BOISKOW roku 2019 przy ul. Klasztornej w Starych Łabędach powstanie nowy plac zabaw.

W tegorocznym głosowaniu na zadania budżetu obywatelskiego uzyskał najwięcej głosów – 446.

Przypominamy, że Łabędy miały w tym roku do dyspozycji 425.002 zł.

Ponieważ koszt budowy placu zabaw wyszacowano na 400.000 zł , z puli podstawowej pozostało tylko 25.002 zł. W związku z tym z listy głosowanych zadań, do realizacji wskazano to, które mieściło się w tej kwocie. Jest to – Organizacja raz w tygodniu dwugodzinnych zajęć w tenisie stołowym dla 40 dzieci z osiedla w wieku szkolnym w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” za 16.000 zł.

Inne zadania, pomimo dobrego wyniku nie znalazły się wykazie zadań zakwalifikowanych do realizacji w roku 2019.

Z puli dla aktywnych Łabędy otrzymały zadanie – Organizacja bezpłatnych imprez dla 60 seniorów 65+ –  koncerty, spotkania przy muzyce, spotkania ze specjalistami za 30 000 zł.

Największą liczbę głosów, poza zadaniem, które wygrało, zdobyły:

 1. Budowa siłowni na ul. Rzeczyckiej,
 2. Remont ul. Kosmonautów II etap,
 3. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kosmonautów,
 4. Remont ul. Majakowskiego,
 5. Budowa chodnika przy ul. Poezji i Ossolińskich,
 6. Remont ul. Waryńskiego.

Powyższe zadania, ze względu na wysokość przyznanej kwoty i liczbę oddanych głosów nie zostaną wykonane jako zadania budżetu obywatelskiego.

O ich realizację będziemy zabiegać w innym trybie.


remont

W tym tygodniu położona została ostatnia warstwa asfaltu. Wykonała go specjalna maszyna, należąca do gliwickiego Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.

Obecnie trwają drobne poprawki w obrębie terenów zielonych.

Odbiór końcowy nastąpi w najbliższym czasie. Weźmie w nim udział przedstawiciel Rady Osiedla Łabędy. Wcześniej przeglądniemy całą drogę.

Sprawdzimy, czy zgłaszane przez nas uwagi zostały w trakcie prowadzonych prac uwzględnione.

Po dokonaniu odbioru końcowego uzyskamy informację o ostatecznej wysokości kosztów remontu ul. R. Luksemburg.

Zadanie jest realizowane na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich. O jego realizację zabiegaliśmy od wielu lat.


 

przewiertTrwają prace prowadzone w ramach III etapu inwestycji PEC – Gliwice.

Aktualnie w ramach budowy nowej sieci ciepłowniczej wykonywany jest przewiert pod ulicą Wolności. Zadanie realizowano z zastosowanie specjalistycznego sprzętu.

Podobne przewierty, chroniące nawierzchnie dróg, będą wykonane także w innych miejscach.

Przypominamy, że obecnie realizowany jest III etap inwestycji PEC, a dokładnie IIIA i IIIB.  Sieć układana jest od ul. J. Popiełuszki aż do budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

Na rok 2019 zaplanowano  etap IIIC, który obejmie pozostały teren, aż do ul. Z. Nałkowskiej.

zso2Trwa przebudowa pomieszczeń dawnej stołówki i świetlicy szkolnej w budynku ZSO 2 przy ul. Partyzantów 25.

Powstają nowe sale przedszkolne, sanitariaty, szatnie, nowa stołówka.

Zmiany są poważne. Aktualnie pracownicy firmy realizującej zadanie wykonują podstawowe prace budowlane – stawiają nowe ścianki działowe. Prace postępują bardzo sprawnie.

Przypominamy, że w ZSO 2 realizowane są aktualnie trzy zadania.

Powstaje nowa świetlica szkolna. Przeznaczono na nią trzy sale lekcyjne, znajdujące się na parterze.

Także na parterze budynku powstaje segment przedszkolny, a na I piętrze sala lekcyjna – tam, gdzie w zakończonym roku szkolnym przebywały przedszkolaki.

Koszt prowadzonych prac to 399. 850,22 zł. Środki pochodzą z budżetu Miasta Gliwice.

Zadanie realizuje Zakład Usługowo- Handlowy Grażyna Ruda, Krystian Ruda, Łukasz Ruda ul. Bernardyńska 56 z Gliwic.


 

bo25 czerwca kończy się głosowanie na zadania budżetu obywatelskiego.

To czas aktywności mieszkańców, którzy powinni zadbać o swoje interesy i dzięki swemu zaangażowaniu doprowadzić do realizacji prac, o których wykonanie niejednokrotnie się upominali.

Rada wszystkie te sygnalizowane potrzeby zgłosiła. Są na karcie do głosowania.

Teraz to od zainteresowanych zależy, które z nich zostaną wybrane.

Raz jeszcze przypominamy wszystkie zadania.

ZNAJDŹ TO, NA KTÓRYM CI ZALEŻY. ZAGŁOSUJ. ZACHĘĆ INNYCH.

