136194078_3008621559370708_6056350515991895588_nPrzypominamy, że w opracowaniu jest pięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Łabęd. 
 
Procedurę uchwalania planów określa Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami.
 
Jednym z etapów prac jest zbieranie wniosków. Mogą je składać wszyscy zainteresowani.
W odniesieniu do każdego z planów mają na to 21 dni.
Terminy i formę przekazywania wniosków oraz wszystkie niezbędne załączniki graficzne, każdorazowo określa Ogłoszenie Prezydenta Miasta, publikowane w BIP i Miejskim Serwisie Informacyjnym, a także na fb i stronie Rady Dzielnicy.
 
Jaki jest obecnie etap prac nad poszczególnymi planami?
 
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej – etap I,
Skrócona nazwa planu: Łabędy Zachód
Wyłożenie od 8 do 28 lipca 2021 r.
Dyskusja publiczna – 27 lipca 2021 r.
Przyjmowanie uwag do 18 sierpnia 2021 r.
 
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej – etap II
Skrócona nazwa planu: Łabędy Zachód
Zakończone zbierania wniosków trwające od 11 do 26 kwietnia 2021 r.
 
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od ul. Przyszowskiej
Skrócona nazwa planu: Łabędy Południe
Zakończone zbieranie wniosków trwające od 15 października do 5 listopada 2020 r.
 
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na północ i na zachód od linii kolejowych.
Skrócona nazwa planu: Łabędy Północ
Zakończone zbieranie wniosków trwające od 17 września do 8 października 2020 r.
 
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na wschód od linii kolejowej i na północ od ul. Przyszowskiej
Skrócona nazwa planu: Łabędy Wschód
Zakończone zbieranie wniosków trwające od 17 września do 8 października 2020 r.
 
O terminach zgłaszania wniosków informowaliśmy w momencie ich ogłoszenia w BIP i Miejskim Serwisie Informacyjnym.
 
Jakie uwagi zostały zgłoszone do poszczególnych planów poinformujemy w odrębnym materiale, po uzyskaniu niezbędnych danych z Wydziału Planowania Przestrzennego.
 

 

MPZP

Przypominamy, że Rada Dzielnicy Łabędy aktywnie uczestniczy w procesie powstawania nowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Swoje stanowiska prezentuje w postaci uchwał, przekazywanych Prezydentowi Miasta Gliwice.
Poniżej prezentujemy wnioski do projektu planu Łabędy Zachód I etap, sformułowane w ramach opiniowania wewnętrznego.
 
