174243896_3082088272024036_5447833851171516066_nRadni Rady Miasta Okręgu Wyborczego nr 1 oraz Rada Dzielnicy Łabędy otrzymali następująca informację:
„Nawiązując do Zarządzenia organizacyjnego nr 12/10 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zasad współpracy z radnymi Rady Miasta oraz z radami dzielnic w sprawach kluczowych dla mieszkańców dzielnic, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, że została zlecona realizacja zadania pn. „Przebudowa odcinka ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach obejmującego łuk wraz z dojazdami” . Firmą wykonującą niniejsze przedsięwzięcie jest PRUiM S.A., która została wybrana w ramach przetargu publicznego. Prace będą obejmowały przebudowę odcinka drogi na odcinku około 110m, wraz z przebudową/przełożeniem oraz zabezpieczeniem kolidujących sieci. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 29.10.2021.”

Poprosiliśmy ZDM o podanie orientacyjnej daty rozpoczęcia prac i informacji o sposobie organizacji ruchu drogowego planowanej na czas budowy.


 

174337678_3081865022046361_5165630273051079829_n
Od 1 czerwca mają w planie opuścić Bytom i rozgościć się w Łabędach, w obiektach po dawnej szkole przy ul. Głównej 30.
O prowadzonych tam pracach remontowo – modernizacyjnych informowaliśmy wielokrotnie.
Aktualnie trwa wyposażanie budynków i zagospodarowywanie otaczającego terenu.
Równolegle z pracami, dzięki którym poszczególne pomieszczenia będą gotowe do użytkowania, trwa uzupełnianie kadry.
Dziś Fundacja poprosiła nas o zamieszczenie na naszym profilu komunikatu następującej treści:
„Katolicki Ośrodek Dom Nadziei przy ul. Głównej 30 w Gliwicach Łabędach zatrudni na niepełny etat pielęgniarkę od 1 czerwca 2021 roku. Osoby chcące podjąć pracę prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorem ośrodka ks. Bogdanem Peciem – tel. 606 909 869.”
Zachęcamy do zainteresowania się ofertą.


173463516_3081516102081253_177178621726684986_nPo odebraniu od jednego z mieszkańców informacji, że przy ul. A. Jagiellonki gromadzone są wraki samochodów, sprawdziliśmy, jak sprawa wygląda.
Oglądnęliśmy cały plac i wszystkie stojące na nim samochody.
Pierwszą sprawą, zwracającą uwagę, są rejestracje pojazdów.
Początek SG to rzadkość.
Jest tam: OK… ,SBI…, FSD…, SO…, a nawet Z NF…
Kilka pojazdów tablic nie ma.
Kilka to wraki, częściowo rozebrane, w różnym stanie destrukcji.
Natychmiast po stwierdzeniu istniejącej sytuacji, napisaliśmy pismo do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Aleksandry Wysockiej i do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Ewy Weber, mogących, zgodnie z wypełnianymi przez siebie zadaniami, zająć się sprawą w różnych jej aspektach.
Wykorzystywany teren to działka nr 28 obręb Łabędy.

W przeszłości stał na nim budynek mieszkalny, który wyburzono kilka lat temu.


174000795_3081485728750957_7858714628427167405_n15 kwietnia o godz. 17.00 rozpocznie się XXVI plenarne posiedzenie Rady Dzielnicy Łabędy.
Zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad Rada:
1. zapozna się z wnioskami dotyczącymi Łabęd, złożonymi w ramamch tegorocznej procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego,
2. podejmie dyskusje na temat dalszego udziału Rady i mieszkańców Łabęd w pracach nad Strategią Gliwice 2040,
3. przyjmie stanowisko 3w sprawie wystąpienia do władz miasta z wnioskiem o utworzenie lokalnej, dzielnicowej sieci wypożyczania rowerów,
4. zapozna się ze stanem prac remontowych i inwestycyjnych, prowadzonych przez miasto na terenie Łabęd,
5. zapozna się z wynikami konkursu dla rad dzielnic na organizację imprez ponaddzielnicowych,
6. zapozna się ze sprawami prowadzonymi przez Zarząd Dzielnicy i Przewodniczącą Rady.
Kolejne posiedzenie planowane jest na 29 kwietnia. Ma w nim wziąć udział Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Mariusz Śpiewok. W jego trakcie omówione zostaną największe inwestycje drogowe, które będą prowadzone na terenie Łabęd począwszy od roku 2022, a które obecnie znajdują się w fazie projektowania.

