przedszkoleOd dłuższego czasu staramy się pozyskiwać jak najwięcej informacji dotyczących przygotowania w ZSO 2 i ZS-P nr 9 dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych.

Ostatnie pytania dotyczące stanu przygotowań do przyjęcia dzieci 1 września w pomieszczeniach szkół przy ul. Wrzosowej i Partyzantów, skierowaliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Krystiana Tomali 16 sierpnia.

Zapytaliśmy o:

 1. aktualną liczbę dzieci oczekujących na wskazanie przedszkola,
 2. udział dyrektorów przedszkoli w przygotowaniach tych wskazań,
 3. wolne miejsca w szkole przy ul. Wrzosowej,
 4. termin wysłania do rodziców pism wskazujących miejsce w konkretnym przedszkolu.

21 sierpnia uzyskaliśmy odpowiedź, z której wynika że,

 1. dotychczas wskazanie otrzymało 15 dzieci – do ZS-P nr 9,
 2. pozostałym dzieciom planowane jest wskazanie miejsc w nowo utworzonym oddziale w budynku SP 38 / ZSO 2 / i budynku SP 12 / ZS-P 2 /,
 3. 24 lipca Wydział Edukacji skierował pismo do dyrektorów PM 37, PM 38 i ZSO 2 oraz zbiorczą listę pozostałych dzieci nieprzyjętych z prośbą o pomoc w ustaleniu korzystnego rozwiązania dla rodziców dzieci nieprzyjętych”; informacja zwrotna wpłynęła do Wydziału,
 4. z informacji przekazanej przez dyrektora ZS-P nr 9 wynika, że pozostałe 8 miejsc w nowym oddziale przewidywane jest dla dzieci rodzeństwa, uczęszczających do szkoły, które nie brały udziału w rekrutacji właściwej.

Na bieżąco sprawdzamy wysyłanie pism do rodziców, stan prac adaptacyjnych, zakupy mebli i wyposażenia, sposób zapewnienia żywienia.

W sprawę dodatkowych miejsc w przedszkolach angażujemy się najmocniej, jak to jest możliwe. Staramy się być pomocni i wspierać w bieżących działaniach wszystkich, od których zależy powodzenie przygotowań. Szczególnie aktywnie współpracujemy z dyrektorami ZSO 2 i PM 38 oraz Naczelnikiem Wydziału Edukacji.


chodnikW poprzednim roku zmienił się status prawny terenów położonych pomiędzy ul. Wolności i obiektami tzw. Relaksu.

Są one własnością Skarbu Państwa. Wcześniej były w zarządzie Zakładów Mechanicznych Bumar – Łabędy. Teraz, po dokonaniu zmian w księgach wieczystych, przeszły w zarząd Prezydenta Miasta Gliwice. Pieczę nad tym terenem sprawuje Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Zmieniony stan prawny wreszcie pozwala na przeprowadzanie niezbędnych prac.

Działka jest systematycznie koszona i czyszczona. W rejonie skrzyżowania, po wielu latach starań, usunięte zostało suche drzewo i skorygowany rozrośnięty i zasłaniający widoczność krzew.

Pozostał jeszcze jeden pilny problem do rozwiązania.

W ostatnim czasie skierowaliśmy do MZUK wniosek o remont chodnika. Jego stan wymaga szybkiej poprawy.

Dostaliśmy odpowiedź.

„W roku bieżącym zostanie sporządzony zakres finansowo – rzeczowy prac do przeprowadzenia […] Decyzja w sprawie wykonania zadania podjęta zostanie po określeniu nakładów niezbędnych do realizacji. Termin i zakres zostanie […] przedstawiony odrębnym pismem.”

A zatem czekamy. Czekaliśmy już tak długo, ze możemy poczekać jeszcze trochę. Będziemy nadal zabiegać o to, aby nowy chodnik powstał w bieżącym roku.


PIELGRZYMKADziś rano spod gliwickiej katedry wyruszała 25 Diecezjalna i 371 Gliwicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

Przedstawiciele trzech łabędzkich parafii wyruszyli w drogę do Częstochowy w grupie brązowej, obejmującej 10 parafii Dekanatu Gliwice – Łabędy, prowadzonej przez księdza Adriana z Parafii św. Gerarda w Starych Gliwicach.