Uchwała nr 38/2021 Rady Dzielnicy Łabędy z 14 maja 2021 r. w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej – Etap I
Rada Dzielnicy Łabędy uchwala:
§1
Przyjmuje się uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej – Etap I.
§2
Uchwałę Rady Dzielnicy Łabędy przekazać Prezydentowi Miasta Gliwice Adamowi Neumannowi.
§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Dzielnicy Łabędy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Załącznik do uchwały nr 38/2021 Rady Dzielnicy Łabędy z 14 maja 2021 r.
Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej – Etap I
Uwagi wstępne
1.    
Opowiadając na prośbę Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego z 13 maja 2021 r. o zapoznanie się z treścią i wniesienie ewentualnych uwag w terminie do 17 maja 2021 r., Rada Dzielnicy Łabędy odbyła 14 maja nadzwyczajne posiedzenie, poświęcone wypracowaniu uwag do projektu dokumentu, którego regulacje są bardzo ważne dla mieszkańców Łabęd, a szczególnie osób zamieszkałych w rejonie ul. Zamkowej i Rzeczyckiej, a także Staromiejskiej, Pszennej, Klasztornej, Pokoju, Wspólnej, Wiosennej.
2.    
Informujemy, że podstawą analizy dokumentu była Uchwała nr 34/2021 Rady Dzielnicy Łabędy z 21 kwietnia 2021 r., przekazana Prezydentowi Miasta Gliwice Adamowi Neumannowi, Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Aleksandrze Wysockiej i Wydziałowi Planowania Przestrzennego, w której zapisaliśmy m.in. następujące, niezbywalne warunki poparcia proponowanych zmian:
– linię zabudowy odsunąć maksymalnie od granicy opracowania, biegnącej wzdłuż ul. Zamkowej i jej przedłużenia,
– możliwie duży teren, położony od strony istniejącej zabudowy mieszkaniowej, wyłączyć z możliwości lokowania na nim przemysłu poprzez przeznaczenie go na: tereny zieleni nieurządzonej, tereny zieleni urządzonej – ZP, z możliwością budowy zieleńców, skwerów, placów zabaw, obiektów sportowych i rekreacyjnych, tereny ogrodów działkowych – ZD,
– zachować tereny zieleni leśnej – ZL,
– uwzględnić w opracowywanym planie tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolem ZI,
– wprowadzić zapisy umożliwiające stawianie przyszłym inwestorom wymóg skutecznego odseparowania zabudowy przemysłowej od terenów mieszkaniowych poprzez budowania nasypów ziemnych, sadzenie szybko rosnących i wysokich drzew,
– skomunikowanie terenu z otoczeniem zaprojektować tak, aby w maksymalnym zakresie odizolować przyszłe tereny usługowo – produkcyjne od terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
3.    
Po raz kolejny podkreślamy, że popieramy kierunek planowanych zmian, jednak za warunek akcentowany od początku rozmów o planowanych zmianach, konieczny i niezbywalny, uznajemy maksymalną ochronę interesów i potrzeb mieszkańców w zakresie:
– izolacji obecnych terenów mieszkaniowych od terenów przemysłowych,
– niewykorzystywania ul. Zamkowej jako zabezpieczenia komunikacyjnego dla terenów oznaczonych symbolem 1 U/P i 2U/P.
4.    
Podkreślamy, że wnioski zawarte w niniejszym załączniku, zostały wypracowane w bardzo trudnych warunkach, na które wpływ miały takie elementy, jak:
– wielka waga społeczna dokumentu i jego możliwy wpływ na warunki życia mieszkańców,
– złożoność i specyfika dokumentu, z którym mieli zapoznać się członkowie Rady,
– niezmiernie ograniczony czas na sformułowanie uwag,
– świadomość ogromnej odpowiedzialności za ich kompletność i poprawność.
5.    
Rada Dzielnicy Łabędy systematycznie i w różnych formach promuje wiedzę na temat planowania przestrzennego i zachęca mieszkańców do angażowania się w tę sferę działalności miasta.
Skutkiem działań Rady jest duże interesowanie sprawą zmiany planów dla Łabęd,
a w szczególności 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej – Etap I j. Wynika ono z obawy, że proponowane zmiany spowodują pogorszenie obecnych warunków życia. Do Rady kierowane są liczne zapytania i zastrzeżenia, dotyczące nowych terenów przemysłowo – usługowych.
Należy podkreślić, że oczekiwania mieszkańców wobec Rady, dotyczące ochrony ich interesów, mają wyjątkową wagę.
6.    
Rada Dzielnicy Łabędy stoi na stanowisku, że władze Miasta Gliwice, opracowując miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dawnych terenów rolniczych, położonych w Starych Łabędach, równoważnie muszą potraktować potrzeby rozwojowe miasta i potrzeby mieszkańców, dla których zmieniane miejsce jest ich lokalnym światem, spokojnym i bezpiecznym. Jego obecny stan musi zostać ochroniony.
7.    
Rada Dzielnicy Łabędy kieruje do Pana Prezydenta poniższe uwagi do projektu planu z przekonaniem, że mając na uwadze dużą odpowiedzialność społeczną Rady, a jednocześnie obowiązek ochrony interesów mieszkańców przez władze Miasta Gliwice, nasze wnioski zostaną uwzględnione w ramach dalszych prac planistycznych.
 