Wszystkie posiedzenia Rady odbywają się w trybie zdalnym.


173215522_3081080272124836_2530163031337651831_nNapisaliśmy do Komendanta Straży Miejskiej pismo następującej treści:
„W związku z ciągłymi pytaniami, sugestiami, wnioskami, kierowanymi do Rady Dzielnicy Łabędy […] w sprawie usuwania porzuconych samochodów i częstymi oskarżeniami służb miejskich o nieudolność i brak skuteczności w działaniu, uprzejmie proszę o przekazanie nam krótkiej, klarownej, łatwej w odbiorze informacji na temat uwarunkowań prowadzonych lub niepodejmowanych
w tym zakresie działań.
Informacje te moglibyśmy przekazywać mieszkańcom, zgłaszającym takie przypadki i oczekującym od Straży Miejskiej natychmiastowego reagowania i usuwania pojazdów.
Chcielibyśmy móc przekazać mieszkańcom Łabęd jednoznaczną informację na temat, kto, w jakich okolicznościach, na jakiej podstawie może usunąć pojazd z miejsca, w którym stoi od dłuższego czasu. […]”
Tak, jak napisaliśmy – oczekiwania to jedno, a warunki i możliwości prawne to drugie.

Warto znać miedzy nimi różnicę.


173146233_3081073028792227_1515942856811906506_nPrzypominamy, że na wniosek Rady Dzielnicy Łabędy Prezydent Miasta złożył wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane PGR-y.
Wniosek opiewał na 3,5 mln zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Zamkowej.
Ponieważ od złożenia wniosku upłynęły ponad dwa miesiące, zapytaliśmy, czy są już znane wyniki postępowania.


173389737_3081058048793725_8085870338383904801_nW związku z zaawansowaniem prac nad wprowadzeniem systemu wypożyczalni rowerów, działających na terenie metropolii poprosiliśmy Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice Mariusza Śpiewoka o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. na jakim etapie jest wdrożenie systemu Roweru Metropolitalnego,
2. czy miasto Gliwice uczestniczyło lub uczestniczy w planowaniu rozwiązań dotyczących Gliwic,
3. w jaki sposób będą rozliczane koszty funkcjonowania systemu Roweru Metropolitalnego,
4. co dziś wiadomo na temat liczby stacji i liczby rowerów metropolitalnych, które miałyby znaleźć się w granicach Gliwic, w tym na terenie Łabęd,
5. czy znany jest termin uruchomienia systemu Roweru Metropolitalnego,

6. czy system Roweru Metropolitalnego będzie mógł być uzupełniany o rozwiązania finansowane i realizowane wyłącznie w obrębie naszego miasta.


 

159790866_3056770517889145_8686873646273104511_nPasy drogowe, znajdujące się w rejonie skrzyżowania ul. Wolności i Partyzantów zostały zabezpieczone słupkami.

Ich zamontowanie było konieczne z powodu permanentnego zamieniania ich w parking.
Niektórym kierowcom nie przeszkadzało to, że parkują w obrębie skrzyżowania, a także to, że pas drogowy został przygotowany do nasadzenia kwiatów.
Słupki wyeliminowały rozjeżdżanie pasa, ale nie nie wykluczyły takich sytuacji, jak widoczna na zdjęciu.
Kierowca samochodu dostawczego zasłużył na miejsce w galerii prowadzonej przez Straż Miejską „Miszcz parkowania”


173720401_3080380625528134_6877469258846830906_nO „Szuwarka” pytamy od wielu lat i w regularnych odstępach czasu.
Dawniej, gdy sprawy pozyskania terenu, na którym położona jest część stawu szły wolno, a na propozycje miasta trzeba było czekać miesiącami, o stan sprawy pytaliśmy mniej więcej co pół roku.
Teraz, gdy zdarzenia toczą się nieco szybciej, pytamy co miesiąc.
Dziś skierowaliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Aleksandry Wysockiej od lat tak samo brzmiące pytanie: jaki jest aktualny stan sprawy.
Przypominamy, że na początku marcu zakup działki nr 701 obręb Przyszówka był na ostatnim etapie uzgodnień.