BumarWracamy do sprawy pozyskania od Zakładów Mechanicznych Bumar – Łabędy działki nr 74/1 obręb Łabędy, na której zlokalizowany jest przystanek końcowy komunikacji miejskiej.

Wreszcie!!!! Po wielu latach bezskutecznych zabiegów, dojdzie do spotkania przedstawicieli Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i ZM Bumar – Łabędy.

Odbędzie się ono 20 września, początek o godz. 13.00.

Po zakończeniu spotkania dopytamy o jego rezultaty.

Mamy nadzieję, że dojdzie do uzgodnień, dzięki którym możliwe stanie się przejęcie działki. Jesteśmy świadomi, że tego typu zmiany realizowane są długo, ale jeśli się zaczną to każdy dzień będzie nas przybliżał do oczekiwanego finału.

Przypominamy, że pozyskanie działki nr 74/1 do zasobów Miasta Gliwice pozwoli na wykonanie remontu przystanku, którego obecny stan odbiega od normy.


plac zabawNa wniosek mieszkańca zwróciliśmy się do zarządcy palcu zabaw przy ul. Tuwima z prośbą o uwzględnienie w przyszłorocznym planie zadań realizowanych przez Miejski Zarząd usług Komunalnych renowacji placu zabaw przy ul. Tuwima.

Przypomnieliśmy, że plac powstał w roku 2008. Ponieważ jest bardzo intensywnie użytkowany, zamontowane na nim urządzenia częściowo się zużyły i wymagają napraw. Wyraziliśmy też opinię, że ich zestaw mógłby być bogatszy.

Pismem z 1 września 2017 r. MZUK poinformował nas, że:

„stan techniczny urządzeń zabawowych nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników i nie kwalifikuje ich do wymiany.

Niemniej jednak w okresie wiosennym 2018 r. zostanie przeprowadzona szczegółowa kontrola urządzeń i wyposażenia placu.

W sytuacji stwierdzenia przez komisję kontrolującą nadmiernego zużycia urządzeń zabawowych, podejmowane będą decyzje co do zakresu ich naprawy czy te z ewentualnej wymiany na nowe.

Ponadto informujemy, że przed okresem zimowym do 30 września br. na wyżej wymienionym placu zostaną przeprowadzone niezbędne prace renowacyjno – naprawcze.”

Taka odpowiedź nas satysfakcjonuje. Oznacza, że na placu zabaw przy ul. Tuwima nastąpią zmiany.


 

zso2Po długich staraniach o jak najefektywniejsze zagospodarowanie terenów położonych wokół budynków szkolnych przy ul. Partyzantów, inicjowanych przez Radę Osiedla spotkaniach, uwagach na piśmie, kierowanych do Wydziału Inwestycji i Remontów, naradach inwestora z projektantem doszło do przyjęcia uzgodnień w sprawie zmian w obowiązującej koncepcji. Informacje w ich sprawie otrzymaliśmy 14 września.

Są to zmiany, o które zabiegaliśmy.

Całość zadania zostanie podzielona na dwie części. Jedna z nich obejmie budowę boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni, budowę miejsc parkingowych dla autobusów / tył „Łabędzia”/ i samochodów osobowych, remont ciągów komunikacyjnych i terenu śmietnika. Ta część zostanie zrealizowana na zlecenie Wydziału Inwestycji i Remontów.

Druga część obejmie te tereny, które będą miały charakter rekreacyjno – zabawowy – tereny od strony ul. Partyzantów i w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw. Prace zostaną wykonane pod nadzorem Wydziału Edukacji.


14.09. IR ZSO 2(1)


samoobrona5 września rozpoczął się kurs samoobronny dla kobiet. Z oferty przygotowanej przez Centrum Ratownictwa Gliwice może skorzystać 150 pań.

Na pierwszych zajęciach obecni byli przedstawiciele Straży Miejskiej, CRG oraz instruktorzy prowadzący szkolenie.