Grupę brązową tworzy 130 osób w różnym wieku. Jest wśród nich 43 parafian św. Jerzego, 35 św. Anny i 5 z Parafii Wniebowzięcia NMP.

Pątników uroczyście żegnał Biskup Gliwicki. Obecność sztandaru miejskiego podkreślała jubileuszowy charakter tegorocznej pielgrzymki.


Bez nazwyPo wstrzymaniu inwestycji z powodu konieczności wycięcia dodatkowo 25 drzew, czego projektant nie przewidział i po ich usunięciu, prace budowlane przy ul. Wrzosowej ruszyły z impetem.

Wykonawca zapewnia, że dotrzymanie terminu zakończenia inwestycji nie jest zagrożone.

Wydaje się, że teraz już żadnych niespodzianek nie będzie i prace zostaną zakończone do 16 października. Taki termin wpisany został w aneksie do umowy, podpisanym 12 lipca.


PORADY PRAWNEInformujemy, że w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź” można uzyskać bezpłatną poradę prawną.

Punkt działa codziennie od 9.00 do 17.15, z krótką przerwą trwającą od 13.00 do 13.15. a więc bardzo długo. Prowadzi go Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA z Mikołowa.

Dziś, gdy wiedza prawna jest każdemu z nas coraz częściej potrzebna, warto skorzystać z tej cennej oferty.

Z bezpłatnych porad mogą skorzystać:

 • młodzież do 25 roku życia,
 • seniorzy powyżej 65 roku życia,
 • osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,
 • osoby korzystające z pomocy społecznej,
 • weterani i kombatanci,
 • dotknięci katastrofą naturalną, klęską żywiołową, lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Miasta Gliwice.


WOLNOŚCINa naszą prośbę o korektę drzew, rosnących wzdłuż ul. Wolności odpowiedział Zarząd Dróg Miejskich.

Poinformowano nas, że w harmonogramie na rok bieżący ujęto przeprowadzenie cięć sanitarno – pielęgnacyjnych i korekcyjnych koron w koniecznym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem odsłonięcia lamp oświetlenia ulicznego.

Prowadzenie tego typu prac uzależnione jest od sprzyjających warunków atmosferycznych i terminu gniazdowania ptaków.

ZDM informuje też, że obecnie żadne z drzew przy ul. Wolności nie wymaga pilnego usunięcia.

W kolejnych latach dokonywane będą przeglądy ich stanu fitosanitarnego.

Wyjaśniono nam również, że ze względu na konieczność użycia sprzętu specjalistycznego i zaplanowania prac z odpowiednim wyprzedzeniem, cięcia pielęgnacyjne nie mogą być wykonane w krótkim terminie po zgłoszeniu.

Ważne, że nasz wniosek został zakwalifikowany do realizacji o czeka na wykonanie.


zamiatanie3 SIERPNIA, czyli w najbliższy czwartek, odbędzie się comiesięczne zamiatanie ulic. Odbędzie się ono w godzinach przedpołudniowych.

W związku z tym prosimy wszystkich właścicieli samochodów parkujących na łabędzkich ulicach o USTAWIENIE ICH W MIEJSCACH NIEKOLIDUJACYCH Z TRASĄ PRZEJAZDU ZAMIATAREK.

W wielu miejscach Łabęd są możliwości wjechania na podwórka, tereny przy budynkach,  miejsca poza miejscem do posprzątania.

Jeśli samochody zostaną przy krawężnikach to wyczyszczenie jezdni będzie niemożliwe.

Szczególne kłopoty występują na ul. Tuwima, Wieniawskiego, Batorego, R. Luksemburg, Różanej, Fiołkowej, Gałczyńskiego, Rodzinnej, Majakowskiego, Ossolińskich, Pana Twardowskiego, Partyzantów.

Nie wszystkie te miejsca da się wyczyścić ręcznie. Jest ich za dużo.

Prosimy wszystkich o skorzystanie na te kilka przedpołudniowych godzin w czwartek z alternatywnych miejsc do zaparkowania swoich samochodów.