PROBLEMY SAME SIĘ NIE ROZWIĄŻĄ.

1.Wykonanie do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż  drogi dojazdowej do budynków przy ul. Piaskowej 3A – D oraz do 10 miejsc wzdłuż drogi dojazdowej do budynków przy ul. Kosmonautów 42A.

2.Remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz dojść do chodnika przy ul. Poezji / odcinek długości ok. 150 m od ul. Zygmuntowskiej /.

3.Wykonanie nowych miejsc postojowych w ciągu ul. Ossolińskich od skrzyżowania z ul. Poezji do bloku nr 65 wraz z remontem nawierzchni istniejących miejsc postojowych przy ul. Prozy pomiędzy nr 1-11.

4.Wykonanie oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika łączącego ul. Wieniawskiego z Przyszowską.

5.Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Piaskowej Doliny.

6.Budowa kompletu urządzeń sportowych typu street workout na terenie Piaskowej Doliny.

7.Całoroczne warsztaty artystyczne, pokazy filmowe, spotkania z ekspertami różnych branż oraz turnieje gier planszowych dla dzieci i dorosłych.

8.Kurs samoobrony dla kobiet, 15 dwugodzinnych zajęć z instruktorem.

9.Remont ul. Majakowskiego polegający na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodników.

10.Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby dla 50 kobiet.

11.Remont chodnika przy ul. Partyzantów na odcinku od nr 30 do ul. Fiołkowej.

12.Zajęcia aqua aerobiku dla 45 kobiet w basenie w SP 32, raz w tygodniu od marca do listopada.

13.Remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (II etap) na odcinku od budynku nr 54  do 50A.

14.Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Przyszowskiej na odcinku od sklepu Biedronka do ul. Pułaskiego.

15.Oznakowanie przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6 wraz z panelami słonecznymi przy ul. Przyszowskiej / sklep Biedronka / oraz skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z Chatka Puchatka i Radosną.

16.Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich.

17.Wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego z kostki brukowej wzdłuż ul. Ossolińskich.

18.Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej.

19.Utwardzenie placu przy ul. Pszennej płytami ażurowymi.

20.Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników ul. Waryńskiego.

21.Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Rzeczyckiej 31A.

22.Cykl warsztatów historyczno-edukacyjnych podczas rejsu po Kanale Gliwickim dla 300 osób w 5 grupach.

23.Organizacja raz w tygodniu  dwugodzinnych zajęć w tenisie stołowym dla 40 dzieci z osiedla w wieku szkolnym w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź.

24.Organizacja zajęć gimnastycznych dla dwóch grup wiekowych 65+ i 35+ po 25 osób, raz w tygodniu po godzinie, przez 8 miesięcy z wyłączeniem wakacji.

25.Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dla różnych grup wiekowych.

26.Zakup i montaż 4 stojących, zamykanych gablot informacyjnych, będących w dyspozycji Rady Osiedla.

27.Organizacja bezpłatnych imprez dla 60 seniorów 65+ w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” i SM Stare Łabędy – koncerty, spotkania przy muzyce, spotkania ze specjalistami.

28.Organizacja bezpłatnego udziału 50 seniorów w wydarzeniach artystycznych – 2 spektaklach teatralnych, 2 koncertach oraz 1 seansie filmowym na terenie Gliwic.

29.24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.


ZALEWANIEOd końca listopada ubiegłego roku prowadzimy intensywne działania związane z poważnym problemem, jakim jest zalewanie posesji, położonych na obrzeżach KSSE, w rejonie ulic Klasztornej, Rzeczyckiej, Staromiejskiej i innych.

Współpracujemy w tej sprawie z Wydziałem Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych oraz Prezesem Strefy.

Na początku maja złożyliśmy wniosek o wykonanie szczegółowej analizy obecnej sytuacji hydrologicznej w obrębie KSSE jako całości.

15 czerwca odbyło się, z naszym udziałem, spotkanie przedstawicieli miasta i Strefy z wykonawcą interesującej nas analizy.

Otrzymaliśmy też w tej sprawie informacje na piśmie. Potwierdzono przyjęte 15 czerwca ustalenia:

 1. wskazano zakresy prawdopodobnych nieprawidłowości, a także obszary najbardziej obciążone zalewaniem,
 2. przyjęto, że w analizie zostaną przedłożone zakresy działań naprawczych,
 3. analiza będzie wykonana do 15 listopada 2018 r.,
 4. Prezes KSSE przedłoży wszelkie posiadane dokumenty niezbędne do przeprowadzonej analizy, a dotyczące I etapu zagospodarowania terenu KSSE oraz informacje o gospodarowaniu wodami na terenach poszczególnych zakładów,
 5. został wyznaczony termin spotkania w terenie na dni pomiędzy 25 a 29 czerwca.

To kolejny krok na drodze do zdiagnozowania istniejącego problemu i przyjęcia niezbędnych rozwiązań.

