clip_image002Uciążliwości związane z działalnością warsztatu samochodowego, zgłaszane przez mieszkańców sąsiadujących z nim posesji nie zniknęły. Konieczne okazało się ponowne podjęcie sprawy.

Dla wyjaśnienia różnych aspektów funkcjonowania warsztatu skierowaliśmy do odpowiednich wydziałów i jednostek miejskich konkretne pytania i wnioski, m.in.:

 • do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych – „jaki spółka ma dojazd do posesji, od której strony samochody mogą wjeżdżać na teren warsztatu”, „czy rodzaj prowadzonej działalności – warsztat samochodowy – jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego”,
 • do Wydziału Środowiska – „czy rodzaj świadczonych usług oraz warunki ich wykonywania powodują lub mogą powodować zanieczyszczenie środowiska naturalnego, czy prowadzona działalność wymagała/wymaga wykonania raportu o jej wpływie na środowisko naturalne, jeśli tak, to czy taki raport został wykonany i jakie są jego ustalenia”,
 • do Wydział Gospodarki Nieruchomościami- „na jakiej podstawie pojazdy oczekujące na wjazd do warsztatu parkują na łuku ul. Pułaskiego na działce gminnej niebędącej parkingiem”,
 • do Zarządu Dróg Miejskich – wniosek o zamontowanie barier na łuku drogi ze względu na demontowanie znajdujących się tam słupków.

Uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania i wnioski pozwoli nam na podjęcie kolejnych działań w sprawie ruchu drogowego na ul. Pułaskiego.


clip_image002W roku 2005 Radan Sp. z o.o. zakończył budowę Osiedla Leśnego w Łabędach przy ul. Pułaskiego.

Od dłuższego czasu właściciele domków jednorodzinnych, zlokalizowanych na łuku drogi, uskarżają się na uciążliwe sąsiedztwo warsztatu samochodowego, którego działalność jest źródłem wielu kłopotów.

Główny problem polega na tym, że po ulicy, znajdującej się w „strefie zamieszkania”, poruszają się samochody ciężarowe i parkują na terenach do tego nieprzeznaczonych.

Na prośbę mieszkańców podjęliśmy działania zmierzające do zmiany istniejącej sytuacji.

Problem pozostaje nierozwiązany od dłuższego czasu i wymaga ponownego podjęcia. Ponieważ jest wieloelementowy, o kilka istotnych aspektów działalności warsztatu samochodowego zapytaliśmy odpowiednie wydziały i jednostki miejskie. Stosowne pisma skierowaliśmy do: Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, Wydziału Planowania Przestrzennego, Zarządu Dróg Miejskich.

Treść korespondencji przekazujemy zainteresowanym.


aCentrum Sportowo – Kulturalne „Łabędź” już działa i służy mieszkańcom naszej dzielnicy i nie tylko.

2 marca otworzyły się jego podwoje. W godzinach od 13.00 do 19.00 wszyscy chętni mogli obejrzeć obiekt i wziąć udział w przygotowanych dla gości atrakcjach.

Na hali sportowej wystąpiły mażoretki z Młodzieżowego Domu Kultury, rozegrano mecz unihokeja oraz koszykówki pomiędzy Śląskiem Wrocław a Gliwickim Towarzystwem Koszykówki.

Na salce koncertowej, wypełnionej widzami po brzegi, występowali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, młodzi artyści z MDK i muzycy z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

Przygotowano kąciki dla dzieci.

W organizacji dnia otwartego w  „Łabędziu” uczestniczyła Rada Osiedlowa. Przygotowaliśmy program prezentowany na salce koncertowej.

Uroczystego otwarcia obiektu dokonał Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz.

Oddanie do użytku „Łabędzia” to – naszym zdaniem – ważny dzień dla Łabęd i łabędzian. Świadczyć o tym może bardzo duża liczba osób, które odwiedziły obiekt oraz wypowiadane przez nie opinie.


 https://gliwice.eu/aktualnosci/zycie-i-styl/labedz-pokazany-w-pelnej-krasie


 

pod czujnym okiem gospodarzaBudowa Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” zajmowała w działalności Rady Osiedlowej ostatnich lat znaczące miejsce. Radni poświęcali tej inwestycji wiele czasu, energii i troski.  Na co dzień zajmowaliśmy się wszystkim, co wiązało się z powstaniem nowego obiektu i jego przyszłym funkcjonowaniem.