Przy dobrej woli nauczymy się nowych, służących wszystkim, zachowań. To nasz wspólny interes.

Będziemy obserwować pracę ekipy wykonującej usługę. Zbierzemy też informacje o problemach, które pojawią się w trakcie zamiatania ulic w dniu 3 sierpnia.


roześmiane podwórkoTrzecia edycja wakacyjnej zabawy „Roześmiane podwórka”, organizowanej przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych m.in. przy współpracy z Radą Osiedla Łabędy, cieszyła się wyjątkowo dużym zainteresowaniem.

26 lipca dzieci zostały zaproszone na plac zabaw przy ul. Tuwima. Chętnych do zabawy było wielu małych łabędzian. Zaoferowano im różne ciekawe formy aktywności.

Było rzucanie kostką, zabawy z piłką i z wykorzystaniem specjalnych plansz, malowaniu twarzy, bańki wodne, a wszystko przy akompaniamencie muzyki.

Zajęcia z dziećmi prowadziło kilkanaście osób.

Kolejne takie zajęcia odbędą się 9 sierpnia o godz. 17.00 na placu zabaw przy ul. Poezji. Zachęcamy do udziału. Warto. Potwierdzają to trzy dotychczasowe spotkania.

„Roześmiane podwórka” organizowane są od roku 2015. Początkowo na dwóch gliwickich osiedlach – Baildona i w Łabędach. Pomysł spodobał się przedstawicielom sąsiednich osiedli i w 2016 r. do projektu zostały dołączone osiedla Zatorze i Szobiszowice. W tym roku bawią się z nami także dzieci z Sośnicy.

Serdecznie dziękujemy GCOP za wspaniałą inicjatywę i możliwość uczestniczenia w jej realizacji dzieciom z Łabęd.


FiołkowaW budynku przy ul. Fiołkowej kończą się prace adaptacyjne, przystosowujące obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Już od września zagoszczą w nim uczestnicy zajęć organizowanych przez Fundację „Różyczka”, która prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza”.

Nieruchomość jest własnością Miasta Gliwice. Została wydzierżawiona fundacji na okres 10 lat. Miasto pomogło także przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych, przeznaczając na nie 80 tys. zł.

Powoli kończą się zaplanowane prace. Wnętrze zyskało nowy charakter i nowy wygląd. W poszczególnych pomieszczeniach pracują członkowie ekipy remontowej i instruktorzy, pracujący w warsztatach. Ci ostatni malują, odnawiają sprzęty, przygotowują obiekt do przyjęcia osób niepełnosprawnych.

Sami podopieczni fundacji „Różyczka” też wykonywali część prac, ciesząc się, że zyskują tak piękne miejsce.

Cieszymy się, że Łabędy wzbogacą się o nową, cenną placówkę, z której będą korzystać także mieszkańcy naszej dzielnicy.


przystanekAktualny stan końcowego przystanku autobusowego komunikacji miejskiej wymaga natychmiastowej zmiany.

Piszemy o nim, ponieważ jest ważny i sygnalizowany przez mieszkańców.

Rada Osiedla zna problem i o jego rozwiązanie zabiega od kilku lat.

Polega on na tym, że działka nr 74/1 obręb Łabędy, na której położony jest przystanek nie jest własnością Miasta Gliwice. Należy ona do Skarbu Państwa i jest w zarządzie Zakładów Mechanicznych Bumar Łabędy S.A.

Rozwiązaniem jest przejęcie terenu przez Miasto Gliwice. Problem można rozwiązać szybko. Wystarczy, że zarządzający wykaże minimum aktywności, podejmując niezbędne działania. Niestety, działań nie ma. Miasto koresponduje z ZM Bumar Łabędy S.A., ale nic z tego nie wynika.

Dziś wystąpiliśmy do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych z prośbą o informację na temat aktualnego stanu sprawy. Odpowiedź otrzymamy najpóźniej po 14 dniach.

Historia naszych zabiegów o przejęcie przez Miasto Gliwice działki nr 74/1 obręb Łabędy, na której usytuowany jest przystanek, znajdziecie Państwo we wcześniejszych materiałach.