Problem jest trudny, ale optymizmem napawa zaangażowanie, z jakim do jego likwidacji przystąpili pracownicy Wydziału i Prezes KSSE.

Będziemy Państwa informować o postępach w sprawie.


skwerRozpoczęły się prace przy modernizacji terenów zielonych, położonych pomiędzy ul. Wolności, Waryńskiego i J. Popiełuszki /K. Marksa/.

Wcześniej w tym miejscu prowadzone były prace związane z budową nowej sieci ciepłowniczej.

12 czerwca zaczęło się też porządkowanie terenu pod nowe kwietniki, ścieżki parkowe i inne elementy.

Zadanie realizuje firma Eko – Pol Jan Ogonowski na zlecenie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. Zakres prac określa projekt techniczny, opracowany we współpracy z Radą Osiedla Łabędy i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, zainteresowanych zmianami.

Dziś, gdy wszystko zmienia się dosłownie z dnia na dzień, cenna okazuje się dokumentacja fotograficzna, wykonana w ciągu kilku ostatnich lat przez członków rady.


boDo 25 czerwca trwa głosowanie na zadania budżetu obywatelskiego.

Wśród 29 zadań, które dotyczą Łabęd, każdy może znaleźć coś, co dotyczy jego miejsca zamieszkania.

Mieszkańcy ul. Poezji, Prozy, Ossolińskich mają do wyboru aż 4 zadania:

 1. Nr 2 na karcie do głosowania – Remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz dojść do chodnika przy ul. Poezji / odcinek długości ok. 150 m od ul. Zygmuntowskiej / – 330. 000 zł.
 2. Nr 3 na karcie – Wykonanie nowych miejsc postojowych w ciągu ul. Ossolińskich od skrzyżowania z ul. Poezji do bloku nr 65 wraz z remontem nawierzchni istniejących miejsc postojowych przy ul. Prozy pomiędzy nr 1-11 – 240. 000 zł.
 3. Nr 16 na karcie – Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich – 000 zł.
 4. Nr 17 na karcie – Wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego z kostki brukowej wzdłuż ul. Ossolińskich – 000 zł.

Jest w czym wybierać. Warto zadbać o realizację swoich potrzeb.

Mieszkańcy często zwracali uwagę przedstawicielom Rady Osiedla i Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej G-JL na potrzebę wykonania powyższych prac.

Teraz, gdy zadania podlegają wyborowi, wszystko zależy od aktywności zainteresowanych.


iiETAPNiedawno zakończony został remont jezdni, chodników i miejsc parkingowych przy ul. Kosmonautów, od numeru do numeru 54.

Zadanie to zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego, na który głosowaliśmy w poprzednim roku. A co z druga częścią drogi?

Rada Osiedla w ramach tegorocznej procedury budżetu zgłosiła zadanie – Remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (II etap) na odcinku od budynku nr 54  do 50A.

Uznaliśmy, że ubiegłoroczny wniosek, odnoszący się jedynie do części ul, Kosmonautów w dziwny sposób dzielił mieszkańców. Dlatego doprowadziliśmy do ujęcia na karcie do głosowania II etapu remontu.

Teraz wszystko zależy od mieszkańców. Prosimy ich o aktywność.

Mamy nadzieję, że ci, którzy zaangażowali się w poparcie w ubiegłorocznym głosowaniu remontu części drogi teraz wesprą starania o dokończenie zadania.

Zachęcamy do oddania głosu na zadanie – Remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (II etap) na odcinku od budynku nr 54  do 50A, pozycja na liście nr 13, nr wniosku 309.

ZAGŁOSUJ I POZYSKAJ WSPARCIE INNYCH ! Głosować może każdy mieszkaniec Gliwic, który ma 16 lat lub ukończy je w roku 2018.


MajakowskiegoTrwa głosowanie na zadania budżetu obywatelskiego. Na karcie do głosowania są m.in. dwa zadania:  „Remont ul. Majakowskiego” i „Remont ul. Waryńskiego”.

Mieszkańcy tych dwóch ulic mają możliwość zdecydowania, czy ulice, przy których mieszkają, zostaną wyremontowane w roku 2019.

Wszystko zależy od nich samych. Zachęcamy ich do wzięcia udziału w głosowaniu i pozyskanie jak największej liczby osób, które też na to zadanie zagłosują. Takich osób jest wiele – rodzina, znajomi, ci, z którymi pracujemy… możliwości jest wiele.

Może głosować każdy kto ma 16 lat lub ukończy je w roku 2018 i mieszka w Gliwicach. Można wskazać jedno zadanie. Można głosować internetowo – jeden głos z jednego adresu emailowego, trzeba pamiętać o potwierdzeniu oddania głosu!!! Papierowe karty do głosowania są w bibliotece w Łabędziu i u członków Rady.

CHCESZ ZMIENIĆ to, co ci się nie podoba – WEŹ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU !

Jeśli mieszkańcy ul. Majakowskiego i Waryńskiego nie zadbają teraz o swoje interesy to będą czekać na remont swoich ulic w długiej kolejce.