliśmy się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o przyśpieszenie prac w zakresie przejęcia działki nr 701 od Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
Ponadto, z uwagi na możliwość występowania zasiedlonych gniazd ptasich, prace na zbiorniku są uwarunkowane od okresu lęgowego ptactwa wodnego.
Natomiast obecnie, na tyle na ile to było możliwe, śmieci ze stawu zostały usunięte.”


176337477_3086671044899092_8583834288182201291_n tegorocznej procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 22 zadania „łabędzkie”.
14 z nich złożono pod egidą Rady Dzielnicy – wnioski z dopisanymi nazwiskami wnioskodawców:
1. nr 005 Kosze na odchody dla psów
2. nr 006 Ciąg (ścieżka) rowerowo-pieszy wzdłuż ulicy Zygmuntowskiej z połączeniem z istniejącym ciągiem na oś. Kopernika
3. nr 015 Remont ulicy Gałczyńskiego
4. 029 Chodnik z zielenią ozdobną
5. 128 Wykonanie chodników przy ul. Strzelców Bytomskich
6. 177 Rewitalizacja zieleni przy ul. Narutowicza w stronę ul. Majakowskiego
7. nr 221 Gimnastyka dla Seniorów
8. nr 297 Modernizacja placu zabaw przy ul. Piaskowej – Krystyna Sowa
9. nr 298 Remont odcinka drogi osiedlowej oraz wykonanie oświetlenia na działce gminnej nr 593 i nr 595 przy ul. Strzelców Bytomskich – Piotr Majer
10. nr 299 Remont drogi na przedłużeniu ul. Zamkowej – Tadeusz Barcik
11. Remont drogi wewnętrznej przy ul. Strzelców Bytomskich – Piotr Majer
12. nr 300 Utwardzenie terenu wzdłuż ul. Ossolińskich – Barbara Kończak
13. nr 301 Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich – Paweł Tyrakowski
14. nr 302 Wykonanie monitoringu na terenie skweru przy ul. Narutowicza i skweru przy ul. A. Jagiellonki – Joanna Grzybowska
15. nr 303 Modernizacja skweru przy ul. Strzelców Bytomskich – Ewa Mizera
16. nr 304 Cykl imprez dla Seniorów – Stefan Kurczab
17. nr 305 Zajęcia gimnastyczne – Stefania Grzechca
18. nr 306 Kreatywne warsztaty lego dla dzieci – Sabina Gorczyca – Kamaj
19. nr 307 Organizacja zajęć z zakresu pierwszej pomocy dla osób w różnym wieku – Anna Broda
20. nr 308 Zumba fitness – Dariusz Kosowicz
21. nr 309 Kurs samoobrony dla kobiet – Bogusław Pietrzak
22. nr 310 Zajęcia tenisa stołowego – Jacek Trochimowicz


175950969_3085299858369544_6993027065126764804_nW ostatnim czasie spraw, które powinna zaopiniować Rada Dzielnicy, jest wyjątkowo dużo.
Oznacza to potrzebę organizacji częstszych niż zwykle posiedzeń plenarnych.
XXVI odbyło się 15 kwietnia. Rada podjęła dwie uchwały:
– pozytywnie zaopiniowała budowę wyniesień w ciągu pieszo – rowerowym, który ma powstać wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich,
– wystąpiła z wnioskiem w sprawie utworzenia w Łabędach sieci stacji wypożyczania rowerów.
21 kwietnia Rada przyjmie uwagi do będącego w opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej.
To plan, którego granice opracowania zostały 25 marca przez Radę Miasta Gliwice rozszerzone o tereny położone pomiędzy ul. Zamkową a granicami z gminą Rudziniec.
Zaopiniujemy także projekt monitoringu skwerów przy ul. Narutowicza i A. Jagiellonki.
Kolejne posiedzenie zwołane zostało na 29 kwietnia.
Rada spotka się z Zastępcą Prezydenta Miasta Gliwice Mariuszem Śpiewokiem i zapozna się ze szczegółami dotyczącymi przebudowy układu drogowego w rejonie stacji kolejowej Gliwice – Łabędy.

W ostatnim czasie spraw, które powinna zaopiniować Rada Dzielnicy, jest wyjątkowo dużo.

Oznacza to potrzebę organizacji częstszych niż zwykle posiedzeń plenarnych.
XXVI odbyło się 15 kwietnia. Rada podjęła dwie uchwały:
– pozytywnie zaopiniowała budowę wyniesień w ciągu pieszo – rowerowym, który ma powstać wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich,
– wystąpiła z wnioskiem w sprawie utworzenia w Łabędach sieci stacji wypożyczania rowerów.
21 kwietnia Rada przyjmie uwagi do będącego w opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej.
To plan, którego granice opracowania zostały 25 marca przez Radę Miasta Gliwice rozszerzone o tereny położone pomiędzy ul. Zamkową a granicami z gminą Rudziniec.
Zaopiniujemy także projekt monitoringu skwerów przy ul. Narutowicza i A. Jagiellonki.
Kolejne posiedzenie zwołane zostało na 29 kwietnia.
Rada spotka się z Zastępcą Prezydenta Miasta Gliwice Mariuszem Śpiewokiem i zapozna się ze szczegółami dotyczącymi przebudowy układu drogowego w rejonie stacji kolejowej Gliwice – Łabędy.