ŁabędźGliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w trybie przetargu opartego o zapisy art. 701 – 705 ustawy Kodeks cywilny wyłoniło wykonawcę zadania pod nazwą „Organizacja imprez dla seniorów w wieku 65+ na terenie osiedla Łabędy w Gliwicach”
Zrealizuje je firma NEW CHALLENGE z Krakowa za cenę 23 370,00 zł.
Przedmiotem umowy jest organizacja 15 imprez dla seniorów w wieku 65+ na terenie osiedla Łabędy, w tym 5 koncertów, 5 spotkań przy muzyce, 5 spotkań ze specjalistami.
10 z nich odbędzie się w „Łabędziu”.
Za nabór odpowiada firma realizująca zadanie.
Zadanie będzie wykonane w ramach budżetu obywatelskiego.
Termin wykonania zadania to 15 listopada 2019 r.
Więcej szczegółów przekażemy po ich uzyskaniu od GCOP.


 

baner-wybory (1)7 kwietnia przeprowadzone zostaną wybory do gliwickich rad osiedli.
Swą Radę wybiorą również mieszkańcy Łabęd.
Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 8.00 do 20.00.
Na karcie do głosowania znajdziecie Państwo nazwiska 18 kandydatów.
Rada liczy 15 członków.
Wyborca może znak X postawić nie tylko przy jednej osobie, ale nawet przy 15. Jednak nie więcej, bo głos będzie nieważny.
Bardzo ważne jest kogo wybierzemy.
Jak wygląda praca Rady prezentowaliśmy Państwu w ostatnim numerze „Naszych Łabęd” i materiałach podsumowujących działalność Rady w kończącej się kadencji.
Wskazują one dość jednoznacznie, jakie oczekiwania powinni mieć wyborcy wobec kandydatów.
Jeśli Rada ma przez najbliższe 4 lata dobrze służyć mieszkańcom to jej członkowie muszą, a przynajmniej powinni być osobami gotowymi sprawom Łabęd poświecić swoją widzę i doświadczenie, ale także swój prywatny czas i osobiste zaangażowanie, wykonywać wiele różnych obowiązków, często trudnych i niewidocznych dla innych / np. praca Zarządu Osiedla/, a wszystko to społecznie, pod presją ocen i opinii (nie zawsze budujących), pod presją oczekiwań, ale i z satysfakcją, że można robić coś dla innych.
Zachęcamy łabędzian do udziału w wyborach.


 

56359379_2456554511244085_7084997473323712512_nJednym z największych osiągnięć Rady Osiedla Łabędy jest imponująca liczba podmiotów, z którymi współpracuje, realizując najróżniejsze zadania służące naszej dzielnicy.
Są to przedstawiciele Miasta Gliwice, organizacje pozarządowe, służby mundurowe, właściciele firm, sklepów, zakładów usługowych, zarządcy wspólnot mieszkaniowych, prezesi spółdzielni mieszkaniowych, parafie …
Każdy z naszych partnerów wnosi w łabędzką rzeczywistość nowe elementy, wzbogacające prowadzoną przez Radę działalność.
Kończąc kadencję kierujemy serdeczne słowa wdzięczności do:
– Prezydenta Miasta Gliwice za stałe wspieranie rozwoju Łabęd,
– Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Krystiana Tomali za realizowane na terenie Łabęd przedsięwzięcia z zakresu edukacji, kultury, sportu i zdrowia,
– Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna za wspólne podejmowanie trudnych spraw związanych z gospodarką nieruchomościami, planowaniem przestrzennym, gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi,
– Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Mariusza Śpiewoka, pełniącego swą funkcję od 1 lutego br., za odważne podjęcie kilku ważnych dla Łabęd spraw z zakresu remontów dróg, utworzenia traktu spacerowego wzdłuż Kłodnicy i innych,
– Naczelnikom i pracownikom Wydziałów: Inwestycji i Remontów, Gospodarki Nieruchomościami, Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, Edukacji, Kultury i Promocji Miasta, Zdrowia i Spraw Społecznych, Środowiska, Planowania Przestrzennego, Biura Rozwoju Miasta, Biura Rady Miasta,
– Przedszkolom Miejskim nr 34, 37, 38, 40, Szkołom Podstawowym nr 6, 20, 29, 32, ZSO 2, ZSO 4 z os. Powstańców Śląskich, ZSO 8 z os. Kopernika, ZSO 12 z Brzezinki,
– Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia,
– Państwowemu Zawodowemu Studium Wokalno– Baletowemu,
– Szkole Tańca Dancelook,
– Młodzieżowemu Domowi Kultury,
– Miejskiej Bibliotece Publicznej,
– Zarządcy Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”,
– Gliwickiemu Centrum Organizacji Pozarządowych,
– Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
– Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych,
– Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
– PEC – Gliwice Sp. z o.o.
– Zarządowi Dróg Miejskich,
– Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej,
– Zarządowi Budynków Miejskich II TBS Sp. z o. o., ROM 10,
– IV Komisariatowi Policji
– Straży Miejskiej,
– Parafiom: WNMP, św. Anny i św. Jerzego,
– Caritas Diecezji Gliwickiej,
– Drukarni Epigraf,
– Marinie Gliwice,
– Prezesom spółdzielni mieszkaniowych Donata, Łabędy, Zielony Zakątek i zarządcom tych wspólnot mieszkaniowych, które podjęły z nami współpracę,
– Towarzystwu Kulturalnemu „Fuga”,
– Klubowi Abstynentów „Krokus”,
– Akademię Tenisa Stołowego
– Ślaski Związek Tenisa Stołowego.
– Stowarzyszeniu GTW,
– Fundacji „Różyczka”,
– Fundacji „Dom Nadziei”,
– Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
– Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
– firmie EDUMED,
– właścicielom, dyrektorom, prezesom licznych podmiotów gospodarczych z terenu Łabęd,
– właścicielom sklepów, restauracji, cukierni, lodziarni, kwiaciarni, punktów usługowych, którzy wspierali naszą działalność.

