187673324_3107399712826225_6410285743863726618_nDomy wielorodzinne powstające przy ul. Poezji rosną i zmieniają się oczach.
Pierwszy z trzech bloków Parku Poezji jest już prawie gotowy.
Wszystkie mieszkania zostały sprzedane.
Inwestor pisze na swoim facebooku: „Zamieszkaj w spokojnej dzielnicy i ciesz się przestronnym mieszkaniem z ogrodem.”
A także: „Park Poezji to ponadczasowa architektura budynków, nowoczesna i wielofunkcyjna przestrzeń w najlepszej lokalizacji w Gliwicach!”
Miło to czytać.
W trzykondygnacyjnym obiekcie znajdą się 34 mieszkania różnej wielkości z dużymi tarasami i ogródkami.
Właściciele mieszkań mają do dyspozycji windę i podziemny parking.
Łącznie, w kompleksie pod nazwą „Park Poezji” powstanie 114 mieszkań.


187515685_3107366129496250_4298923217887139292_nNiedawno pisaliśmy o „siłaczu”, któremu przeszkadzało ogrodzenie placu zabaw na skwerze przy ul A. Jagiellonki i postarał się je wyrwanie jednego z przęseł.
Dziś, oglądając miejsce w obrębie Piaskowej Doliny, gdzie ma powstać siłownia i street workout, zauważyliśmy, że i ogrodzenie tego obiektu komuś przeszkadzało.
Fragment siatki został oderwany od słupka i odgięty na zewnątrz.
Komentarza brak. No bo i jaki miały być.

Uszkodzenie płotu zgłosiliśmy Zarządowi Usług Komunalnych, który naprawi zniszczenie… za nasze pieniądze.


187409486_3107351906164339_1046320161370402906_nSprawa zakupu terenu, na którym położona jest część „Szuwarka” nadal nie może doczekać się finału.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. nie przekazała protokołu uzgodnień swojej Radzie Nadzorczej, bo wprowadziła w nim zmiany.
Dokumenty krążą, miasto „od ręki” wprowadza oczekiwane korekty i niezwłocznie je odsyła.
Tym razem SRK zmieniła podstawę prawną, dotycząca nienaliczania podatku VAT od transakcji zbycia nieruchomości.
Zmieniony protokół uzgodnień zostanie odesłany do SRK.
Miejmy nadzieję, że Rada Nadzorcza Spółki zbierze się w najbliższym czasie i zatwierdzi transakcję.


187470627_3106616899571173_8221609321023488848_nZarząd Dróg Miejskich, w trakcie wizji w terenie, ustalił miejsce, w którym zostanie wykonane wyniesienie, spowalniające ruch drogowy na ul. Tuwima.
Lokalizację i szerokość wyniesienia wskazują dwie pomarańczowe kropki, wykonane na krawężniku.
Zainteresowani mogą sprawdzić miejsce, gdzie trzeba będzie przyhamować.
Wyniesienie będzie wykonane z czerwonej kostki brukowej, po obu jego stronach pozostawiony zostanie 40 centymetrowy przepływ dla wód deszczowych.


187446127_3105731162993080_5954047978150790167_nDyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice, a jednocześnie Koordynator zespołu zadaniowego ds. miejskiego monitoringu wizyjnego poinformował nas, że:
„Prezydent Miasta Gliwice zarządzeniem nr 3051/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. powołał zespół zadaniowy do spraw miejskiego monitoringu wizyjnego.
Jednym z obecnie realizowanych przez zespół zadań jest opracowanie strategii rozwoju monitoringu w Gliwicach.
Przedmiotowy dokument ma na celu optymalizację procesu rozbudowy sieci kamer w newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa częściach miasta.
W związku z tym Dyrektor CRG zwrócił się do Rady z prośbą o wskazanie wraz z uzasadnieniem obszarów, lokalizacji, które naszym zdaniem powinny zostać objęte monitoringiem miejskim.
Napisał też: „Państwa propozycje zostaną przeanalizowane przez zespół zadaniowy pod kątem zasadności /miejsca niebezpieczne, newralgiczne/ oraz warunków technicznych umożliwiających montaż kamer w wytypowanych miejscach.
W przypadku pozytywnej weryfikacji wskazane lokalizacje będą stanowić podstawę przyszłych działań inwestycyjnych.
Odpowiedź mamy przekazać do 31 maja 2021 r.
Prosimy o podpowiedzi.