Rada Osiedlowa Łabędy m.in. :

 • była wnioskodawcą budowy „Łabędzia”,
 • uczestniczyła w pracach nad koncepcją obiektu,
 • poprzez swego przedstawiciela brała udział w pracach komisji konkursowej, wybierającej nazwę dla centrum,
 • współpracowała z inwestorem – Wydziałem Inwestycji i Remontów, wykonawcą i inspektorem nadzoru,
 • utrzymywała stały kontakt ze szkoła, w sąsiedztwie której prowadzono prace budowlane,
 • składała wnioski korygujące, np. o zamontowanie wyciągu dla wózków inwalidzkich na zapleczu sceny salki koncertowej, zakup sprzętu do unihokeja,
 • zabiegała o przygotowanie jak najlepszej oferty kulturalnej, współdziałała w tej sprawie z zastępcą prezydenta miasta Krystianem Tomalą, naczelnikami Wydziałów – Edukacji oraz Kultury i Promocji Miasta, a także z dyrektorami jednostek miejskich,
 • wielokrotnie spotykała się z przedstawicielami urzędu miejskiego, omawiając sprawy bieżące, dotyczące budowy, wyposażenia, planowanego sposobu zarządzania,
 • wizytowała teren budowy,
 • uczestniczyła w odbiorze końcowym,
 • wykonywała dokumentację fotograficzną,
 • zorganizowała część programu artystycznego, przygotowanego w związku z uroczystym otwarciem „Łabędzia” – występy artystów z Młodzieżowego Domu Kultury i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

clip_image002

XXXIV posiedzenie plenarne Rady Osiedlowej Łabędy w całości poświęcone było przyszłej działalności „Łabędzia”.

Przypominamy, że jeszcze przed rozpoczęciem budowy centrum zabiegaliśmy o to, aby na terenie Łabęd działały jednostki miejskie, zajmujące się kulturą.

Teraz, gdy kończy się budowa ”Łabędzia” naszą największą troską jest zapewnienie mieszkańcom jak najciekawszej oferty kulturalnej. Dlatego tuż przed otwarciem centrum rady spotkała się z osobami, mającymi wpływ na to, co będzie się działo w naszym nowym, wymarzonym obiekcie.

Informacje o przygotowywanej ofercie przekazali radzie :

 • Katarzyna Łosicka – naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta,
 • Mariusz Kucharz – naczelnik Wydziału Edukacji,
 • Andrzej Gilner – dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
 • Jolanta Stąpór – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.

 

Szczegóły znajdziecie Państwo w załączonym poniżej protokole.

aPosiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale także odpowiedzialność. Psie odchody to nieestetyczny element miejskiego krajobrazu, ale również poważne zagrożenie epidemiologiczne, zwłaszcza teraz, gdy robi się coraz cieplej.

Uchwała nr XXVIII/513/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z 13 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice reguluje m.in. sprawę obowiązków, jakie mają właściciele zwierząt domowych. Należą do nich:

 • dbanie, by zwierzęta nie stanowiły zagrożenia lub uciążliwości dla otoczenia,
 • przestrzeganie regulaminu porządku domowego ,
 • bezzwłoczne usuwanie z miejsc publicznych, np. chodników, ulic, terenów zielonych, odchodów i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe,
 • wyprowadzanie psów na smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu w nałożonym kagańcu,
 • oznakowanie psów przebywających w miejscach publicznych – identyfikator trwale przymocowany do obroży, umożliwiający ustalenie jego właściciela.

Zabrania się wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności /z wyjątkiem psów będących przewodnikami inwalidów/, na place zabaw dla dzieci, boiska, kwietniki, fontanny, do piaskownic itp.

Zezwala się zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy właściciel psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Nie dotyczy to ras psów uznawanych za agresywne.

Właściciele i administratorzy budynków wielorodzinnych, w których trzymane sa psy, zobowiązani są do postawienia na swoim terenie odpowiednio oznakowanych pojemników na psie odchody oraz regularnego ich opróżniania i dezynfekowania.