Jesteśmy Wam za wszelką pomoc udzieloną Radzie Osiedla Łabędy niezmiernie wdzięczni.


56461043_2456516571247879_6632387119522250752_nPodczas ostatniego posiedzenia Przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy podziękowała wszystkim jej członkom za aktywnie wypełnianie mandatu powierzonego im przez wyborców i pracę na rzecz mieszkańców Łabęd.
Wyraziła wdzięczność za zaangażowanie, gotowość do bezinteresownego służenia innym, bezinteresowne dzielenie się umiejętnościami, doświadczeniem i wiedzą, za wspieranie się w prowadzonych działaniach, za poświęcony czas.
Podkreśliła, że zmiany, które z udziałem Rady zaszły w Łabędach są znaczące i wpłynęły na poprawę życia mieszkańców.
Wyraziła przekonanie, że Rada nie zmarnowała szansy, danej jej przez wyborców i wykorzystała posiadane możliwości.
Stała się bardziej rozpoznawalna, wzmocniła swoją pozycję i autorytet.
Stanowiła ZESPÓŁ.
Szczególne podziękowania Przewodnicząca przekazała Joannie Szubert, która była członkinią Rady od trzech kadencji, czyli od roku 2007 i nie zdecydowała się, aby kandydować po raz kolejny.
Spośród obecnych członków Rady w wyborach kandyduje:
Tadeusz Barcik, Bernard Fic, Sabina Gorczyca – Kamaj, Stefania Grzechca, Barbara Kończak, Renata Jaros, Dariusz Kosowicz, Grażyna Maszniew, Ewa Mizera, Roman Michalski, Bogdan Pietrzak, Krystyna Sowa, Jerzy Paweł Tyrakowski oraz współpracujący z Radą od dłuższego czasu – Joanna Grzybowska i Piotr Majer.
Przypominamy, że członkowie Rady nie otrzymują za swoją pracę diety.
Przyjęte na siebie obowiązki wykonują społecznie.


 

Łabędy herbRada Osiedla Łabędy kadencji 2015 – 2019 w liczbach:

– 56 posiedzeń plenarnych,
– 41 podjętych uchwał,
– 89 wniosków do budżetu obywatelskiego,
– 19 zadań zrealizowanych i przewidzianych na rok 2019 w ramach budżetu obywatelskiego za łączną kwotę ponad 2,5 mln zł,
– 18 imprez ponadosiedlowych, pozyskanie na ten cel 83.556 zł,
– 270 imprez osiedlowych,
– 84 imprezy dla Seniorów,
– 3 spotkania Mikołaja z mieszkańcami,
– 3 edycje Kina Letniego,
– 3 edycje zabaw dla dzieci „Roześmiane podwórka”,
– 3 edycje badań mammograficznych,
– 10 festynów osiedlowych,
– ponad 50 podmiotów, z którymi Rada na co dzień współpracuje,
– coraz więcej spraw podejmowanych na wniosek mieszkańców.
Warto podkreślić, że powyższe rezultaty Rada uzyskała pomimo krótszego niż zwykle czasu trwania kadencji.
Poprzednie wybory miały miejsce 15 listopada 2015 r., pierwsze posiedzenie RO odbyło się 7 grudnia 2015 r., a koniec kadencji to 7 kwietnia 2019 r.
Praktycznie, mieliśmy do dyspozycji 3 lata.