Hala „Łabędzia” była pełna ćwiczących. Widok był przepiękny.

Przypominamy, że kurs samoobrony jest zadaniem realizowanym w ramach budżetu obywatelskiego dla Łabęd, a o jego realizacji zdecydowali mieszkańcy, którzy ponad rok temu wzięli udział w głosowaniu. Wniosek w tej sprawie złożyła Rada Osiedla Łabędy.

Cieszymy się, że nasz pomysł znalazł poparcie, a przede wszystkim, że łabędzianki mogą wziąć udział w kursie zorganizowanym na terenie naszej dzielnicy.


przedszkoleW przeddzień otwarcia oddziału przedszkolnego w SP 38 przy ul. Partyzantów, zajrzeliśmy do szkoły, żeby sprawdzić, jak wyglądają pomieszczenia, w których grupa przedszkolna zacznie swoje zajęcia.

Na miejscu zastaliśmy dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 38 Czesławę Świentek i dwie Panie wychowawczynie. Trwały ostatnie prace – układanie zabawek i innych elementów wyposażenia, uzgadniano szczegóły dotyczące organizacji pracy, spożywania posiłków, korzystania z toalet.

Pani dyrektor zapowiedziała, że będzie czekać na swoje dzieci już od godz. 6.00.

Jesteśmy ciekawi, jak dzieciom minie pierwszy dzień w nowym miejscu. Życzymy, żeby wypełniły go wyłącznie miłe chwile.

Nadal będziemy blisko sprawy organizacji opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Łabęd.


chodnikOd kilku lat zabiegamy o likwidację zagrożeń i utrudnień powodowanych przez samochody ciężarowe, wyjeżdżające na ul. Staromiejską z nieutwardzonej drogi, położonej pomiędzy nasypem kolejowym a brzegiem Kanału Gliwickiego.

Kolejne pismo w tej sprawie skierowaliśmy do dyrektora Zarządu Dróg Miejskich 22 sierpnia. Nie po raz pierwszy wyjaśniliśmy, że problem polega na tym, iż samochody ciężarowe:

  1. w stopniu niedopuszczalnym brudzą jezdnię i chodnik ul. Staromiejskiej w rejonie wiaduktu kolejowego,
  2. wjeżdżają na ul. Staromiejską bezpośrednio przed sygnalizacją świetlną, w rejonie, gdzie występuje nasilony ruch drogowy,
  3. przejeżdżają po chodniku dla pieszych na znacznej jego długości, ścinając zakręt, co widać wyraźnie po śladach zostawianych przez zabłocone opony,
  4. permanentnie niszczą słupki ustawione przez ZDM i mające ograniczyć łuk skrętu.

O utwardzenie wyjazdu wnioskowaliśmy już kilka razy. Reakcją było przywiezienie materiału, którego część wysypano bezpośrednio przed chodnikiem, z reszty utworzono pryzmę, zalegająca przy drodze.

Rozumiemy, że firma transportowa chce pracować, ale my też mamy swoje oczekiwania, a nawet prawa.

Mamy nadzieję, że wreszcie Zarząd Dróg Miejskich znajdzie rozwiązanie.


StarogliwickaChodnik dla pieszych, który znajduje się po parzystej stronie ul. Starogliwickiej ulegał w ostatnich latach stałej degradacji. Jej głównym powodem było osiadanie gruntu przy jednoczesnym pozostawaniu studzienek kanalizacji deszczowej w niezmienionej pozycji.

Ponieważ użytkowanie chodnika w obecnym jego stanie stało się prawie niemożliwe, 21 sierpnia zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o pilne wykonanie remontu.