Uwagi szczegółowe
1.  
Zmienić przeznaczenie całego terenu oznaczonego symbolem 3 MW/U na M/U z przeznaczeniem podstawowym na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, małe domy mieszkalne, usługi nieuciążliwe” ze względu na:
– obecne sąsiedztwo – na terenie przyległym zlokalizowane jest osiedle domów jednorodzinnych, zmiana pozwoli zachować jednolitość obecnej i przyszłej zabudowy mieszkaniowej,
– przeznaczenie terenów – 2U/P, sąsiadujących z terenami mieszkaniowymi, przemawia za obniżeniem zabudowy mieszkaniowej do minimum, w celu maksymalnego odizolowania jej od terenów zabudowy przemysłowej,
– oczekiwania i potrzeby społeczne – w tym rejonie Łabęd występuje większe zainteresowanie domkami jednorodzinnymi niż mieszkaniami w blokach, świadczą o tym konkretne decyzje osób, zmieniających mieszkania znajdujące się w obiektach wielorodzinnych przy ul. Rzeczyckiej na domki jednorodzinne, a także osób spoza tego rejonu, korzystających z prowadzonych w tym rejonie inwestycji mieszkaniowych i osiedlających się w nowym miejscu,
– stały rozwój budownictwa, oznaczanego w planach symbolem M/U – obecnie w rejonie ul. Zamkowej i Rzeczyckiej realizowane są kolejne inwestycje mieszkaniowe – dwa domy jednorodzinne i dwa małe domy mieszkalne.
2.  
Jeśli taka zmiana będzie niemożliwa zmienić przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 3 MW/U na M/U połączone z MW/U, analogicznie, jak to ma miejsce z terenem oznaczonym symbolami 1 MW/U, 2MW/U i 1M/U, takie rozwiązanie pozwoli na: dostosowanie budownictwa do zróżnicowanych potrzeb mieszkaniowych, obecnych i przyszłych, swobodę inwestycyjną w zakresie mieszkalnictwa i przygotowywanie ofert adekwatnych do potrzeb przyszłych lokatorów czy właścicieli powstających domów, stawianie domów o różnej wielkości i wysokości, dostosowanych do otoczenia.
3.  
W nowym obszarze MW/U lub M/U zmienić  zapisy dotyczące przeznaczenia terenu
na:
– w przeznaczeniu podstawowym wpisać : zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, małe domy mieszkalne,
– w przeznaczeniu uzupełniającym wpisać : usługi.
4.  
Zmienić przebieg linii oznaczającej granicę terenu zieleni izolacyjnej, zwiększając obecny obszar izolacyjny aż do miejsca rozdziału terenu 1U/P od 2 U/P.
5.  
Zmienić część zapisów projektu, dotyczących zasad kształtowania zabudowy
na terenie 1U/P i 2U/P w sposób następujący: zapis „dopuszcza się budowę wałów ziemnych” zmienić na „nakazuje się budowę wałów ziemnych”, dopisać: „obowiązuje zakaz budowania dróg, komunikujących teren objęty planem z ul. Zamkową”.
6.  
Przepracować zapisy całego Rozdziału 7 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i powiązane z nim § 21 i § 22, w tym m.in. usunąć zapis w § 9 ustęp 1 p.1 w brzmieniu „oraz projektowana droga w południowej części planu”.
Wskazanie ul. Zamkowej, oznaczonej symbolem KDL jako drogi stanowiącej „powiązanie komunikujące obszaru planu z zewnętrznym układem komunikacyjnym” jest nie do akceptacji ze względu na zagrożenie znaczącym pogorszeniem aktualnych warunków życia mieszańców nie tylko ul. Zamkowej, ale całych Starych Łabęd i całej dzielnicy.
Szczególnie niepokojące są zapisy zawarte w §21 i §22 mówiące o możliwości przebudowy ul. Zamkowej oraz budowy nowych dróg lokalnych o szerokości odpowiadającej liniom z rysunku planu. Oznacza to otworzenie możliwości generowania ruchu w obrębie ul. Zamkowej, co od początku rozmów o zmianie Studium i zmianie planu było wskazywane jako niedopuszczalne i warunkujące pozytywne opiniowanie zmian w przeznaczeniu terenów, objętych nowym planem.
7.  
Zmienić przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1KS-P na ZN lub ZU. Nieuzasadnione jest planowanie parkingu w miejscu, gdzie nie powinno się generować ruchu samochodów. Próba nadania drodze polnej charakteru drogi, z której będą korzystać osoby wyjeżdżające z terenu 1U/P i planowanie przy niej terenu oznaczonego symbolem 1KS-P można uznać za prowokowanie ruchu pojazdów osobowych, które będą się przemieszczały ul. Zamkową, wzdłuż ogrodów działkowych, terenów zabudowy mieszkaniowej, w tym w znacznym zakresie jednorodzinnej, do ul. Staromiejskiej, zamiast w kierunku ul. Kasztanowej. Konieczność uniknięcia tego typu zagrożenia sygnalizujemy z całą mocą, jako sprawę najważniejszą z punktu widzenia interesów mieszkańców, od pierwszych rozmów przedstawicieli Dzielnicy Łabędy z przedstawicielami Miasta Gliwice.
8.  
Usunąć zapis zezwalający na lokalizację w obszarze planu „inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko”.
9.     
Wszystkie powyższe wnioski dotyczą wszystkich tych zapisów projektu, które są z nimi powiązane.


