179583997_3091117621121101_5283464508296319411_nRegularnie informujemy Państwa, jak postępują prace przy ul. Głównej 30.
Modernizacja obiektów wchodzi w ostatnią fazę.
Obecnie trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu. Został usunięty i zutylizowany asfalt.
Zostały utwardzone części terenu pod układanie kostki brukowej. Wykonano nową studnię chłonną do odprowadzania wody deszczowej z południowej części dachu budynku A wraz z podłączeniem rur spustowych do studni. Został poszerzony i utwardzony parking przed budynkiem A.
Docelowo, w ramach zagospodarowania terenu, powstaną:
– nowe ogrodzenie wraz z bramą i furtką,
– miejsca parkingowe przed budynkiem A, wraz z parkingiem dla osób niepełnosprawnych,
– chodnik łączący budynek A, B i C,
– ogrodzenie całego boiska wysokim ogrodzeniem,
– trawniki i tereny zielone, nasadzenie drzew i krzewów,
– wewnętrzne instalacje elektrycznych, pod oświetlenie zewnętrzne oraz sterowaniem automatycznym otwieraniem bramy i furtki.
Za informacje i zdjęcia dziękujemy ks. Bogdanowi Peciowi, dyrektorowi Fundacji „Dom Nadziei”.


176337477_3086671044899092_8583834288182201291_nTrwa tegoroczna procedura Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
Na jakim etapie jesteśmy?
1. 19 marca zakończyło się składanie wniosków,
2. mieszkańcy Łabęd złożyli 22 wnioski, w tym 14 na zadania „twarde” i 8 na zadania „miękkie”,
3. 14 z 22 zadań złożyli członkowie Rady Dzielnicy Łabędy i osoby współpracujące z Radą, wszystkie te osoby wpisały we wniosku imię, nazwisko, adres emailowy i telefon, dzięki którym mieszkańcy będą mogli kontaktować się z nimi w sprawie złożonego projektu, dane te będą udostępniane na wniosek zainteresowanych,
4. spośród 7 pozostałych wnioskodawców wolę udostępnienia numeru telefonu i adresu emailowego wyraziły trzy osoby – autorzy wniosków nr 006, 015 i 029,
5. jeden z wnioskodawców skontaktował się z własnej inicjatywy z przedstawicielką Rady,
6. aktualnie, złożone wnioski poddawane są weryfikacji, w zależności od treści wniosku, trafiły one do jednego z miejskich podmiotów:
– Miejski Zarząd Usług Komunalnych – wnioski nr 073, 177, 297,
– Zarząd Dróg Miejskich – wnioski nr 006, 015, 029, 299, 300, 301,
– Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – wnioski nr 128, 298, 303,
– Centrum 3.0 / dawne GCOP/ wnioski nr 221, 304,
– Wydział Kultury i Sportu – wnioski nr 305, 308, 310,
– Centrum Ratownictwa Gliwice – wnioski nr 302, 309,
– Wydziału Edukacji – wniosek nr 306,
– Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – wniosek nr 307,
– Wydziału Usług Komunalnych – wniosek nr 005,
7. zadanie pod nazwą „Modernizacja placu zabaw przy ul. Piaskowej” złożyły dwie osoby, niezależnie od siebie, za zgodą wnioskodawców zostaną połączone i ujęte w wykazie do głosowania jako jeden,
8. wniosek na realizacje zadania pod nazwą „Monitoring skwerów przy ul. Narutowicza i przy ul. A. Jagiellonki, wnioskodawczyni, którą jest członki Rady, został wycofany jako bezprzedmiotowy, monitoring zostanie wykonany w roku 2021 prze Śląską Sieć Metropolitalna,
9. do 14 czerwca nastąpi publikacja wyników oceny wniosków, po tym terminie będzie można złożyć zażalenie na opinie negatywne, wykluczające zadanie z głosowania,
10. do 30 lipca nastąpi publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie,
11. głosować będziemy od 25 sierpnia do 15 września,
12. do 15 października ogłoszone zostaną wyniki głosowania.


179332832_3090789711153892_2902792100309227267_n29 kwietnia o godz. 17.00 rozpocznie się XXVIII plenarne posiedzenie Rady Dzielnicy Łabędy.
Zgodnie z zaplanowaną wcześniej tematyką Rada zapozna się ze szczegółami, dotyczącymi zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa układu drogowego w rejonie stacji kolejowej Gliwice – Łabędy”.
W posiedzeniu weźmie udział Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Mariusz Śpiewok i pracownicy Zarządu Dróg Miejskich.
Wszystkie pozyskane informacje przekażemy Państwu po posiedzeniu.
Jeśli macie Państwo pytania przekażcie je nam, a my zadamy je naszym gościom.


