doc10784820210421121143_001Trwa procedura opracowania i uchwalenia przez Radę Miasta Gliwice sześciu dokumentów z zakresu planowania przestrzennego.
Są to m.in.:
1. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
2. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Obecny etap prac, określony przez Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to WYŁOŻENIE PROJEKTÓW DO PUBLICZNEGO WGLĄDU.
Potrwa ono od 8 do 28 lipca 2021 r.
 
Zgodnie z art. 11 p. 8 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące obu projektów.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gliwice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2021 r.
DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium odbędzie się 27 lipca o godz. 16.00, a w sprawie planu zagospodarowania w tym samym dniu o godz. 18.00.
Forma dyskusji – zdalna.
Więcej szczegółów w załącznikach.
 
Planowaniu przestrzennemu poświęcony będzie cykl postów.
Każdy z nich odniesie się do innych działań Rady. Przypomnimy informacje przekazywane wcześniej, począwszy od września 2020 r.
 
Wszystkich zainteresowanych tematem prosimy o czytanie naszych postów łącznie, ponieważ będą się one wzajemnie uzupełniać.

Comments are closed.