187351443_3105640796335450_8031535913337582035_nPrezydent Miasta Gliwice Adam Neumann zaprosił Radnych Rad Dzielnic do udziału w pracach Grup Roboczych ds. społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych w procesie opracowania strategii rozwoju miasta „Gliwice 2040”.
To jeden z najważniejszych dokumentów organizujących działania rozwojowe w naszym mieście.
W poszczególnych grupach będą pracować następujacy członkowi Rady Dzielnicy Łabędy:
– społeczna – Ewa Mizera, Barbara Kończak, Stefania Grzechca
– środowiskowa – Piotr Majer, Joanna Grzybowska, Sabina Gorczyca- Kamaj
– gospodarcza – Paweł Tyrakowski, Dariusz Kosowicz
– przestrzenna – Tadeusz Barcik, Krystyna Sowa.

Grupy robocze będą pracować w formie warsztatowej.
Ich największe zaangażowanie dotyczyć będzie opracowania:
1. wizji rozwoju,
2. formułowania celów strategicznych,
3. formułowania celów operacyjnych.
Ze względu na sytuację epidemiczną powyższe spotkania zaplanowane są w formie on-line.
Jeśli pojawi się taka możliwość spotkania będą odbywać się w formie bezpośredniej.
Prace grup będą trwały od maja 2021 r. do marca 2022 r.


 

186193430_3103179583248238_5669781701794403810_n7 maja Rada Dzielnicy Łabędy odbyła XXIX posiedzenie plenarne, zwołane w związku z potrzebą wyrażenia opinii w sprawie planowanej zmiany fragmentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”.
Zmieniany fragment studium to teren na północ od ul. Zamkowej.
Szczegóły tego trudnego i niezmiernie ważnego dokumentu przedstawiła Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Iwona Pylypenko – Wilk.
Zmiana ma polegać na innym, jak dotychczas sposobie użytkowania terenów – zamiast R – tereny rolnicze i ZU – zieleń urządzona ma być PU – przemysł i usługi.
Padło wiele pytań.
Wszystkie one miały jeden kontekst – ochrona interesów mieszkańców.
Odpowiedzi były satysfakcjonujące.
Rada pozytywnie zaopiniowała proponowaną zmianę.
Najistotniejsze zapisy cytujemy poniżej:
„PU1 – tereny produkcyjno-usługowy
1. Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów
a. produkcja,
b. magazyny, bazy i składy,
c. usługi,
d. urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW i związane z nimi obiekty,
e. sieci, obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej,
f. drogi,
g. parkingi, garaże,
h.bocznice kolejowe,
i. zieleń.
2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów
a. obiekty i urządzenia rekreacyjno-sportowe,
b. gospodarka odpadami / gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów/ oraz surowcami wtórnymi.
3. Ograniczenia zmian przeznaczenia:
a. budowa nowych obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b. zmniejszenie udziału zieleni biologicznie czynnej poniżej 10% ogólnej powierzchni.
W planach miejscowych należy określić, w zależności od potrzeb :
a. przeznaczenie oraz zasady i warunki zagospodarowania terenu, uwzględniające lokalne ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności uwarunkowania zagospodarowania i zabudowy określone w opracowaniu ekofizjograficznym,
b. realizację zagospodarowania pod warunkiem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gleby, wód powierzchniowych i podziemnych oraz stosowania niskoemisyjnych urządzeń grzewczych,
c. na terenach PU1, na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej należy wyznaczyć strefy zieleni izolacyjnej chroniącej zabudowę mieszkaniową przed potencjalnymi uciążliwościami,
d. zakazy lub ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu wynikające z uwarunkowań lokalnych, w szczególności przepustowości układu drogowego i sąsiedztwa istniejącego zagospodarowania, a także szczegółowy sposób użytkowania i zagospodarowania terenów,
e. wskaźniki intensywności zabudowy, wysokości i inne zasady kształtowania zabudowy wynikające z wymagań ładu przestrzennego.”
Niezmiernie ważne będą zapisy planu zagospodarowania przestrzennego, które doszczegółowią kierunki zmian, wskazane w Studium.
Opiniować będziemy go w najbliższym czasie.
O ewentualnych uwagach do projektu planu poinformujemy w odrębnym materiale.