 

178372478_3090162681216595_8091393715129222063_nRada Dzielnicy Łabędy od dawna podkreśla, że dane osób, zgłaszających wnioski w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego powinny być ujawniane.
Postulujemy o to od lat.
Stoimy na stanowisku, że jeśli ktoś proponuje realizację jakiegoś zadania na terenie dzielnicy, a zgłaszany projekt ma być realizowany za pieniądze, przyznane dzielnicy, to nie powinien chować się za zasłoną RODO.
W jednym ze swoich pism dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych stwierdził, że wnioskodawcy nie są anonimowi, a ich dane są dostępne w Urzędzie Miejskim.
Zachęceni tym stwierdzeniem poprosiliśmy Sekretarza Miasta o podanie kontaktu z osobą, która w roku 2020 zgłosiła zadanie „Budowa wybiegu dla psów”.
Niestety, wcześniej nam się to nie udało, choć ujawnienie się autora wniosku uważaliśmy za konieczne z powodu stanowiska części mieszkańców ul. Piaskowej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy”, którzy nie byli zwolennikami tej inwestycji i prosili Radę o pomoc.
O niejasnościach i nieporozumieniach, wynikających z faktu, że w większości materiałów podawana była jedynie informacja o budowie wybiegu dla psów, bez podania nazwy ulicy, przy której miałby powstać informowaliśmy wiele razy.
To spowodowało, że część głosujących była przekonana, że oddaje swój głos na wybieg w innej lokalizacji.
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber napisała:
„[…] informuję, że dane autora wniosku nr 138 nie mogą zostać […] przekazane.
Zgodnie z procedurą Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 wprowadzoną Zarządzeniem nr PM-2470 Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 lipca 2020 r. dane osobowe wnioskodawców mogą być przekazywane miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych lub innym podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na Prezydenta Miasta taki obowiązek.
Dane są przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, jakim jest realizacja procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Podczas tegorocznej procedury w formularzu wniosku wprowadzono pole zgody wnioskodawcy na przekazanie danych kontaktowych osobom zainteresowanym.”
Pole zgody, o którym pisze Pani Prezydent, wprowadzono na wniosek Rady Dzielnicy Łabędy.
Tak więc, nie dowiemy się, kto „uszczęśliwił” mieszkańców ul. Piaskowej.
Nie twierdzimy, że wybieg dla psów przy ul. Piaskowej się nie przyda. Przeciwnie.

Jednak uważamy, że proponowanie wykonania inwestycji dedykowanej konkretnej grupie mieszkańców, finansowanej za nasze wspólne pieniądze wymaga ujawnienia danych wnioskodawcy.


174408107_3089336387965891_6583568091506404908_nPrzypominamy, że trwa procedura opracowywanie czterech nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Do każdego z nich Rada złożyła wnioski w przewidzianym ustawowo terminie.
Wskazywała w nich, jak jej zdaniem winno zmienić się przeznaczenie poszczególnych terenów w obrębie Łabęd.
Na XXVII plenarnym posiedzeniu, Rada przyjęła wnioski dotyczące planu Łabędy Zachód.
To plan o rozszerzonym zakresie opracowania.
Poprzednie granice opracowania zostały poszerzone o tereny pomiędzy przedłużeniem ul. Zamkowej a granicą z gminą Rudziniec – po prawej stronie polnej drogi do Ligoty i Rudzińca.
Zmianie podlegną tereny oznaczone na mapie kolorem żółtym – R – tereny rolne i niebieskim w paski – ZN – zieleń nieurządzona.
Znacząca ich część może zostać zmieniona na tereny usługowo – produkcyjne.
Rada Dzielnicy Łabędy podkreśliła w uchwale nr 34/2021 z 21 kwietnia 2021 r., że formułując wnioski do opracowywanego planu Łabędy Zachód wzięła pod uwagę:
1. informacje przekazane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice Aleksandrę Wysocką i Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego Iwonę Pylypenko – Wilk,
2. potrzeby rozwojowe Miasta Gliwice,
3. potencjał terenów objętych opracowaniem,
4. dobro, potrzeby i oczekiwania mieszkańców dzielnicy Łabędy, jako najważniejszy – zdaniem Rady – aspekt zmian,
5. ale także bardzo bogate doświadczenie, płynące z bieżącej pracy Rady w zakresie przeciw-działania negatywnym skutkom sąsiadowania z sobą terenów o różnych, często skrajnie odmiennych funkcjach, np. usytuowania obok siebie zakładów przemysłowych KSSE i osiedli mieszkaniowych.
W związku z powyższym, Rada Dzielnicy Łabędy skierowała do Prezydenta Miasta Gliwice następujące wnioski, dotyczące zmian we fragmencie Studium i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice obejmującym część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej:
1. Przeznaczenie terenu objętego opracowaniem Studium i MPZP Łabędy Zachód opisać jako usługi, przemysł, tereny mieszkaniowe i zieleń.
a:sportowych i rekreacyjnych,
A. tereny zieleni nieurządzonej – ZN,
B. tereny zieleni urządzonej – ZP, z możliwością budowy zieleńców, skwerów, placów za-baw, obiektów sportowych i rekreacyjnych,
C. tereny ogrodów działkowych – ZD,
D. tereny zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej – MN, MW, zgodnie z wnioskami zawartymi w uchwale nr 18/2020 Rady Dzielnicy Łabędy z 5 listopada 2020 r., przekazanej Wydziałowi Planowania Przestrzennego.
5. Zachować tereny zieleni leśnej – ZL.
6. Uwzględnić w opracowywanym planie tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolem ZI.
7. Wprowadzić zapisy umożliwiające stawianie przyszłym inwestorom wymóg skutecznego odseparowania zabudowy przemysłowej od terenów mieszkaniowych poprzez budowania nasypów ziemnych, sadzenie szybko rosnących i wysokich drzew itp.
8. Skomunikowanie terenu z otoczeniem zaprojektować tak, aby w maksymalnym zakresie odizolować przyszłe tereny usługowo – produkcyjne od terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
Uchwała została przekazana Prezydentowi Miasta Gliwice 22 kwietnia br.


