Zdjęcie-0019Na większości terenów dzierżawionych pod ogrody przydomowe i garaże, szwankuje gospodarka odpadami.
Gałęzie, trawa, zepsute owoce, a także gruz i śmieci komunalne wyrzucane są do pobliskich kontenerów, należących do wspólnot mieszkaniowych. 
Część odpadów pozostawiana jest na częściach wspólnych, które dzierżawcy uznają za niczyje.
Taka praktyka ma miejsce m.in. na działkach Skarbu Państwa nr 9, 63, 96/3, 100, 106, 151, 163 obręb Przyszówka.
W związku z powyższym, zapytaliśmy Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w jaki sposób dzierżawcy winni pozbywać się śmieci, powstałych w związku z użytkowaniem garaży i ogrodów przydomowych.
Problem jest coraz widoczniejszy i coraz bardziej uciążliwy. 
Okolice wielu boksów śmietnikowych są miejscem składowania odpadów, niewytworzonych przez członków wspólnot. 


Zdjęcie-0020Tempo prac na terenie przyszłych obiektów sportowych jest spore. 
Zdemontowano bramki i piłkochwyty, usunięto nawierzchnię starego boiska i zbędną część gruntu.
Trwa likwidowanie zarośli, które znajdują się w centralnej części przyszłego boiska wielofunkcyjnego.
Inwestor, czyli Wydział inwestycji i Remontów, czeka jeszcze na zgodę Urzędu Marszałkowskiego na wycinkę trzech drzew.
W każdy piątek odbywa się narada robocza z udziałem wszystkich uczestników inwestycji, także przedstawiciela Rady Dzielnicy Łabędy.


Zdjęcie-0025Na terenie należącym do szkoły rozpoczęła się budowa nowych obiektów sportowych. Ale to nie wszystko.
Równolegle realizowane będzie zadanie: „Modernizacja obiektów: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach.”
Prace zaczęto od oczyszczania placu budowy.
Usuwane są krzaki, stare ogrodzenie, nawierzchnia parkingu.
Teren powoli się odsłania. 
To koniec marnowania sporego kawałka szkolnego podwórka, który po modernizacji będzie służył uczniom SP 38.
Przypominamy, że zadanie będzie kosztować 397. 607,51 zł. Środki pochodzą z budżetu Miasta Gliwice.
Termin zakończenia inwestycji – 27 września.
Prace nadzoruje dyrektor ZSO.

Zdjęcie-0041W ramach utrzymania czystości gliwickich dróg, na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich wykonywane jest mechaniczne zamiatanie jezdni i chodników.
Dziś, w Łabędach, maszyna czyszcząca chodniki dla pieszych pracuje na ul. Przyszowskiej. jutro będzie na Starogliwickiej.
Usługę wykonuje Firma Usługowo Handlowa Natezja S.C. z siedzibą w Trachach.


dav
dav

Na temat zajmowania chodników przez kontenery na odpady poremontowe pisaliśmy już kilka razy.
Robiliśmy to wtedy, gdy w konkretnym miejscu ktoś blokował chodnik lub część jezdni i nie miał na to wymaganego zezwolenia.
Niestety, takie przypadki nie należą do rzadkości.
Zapewne wynikają z niewiedzy.
Tak było np. na ul. Zygmuntowskiej. Aktualnie taka sytuacja ma miejsce na ul. Różanej.
W związku z tym przypominamy mieszkańcom Łabęd o obowiązkach tych, którzy mają zamiar zająć część chodnika lub jezdni.
Na stronie Zarządu Dróg Miejskich znajduje się taki wpis:
„Worki na gruz i odpady budowlane, kontenery, duże kwiaty w donicach, leżaki plażowe wystawiane przy kawiarenkach, na to i wiele innych rzeczy, które zajmują pas drogowy na terenie naszego miasta, należy uzyskać stosowne zezwolenie zarządcy drogi.
Brak zezwolenia, skutkuje naliczeniem kary wynikającej z ustawy.
Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DZ.U.2018.2068 t.j. ze zm..), zajmujący miejsce w pasie drogowym zobligowani są do uiszczenia stosownej opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Otrzymanie zezwolenia, poprzedzone jest złożeniem wniosku (3 F), który można pobrać ze strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, pracownicy ZDM, dyżurujący pod numerami telefonów: 32 3008612, 32 3008613, 32 3008614, udzielają niezbędnych informacji i pomocy w wypełnieniu wniosku i dokumentów, które należy do niego dołączyć.”
Warto o tym pamiętać, a co najważniejsze, stosować się do obowiązujących zasad!