 

56492578_2456467317919471_9721787323514880_n4 kwietnia Rada Osiedla Łabędy odbyła ostatnie w kadencji 2015 – 2019 posiedzenie plenarne.
W obradach wzięło udział 12 członków Rady: T. Barcik, B. Fic, S. Gorczyca-Kamaj, S. Grzechca, R. Jaros, B. Kończak, D. Kosowicz, E. Mizera, B. Pietrzak, K. Sowa, J. Szubert, P. Tyrakowski oraz przewodniczący Klubu Seniora S. Kurczab.
Nieobecni to: P. Caban, G. Maszniew, R. Michalski.
W części posiedzenia uczestniczył Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz.

Rada Osiedla Łabędy m.in. :
1.podjęła uchwałę nr 41/2018 Rady Osiedla Łabędy z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowania do Zarządu Dróg Miejskich wniosku dotyczącego wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na niektórych ulicach na terenie Łabęd,
2. podsumowała swoją pracę w kadencji 2015 – 2019,
3. przyjęła informację dotyczącą wyborów do Rady, wniosków złożonych w ramach budżetu obywatelskiego, środków pozyskanych na organizację imprez ponadosiedlowych,
4. podziękowała Prezydentowi Miasta za wspieranie rozwoju Łabęd.

Wcześniej zaprezentowaliśmy Państwu dane dotyczące frekwencji na posiedzeniach plenarnych.
W kolejnych materiałach zaprezentujemy szczegółowe informacje o wynikach pracy Rady w mijającej kadencji.


 

56389420_2456480844584785_5212938975525732352_nUczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przygotowali i zaprezentowali swoje artystyczne talenty w ramach koncertu, który odbył się 4 kwietnia.
Scena „Łabędzia” zapełniła się młodymi tancerzami i muzykami.
Licznie zgromadzeni widzowie słuchali i oglądali ciekawe występy i nagradzali je gromkimi brawami. 
W holu „Łabędzia” można było skorzystać z artykułów, przygotowanych przez uczniów do sprzedaży.
Impreza miała charakter charytatywny.
Byliśmy na miejscu.
W imprezie wzięli udział członkowie Klubu Seniora.
Gratulujemy organizacji i frekwencji.


 

Prezentujemy Państwu zestawienie, zawierające informację, dotyczącą obecności członków Rady Osiedla Łabędy w kadencji 2015 – 2019 na posiedzeniach plenarnych.
Poniższe dane mają potwierdzenie z listach obecności, przechowywanych w dokumentacji Rady.
Zestawienie obrazuje udział w 52. posiedzeniach. Nie uwzględniliśmy w nim posiedzeń odbywanych w formie prac społecznych, wykonywanych corocznie przez członków Rady w ramach akcji Sprzątanie Świata. Nie ma też w nim posiedzenia zwołanego na 4 kwietnia.
Prośba o informację na temat frekwencji znalazła się w komentarzach do jednego z naszych wpisów. Zdeklarowaliśmy wtedy gotowość do opracowania stosownego dokumentu i zaprezentowania go Państwu. I właśnie to czynimy.
Zestawienie wykonała Przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy Sabina Gorczyca – Kamaj.

1. Tadeusz Barcik – 96,15 %
2. Piotr Caban – 3,85 %
3. Bernard Fic – 40,38 %
4. Sabina Gorczyca-Kamaj – 96,15 %
5. Stefania Grzechca – 100 % (w Radzie od 16.11.2017)
6. Renata Jaros – 65,40 %
7. Barbara Kończak – 96,15 %
8. Dariusz Kosowicz – 67,31 %
9. Grażyna Maszniew – 57,69 %
10. Roman Michalski – 71,15 %
11. Ewa Mizera – 96,15 %
12. Bogusław Pietrzak – 57,69 %
13. Krystyna Sowa – 100 %
14. Joanna Szubert – 57,69 %
15. Jerzy Tyrakowski – 86,54 %


56363622_2455401368026066_7558062011871920128_n