Właściciel psa może zostać ukarany mandatem nawet do 500 złotych.

clip_image002Rada Osiedlowa Łabędy angażuje się w sprawę dzierżawy Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”, mając świadomość, że przyszły gospodarz obiektu będzie miał istotny wpływ na jego funkcjonowanie.

Cieszy nas finał inwestycji, ale traktujemy tę sprawę jako zamkniętą. Teraz chcielibyśmy, aby powiódł się przetarg na dzierżawę centrum i wiadomym stało się kto będzie zarządzać „Łabędziem”.

A to nie jest łatwe. Świadczą o tym dwa dotychczas przeprowadzone przetargi, które nie doprowadziły do wyłonienia dzierżawcy, ponieważ nikt w postępowaniu nie wziął udziału.

Aktualnie opracowywana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia do trzeciego przetargu. Rada włącza się w prace prowadzone w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, zgłaszając konkretne uwagi i sugestie, dotyczące sposobu przyszłego funkcjonowania centrum.

Powyższe problemy były jednym z tematów dyskusji podczas  XXXIII plenarnego posiedzenia Rady Osiedlowej Łabędy, przeprowadzonego 3 lutego br.

clip_image002Do uroczystego otwarcia Centrum Sportowo -Kulturalnego „Łabędź” pozostał tylko miesiąc.

Kończą się długie procedury odbiorów końcowych. Inwestor, czyli Miasto Gliwice, reprezentowane przez Wydział Inwestycji i Remontów, przegląda każde pomieszczenie, sprawdza instalacje i zamontowane urządzenia, aby wszystko było tak, jak przewidziano w projekcie. Przedstawiciele Rady Osiedlowej / S. Gorczyca-Kamaj, T. Barcik, K. Sowa / aktywnie uczestniczą w tych pracach.

Rada angażuje się także w przygotowania do otwarcia obiektu, które będzie miało formę dnia otwartego i jest przygotowywane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

Udział Rady w organizacji otwarcia centrum był przedmiotem dyskusji podczas  XXXIII plenarnego posiedzenia Rady Osiedlowej Łabędy, przeprowadzonego 3 lutego br. Ustalono, że udział ten obejmie:

 • przygotowanie programu artystycznego,
 • wydanie specjalnego numeru gazetki osiedlowej „Nasze Łabędy”, poświęconej w całości „Łabędziowi” i rozprowadzenie jej wśród uczestników uroczystości,
 • pomoc organizacyjną – oprowadzanie gości, udzielanie informacji,
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Członkowie Klubu Seniora w „Łabędziu”Na początku stycznia członkowie Klubu Seniora zostali zaproszeni do „Łabędzia”, aby jeszcze przed oficjalnym otwarciem centrum dać Im możliwość obejrzenia nowego obiektu.

Poza pojedynczymi osobami, które wchodziły wcześniej na teren budowy w towarzystwie członków Rady Osiedlowej, seniorzy byli pierwszymi mieszkańcami Łabęd, którzy mieli okazję sprawdzić, co mieści się wewnątrz obiektu i jaka działalność może być w nim prowadzona.

Goście oglądali każdy zakamarek obiektu. Podziwiali jego rozmach, dobre wykonanie i funkcjonalność. Zapewne w przyszłości nie raz będą z niego korzystać, szczególnie z salki koncertowej, gdzie Rada Osiedlowa planuje organizację imprez artystycznych.

aBudżet miasta Gliwice na rok 2014 został przyjęty Uchwałą XXXIX/815/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 19 grudnia 2013 roku. Są w nim zapisane tylko największe zadania inwestycyjne. Pośród nich są inwestycje, które zostaną wykonane w Łabędach:

 1. termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 34 przy ul. Chatka Puchatka,
 2. modernizacja budynków i obiektów Przedszkola Miejskiego nr 37 przy ul. P.Gojawi-czyńskiej,
 3. modernizacja budynków i obiektów w Szkole Podstawowej nr 38 przy ul. Partyzantów,
 4. modernizacja boisk szkolnych w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej,
 5. modernizacja cmentarza przy ul. Wrzosowej – kolejny etap prac,
 6. budowa miejsc postojowych przy ul. Piaskowej – zadanie wymaga zaangażowania Rady Osiedlowej, ponieważ grunt potrzebny do budowy parkingu nie jest własnością gminy Gliwice, jesteśmy w tej sprawie inicjatywni i podejmujemy konkretne działania.