177935824_3087979541434909_8703824860563406935_nZarząd Dróg Miejskich napisał do nas:
„Odpowiadając na pytanie w sprawie orientacyjnego terminu rozpoczęcia robót i sposobu organizacji ruchu drogowego w ramach zadania polegającego na przebudowie odcinka ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach obejmującego łuk, informujemy że na obecną chwilę można określić orientacyjny termin rozpoczęcia prac na maj bieżącego roku.
Jednak jest to uzależnione od kilku czynników między innymi zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego, co należy do zadań Wykonawcy robót.

Tutejsza Jednostka zakłada utrzymanie ruchu w ciągu ulicy Zygmuntowskiej, jednak trzeba mieć na uwadze, że będzie zachodziła konieczność wprowadzenia ruchu wahadłowego, podczas etapowania robót.”


173215522_3081080272124836_2530163031337651831_nPrzypominamy, że na skutek zgłoszenia mieszkańców, zwróciliśmy do jednego z zastępców prezydenta z wnioskiem o sprawdzenie, dlaczego na terenie należącym do miasta gromadzone są uszkodzone pojazdy.
Otrzymaliśmy odpowiedź:
„Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, że obecnie trwa procedura podziału działki niezabudowanej nr 28, obręb Łabędy przy ul. Anny Jagiellonki. Podział ma na celu wydzielenie fragmentu z przeznaczeniem pod drogę, co spowoduje właściwe skomunikowanie działki nr 26, obręb Łabędy z drogą publiczną.
Po zakończeniu podziału Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego planuje zbyć działkę nr 28, obręb Łabędy w drodze przetargu nieograniczonego.
Ponadto według informacji otrzymanych od Zarządcy nieruchomości tj. ZBM II TBS Sp. z o.o., na przedmiotowej działce parkują okoliczni mieszkańcy oraz klienci i pracownicy warsztatów samochodowych zlokalizowanych przy ul. P. Gojawiczyńskiej 23 i 25.
Wobec powyższego, zwróciliśmy się do ZBM II TBS Sp. z o.o. z prośbą o wezwanie właścicieli ww. warsztatów do zaprzestania korzystania z działki nr 28, obręb Łabędy oraz uporządkowania przedmiotowego terenu.”

Informujemy, że działka nr 28, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego jest oznaczona symbolem 25 MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


173146233_3081073028792227_1515942856811906506_nPismem z 13 kwietnia zapytaliśmy Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice Mariusza Śpiewoka, czy zna już wyniki rozpatrywania wniosków złożonych przed 12 lutego 2021 r. w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane PGR-y.
Przypominamy, że miasto mogło złożyć maksimum 3 wnioski na łączną kwotę 5 mln zł.
Złożyło 2.
Jeden z nich dotyczy ul. Zamkowej.
Przedmiotem inwestycji miałoby być wykonanie jezdni o długości ok. 530 m i szerokości 5,50 m, jednostronnego chodnika o szer. 2,0 m, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.
Prezydent M. Śpiewok odpowiedział, że nie ogłoszono jeszcze wyników naboru i nie ma informacji, kiedy nastąpi rozstrzygnięcie.

Czekamy.


176278270_3087875558111974_460383492960908255_nXXVII plenarne posiedzenie Rady Dzielnicy Łabędy, poświęcone planowaniu przestrzennemu, odbyło się 21 kwietnia z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Aleksandry Wysockiej i Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Iwony Pylypenko – Wilk.
Panie szczegółowo uzasadniły powody rozszerzenia granic opracowania planu o tereny położone na zachód od ul. Zamkowej do granic miasta z gminą Rudziniec, odpowiedziały na wszystkie pytania członków Rady, wysłuchały uwag i sugestii, dotyczących planowanych zmian.
Wnioski do opracowywanego dokumentu Rada przyjęła w formie uchwały nr 34/2021 z 21 kwietnia 2021 r.
Głównych ich przesłaniem jest ochrona interesów mieszkańców przy uwzględnieniu potrzeb rozwojowych miasta.
Treść uchwały przedstawimy w odrębnym materiale.