Otrzymaliśmy bardzo szybką odpowiedź. Znalazły się w niej następujące, ważne dla nas informacje:

  1. 28 sierpnia odbyła się wizja w terenie, w której uczestniczyli przedstawiciele ZDM oraz gestora sieci kanalizacji deszczowej tj. Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych,
  2. w wyniku przeglądu ustalono, ze ZDM zleci usunięcie deformacji chodnika niezwiązanych z awarią sieci kanalizacji deszczowej, natomiast naprawy urządzeń infrastruktury podziemnej zostaną zlecone przez Wydział,
  3. prace naprawcze zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie.

To dobre wiadomości. Nie tylko stan chodnika zmieni się na lepsze to jeszcze stanie się to szybko. Dziękujemy za szybkie podjęcie tematu.


przystanekO końcowym przystanku komunikacji miejskiej pisaliśmy już kilkukrotnie.

Jego wygląd, stan nawierzchni, warunki przebywania na jego terenie pasażerów są nie do zaakceptowania.

Problem wynika z faktu, ze działka nr 74/1 obręb Łabędy, na której zlokalizowany jest przystanek, jest zarządzana przez Zakłady Mechaniczne Bumar – Łabędy.

O przejęcie tego terenu zabiegamy od lat. Niestety, wiele pism skierowanych do kierownictwa firmy pozostało bez odpowiedzi.

Ostatni z licznych wniosków w sprawie zmiany stanu prawnego działki został skierowany do ZM Bumar – Łabędy przez Zastępcę Prezydenta Miasta Piotra Wieczorka 28 lipca br. W piśmie użyte zostały argumenty przemawiające za przekazaniem nieruchomości Miastu Gliwice :

  1. teren w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na cele komunikacyjne i parkingi,
  2. pozyskanie działki pozwoli na przeprowadzenie prac remontowych, niezbędnych ze względu na obecny stan przystanku,
  3. zbycie działki zdejmie z ZM Bumar – Łabędy obowiązek jego utrzymania, a także uiszczania podatków.

Mamy nadzieję, że kierownictwo Bumar wreszcie zrozumie, że problem trzeba rozwiązać i albo przekaże działkę 74/1 Miastu Gliwice, albo zabierze się za remont przystanku.


Zobacz pismo: 8 O 3. 08. GN przystanek końcowy


AUTOBUSW związku z wpisem na facebooku na temat stacji wypożyczania rowerów pojawił się wątek przewożenia rowerów autobusami komunikacji miejskiej.

Zapowiedzieliśmy sprawdzenie, jak ta sprawa jest uregulowana.

Skierowaliśmy prośbę o stosowną  informację do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Odpowiedź otrzymaliśmy niezwłocznie, bo już następnego dnia po wysłaniu e’maila.

PKM pisze m.in. że „zarówno w autobusach tzw. krótkich jak i długich, przewidziane jest tylko jedno miejsce umożliwiające bezpieczny przewóz roweru”.

Pozostałe szczegóły regulacji oraz jej podstawa prawna zawarte są w załączonym piśmie.


Zobacz pismo: 8 O 28.08. PKM Rower w autobusie-1


rowerPo długim oczekiwaniu, wskazaniu dwóch alternatywnych lokalizacji stacji wypożyczania rowerów miejskich, o której istnienie na terenie Łabęd zabiegaliśmy, otrzymaliśmy ostateczne stanowisko w tej sprawie Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Poinformowano nas, że „w roku 2017 nie planuje się rozbudowy systemu Gliwickiego Roweru Miejskiego.

Po zakończeniu sezonu zostaną przeanalizowane wszystkie istniejące lokalizacje oraz zaproponowane przez mieszkańców oraz Radnych Rady Miasta, a następnie podjęta decyzja o ewentualnej rozbudowie.

System GRM zostanie rozbudowany najwcześniej z rozpoczęciem sezonu w 2018 r. System będzie funkcjonował od 1 marca 2018 r. zgodnie z umową zawartą z firmą Nextbike Polska S.A.”

O terminie montażu dodatkowych stacji oraz ich lokalizacji zostaniemy poinformowani niezwłocznie po podjęciu ostatecznych decyzji.