 
doc10784820210421121143_001Trwa procedura opracowania i uchwalenia przez Radę Miasta Gliwice sześciu dokumentów z zakresu planowania przestrzennego.
Są to m.in.:
1. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
2. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Obecny etap prac, określony przez Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to WYŁOŻENIE PROJEKTÓW DO PUBLICZNEGO WGLĄDU.
Potrwa ono od 8 do 28 lipca 2021 r.
 
Zgodnie z art. 11 p. 8 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące obu projektów.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gliwice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2021 r.
DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium odbędzie się 27 lipca o godz. 16.00, a w sprawie planu zagospodarowania w tym samym dniu o godz. 18.00.
Forma dyskusji – zdalna.
Więcej szczegółów w załącznikach.
 
Planowaniu przestrzennemu poświęcony będzie cykl postów.
Każdy z nich odniesie się do innych działań Rady. Przypomnimy informacje przekazywane wcześniej, począwszy od września 2020 r.
 
Wszystkich zainteresowanych tematem prosimy o czytanie naszych postów łącznie, ponieważ będą się one wzajemnie uzupełniać.

MPZPPrzypominamy, że od kilku miesięcy trwają prace nad nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Łabęd.
Obecny ma już ponad 10 lat i wymaga aktualizacji.
Zamiast jednego planu dla całej dzielnicy, będzie ich kilka.
Dzięki temu możliwe jest dokładne przyjrzenie się wszystkim proponowanym zmianom i przekazanie Prezydentowi Miasta uwag i wniosków, tak przez Radę dzielnicy, jak i mieszkańców.
 
Na mocy stosownych uchwał Rady Miasta Gliwice Wydział Planowania Przestrzennego prowadzi prace nad projektem zmiany fragmentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice” oraz nad projektami pięciu planów.
O ich rozpoczęciu i kolejnych etapach informujemy na bieżąco na fb i stronie internetowej Rady.
Przypominamy, że są to:
 
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej – etap I,
Skrócona nazwa planu: Łabędy Zachód
Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XIX/369/2020 z dnia 24 września 2020 r. , uchwała Nr XXIV/496/2021 z 25 marca 2021 r. Zbieranie wniosków od dnia 1 kwietnia do 22 kwietnia 2021 r.
Data wysłania do uzgodnień zewnętrznych – 31 maja 2021 r. Wyłożenie od 8 do 28 lipca 2021 r.
Dyskusja publiczna – 27 lipca 2021 r.
Przyjmowanie uwag do 18 sierpnia 2021 r.
 
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej – etap II
Skrócona nazwa planu: Łabędy Zachód
Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała uchwała XIX/369/2020 z dnia 24 września 2020 r., uchwała Nr XXIV/496/2021 z 25 marca 2021 r.
Zbieranie wniosków od 11 do 26 kwietnia 2021 r.
 
