186193430_3103179583248238_5669781701794403810_n7 maja Rada Dzielnicy Łabędy odbyła XXIX posiedzenie plenarne, zwołane w związku z potrzebą wyrażenia opinii w sprawie planowanej zmiany fragmentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”.
Zmieniany fragment studium to teren na północ od ul. Zamkowej.
Szczegóły tego trudnego i niezmiernie ważnego dokumentu przedstawiła Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Iwona Pylypenko – Wilk.
Zmiana ma polegać na innym, jak dotychczas sposobie użytkowania terenów – zamiast R – tereny rolnicze i ZU – zieleń urządzona ma być PU – przemysł i usługi.
Padło wiele pytań.
Wszystkie one miały jeden kontekst – ochrona interesów mieszkańców.
Odpowiedzi były satysfakcjonujące.
Rada pozytywnie zaopiniowała proponowaną zmianę.
Najistotniejsze zapisy cytujemy poniżej:
„PU1 – tereny produkcyjno-usługowy
1. Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów
a. produkcja,
b. magazyny, bazy i składy,
c. usługi,
d. urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW i związane z nimi obiekty,
e. sieci, obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej,
f. drogi,
g. parkingi, garaże,
h.bocznice kolejowe,
i. zieleń.
2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów
a. obiekty i urządzenia rekreacyjno-sportowe,
b. gospodarka odpadami / gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów/ oraz surowcami wtórnymi.
3. Ograniczenia zmian przeznaczenia:
a. budowa nowych obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b. zmniejszenie udziału zieleni biologicznie czynnej poniżej 10% ogólnej powierzchni.
W planach miejscowych należy określić, w zależności od potrzeb :
a. przeznaczenie oraz zasady i warunki zagospodarowania terenu, uwzględniające lokalne ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności uwarunkowania zagospodarowania i zabudowy określone w opracowaniu ekofizjograficznym,
b. realizację zagospodarowania pod warunkiem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gleby, wód powierzchniowych i podziemnych oraz stosowania niskoemisyjnych urządzeń grzewczych,
c. na terenach PU1, na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej należy wyznaczyć strefy zieleni izolacyjnej chroniącej zabudowę mieszkaniową przed potencjalnymi uciążliwościami,
d. zakazy lub ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu wynikające z uwarunkowań lokalnych, w szczególności przepustowości układu drogowego i sąsiedztwa istniejącego zagospodarowania, a także szczegółowy sposób użytkowania i zagospodarowania terenów,
e. wskaźniki intensywności zabudowy, wysokości i inne zasady kształtowania zabudowy wynikające z wymagań ładu przestrzennego.”
Niezmiernie ważne będą zapisy planu zagospodarowania przestrzennego, które doszczegółowią kierunki zmian, wskazane w Studium.
Opiniować będziemy go w najbliższym czasie.
O ewentualnych uwagach do projektu planu poinformujemy w odrębnym materiale.


Comments are closed.