Zdjęcie i tekst ze strony http://www.zdm.gliwice.pl/


 

Herb ŁabędRegularnie informujemy Państwa, ile osób jest na terenie Łabęd zameldowanych na pobyt stały. 
Dane czerpiemy z zasobów Wydziału Spraw Obywatelskich.
Według stanu z 30 czerwca:
  1. Łabędy liczyły 14.722 osób, w tym 7.641 kobiet i 7.081 mężczyzn,
  2. 294 osoby były zameldowane na pobyt czasowy,
  3. urodziło się 60 dzieci, w tym 23 dziewczynki i 37 chłopców,
  4. najstarsza mieszkanka urodziła się w roku 1919,
  5. pod względem liczby mieszkańców jesteśmy trzecią dzielnicą, większe to : Sośnica i Trynek.

66925867_2538471276385741_4537057409721434112_oJeszcze na etapie budowy „Łabędzia” wnioskowaliśmy o zrezygnowanie z montażu siłowni, która – zgodnie z projektem – miała stanąć na tarasie.
Projektant nie wyraził na to zgody.
O przeniesienie siłowni w inne miejsca, poza centrum, wnioskowaliśmy już po oddaniu obiektu do użytku. 
Potwierdziły się bowiem nasze przypuszczenia, że taras nie jest dla niej zbyt szczęśliwym miejscem.
Tym razem, nie wyraził na to zgody Wydział Inwestycji i Remontów ze względu na okres gwarancyjny.
Gdy gwarancja się zakończyła powróciliśmy do sprawy i skierowaliśmy do zarządcy wniosek o zmianę lokalizacji siłowni. 
Dyrektor ZSO 2 uznała nasz wniosek za zasadny. Jednak jego realizacja wymagała czasu i dość poważnych przygotowań ze względu na fakt przymocowania urządzeń do stropu. 
Planując zagospodarowanie przyszkolnego terenu rekreacyjnego, dyrektor ZSO 2 uwzględniła umieszczenie w jego obrębie siłowni.
16 lipca skierowaliśmy pismo do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Krystiana Tomali z prośbą o przyznanie zarządcy dodatkowych środków na pokrycie kosztów przeniesienia urządzeń w inne miejsce.


 

66776079_2538470663052469_2184768289161347072_oNa terenie należącym do szkoły przy ul. Partyzantów 25 rozpoczęła się realizacja zadania pod nazwą: „Modernizacja obiektów: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach.”
Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze przetargu. 
Jest nim Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Marek Dziemba z Bytomia.
Umowa została podpisana 10 czerwca. 
Termin zakończenia inwestycji – 27 września.
Koszt prac to 397. 607,51 zł.
Zakres zmian został szczegółowo opisany w opracowanym na zlecenie ZSO 2 projektem. 
Przedstawimy go w kolejnym wpisie, poświęconym sprawie utworzenia przy ul. Partyzantów 25 terenu rekreacyjnego.
Jego użytkownikiem będą uczniowie SP38 i mieszkańcy Łabęd.
To kolejna ważna zmiana, jaka zajdzie w tym roku na terenie naszej dzielnicy.


 

64286207_2538475319718670_5506339555998957568_oNaszym łabędzkim dzielnicowym, z którymi współpracujemy na bieżąco, przekazaliśmy kilka pilnych do podjęcia spraw.
Wszystkie zostały wskazane przez mieszkańców.
Są to:
1. przycięcie krzewów zarastających chodnik w rejonie wiaduktu kolejowego na ul. Strzelców Bytomskich / przypomnienie sprawy przekazanej w ramach ostatniego objazdu dzielnicy /,
2. usunięcie samochodów, od dłuższego czasu stających w konkretnych miejscach – na ul. Sojki i na ul. Rzeczyckiej.
Dodamy do tego jeszcze zastawienie chodnika na ul. Różanej.
Mieszkańcom dziękujemy za zgłoszenia.


 

66806310_2537776996455169_5881624890561265664_oW roku 2019 wykonany zostanie ostatni odcinek nowej sieci ciepłowniczej.
Powstanie ona pomiędzy budynkiem nr 11 przy ul. Strzelców Bytomskich a ul. Z. Nałkowskiej.
Zakończenie tego etapu zaplanowano na 15 października. 
Prace odtworzeniowe mają być wykonane do końca I kwartału roku 2020.
Przypominamy, że dotychczas PEC – Gliwice wykonał nową sieć na sporym obszarze Łabęd – począwszy od ul. Lipcowej aż do ul. Strzelców Bytomskich.
W tym roku PEC kończy inwestycję, rozpoczętą w roku 2016.
Nie należała do łatwych, ale wszelkie trudności były warte zmian, które dzięki niej zaszły.