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od ul. Przyszowskiej
Skrócona nazwa planu: Łabędy Południe
Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XIX/368/2020 z 24 września 2020 r.
Zbieranie wniosków od 15 października do 5 listopada 2020 r.
 
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na północ i na zachód od linii kolejowych.
Skrócona nazwa planu: Łabędy Północ
Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XVIII/362/2020 z 27 sierpnia 2020 r.
Zbieranie wniosków od 17 września do 8 października 2020 r.
 
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na wschód od linii kolejowej i na północ od ul. Przyszowskiej
Skrócona nazwa planu: Łabędy Wschód
Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XVIII/362/2020 z 27 sierpnia 2020 r.
Zbieranie wniosków od 17 września do 8 października 2020 r.
 
O terminach zgłaszania wniosków informowaliśmy w momencie ich ogłoszenia w BIP i Miejskim Serwisie Informacyjnym.
 

Przypominamy, że obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Łabędy wszedł w życie w marcu 2008 r.
Czas, który minął od jego uchwalenia, składane w międzyczasie wnioski w sprawie zmian, nowe oczekiwania mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji, inwestorów, wyniki analizy aktualności planu wykonanej przez Wydział Planowania Przestrzennego dały podstawę do podjęcia przez Radę Miasta Gliwice uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowych planów.
Zdecydowano, że Łabędy zostaną podzielone na cztery obszary i dla każdego z nich powstanie odrębny plan.
Podajemy wykaz uchwał dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przypominamy, że porządek każdej sesji i projekty uchwał są publikowane na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 
Uchwała XVIII/361/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 27-08-2020
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na wschód od linii kolejowej i na północ od ul. Przyszowskiej
 
Uchwała XVIII/362/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 27-08-2020
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na północ i na zachód od linii kolejowych
 
Uchwała XIX/368/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 24-09-2020
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od ul. Przyszowskiej
 
Uchwała XIX/369/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 24-09-2020
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej
 
Uchwała XXIV/495/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 25-03-2021
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”.
 
Uchwała XXIV/496/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 25-03-2021
w sprawie: zmiany uchwały numer XIX/369/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej.
 
Uchwała XXVI/537/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 27-05-2021

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”


202146911_3128886987344164_466189971105702040_nW związku ze złym i wymagającym remontu, stanem nawierzchni ul. Gabriela Narutowicza, Zacisze i Zofii Nałkowskiej, zapytaliśmy, czy materiał, z których są wykonane stanowi jakąkolwiek przeszkodę w ich demontażu i zastąpieniu współcześnie stosowanymi materiałami.
Stanowisko w tej sprawie przekazała nam Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Aleksandra Wysocka.
Napisała m.in.:
„[…] ulice Gabriela Narutowicza, Zacisze i Zofii Nałkowskiej […] znajdują się częściowo w strefie ochrony konserwatorskiej.
[…] obecnie jest coraz mniej zachowanych ulic ceglanych, wykonanych przed II woja światową jak i po niej.
Z tego też względu należałoby zachować nawierzchnię ceglana na gliwickich ulicach Gabriela Narutowicza, Zacisze i Zofii Nałkowskiej.
Ceglana nawierzchnia w/w ulic jest unikalnym elementem związanym z historia dzielnicy.
Na każdej z tych ulic cegła jest układana w inny sposób, na pierwszej z wymienionych w poprzeczną jodełkę, na drugiej w geometryczne wzory, na ostatniej liniowo.
Zdaniem Miejskiego Konserwatora Zabytków zachowanie ceglanej nawierzchni nie wyklucza remontu, wymiany zniszczonych cegieł czy przekładki.”