185855730_3103304649902398_6237675549869286625_nSkwer przy ul. Wolności służy mieszkańcom od października 2018 r.
A zatem to jego trzecia wiosna.
Gdy kończyły się prace, wiedzieliśmy, że co roku, trawniki, posadzone drzewa, krzewy i rośliny ozdobne będą coraz większe i coraz ładniejsze.
Dziś skwer jest po wiosennym liftingu, wykonanym przez pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
Zakwitły dwukolorowe tulipany. Cieszyły oczy spacerowiczów dość długo. teraz zaczynają przekwitać. Wyglądały pięknie.
Równie kolorowy jest skwer przy ul. Narutowicza.
Jest nieco starszy, bo powstał w roku 2010.
Sporo w międzyczasie przeżył, ale się trzyma. Tu też zakwitły krzewy.


186193430_3103179583248238_5669781701794403810_n7 maja Rada Dzielnicy Łabędy odbyła XXIX posiedzenie plenarne, zwołane w związku z potrzebą wyrażenia opinii w sprawie planowanej zmiany fragmentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”.
Zmieniany fragment studium to teren na północ od ul. Zamkowej.
Szczegóły tego trudnego i niezmiernie ważnego dokumentu przedstawiła Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Iwona Pylypenko – Wilk.
Zmiana ma polegać na innym, jak dotychczas sposobie użytkowania terenów – zamiast R – tereny rolnicze i ZU – zieleń urządzona ma być PU – przemysł i usługi.
Padło wiele pytań.
Wszystkie one miały jeden kontekst – ochrona interesów mieszkańców.
Odpowiedzi były satysfakcjonujące.
Rada pozytywnie zaopiniowała proponowaną zmianę.
Najistotniejsze zapisy cytujemy poniżej:
„PU1 – tereny produkcyjno-usługowy
1. Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów
a. produkcja,
b. magazyny, bazy i składy,
c. usługi,
d. urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW i związane z nimi obiekty,
e. sieci, obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej,
f. drogi,
g. parkingi, garaże,
h.bocznice kolejowe,
i. zieleń.
2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów
a. obiekty i urządzenia rekreacyjno-sportowe,
b. gospodarka odpadami / gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów/ oraz surowcami wtórnymi.
3. Ograniczenia zmian przeznaczenia:
a. budowa nowych obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b. zmniejszenie udziału zieleni biologicznie czynnej poniżej 10% ogólnej powierzchni.
W planach miejscowych należy określić, w zależności od potrzeb :
a. przeznaczenie oraz zasady i warunki zagospodarowania terenu, uwzględniające lokalne ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności uwarunkowania zagospodarowania i zabudowy określone w opracowaniu ekofizjograficznym,
b. realizację zagospodarowania pod warunkiem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gleby, wód powierzchniowych i podziemnych oraz stosowania niskoemisyjnych urządzeń grzewczych,
c. na terenach PU1, na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej należy wyznaczyć strefy zieleni izolacyjnej chroniącej zabudowę mieszkaniową przed potencjalnymi uciążliwościami,
d. zakazy lub ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu wynikające z uwarunkowań lokalnych, w szczególności przepustowości układu drogowego i sąsiedztwa istniejącego zagospodarowania, a także szczegółowy sposób użytkowania i zagospodarowania terenów,
e. wskaźniki intensywności zabudowy, wysokości i inne zasady kształtowania zabudowy wynikające z wymagań ładu przestrzennego.”
Niezmiernie ważne będą zapisy planu zagospodarowania przestrzennego, które doszczegółowią kierunki zmian, wskazane w Studium.
Opiniować będziemy go w najbliższym czasie.
O ewentualnych uwagach do projektu planu poinformujemy w odrębnym materiale.