201878650_3128192077413655_7651905505346797781_nW ubiegłym roku, na nasz wniosek, Zarząd Dróg Miejskich obsadził pas drogowy, wzdłuż ul. Partyzantów, krzewami różanymi.
Jest ich 345, nie licząc kilku, które zmieniły miejsce.
Przetrwały zimę i pięknie się rozrosły.
Rośliby są jeszcze małe, ale pąków mają sporo.
Pojawiły się już pierwsze kwiaty. Czerwone.
Już jest ładnie a będzie jeszcze piękniej.
Na części pasa znalazła się szałwia, która w przeciwieństwie do róż nie miała tyle szczęścia.
Większość sadzonek zniszczyły parkujące w miejscu nasadzeń samochody. Sytuacja po wstawieniu słupków nieco się poprawiła, ale straty są widoczne.
Będziemy prosić ZDM o uzupełnienie braków.


202426924_3128145700751626_4984173124552704653_nRada Dzielnicy Łabędy pracuje w trybie zdalnym od lata roku 2020.
Teraz, gdy sytuacja warunki codziennego funkcjonowania powoli się normalizują, planujemy powrót do posiedzeń stacjonarnych.
Zaczęliśmy od spotkania w siedzibie Fundacji „Dom Nadziei” przy ul. Głównej 30, gdzie kończą się prace modernizacyjno – remontowe,
przekształcające dawną placówkę edukacyjną w placówkę służby zdrowia.
Wszystkie obiekty dawnej szkoły są już gotowe, trwa wyposażanie ośrodka, prowadzone są jeszcze prace na zewnątrz.
Członkowie Rady obejrzeli poszczególne pomieszczenia i otoczenie budynków.
Zapoznali się z podstawowymi informacjami na temat sposobu użytkowania budynku głównego oraz dwóch pozostałych.
O szczegółach, dotyczących nowej placówki będziemy informować na bieżąco, podobnie, jak informowaliśmy o postępie prac, wykonywanych w obiektach przy ul. Głównej 30 od października 2018 r.
Przypominamy, że przy ul. Głównej 30, do 31 sierpnia 2016 r. mieściło się Gimnazjum nr 19, Obiekty szkolne zostały na mocy uchwały Rady Miasta Gliwice z 30 marca 2017 r. wydzierżawiona na rzecz Fundacji „Dom Nadziei” na okres 30 lat.
Ks. Dyrektorowi Bogdanowi Peciowi dziękujemy za zaproszenie i umożliwienie członkom Rady obejrzenia tego, co jest wynikiem długich i kosztownych pracą.


201763798_3127949414104588_7082680924368171813_nWciąż usuwane są ubytki w jezdniach.
Ekipy remontowe pracują w różnych punktach Łabęd.
O stanie naszych dróg obszernie napisaliśmy we wcześniejszym poście, poświęconym naszym zabiegom o remonty.


201214019_3127828947449968_7027321112267878310_nNiebawem rozpoczną się prace nad budżetem Miasta Gliwice na rok 2022.
W związku z tym, o tej porze roku, kierujemy do Prezydenta Miasta i podległych mu wydziałów i jednostek miejskich wnioski w sprawie prac, które – naszym zdaniem – winny być wykonane w w bliskiej i dalszej perspektywie czasowej.
Takie wnioski przekazaliśmy m.in. Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Mariuszowi Śpiewokowi.
W stosownym piśmie wskazaliśmy 5 ulic do remontu w pierwszej kolejności i 14 na lata następne.
Informowaliśmy o tym szczegółowo w jednym z naszych postów.
W imieniu Prezydenta odpowiedział ZDM, cytujemy najważniejsze fragmenty:
„[…] Większość wskazanych w korespondencji ulic, zgodnie z kwalifikacją – bardzo dobry, dobry, ostrzegawczy, zły – jest w stanie ostrzegawczym lub złym, co jest zgodne z przekazaną listą.
[…] w ostatnich latach nakłady finansowe na poprawę infrastruktury drogowej w Dzielnicy Łabędy kształtowały się w kwotach ok. 2,4 mln zł w 2018 r., 2,8 mln zł w 2019 r., 3 mln zł w 2020 r.
[…] wskazane […] propozycje tematów remontowych zostaną wpisane na listę zadań oczekujących na realizację i będą sukcesywnie wdrażane w latach następnych.”